داروئی آترا

شرکت داروئی آترا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100438440 ()
15
افراد
25
آگهی‌ها
10979
شماره ثبت
1345/7/3
تاریخ تأسیس
شرکت دارویی آترا بر اساس مأموریت سازمانی خویش، بهره گیری از دانش بالای روز، در جهت تولید، خدمات، تجارت وابسته به سلامت و همچنین نیروی انسانی متخصص و متعهد، به منظور ایجاد نوآوری و توسعه پایدار در حوزه سلامت و اقتصاد و محیط زیست را از اهداف خویش قرار داده است و در این راستا، آموزشهای لازم را کسب و استانداردهای لازم را اتخاذ خواهد نمود.

مجوزها

دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی) از 1396/10/2

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14816128
آگهی تغییرات شرکت داروئی آترا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهندس آرمان صوفی زاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید آقای داود نظریان با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره و حمید راشدی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره و مرتضی برارجانیان بهنمیری با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیأت مدیره و مهدی رامین با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیأت مدیره و آرمان صوفی زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند هیأت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ تا ۲۵ ماده ۵۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و غیره به امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقاً و با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14660153
آگهی تغییرات شرکت داروئی آترا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14600009
آگهی تغییرات شرکت داروئی آترا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : داود نظریان با شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره حمید راشدی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت داروسازی کاسپین تأمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان رئیس هیات مدیره مژگان آقاجانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت تحقیقاتی ، مهندسی توفیق دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان عضو هیات مدیره مرتضی برارجانیان بهنمیری با شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت داروسازی اکسیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان عضو هیات مدیره مهدی رامین با شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت اوزان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند . هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ تا ۲۵ ماده ۵۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چکها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها و غیره به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14356687
آگهی تغییرات شرکت داروئی آترا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: مرتضی برارجانیان بهنمیری باشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت داروسازی اکسیر ش.م xxxxxxxxx۵۹، امیر علامیر حور باشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به ش.م xxxxxxxxx۰۴، حمید راشدی باشماره ملی xxxxxxxxx۰بعنوان نماینده شرکت داروسازی کاسپین ش.م xxxxxxxxx۱۳، آقای داود نظریان باشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت اوزان ش.م xxxxxxxxx۱۵، خانم مژگان آقاجانی باشماره ملی xxxxxxxxx۴بعنوان نماینده شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو ش.م xxxxxxxxx۸۹ برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین که به ترتیب آقایان: حمید راشدی بعنوان رئیس هیات مدیره، امیر علامیر حور بعنوان نایب رئیس هیات مدیرهو مدیرعامل، مرتضی برارجانیان بهنمیری به عنوان عضو هیات مدیره، آقای داود نظریان بسمت عضو هیات مدیره، خانم مژگان آقاجانی به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. اختیارات مندرج در بندهای ۱ تا ۲۵ ماده ۵۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و غیره به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217559
آگهی تغییرات شرکت داروئی آترا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت اوزان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14011562
آگهی تغییرات شرکت داروئی آترا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی برارجانیان بهنمیری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره امیر علامیر حور با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل حمید راشدی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت داروسازی کاسپین تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت رییس هیئت مدیره حسین حسن نتاج با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای داود نظریان با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت اوزان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و غیره به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اعضای هیئت مدیره بخشی از اختیارات مشروحه خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: ۱. نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاههای دولتی. ۲. خرید و فروش و معاوضه اموال منقول براساس آیین نامه معاملات. ۳. پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و مؤسسات. ۴. مبادرت واقدام به ثبت هرگونه اختراع و علائم تجاری و یا خرید و یا تحصیل هرگونه حق الامتیاز و حق کسب پیشه (سرقفلی). ۵. اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و شرکتها و موسسات و هرگونه استقراض با هر مدت و با هر گونه شرایطی که مقتضی باشد (در چهارچوب بودجه مصوبه). ۶. طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن اختیارات کامل و تأمین اموال طرفهای دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و دعاوی یا انصراف از دعوی و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل نماینده حقوقی و یا وکیل و اعطای حق توکیل به غیر. ۷. تهیه و تنظیم و پیشنهاد آئین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آیین نامه‌های موجود. ۸. استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش علی الحساب و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی. ۹. تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت. ۱۰. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. ۱۱. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمامی مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر به رای صادره یا اجرای آن. ۱۲. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ۱۳. پیشنهاد نمودار و ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح مدیران اجرایی و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت. ۱۴. انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت. ۱۵. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13509825
آگهی تغییرات شرکت داروئی آترا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال xxx۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران باشناسه ملی: xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی شهودامین با شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشارانتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861749
آگهی تغییرات شرکت داروئی آترا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ موردتصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرمان راه برد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی شهودامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای حقوقی هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ شرکت اوزان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12684788
آگهی تغییرات شرکت داروئی آترا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق شد: الف) خرید، تولید، تهیه، ساخت، تبدیل، بسته بندی، توزیع و فروش انواع محصولات آرایشی و بهداشتی، شیمیایی، گیاهی، مکمل‌های غذایی، رژیمی، خوراکی، آشامیدنی، تجهیزات پزشکی، انواع مواد اولیه دارویی و دارو و سایر محصولات مشابه و ماشین آلات و قطعات و سایر ملزومات و کلیه محصولات و مواد اولیه مورد نیاز از داخل و خارج از کشور. واردات و صادرات کلیه محصولات و مواد اولیه مورد نیاز از داخل و خارج کشور و کلیه فعالیت‌های تحقیقاتی، آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی و اقدام به فعالیت‌های تحقیقاتی علمی و عملی مربوطه، تبادل اطلاعات، دانش فنی و تکنولوژی از طریق تهیه و تدارک آنها از شرکت‌های داخلی یا خارجی و همچنین هرگونه عملیات تجاری و غیر تجاری مجاز که مرتبط با موارد فوق به طور مستقیم و یا غیر مستقیم باشد. صادرات محصولات تولیدی داخلی به کشورهای خارجی، واردات مواد اولیه، مواد بسته بندی، محصولات دارویی و آرایشی و بهداشتی و شیمیایی، گیاهی، مکمل‌های غذایی، رژیمی، خوراکی و آشامیدنی، تجهیزات پزشکی، ماشین آلات و لوازم یدکی مورد نیاز موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از تولیدکنندگان داخلی و خارجی مواد اولیه و بسته بندی و محصولات به شرح فوق. ب) تولید و پالایش فرآورده‌های پلاسمایی و بیولوژیک موردنیاز کشور، احداث مراکز جمع آوری پلاسما و پالایشگاه پلاسما، تهیه و تأمین مواد و وسایل مرتبط با پلاسما و خون، پژوهش و تحقیق پیرامون مواد مرتبط با پلاسما، همکاری علمی، پژوهشی با مراکز علمی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور، ارایه استانداردها و روشهای کاری در امور مرتبط با صنعت پلاسما، توسعه زمینه‌های صادرات فرآورده‌های پلاسمایی، تولید کیت و آنتی سرمهای تشخیصی و واردات فرآورده‌های مشتق از خون و فروش محصولات بیولوژیکی به ویژه پلاسما یا محصولات مشتق از آن. ج) اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل یا خارج از کشور، ایجاد شعب فرعی، دفاتر و نمایندگی در داخل و خارج کشور جمهوری اسلامی ایران و در صورت لزوم رعایت مقررات و ضوابط در کشورهای خارجی و مشارکت در سایر شرکت‌ها از طریق تعهد سهام در شرکت‌های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت‌های موجود در داخل و خارج از کشور و کلیه فعالیت‌های مرتبط با آن که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت دستیابی به اهداف فوق الذکر موارد اشاره شده در بند (الف و ب) لازم است در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12617680
آگهی تغییرات شرکت داروئي آترا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- شمس الدین طباطبایی وکیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیات مدیره - مهدی محتسبی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بعنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره - حمید راشدی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیات مدیره - امیر علامیر حور به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیات مدیره حمید اکبری جوربه شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و غیره به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. - هیئت مدیره بخشی از اختیارات مشروحه خود را به شرح زیر به مدیر عامل تفویض نمود:. نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاههای دولتی.. خرید و فروش و معاوضه اموال منقول براساس آیین نامه معاملات.. پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و مؤسسات.. مبادرت واقدام به ثبت هرگونه اختراع و علائم تجاری و یا خرید و یا تحصیل هرگونه حق الامتیاز و حق کسب پیشه (سرقفلی).. اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و شرکتها و موسسات و هرگونه استقراض با هر مدت و با هر گونه شرایطی که مقتضی باشد (در چهارچوب بودجه مصوبه).. طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن اختیارات کامل و تأمین اموال طرفهای دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و دعاوی یا انصراف از دعوی و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل نماینده حقوقی و یا وکیل و اعطای حق توکیل به غیر.. تهیه و تنظیم و پیشنهاد آئین نامه های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آیین نامه های موجود.. استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش علی الحساب و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی.. تهیه و تنظیم و ارائه بودجه های پیشنهادی برای اداره شرکت.. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات.. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمامی مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر به رای صادره یا اجرای آن.. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.. پیشنهاد نمودار و ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح مدیران اجرایی و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت.. انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت.. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12287667
آگهی تغییرات شرکت داروئی آترا سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی احراز ارقام xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین xxxxxxxxxxxx۲ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12113970
آگهی تغییرات شرکت داروئی آترا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی خاص) بشناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام) بشناسه ملیxxxxxxxxx۵۹ شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو(سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ شرکت اوزان (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539558
آگهی تغییرات شرکت داروئی آترا سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۲تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی احراز ارقام دارای شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن میرلوحی دارای ک.م xxxxxxxxx۹بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب وروزنامه اطلاعات درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142140
آگهی تغییرات شرکت داروئی آترا سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی متنهی به ۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی و سید محسن میرلوحی به ش م xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095973
آگهی تصمیمات شرکت دارویی آترا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۳/۹۲ هیئت مدیره برخی از اختیارات خود را به شرح مفاد صورتجلسه فوق به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1064612
آگهی تصمیمات شرکت دارویی آترا سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱/۹۲ پیمان ترحمی کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت داروسازی اکسیر شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی محتسبی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل جواد عنایتی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت داروسازی کاسپین تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و امیر علامیرحور کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت اوزان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و حامد فرهمند کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و غیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677964
آگهی تصمیمات شرکت داروئی آترا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۹۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و کریم هاتفی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت اوزان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10682130
آگهی تصمیمات شرکت داروئی آترا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۹۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و کریم هاتفی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری داروئی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت اوزان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 572450
آگهی تغییرات شرکت داروئی آترا سهامی عام به شماره ثبت۱۰۹۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۱ آقایان حسن کرجالیان چایجانی دارای کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و پیمان ترحمی دارای کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سیدآرمین عربانیان دارای کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و جواد عنایتی دارای کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و امیر علامیرحور دارای کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی ومراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11780084
آگهی تغییرات شرکت داروئی آترا سهامی عام به شماره ثبت۱۰۹۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۱ آقایان حسن کرجالیان‌چایجانی دارای کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و پیمان ترحمی دارای کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سیدآرمین عربانیان دارای کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و جواد عنایتی دارای کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و امیر علامیرحور دارای کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مواد اولیه دارویی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه دوران تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی ومراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11175110
آگهی تصمیمات شرکت دارویی آترا سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و کریم هاتفی به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11915326
آگهی تصمیمات شرکت دارویی آترا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۸۹ واصل گردید: حسن کرجالیان‌چایخانی به نمایندگی از داروسازی اکسیر بسمت رئیس هیئت‌مدیره و پیمان ترحمی به نمایندگی از سرمایه‌گذاری دارویی تامین بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و جواد عنایتی و ماکان گلیزه و سید آرمین عربانیان به ترتیب بعنوان نمایندگان شرکتهای داروسازی کاسپین تامین و سرمایه‌گذاری مواد اولیه دارویی تامین و شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11511547
آگهی تصمیمات شرکت دارویی آترا (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۰۹۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۶/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به سمت بازرس اصلی و کریم هاتفی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین ‌و شرکت سرمایه‌گذاری مواد اولیه دارویی تامین و شرکت داروسازی کاسپین تامین و شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو و شرکت داروسازی اکسیر.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10657031
آگهی تصمیمات شرکت دارویی آترا سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
طبق صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۸ واصل گردید: جواد عنایتی بجای کمال‌الدین زاهدی‌امیری بنمایندگی از شرکت داروسازی کاسپین تامین بسمت عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب گردید. در نتیجه حسن کرجالیان‌چایجانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید حمید مصطفوی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید آرمین عربانیان و جواد عنایتی بسمت اعضای هیات‌مدیره و پیمان ترحمی بسمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11785846
آگهی تغییرات شرکت دارویی آترا سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۹۷۹ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۵/۸/۸۸ موضوع شرکت به خرید تولید تهیه ساخت تبدیل بسته‌بندی توزیع و فروش انواع محصولات آرایشی و بهداشتی و شیمیایی مکمل‌های غذایی رژیمی خوراکی و آشامیدنی تجهیزات پزشکی انواع مواد اویه دارویی و دارو آرایشی و بهداشتی شیمیایی و سایر محصولات مشابه و ماشین‌آلات و قطعات و سایر ملزومات و کلیه محصولات و مواد اولیه موردنیاز از داخل و خارج از کشور واردات و صادرات کلیه محصولات و مواد اولیه موردنیاز از داخل و خارج کشور و کلیه فعالیتهای تحقیقاتی آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی اقدام به فعالیت‌های تحقیقاتی علمی و عملی مربوطه تبادل اطلاعات دانش فنی و تکنولوژی از طریق تهیه و تدارک آنها از شرکت‌های داخلی یا خارجی همچنین هرگونه عملیات تجاری و غیرتجاری مجاز که مرتبط با امور فوق به طور مستقیم و یا غیرمستقیم باشد صادرات محصولات تولیدی داخلی به کشورهای خارجی واردات مواد اولیه مواد بسته‌بندی محصولات دارویی و آرایشی و بهداشتی و شیمیایی مکمل‌های غذایی رژیمی خوراکی و آشامیدنی تجهیزات پزشکی ماشین‌آلات و لوازم یدکی موردنیاز موضوع شرکت اخذ نمایندگی از تولیدکنندگان داخلی و خارجی مواد اولیه و بسته‌بندی و محصولات به شرح فوق و اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت به نمایندگی داخلی و خارجی ایجاد شعب فرعی دفاتر و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در صورت لزوم رعایت مقررات و ضوابط در کشورهای خارجی و مشارکت در سایر شرکتها از طریق تعهد سهام در شرکت‌های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت‌های موجود در داخل و خارج از کشور و هرگونه عملیات دیگر که طور مستقیم و غیرمستقیم به موضوعات شرکت بستگی داشته‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات