خوراک دام پارس

شرکت خوراک دام پارس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100440067 (فعال)
24
افراد
35
آگهی‌ها
11035
شماره ثبت
1345/7/26
تاریخ تأسیس

اشخاص خوراک دام پارس

در این بخش تمامی اشخاصی که در خوراک دام پارس دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های مادر خوراک دام پارس

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در خوراک دام پارس دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه خوراک دام پارس

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که خوراک دام پارس در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 15064408
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت 11035 و شناسه ملی 10100440067
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد قلعه تکی زاده 0062053061 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر شناسه ملی 10100931903 به عنوان مدیرعامل و عضوهیات مدیره (موظف)، آقای مجتبی شیرالی 0043982700 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی 10100686779 به عنوان عضو هیات مدیره (غیرموظف)، آقای مهرزاد شیرازی 1200078047 به نمایندگی از مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان شماره شناسه ملی 10630119282 به عنوان رییس هیات مدیره (موظف) و خانم لادن رحیمیان اصفهانی 0052393585 به نمایندگی از بیمارستان خیریه رحیمیان به شناسه ملی 10100416998 به عنوان نایب رییس هیات مدیره (غیرموظف) و آقای ایوب بادپا 3821450029 به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به عنوان عضو هیات مدیره (موظف) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله قرارداد، سفته، برات، چک و غیره با امضاء مدیرعامل یا رییس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رییس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات و وظایف مدیرعامل با توجه به ماده 37 اساسنامه شرکت بشرح ذیل تعیین و به مدیرعامل تفویض گردید: 1ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هرمنطقه از ایران 2 ـ پیشنهاد ساختار سازمانی شرکت، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد به هیات مدیره 3 ـ پیشنهاد استخدام نیروی انسانی مورد نیاز در هر سطح و رده ای (جز کارگران روزمزد) به هیات مدیره 4 ـ پیشنهاد افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی به هیات مدیره 5 ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت 6 ـ تعهد، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و درخواست اوراق تجارت 7 ـ انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه 8 ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملات کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره 9 ـ پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به هیات مدیره 10 ـ اقامه هرگونه دعوی حقوقی وجزایی از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادسراها یا دادگاههای اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری یا هیات های حل اختلاف یا کمیسیونها در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصوره و فرضیه شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق شرکت با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و قضایی با اعمال کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حق اعتراض به رای، تجدید نظر خواهی، فرجام و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا، انکار و تردید نسبت به اسناد طرف و اعلام جعل و تعیین جاعل، امضای قراردادهای حاوی شرکت، داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور، با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقامه دعوی ورود ثالث، دفاع از دعوی ورود ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع از دعوی تقابل، طرح دعوی خسارت، انتخاب و عزل وکیل با حق توکیل کراراً، درخواست صدور اجراییه اعم از مراجع قضایی یا ادارات ثبت، تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به وجوه ابداعی بنام شرکت و000 می باشد 11ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس 12 ـ تنظیم صورتهای مالی میاندوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورتهای مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس 13 ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها 14 ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی 15 ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام 16 ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده پس از تصویب در هیات مدیره پ981106869842992  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 15033629
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت 11035 و شناسه ملی 10100440067
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی اکباتانی نژاد به شماره ملی 0081423373 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی 10100931903 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل مجتبی شیرالی به شماره ملی 0043982700 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی 10100686779 به سمت عضو هییت مدیره مهرزاد شیرازی به شماره ملی 1200078047 به نمایندگی از شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان به شناسه ملی 10630119282 به سمت رییس هییت مدیره لادن رحیمیان اصفهانی به شماره ملی 0052393585 به نمایندگی از شرکت بیمارستان خیریه رحیمیان به شناسه ملی 10100416998 به سمت نایب رییس هییت مدیره ایوب بادپا به شماره ملی 3821450029 به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی 14006852814 به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله قرارداد، سفته، برات، چک و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هییت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: 1- اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر منطقه از ایران یا خارج از ایران. 2- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایرشرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. 3- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزدبانکها و موسسات قانونی دیگر. 4- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. 5- تعهد، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و درخواست اوراق تجارت. 6- انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه. 7- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملات کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. 8- به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. 9- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. 10- اقامه هرگونه دعوی حقوقی وجزایی از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادسراها یا دادگاههای اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری یا هیات های حل اختلاف یا کمیسیونها در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصوره و فرضیه شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق شرکت با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و قضایی با اعمال کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حق اعتراض به رای، تجدید نظر خواهی، فرجام و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا، انکار و تردید نسبت به اسناد طرف و اعلام جعل و تعیین جاعل، امضای قراردادهای حاوی شرکت، داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور، با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقامه دعوی ورود ثالث، دفاع از دعوی ورود ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع از دعوی تقابل، طرح دعوی خسارت، انتخاب و عزل وکیل با حق توکیل کراراً، درخواست صدور اجراییه اعم از مراجع قضایی یا ادارات ثبت، تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به وجوه ابداعی بنام شرکت و... می باشد. 11- تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس. 12- تنظیم صورتهای مالی میاندوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورتهای مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس. 13- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها 14- پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. 15- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. 16- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده پس از تصویب در هیات مدیره. پ981018734532429  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14619745
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ برای مدت یک سال به عنوان بازرس قانونی انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14340575
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم لادن رحیمیان اصفهانی ک.م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بیمارستان خیریه رحیمیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای مجتبی شیرالی ک.م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد علی اکباتانی نژاد ک.م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان مدیرعامل و عضوهیات مدیره و آقای ایوب لکی ک.م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای مهرزاد شیرازی ک.م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله قرارداد، سفته، برات، چک و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14055455
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر برای مدت یک سال به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردید شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳، سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴، بیمارستان خیریه رحیمیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13876922
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی تردست با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان رئیس هیات مدیره خانم لادن رحیمیان اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بیمارستان خیریه رحیمیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای مجتبی شیرالی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیات مدیره آقای محمدعلی اکباتانی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان مدیرعامل و عضوهیات مدیره آقای ایوب لکی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله قرارداد، سفته، برات، چک و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13751019
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی غلامزاده کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان رئیس هیات مدیره و خانم لادن رحیمیان اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بیمارستان خیریه رحیمیان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره وآقای مجتبی شیرالی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمدعلی اکباتانی نژاد کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان مدیرعامل و عضوهیات مدیره و آقای ایوب لکی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله قرارداد، سفته، برات، چک با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13553073
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر شاه حسینی ش. م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان رئیس هیأت مدیره وخانم لادن رحیمیان اصفهانی ش. م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بیمارستان خیریه رحیمیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره وآقای مجتبی شیرالی ش. م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیأت مدیره وآقای محمدعلی اکباتانی نژادش. م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثربه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان مدیرعامل و عضوهیأت مدیره و آقای ایوب لکی ش. م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثربه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله قرارداد، سفته، برات، چک و غیره به امضاء متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13512721
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء اصلی هیات مدیره و سمت هریک بشرح ذیل تعیین گردید: آقای امیر شاه حسینی کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیات مدیره (غیر موظف) خانم لادن رحیمیان اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره (غیر موظف) آقای محمد رستمی کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیات مدیره (موظف) آقای مجتبی شیرالی کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیات مدیره (غیر موظف) آقای ایوب لکی کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیات مدیره (موظف) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله قرارداد، سفته، برات، چک و غیره به امضاء متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424352
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۳۰/۹/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13016316
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر شاه حسینی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای علی رحیمیان اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد رستمی کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای اصغر تفضلی هرندی کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محسن رحیمی کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله قرارداد، سفته، برات، چک و غیره به امضاء متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940658
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا جهانسوز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره علی رحیمیان اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره اصغر تفضلی هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره محمد رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محسن رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله قرارداد، سفته، برات، چک و غیره به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر منطقه از ایران یا خارج از ایران. پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد به هیئت مدیره جهت تصویب افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و درخواست اوراق تجارت. انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملات کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به هیئت مدیره. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا به هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت و دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری یا حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی و …. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده پس از تصویب در هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860297
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر برای مدت یکسال مالی بعنوان بازرس قانونی انتخاب گردید. اعضا هیات مدیره بشرح زیر برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ موسسه بیمارستان خیریه رحیمیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12535746
آگهی تغییرات شرکت خوراك دام پارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبرxxxxxxxxx۳۱ برای مدت یکسال بعنوان بازرس قانونی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12434615
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر سلطانی ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر ش ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره بجای خانم ژاله خوشخو ش ملی xxxxxxxxx۸ برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور ازجمله قراردادها، سفته،برات ریال چک وغیره به ا مضاء متفق مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره ومهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12406755
آگهی تغییرات شرکت خوراك دام پارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی آل ابراهیم ش مxxxxxxxxx۰ بنمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ش م xxxxxxxxx۰۳ بجای آقای رضا مخبر دزفولی بعنوان عضو هیات مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله قراردادها، سفته، برات ریال چک و غیره به امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات و وظایف بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض شد: ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر منطقه از ایران و پیشنهاد آن در خارج از ایران. ـ پیشنهاد ساختار سازمانی شرکت، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد به هیات مدیره. ـ پیشنهاد استخدام نیروی انسانی مورد نیاز درهرسطح ورده ای (جز کارگران روزمزد) به هیات مدیره. ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ـ انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه. ـ اتخاذ کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری وصنعتی، کپی رایت، سرقفلی وکلیه امتیازات متصوره. ـ پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به هیات مدیره. ـ پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا" به هیات مدیره. ـ اقامه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت و دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی و.... ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ـ تنظیم صورتهای مالی میاندوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ـ پیشنهاد تقسیم هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی ـ پیشنهاد سود بین صاحبان سهام ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده پس از تصویب در هیات مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12356817
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ رضا مخبر دزفولی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله قراردادها، سفته، برات ریال چک و غیره به امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات و وظایف مدیرعامل با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح زیر تعیین می گردد: ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر منطقه از ایران و پیشنهاد آن در خارج از ایران. ـ پیشنهاد ساختار سازمانی شرکت، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد به هیئت مدیره. ـ پیشنهاد استخدام نیروی انسانی مورد نیاز درهرسطح و رده ای (جز کارگران روزمزد) به هیئت مدیره. ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ـ انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه. ـ اتخاذ کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری وصنعتی، کپی رایت، سرقفلی وکلیه امتیازات متصوره. ـ پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به هیئت مدیره. ـ پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا" به هیئت مدیره. ـ اقامه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت و دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی و.... ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ـ تنظیم صورتهای مالی میاندوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ـ پیشنهاد تقسیم هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی ـ پیشنهاد سود بین صاحبان سهام ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده پس از تصویب در هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12216388
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۳/۹۳ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۹/۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰سهم xxx۰ریالی با نام از محل مطالبات حال شده و پرداخت نقدی که طی گواهی به شماره xxx۴/xxx۹,xxx مورخ ۸/۸/۹۳ و xxx,xxx,xxx مورخ ۷/۲/۹۴ بانک کشاورزی شعبه میدان توحید واریز گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12106820
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا مخبر دزفولی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672244
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا جهانسوز به ک.م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گوشت مرغ ماهان به ش.م xxxxxxxxx۸۲ بعنوان رئیس هیأت مدیره، آقای علی رحیمیان اصفهانی به ک.م xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از بیمارستان خیریه رحیمیان به ش.م xxxxxxxxx۹۸ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره، آقای محسن مسلم خانی به ک.م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به ش.م xxxxxxxxx۰۳ بعنوان عضو هیأت مدیره، خانم ژاله خوشخو به ک.م xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به ش.م xxxxxxxxx۶۹ بعنوان عضو هیأت مدیره، آقای اصغر تفضلی هرندی به ک.م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به ش.م xxxxxxxxx۷۹ بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای هاشم بهمدی به ک.م xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضا) انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله قرارداد، سفته، برات، چک و غیره به امضاء متفق مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید: اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر منطقه از ایران یا خارج از ایران. پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد به هیأت مدیره جهت تصویب افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزدبانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور،ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و درخواست اوراق تجارت. انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملات کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت و دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری یا حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی و.... تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میاندوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده پس از تصویب در هیأت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613993
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر با کد ش م xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) xxxxxxxxx۰۳ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) xxxxxxxxx۷۹ و بیمارستان خیریه رحیمیان xxxxxxxxx۹۸ و سازمان اقتصادی کوثر ومجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی خاص) xxxxxxxxx۸۲ به عنوان اعضا هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1601968
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پلاک آدرس قانونی شرکت از شماره ۱/۳۵ به ۲۹ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419774
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس سهامی عام شماره ثبت ۱۱۰۳۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عبداله مومنی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت عضو هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176631
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای هاشم بهمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله قراردادها سفته برات چک و غیره به امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1053596
آگهی تصمیمات شرکت خوراک دام پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 634134
آگهی تصمیمات شرکت خوراک دام پارس (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۱۰۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سو د و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی راهبر مفید به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳، سازمان اقتصادی کوثر، موسسه بیمارستان خیریه رحیمیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹، شرکت سرمایه گذاری بوعلی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 634135
آگهی تصمیمات شرکت خوراک دام پارس (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۱۰۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۳/۹۱ شرکت سرمایه گذاری بوعلی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی محمدرضا جهانسوز به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و بیمارستان خیریه رحیمیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی علی رحیمیان اصفهانی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی طیب موسوی هومونلو به کدملیxxxxxxxxx۹، سازمان اقتصادی کوثر به نمایندگی ژاله خوشخو به کدملیxxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی اصغر تفضلی هرندی به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. مسعود حسن زاده به کدملیxxxxxxxxx۹ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل قراردادها سفته برات چک با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهرشرکت معتبرمیباشد. حدود اختیارات مدیرعامل در۱۶ بند بشرح مندرج درصورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11832226
آگهی تصمیمات شرکت خوراک دام پارس (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۱۰۳۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳/۳/۹۱ شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی محمدرضا جهانسوز به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و بیمارستان خیریه رحیمیان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی علی رحیمیان‌اصفهانی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی طیب موسوی‌هومونلو به کدملیxxxxxxxxx۹، سازمان اقتصادی کوثر به نمایندگی ژاله خوشخو به کدملیxxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی اصغر تفضلی‌هرندی به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. مسعود حسن‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۹ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل قراردادها سفته برات چک با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و مهرشرکت معتبرمیباشد. حدود اختیارات مدیرعامل در۱۶ بند بشرح مندرج درصورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10214895
آگهی تصمیمات شرکت خوراک دام پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سو د و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی راهبر مفید به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳، سازمان اقتصادی کوثر، موسسه بیمارستان خیریه رحیمیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹، شرکت سرمایه گذاری بوعلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11447125
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس سهامی عام به شماره ثبت۱۱۰۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۵/۱۰/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدرضا جهانسوز به کدملیxxxxxxxxx۷ به جای مسعود کیانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی رحیمیان‌اصفهانی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مسعود حسن‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 479861

آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس
سهامی عام به شماره ثبتxxx۳۵
و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۱۰/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدرضا جهانسوز به کدملیxxxxxxxxx۷ به جای مسعود کیانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بوعلی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی رحیمیان اصفهانی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود حسن زاده به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10055885
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۰ مسعود حسن زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل جدید برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل قراردادها سفته برات چک و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11370570
آگهی تصمیمات شرکت خوراک دام پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۱/۹۰ مسعود کیانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیات‌مدیره و علی رحیمیان اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات‌مدیره و طیب موسوی‌هومونلو به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات‌مدیره و اصغر تفضلی‌هرندی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات‌مدیره و ژاله خوشخو به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات‌مدیره و علیرضا صادق محمدی به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره و مسعود کیانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی رحیمیان‌اصفهانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا صادق‌محمدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10763130
آگهی تغییرات در شرکت خوراک دام پارس (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۱۰۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۹/۴/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: احمد نظری‌کیا به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی رحیمیان‌اصفهانی به نمایندگی از بیمارستان خیریه رحیمیان بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و طیب موسوی‌هومونلو به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر بسمت عضو هیئت‌مدیره و ژاله خوشخو به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر بسمت عضو هیئت‌مدیره و اصغر تفضلی‌هرندی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران بسمت عضو هیئت‌مدیره و علیرضا صادق‌محمدی (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور ازجمله قراردادها چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیر‌ه همراه با مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11159780
آگهی تصمیمات شرکت خوراک دام پارس (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۱۰۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۳/xxx۹ شرکت مزبورکه درتاریخ۱۶/۳/xxx۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید‌راهبر به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: موسسه خیریه بیمارستان رحیمیان، شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی، شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران، سازان اقتصادی کوثر، شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات