کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر

شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100441828 (فعال)
12
افراد
14
آگهی‌ها
17791
شماره ثبت
1345/8/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14898129
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 17791 و شناسه ملی 10100441828
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29/12/97 شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد به تصویب رسید2 ـ موسسه حسابرسی صدر به شناسه ملی 10100360469 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملی 10100200524 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. 4 ـ شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت 48557 وشناسه ملی 10100937493 شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شماره ثبت 89584 وشناسه ملی 10101339590 شرکت گروه صنعتی بلا (سهامی عام) به شماره ثبت 56688 وشناسه ملی 101017815 شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی خاص) به شماره ثبت 56425 وشناسه ملی 10101015205 شرکت مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به شماره ثبت 9729 وشناسه ملی 10100401610 بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش980822755175778 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14240095
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۱۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:, اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۳۱/۰۲/xxx۸ انتخاب گردیدند: • شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۵۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ • شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۸۴ وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ • شرکت گروه صنعتی بلا (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۸۸ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ • شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۲۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ • شرکت مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ _
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14134584
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۱۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه،صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقدبرای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲به عنوان علی البدل برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷انتخاب گردید. ـ روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904148
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۱۸۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل صفرنیا با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده وآقای حسن حسینی جعفری با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار وآقای بهرام نیک پور با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی وعلیرضا پازوکی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا وآقای سید علی هاشمی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ه نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13811071
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۱۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی قرائت و ترازنامه صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه xxx۵ به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا بعنوان علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردید. روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیر النتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء حقوقی هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: ۱ شرکت مدیریت طرح و توسعه اینده پویا ۲ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا ۳ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۴ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار ۵ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13207780
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۱۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورت‌های سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۴ به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی نواندیشان به کدملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به کدملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956766
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۱۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت طرح و توسعه اینده پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید. بانک ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید. شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید. شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید. صورت‌های مالی و ترازنامه، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956742
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۱۸۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا مس فروش مشهد با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی آقای سیدمحمدحسن حسینی خامنه‌ای با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی آقای علی نیکوکلام معنوی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار آقای امیر حسن شفیعی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکتمدیریت توسعه نگاه پویا آقای علیرضا آهی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح و توسعه اینده پویا برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.. کلیه اسناد، اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12329107
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۷۷۹۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۴۴۱۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد صورتهای مالی قرائت و ترازنامه ،صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۳ به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان علی البدل برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردید. ـ روزنامه اطلاعات ، به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727911
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۷۹۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۴۴۱۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی بهمند با کدشناسایی xxxxxxxxx۹۰بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای رضا آتش بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1615074
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۱۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۲ به تصویب رسید.. روزنامه اطلاعات، به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.. اعضاء حقوقی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.. شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳. بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملیبه شناسه ملی.xxxxxxxxx۹۰. شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵. شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261905
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۷/۹۲ در شرکت صنعتی و تولیدی اتمسفر (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۹۱ و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:
۱ـ آقای محمدرضا مس فروش مشهد با کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین شفیعی با کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی نیکوکلام معنوی با کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمدحسن حسینی خامنه ای با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی رضا آهی با کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی بانک ملی ایران به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه دوران تصدی مدیران انتخاب گردیدند.
۲ـ امضاء اسناد اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۰ ثبت شرکتهای ثبت کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168047
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۱۷۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۱۸۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۲/۹۲ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۶/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی تراز نما همکاران به سمت حسابرس آقای حمیدرضا معلم به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۵ ثبت شرکتهای کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981325
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ و ۱۹/۱۰/۹۱ در شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۹۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی ترازنما همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای حمیدرضا معلم با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‎البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند.
۲ـ آقای محمدرضا مس فروش مشهد با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسن شفیعی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی نیکوکلام معنوی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار بسمت عضو هیئت مدیره و آقای هوشنگ بالازاده نیری با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بسمت عضو هیئت مدیره و علی رضا آهی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۴ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات