ایران یاسا تایر و رابر

شرکت ایران یاسا تایر و رابر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100440525 (فعال)
23
افراد
38
آگهی‌ها
6590
شماره ثبت
1345/8/5
تاریخ تأسیس

اشخاص ایران یاسا تایر و رابر

در این بخش تمامی اشخاصی که در ایران یاسا تایر و رابر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14756694
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۷ بتصویب رسید . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14365869
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
-آقای سعید حافظی بافتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ارسلان امتعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت آزاد راه امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای شاهپور عیدیوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عطا معروفخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر سه دهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
-کلیه اوراق واسناد مالی و تعهد آور به غیر از قراردادهای استخدامی با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی ، اداری و قراردادهای استخدامی نیز با امضا مدیر عامل به تنهایی و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
-مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه از جمله اختیار تام اقامه هر گونه دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده و تجدید نظرخواهی با حق اعتراض با تمامی اختیارات و با حق انتخاب وکیل و نماینده حقوقی با حق توکیل ولو کرارا به جزء ردیف های بند های ۲۰،۱۹،۱۵،۱۳،۱۱،۱۰،۹،۵ اساسنامه ، بطور کامل به مدیر عامل تفویض گردید .
حجت اله قلی تبار
سرپرست اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14190343
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۳/۰۵/xxx۷ و به موجب درخواست هیات مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۷ ؛ در بند سوم آگهی مذکور، شرکت آزاد راه امیر کبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14158445
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت آزاد راه میر کبیر(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14083378
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید حافظی بافتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و جعفر علی نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره (موظف) به نمایندگی از شرکت آزاد راه امیر کبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شاهپور عیدی وندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره (غیرموظف) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و عطاء معروفخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و جعفر سه دهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره (موظف) به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدندو حق امضا کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور به غیراز قراردادهای استخدامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی، اداری، و قرارداد‌های استخدامی نیز با امضا ء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضا ء رئیس هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت (از جمله اختیار تام اقامه هر گونه دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده و تجدیدنظر خواهی_با حق اعتراض با تمامی اختیارات و با حق انتخاب وکیل و نماینده حقوقی با حق توکیل به غیرولو کرارا به جز ردیف‌های بند ۵، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۹، ۲۰ و اساسنامه، بطور کامل به مدیرعامل تفویض گردید). ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13851057
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارایه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/xxx۳ و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14051489
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
به استان تهران شهرستان شهریار بخش مرکزی شهر باغستان - شهرک ۲۲ بهمن - خیابان خاکی - خیابان شهید بهشتی (جاده تهران شهریار) - پلاک ۰ طبقه همکف به کدپستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت و در این اداره تحت شماره xxx۰ به ثبت رسیده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13862711
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران - شهرستان شهریار - بخش مرکزی - شهر باغستان - شهرک ۲۲ بهمن - خیابان خاکی - خیابان شهید بهشتی (جاده تهران شهریار) - پلاک ۰ طبقه همکف به کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13548637
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، به منظور نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284129
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمید ادبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره (غیر موظف) به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ آقای جعفر علی نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره (موظف) به نمایندگی از شرکت آزادراه امیر کبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ آقای شاهپور عیدیوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره (غیر موظف) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ آقای سعادت بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره (موظف) به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ آقای عطاء الله معروفخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور به غیر از قراردادهای استخدامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی اداری و قراردادهای استخدامی نیز با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت (از جمله اختیار تام اقامه هرگونه دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده و تجدید نظر خواهی_با حق اعتراض با تمامی اختیارات و با حق انتخاب وکیل و نماینده حقوقی با حق توکیل ولو کرارا) به جز ردیف‌های (بندهای) ۲۰، ۱۹، ۱۵، ۱۳، ۱۱، ۱۰، ۹، ۵ اساسنامه به طور کامل به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922615
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی وترازنامه برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه رهبین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار، به منظور نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. اشخاص حقوقی زیربه مدت دو سال به سمت اعضا هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۳۷ صندوق بازنشستگی کشوری ش م xxxxxxxxx۴۲ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۹۵ شرکت آزادراه امیرکبیر (سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۴۰ وشرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۳۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861453
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۵ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/ ۹/ xxx۳ ومجوز شماره xxx xxxxxx/ xxx مورخ ۲۰/ ۲/ xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال و آورده نقدی طبق گواهی بانکی شماره ۱۸/ ک/ xxx۴/۷۶ مورخ ۱۸/۲/xxx۵ بانک صادرات شعبه سعید آباد به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال و گواهی شماره xxx/xxx۴ مورخ ۱۷/۱۲/xxx۴ بانک صادرات ایران شعبه سعید آباد به مبلغ xxxxxxxxx۵ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12211342
آگهی تغییرات شرکت ايران ياسا تاير و رابر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/ ۹/ xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/ xxx مورخ ۲۳/ ۲/ xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به چهار صد میلیون سهم یکهزار ریالی بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران وسود انباشته واز محل آورده نقدی طبق گواهی بانکی شماره ۱۲/xxx۴ مورخ ۲۱/۲/xxx۴ بانک صادرات شعبه سعیدآباد به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12455018
آگهی تغییرات شرکت ايران ياسا تاير و رابر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۳ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد به منظور نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12469855
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمید ادبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ آقای فریبرز قریب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت آزادراه امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ آقای حسین توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ آقای سید رضا سید اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ آقای سعید تقوائی گنجه علی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور به غیر از قراردادهای استخدامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی، اداری و قراردادهای استخدامی نیز با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت (از جمله اختیار تام اقامه هرگونه دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده با تمامی اختیارات و با حق انتخاب وکیل و نماینده حقوقی با حق توکیـل ولو کرارا) به جز ردیف های (بندهای) ۵، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۹، ۲۰ اساسنامه، به طور کامل به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711664
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۳/۳۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به پایان سال ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه های اطلاعات ودنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشاربرای درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578635
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۱ و پیرو آگهی صادره شماره xxx۴۱/ت/۳۲ مورخ ۱۶/ ۵/ ۹۱ تاریخ صورتجلسه مذکور ۹/ ۳/ xxx۱ صحیح میباشد که اشتباها ۲۹/ ۱۲/ ۹۰ درج گردیده که مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476022
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر سهامی‌عام شماره ثبت ۱۱۰۵۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/xxx۲ و هیئت مدیره ۳۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۸۰ سهم با نام xxx/۱ ریالی تماماً پرداخت شده از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴ مورخ ۲۲/۰۷/xxx۲ و شماره ۱۴/xxx۴ مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ نزد بانک صادرات ایران شعبه سعید اباد شهریار پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۷/۰۳/xxx۳ تکمیل گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423214
آگهی تغییرات
هیئت مدیره شرکت ایران یاسا تایر و رابر سهامی عام شماره ثبت xxx۵۱ شناسه ملی xxxxxxxxxxxx با بررسی مدارک و مستندات ارایه شده و نیز صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/xxx۲ و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدین وسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می گردد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419906
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر سهامی عام شماره ثبت ۱۱۰۵۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت های اعضای هیئت مدیره بشرح زیر تعیین گردید:
ـ آقای حسین روحانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره
ـ آقای عبدالعلی نجفی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
ـ آقای احمد رویائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ آقای سید رضا سیداصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ آقای مسعود بهرامی نوید به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور به غیر از قراردادهای استخدامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و مکاتبات اداری نیز با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382880
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۹۲ و هیئت مدیره ۶/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۹ ریال منقسم به xxx/xxx/۷۹ سهم بانام xxx/۱ ریالی تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴ مورخ ۲۳/۶/۹۲ نزد بانک صادرات شعبه سعیدآباد پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۸/۱۲/۹۲ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146729
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شماره ملیxxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی، آئین محاسبان امین به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124468
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ۲ـ حسین روحانی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالعلی نجفی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد رویایی کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و محمدرضا کریم زاده کدملی xxxxxxxxx۸ بجای آقای حسین صنعان کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی به ش ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای مسعود بهرامی نوید کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور به غیر از قراردادهای استخدامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات اداری نیز با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020100
آگهی تصمیمات شرکت ایران یاسا تایر و رابر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین روحانی به ش م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش م xxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره , و عبدالعلی نجفی به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت آزادراه امیرکبیر به ش م xxxxxxxxx۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , حسین صنعان به ش م xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م xxxxxxxxx۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره و احمد رویائی به ش م xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مسعود بهرامی نوید به ش م xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور به غیر از قراردادهای استخدامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو تن از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 909661
آگهی تصمیمات شرکت ایران یاسا تایر واربر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
طبق صورتجلسه مجمع هیات مدیره مورخ ۲/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: حسن نونژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ـ محمدرضا گلرو به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ـ احمد علمشاهی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آزادراه امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ـ حسین صنعان به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ ـ مسعود بهرامی نوید به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری ـ حسن نونژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا گلرو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود بهرامی نوید بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور غیر از قراردادهای استخدامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12019147
آگهی تصمیمات شرکت ایران یاسا تایر واربر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
طبق صورتجلسه مجمع هیات‌مدیره مورخ ۲/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: حسن نونژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ـ محمدرضا گلرو به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ـ احمد علمشاهی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آزادراه امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ـ حسین صنعان به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ ـ مسعود بهرامی‌نوید به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری‌ـ حسن نونژاد بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا گلرو بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مسعود بهرامی‌نوید بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور غیر از قراردادهای استخدامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690388
آگهی تصمیمات شرکت ایران یاسا تایر و رابر سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۱۰۵۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ممیز به ش م xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به ش م xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش م xxxxxxxxx۳۷ صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م xxxxxxxxx۹۵ شرکت آزاد راه امیر کبیر به ش م xxxxxxxxx۴۰ شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به ش م xxxxxxxxx۳۱
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11766514
آگهی تصمیمات شرکت ایران یاسا تایر و رابر سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۱۰۵۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ممیز به ش م xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به ش م xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش م xxxxxxxxx۳۷ صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م xxxxxxxxx۹۵ شرکت آزاد راه امیر کبیر به ش م xxxxxxxxx۴۰ شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به ش م xxxxxxxxx۳۱

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 575777
آگهی افزایش سرمایه شرکت ایران یاسا تایر ورابر سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۳/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۶۰ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزایش یافت بموجب گواهی شماره ۲۰/xxx۴ و xxx/xxx۴ مورخ ۲۶/۱/۹۱ و ۱۹/۱۱/۹۰ بانک صادرات شعبه سعیدآباد شهریار (ایران پاسا) پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱۱/۲/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11059157
آگهی افزایش سرمایه شرکت ایران یاسا تایر ورابر سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۴/۳/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۶۰ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزایش یافت بموجب گواهی شماره ۲۰/xxx۴ و xxx/xxx۴ مورخ ۲۶/۱/۹۱ و ۱۹/۱۱/۹۰ بانک صادرات شعبه سعیدآباد شهریار (ایران پاسا) پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱۱/۲/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11693678
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر ورابر سهامی عام بشماره ثبت۱۱۰۵۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۲۶/۶/۹۰ حسن نونژاد به کدملیxxxxxxxxx۴۳ به جای مجید هاتف‌وحید به کدملیxxxxxxxxx۵ برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری بسمت رئیس هیات‌مدیره تعیین شدند و سایر اعضای هیات‌مدیره قبلی در سمتهای خود ابقاء گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور به غیر قراردادهای استخدامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11219456
آگهی تصمیمات شرکت ایران یاسا تایر ورابر سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۱۰۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۶/۹۰ واصل گردید: مجید هاتف‌وحید به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا گلرو به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشور به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و احمد علمشاهی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت آزاد راه امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و حسین صنعان‌بنیسی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیائی و شیمیائی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت اعضا هیئت‌مدیره و مسعود بهرامی‌نوید به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت صندوق بازنشستگی کشور بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور به غیر از قراردادهای استخدامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11707718
آگهی اصلاحی شرکت ایران یاسا تایر ورابر سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
پیرو آگهی شماره xxx۰/ت۳۲ مورخ ۱۵/۴/xxx۰ شناسه ملی شرکت xxxxxxxxx۲۵ میباشد که مراتب اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11668796
آگهی تصمیمات در شرکت ایران یاسا تایر و رابر سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۳/۹۰ اختیارات هیئت‎مدیره در ماده ۳۷ اساسنامه مصرح در زمینه اقامه هرگونه دعوی یا دفاع از دعاوی اقامه شده علیه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10486427
آگهی اصلاحی شرکت ایران یاسا تایر و رابر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
پیرو آگهی شماره xxx۴۷/ ت ۳۲ مورخ ۳۰/۸/xxx۹ و صورتجلسه مورخ ۱۱/۸/xxx۹ عبارت (هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه را عینا به مدیرعامل تفویض نمود) از قلم افتاده_است که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9716201
آگهی اصلاحی شرکت ایران یاسا تایر ورابر سهامی عام ‌بشماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
پیرو آگهی شماره xxx۴۷/ت/۳۲ مورخه ۳۰/۸/۸۹ نام صندوق بازنشستگی کشوری اشتباهاً شرکت صندوق بازنشستگی کشور قید گردیده است که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10797283
آگهی تصمیمات شرکت ایران یاسا تایر ورابر سهامی عام ثبت‌شده‌بشماره۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۸/۸۹ واصل گردید: مجید هاتف وحید کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا گلرو کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد علمشاهی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آزاد راه امیرکبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و فرید صباحی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تأمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مسعود بهرامی نوید کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صندوق بازنشستگی کشور بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور به غیر از قراردادهای استخدامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11719006
آگهی تصمیمات شرکت ایران یاسا تایر ورابر سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف‌اندیش به سمت بازرس اصلی و خدمات مدیریت رهبین به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی و صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت آزادراه امیرکبیر و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیائی و شیمیایی تامین.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات