کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان

شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100439250
28
افراد
37
آگهی‌ها
11007
شماره ثبت
1336/5/20
تاریخ تأسیس

اشخاص کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان

در این بخش تمامی اشخاصی که در کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های مادر کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14938171
آگهی تغییرات شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 11007 و شناسه ملی 10100439250
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه توسعه بازار کیمیا به شناسه ملی 14004878516 ـ شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران به شناسه ملی 10380408499 ـ شرکت نکا پلاستیک به شناسه ملی 10100659398 ـ شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال به شناسه ملی 10760319653 ـ شرکت رایان سایپا به شناسه ملی 10102054683 ـ شرکت ترنیان سهم به شناسه ملی 10103799078 ـ شرکت تولیدی و صنعتی گوهر فام به شناسه ملی 10101203288 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و رضا بهاری به شماره ملی 0941807231 ـ شرکت ره پویان تجارت یوتاب به شناسه ملی 14007513433 به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ980918200691395 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14708457
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شماره ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی , مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۷ تصویب شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14528560
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدمجید رباط سرپوشی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به جای محمد علی گرجستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نکا پلاستیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13861765
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ثابت خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمدت مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13485696
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ثابت خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یوسف محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و علیرضا فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه بازار کیمیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت عضوء هیئت مدیره و سعید نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و سید محمد رضا میر رازقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهم نگر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مروارید طلایی خاور میانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و رضا بهاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایران پیروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضوء هیئت مدیره و محمد علی گرجستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نکا پلاستیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار، از قبیل چک، سفته و برات، قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با دو امضاء شامل امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در صورت غیاب مدیرعامل با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13485694
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ثابت خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت گروه توسعه بازار کیمیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و شرکت سرمایه گذاری سهم نگر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت مروارید طلایی خاور میانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت ایران پیروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و شرکت نکا پلاستیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت توسعه معادن جنوب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و محمدرضا جعفرزاده با کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13302950
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ثابت خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۵ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883464
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ثابت خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ضمنا " امضاهای مجاز شرکت بشرح ذیل می‌باشد: الف) کلیه اوراق تعهدآور به امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مسئول امور مالی یا رئیس حسابداری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ب) برداشت از حسابهای سیبا بانک ملی شعبه کارخانه قند فریمان به شماره xxxxxxxxxxxx و xxxxxxxxxxxx۳ با امضائات ردیف الف و یا با امضائات رئیس یا قائم مقام رئیس کارخانه و مستول امور مالی یا رئیس حسابداری همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ج) کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا آقای جواد توکل هرندی احد از اعضاء هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۱ معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12582049
آگهی تغییرات شرکت توليدي و صنعتي ثابت خراسان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشاربرای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12556544
آگهی تغییرات شرکت توليدي و صنعتي ثابت خراسان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت پیام هونامیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بنمایندگی آقای حسن صابری حسین آباد با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12417069
آگهی تغییرات شرکت توليدي و صنعتي ثابت خراسان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ موسسه خیریه بیت الرضا (ع) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ـ شرکت نکا پلاستیک با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ـ آقای علیرضا گرجستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت پیام هونامیک با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ـ شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ـ بیمارستان آیت اله گلپایگانی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت قند بیستون با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت سرمایه گذاری فدک دانش محور کارآفرین با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12417064
آگهی تغییرات شرکت توليدي و صنعتي ثابت خراسان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا مهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای غلامرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نکا پلاستیک با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره ـ آقای جواد توکل هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف موسسه خیریه بیت الرضا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بسمت مدیرعامل ـ آقای علیرضا گرجستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ آقای نادر رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ـ آقای امیر توکل هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف بیمارستان آیت اله گلپایگانی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بسمت اعضای هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق تعهدآور به امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیر مالی یا رئیس حسابداری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ب) برداشت از حسابهای سیبا بانک ملی شعبه کارخانه قند فریمان به شماره xxxxxxxxxxxx۴ و xxxxxxxxxxxx۳ با امضاءآت ردیف الف و یا امضاءآت مدیرعامل و رئیس یا سرپرست کارخانه و مدیر مالی یا رئیس حسابداری همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر می باشد. اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید پیشنهادخط مشی عمومی و برنامه های اصلی شرکت. اتخاذ تصیمات کلی راجع به امور اداری شرکت.نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات عمومی و خصوصی. پیشنهاد استخدام و نصب و عزل رئیس کارخانه و کلیه مدیران شرکت و تعیین حقوق و شغل آنان پس از تصویب هیئت مدیره.استخدام و نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت، اعم از مشاوران و عوامل فنی و اداری در هر رده و پست و مقامی که باشند (بجز موارد مذکور در بند ۴) و تعیین حقوق و شغل و دستمزد کارکنان و حق المشاوره مشاوران ترفیع و تنبیه و پاداش کارکنان و مدیران و تعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت و نصب و خروج از خدمات و بازنشستگی و مستمری وراث آنان برابر آئین نامه های مصوب هیات مدیره و طرح طبقه بندی مشاغل و نظامات قانون کار و قانون تامین اجتماعی. تهیه و ارائه آئین نامه ها و نظام نامه های مربوطه به هیات مدیره، و اجرا پس از تصویب هیات مدیره. ارائه بودجه سالیانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره شرکت.. تحصیل امتیازات و قبول تعهدات و عقد هر نوع قرارداد به منظور رفع احتیاجات شرکت، بر اساس آئین نامه معاملات.. استقراض یا تحصیل اعتبار از بانکها یا موسسات مالی و تجاری داخلی و خارجی و یا اشخاص حقوقی به هر مبلغ و به هر مدت و با هر شرط و هر بهره و کارمزد بعد از تصویب هیئت مدیره شرکت.. افتتاح هر نوع حساب به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری با حق برداشت از حسابهای مزبور و با امضاءهای مجاز تائید شده هیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات و صدور و یا قبول مفاصا حساب.. صدور ظهرنویسی، قبولی دریافت و پرداخت و واخواست و تنزیل اوراق و بروات و اسناد تجاری و استفاده از وجوه آنها به نام و برای شرکت. خرید و فروش و معاوضه و اجاره و استجاره با انجام مناقصه و مزایده، برابر آئین نامه معاملات و با هر شرط و بالجمله کلیه عملیات و معاملاتیکه با موضوع شرکت مستقیم و غیرمستقیم ارتباط داشته و یا ارتباط پیدا خواهد کرد برابر آئین نامه معاملات. ضمنا هیئت مدیره مقرر داشت خرید مواد اولیه از ارگان های دولتی طبق حواله و نرخ دولتی به هر میزان انجام گیرد و گزارش آن در جلسه بعدی به هیئت مدیره ارائه گردد. فروش کلیه محصولات شرکت بر اساس قیمت کمیسیون معاملات بوده که در اختیار مدیرعامل میباشد. رهن و وثیقه گرفتن اموال غیراعم از منقول و غیرمنقول به هر مدت و با هر شرط فک آنها ولو کرارا" به نفع شرکت. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوا در کلیه دادگاهها اعم از بدوی و تجدید نظر و دیوان عدالت اداری و دیوان کشور در کلیه مراحل دادرسی تا صدور رای نهائی و تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق اعتراض و تجدید نظر، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار حق صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با تعیین حق الوکاله مربوطه با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا" و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیرو و کرارا" تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملا قاطع دعوی باشد، مطالبه خسارت، استرداد دعوی و دادخواست، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تهیه و ارائه گزارشات ماهانه در خصوص تولید و فروش و فروش محصولات شرکت بر اساس ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره و مقررات جاری کشور که از طرف دولت ابلاغ می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12136271
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای سید جعفرامینی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری فدک دانش محور کار آفرین با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772064
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۳ به تصویب رسید ـ موسسه حسابرسی آگاهان تراز طوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627425
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/ xxx مورخ ۲۵/ ۳/ xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxرxxxرxxxرxxx ریال به مبلغ xxxرxxxرxxxرxxx ریال منقسم به xxx میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام (مبلغ xxxرxxxرxxxرxxx ریال از محل مازاد تجدیدارزیابی و مبلغ xxxرxxxرxxxر۶ ریال از محل سود انباشته) مورد تصویب قرار گرفت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422196
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام شماره ثبت ۱۱۰۰۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حق امضای مجاز شرکت با مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیر مالی یا رئیس حسابداری با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مدیر مالی یا رئیس حسابداری با مهر شرکت می باشد. آقای جواد توکلی هرندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت سرپرست شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1315875
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان‌شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت۱۱۰۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۸/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۲ به تصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی آگاهان تراز طوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250719
آگهی تغییرات شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی افصحی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بیمارستان آیت اله گلپایگانی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶، آقای غلامرضا کاظمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نکا پلاستیک با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸، آقای جواد توکل هرندی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه خیریه بیت الرضا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴، آقای علیرضا گرجستانی با کدملی xxxxxxxxx۰، آقای محمدرضا مهدی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهرگان تامین پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، آقای علیرضا اشرف با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سرمایه گذاری فدک دانش محور کارآفرین با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و آقای دکتر علی متولی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت داده پردازان جهان گستر تالش با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ـ آقایان جواد توکل هرندی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، دکتر علی متولی با کدملی xxxxxxxxx۳ و به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی افصحی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت منشی هیئت مدیره و آقای علیرضا اشرف با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. حق امضاء در مرکز تهران با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و مدیرمالی و یا رئیس حسابداری با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضای رئیس هیئت مدیره، یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیرمالی یا رئیس حسابداری با مهر شرکت. در مشهد به امضای مدیرعامل به اتفاق مدیرمالی یا مسئول حسابداری با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره به اتفاق مدیرمالی و مهر شرکت. در مرکز قند فریمان با سه امضای مدیرعامل و مدیرمالی و یا معاون مدیرمالی یا حسابدار معرفی شده و قائم مقام رئیس کارخانه و یا مدیر کشاورزی همراه با مهر شرکت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1201812
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
بیمارستان آیت ا... گلپایگانی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ ـ شرکت نکا پلاستیک با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ ـ آقای علیرضا گرجستانی با شماره ملیxxxxxxxxx۰ ـ موسسه خیریه بیت الرضا با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ ـ شرکت سرمایه گذاری فدک دانش محور کارآفرین با شناسه ملیxxxxxxxxx۵۸ ـ شرکت داده پردازان جهان گستر تالش با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ ـ شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت قند بیستون (سهامی عام) با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095849
آگهی تغییرات در شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۹/۸/۹۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033514
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: محمدرضا مهدی به ک. م xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا اشرف به ک. م xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض کرد. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11276008
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس با ش م xxxxxxxxx۳۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی‌پور و همکاران با ش م xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 948012
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس با ش م xxxxxxxxx۳۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با ش م xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729355
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید: جواد توکل هرندی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه خیریه بیت الرضا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بجای مصطفی توکل هرندی بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ علیرضا اشرف به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد میرمحمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی الهی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729384
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ به شرح ذیل اتخاذ گردید: غلامرضا کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فدک دانش محور کار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بجای محمدرضا مهدی برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9597838
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ به شرح ذیل اتخاذ گردید: غلامرضا کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری فدک دانش محور کار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بجای محمدرضا مهدی برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9594572
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید: جواد توکل‌هرندی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه خیریه بیت‌الرضا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بجای مصطفی توکل‌هرندی بعنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ علیرضا اشرف به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد میرمحمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی الهی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 518622

آگهی تغییرات شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به شماره ثبت xxx۰۷
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ علیرضا اشرف به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای محمود جعفرزاده به سمت عضو اصلی هیئت‎مدیره تعیین شدند. در نتیجه مصطفی توکل‎هرندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی موسسه خیریه بیت‎الرضا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و علیرضا اشرف به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و علی‎اکبر باقرزاده‎چهارجوئی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت دبیر هیئت‎مدیره و مهدی کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۵ و محمد میرمحمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا مهدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی فدک دانش محور کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و علیرضا گرجستانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی موقوفه و خیریه حاج محمدیوسف گرجستانی به سمت اعضاء هیئت‎مدیره و سید مرتضی الهی به کدملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت‎مدیره و علی ناظران به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت قائم مقام مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. و صاحبان امضای مجاز شرکت در مرکز و شعبات بصورت زیر میباشد. در مرکز شرکت تهران به امضای مدیرعامل یا قائم مقام او و اتفاق یکی از اعضاء هیئت‎مدیره و رئیس حسابداری یا معاون حسابداری با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و قائم مقام او به امضای دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره و رئیس حسابداری یا معاون حسابداری همراه با مهر شرکت معتبر میباشد در شعبه شرکت مشهد به امضای مدیرعامل یا قائم مقام او به اتفاق رئیس حسابداری یا حسابدار معرفی شده با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و قائم مقام او با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره به اتفاق رئیس حسابداری یا حسابدار معرفی شده و در شعبه کارخانه قند فریمان به دو صورت زیر خواهد بود. با سه امضاء مدیرعامل یا قائم مقام او و رئیس حسابداری یا حسابدار معرفی شده و معاون رئیس کارخانه با مدیر کشاورزی همراه با مهر شرکت یا با سه امضاء مدیرعامل و قائم مقام او و رئیس حسابداری یا حسابدار معرفی شده با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9602910
آگهی تغییرات شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ علیرضا اشرف به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای محمود جعفرزاده به سمت عضو اصلی هیئت‎مدیره تعیین شدند. در نتیجه مصطفی توکل‎هرندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی موسسه خیریه بیت‎الرضا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و علیرضا اشرف به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و علی‎اکبر باقرزاده‎چهارجوئی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت دبیر هیئت‎مدیره و مهدی کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۵ و محمد میرمحمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا مهدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی فدک دانش محور کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و علیرضا گرجستانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی موقوفه و خیریه حاج محمدیوسف گرجستانی به سمت اعضاء هیئت‎مدیره و سید مرتضی الهی به کدملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت‎مدیره و علی ناظران به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت قائم مقام مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. و صاحبان امضای مجاز شرکت در مرکز و شعبات بصورت زیر میباشد. در مرکز شرکت تهران به امضای مدیرعامل یا قائم مقام او و اتفاق یکی از اعضاء هیئت‎مدیره و رئیس حسابداری یا معاون حسابداری با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و قائم مقام او به امضای دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره و رئیس حسابداری یا معاون حسابداری همراه با مهر شرکت معتبر میباشد در شعبه شرکت مشهد به امضای مدیرعامل یا قائم مقام او به اتفاق رئیس حسابداری یا حسابدار معرفی شده با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و قائم مقام او با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره به اتفاق رئیس حسابداری یا حسابدار معرفی شده و در شعبه کارخانه قند فریمان به دو صورت زیر خواهد بود. با سه امضاء مدیرعامل یا قائم مقام او و رئیس حسابداری یا حسابدار معرفی شده و معاون رئیس کارخانه با مدیر کشاورزی همراه با مهر شرکت یا با سه امضاء مدیرعامل و قائم مقام او و رئیس حسابداری یا حسابدار معرفی شده با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9826864
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به شماره ثبت۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۴/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان تراز طوس به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن سعیدی‌بیلندی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی کاظمی به کدملیxxxxxxxxx۵ و شرکت فدک دانش‌محور کارآفرین به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۸ و موقوفه و خیریه حاج‌ محمدیوسف گرجستانی و علی‌اکبر باقر‌زاده‌چهارجوئی به کدملیxxxxxxxxx و محمود جعفرزاده‌ به کدملیxxxxxxxxx۱ و موسسه بیت‌الرضا به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ و محمد میرمحمدصادقی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی و علیرضا اشرف به کدملیxxxxxxxxx۱ و علیرضا توکلی به کدملیxxxxxxxxx۲ و آستان قدس رضوی بسمت اعضاء علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10636510
آگهی تغییر محل شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۰۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۷/۹۰ محل شرکت به خ شریعتی نبش شمالی خ شهید کلاهدوز (دولت) ساختمان نگین قلهک ط پنجم واخد ش ۵۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10026180
آگهی تغییر محل شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۷/۹۰ محل شرکت به خ شریعتی نبش شمالی خ شهید کلاهدوز (دولت) ساختمان نگین قلهک ط پنجم واخد ش ۵۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11608198
آگهی تغییرات شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۸/۴/۹۰ علیرضا اشرف به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای مصطفی توکل‎هرندی به سمت رئیس هیئت‎مدیره به نمایندگی از موسسه خیریه بیت‎الرضا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11195717
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۵/۹/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و داود خمارلو کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10986424
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۱۰۰۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۰/۴/۸۹ مصطفی توکل‌هرندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمود جعفرزاده به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اکبر باقرزاده‌چهارجویی به سمت منشی هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10270959
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۸۸ علی باقرزاده چهارجوئی بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی توکل هرندی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد گرجستانی به سمت دبیر هیات مدیره تعیین گردیدند. مرتضی الهی به سمت مدیرعامل با همان اختیارات قبلی و علی ناظران بسمت قائم مقام مدیرعامل و رئیس کارخانه ابقاء شدند. جهت حق امضاهای مجاز مقرر گردید: الف: در مرکز شرکت با امضای مدیرعامل یا قائم مقام او علی ناظران باتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و مسئول امور مالی امیرمسعود اویس قرن یا معان حسابداری رامین شکوری مقدم پور با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و قائم مقام او با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره باتفاق مسئول امور مالی یا معاون حسابداری با مهر شرکت ب: در شعبه مشهد: با امضای مدیرعامل یا قائم مقام او باتفاق رئیس حسابداری محمدجواد تولیت یا حسابدار معرفی شده همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و قائم مقام او با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره باتفاق رئیس حسابداری یا حسابداری معرفی شده همراه با مهر شرکت ج: در شعبه کارخانه قند فریمان به دو صورت زیر خواهد_بود: ۱ با ۳ امضای مدیرعامل یا قائم مقام او و رئیس حسابداری ژوبن حبیب الهی یا حسابدار معرفی شده جواد میرشکاری و معاون رئیس کارخانه حمید خرم یا مدیر کشاورزی کارخانه امید عراقی همراه با مهر شرکت ۲ با ۳ امضای مدیرعامل و قائم مقام او و رئیس حسابداری یا حسابدار معرفی شده همراه با مهر شرکت اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11819333
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی‌ عام ثبت شده ‌به شماره ۱۱۰۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۸/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۹/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۴/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به سمت بازرس اصلی و داود خمارلو به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آستان مقدس رضوی ـ موسه خیریه بیت‌الرضا ‌ـ موقوفه و خیریه حاج محمد یوسف گرجستانی ـ علی باقرزاده‌چهارجوئی ‌محمود جعفرزاده ـ محمد میر محمدصادقی ـ مهدی کاظمی به عنوان اعضای اصلی و علی‌اکبر باقرزاده‌چهارجوئی و علیرضا توکلی و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران بعنوان اعضای علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات