شهد

شرکت شهد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100434786
9
افراد
36
آگهی‌ها
212062
شماره ثبت
1345/5/11
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر شهد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در شهد دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه شهد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که شهد در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14554444
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره ۳۳ ۷۷ xxx , xxx مورخ ۱۸/۱۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14478172
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیأت مدیره وآقای محمدرضا ربانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره وآقای علی دهبکری به کدملی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء هیأت مدیره ) به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید جعفر شاهگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیأت مدیره و آقای مهدی زنجانی میاندوآب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیأت مدیره وخانم ایران حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها وعقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است وسایر اوراق عادی ومراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . هیأت مدیره بند ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل واگذار نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14479422
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ به تصویب رسید . افراد مشروحه ذیل بعنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . : شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت قندارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ آقای حسن زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای سید جعفر شاهگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم ایران حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13848856
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13309564
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد مشروحه ذیل بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت قند ارومیه (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ آقای حسن زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای سیدجعفر شاهگلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم ایران حضرتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13309571
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) آقای محمدرضا ربانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) آقای علی دهبکری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) آقای سیدجعفر شاهگلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف) آقای مهدی زنجانی میاندوآب به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف) خانم ایران حضرتی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف) انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252030
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008351
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات بند ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل بشرح ذیل تفویض گردید: اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطع داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670592
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۴ و مجوز سازمان بورس واوراق بهادار بشماره xxxxxxxxx۱/xxx مورخ ۱۲/۱۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم عادی با نام xxx۰ ریالی از محل سود انباشته و محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی‌های ثابت افزایش یافت وماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12585194
آگهی تغییرات شرکت شهد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید.موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ببه سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. -روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12585184
آگهی تغییرات شرکت شهد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-رامیز زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای محمدرضا ربانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت ( تا تاریخ xxx۶/۰۷/۲۶ ) معرفی شد. حسین شاهگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره تعیین گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12558241
آگهی تغییرات شرکت شهد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به۳۱/ ۴/ ۹۴ به تصویب رسید. ـ بازرس اصلی: موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند: آقای حسن زنجانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۵: آقای مهدی زنجانی میاندوآب بشماره ملی: xxxxxxxxx۵آقای حسین شاهگلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱: شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی خاص) شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۴شرکت قند ارومیه (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱: به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظوردرج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12558236
آگهی تغییرات شرکت شهد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن زنجانی بسمت رئیس هیئت مدیره شماره ملی: xxxxxxxxx۵ آقای محمدرضا ربانی اصفهانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای مهدی زنجانی میاندوآب بسمت عضو هیئت مدیره شماره ملی: xxxxxxxxx۵آقای حسین شاهگلی بسمت عضو هیئت مدیره شماره ملی: xxxxxxxxx۱ خانم ایران حضرتی بسمت عضو هیئت مدیره شماره ملی: xxxxxxxxx۶ آقای علی دهبکری بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ و آقای محمد رضا ربانی اصفهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع شهد آذر بایجان با شماره ملی xxxxxxxxx۱۴و خانم ایران حضرتی با شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت قند ارومیه با شناسه مل xxxxxxxxx۴۱به عنوان اعضا هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12533288
آگهی تغییرات شرکت شهد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از پایان تیرماه به پایان شهریور ماه هر سال تغییر یافت و مقرر گردید نسبت به اصلاح ماده ۴۸ اساسنامه بشرح ذیل تغییر یافت سال مالی شرکت روز اول مهر ماه هر سال آغاز میشود، ودر روز آخر شهریورماه هرسال به پایان میرسد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412230
آگهی تغییرات شرکت شهد سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630883
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخه ۱۱/۰۶/xxx۳ سازمان بورس مدیریت بر نظارت بر بازار اولیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافته وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1404294
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی دهبکری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود و امضاء مراسلات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل خواهد بود.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340043
آگهی تغییرات شرکت شهد سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا ربانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی عام) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره
خانم ایران حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت قند ارومیه (سهامی عام) بسمت عضو هیات مدیره
آقای حسن زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای مهدی زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای حسین شاهگلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای علی اکبر جعفری خطایلو بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340044
آگهی تغییرات شرکت شهد سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۲ تصویب شد.
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
آقای حسن زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مهدی زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵
و آقای حسین شاه گلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت قند ارومیه (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858167
آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ۲۱/۸/۹۱ مورخ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند با کدملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9799040
آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ۲۱/۸/۹۱ مورخ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند با کدملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482236

آگهی تصمیمات شرکت شهد
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجریان پویا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482238

آگهی تصمیمات شرکت شهد
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ مهدی زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ سیدجعفر شاهگلی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ـ شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482239

آگهی تصمیمات شرکت شهد
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۰ حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا ربانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ایران حضرتی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و مهدی زنجانی میاندوآب به کدملی xxxxxxxxx۵ و سیدجعفر شاهگلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره و علی اکبر جعفری خطایلو به کدملیxxxxxxxxx۶ (خارج ازا عضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11812547
آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۹/۹۰ حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا ربانی‌اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ایران حضرتی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و مهدی زنجانی‌میاندوآب به کدملی xxxxxxxxx۵ و سیدجعفر شاهگلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره و علی‌اکبر جعفری‌خطایلو به کدملیxxxxxxxxx۶ (خارج ازا عضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10997107
آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجریان پویا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10167968
آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ مهدی زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ سیدجعفر شاهگلی به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11485890
آگهی تغییرات شرکت شهد سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۶/۹۰ جبارعلی زارع‌ممقانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به جای محمد جعفرنیاخزانق بنمایندگی از شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت است و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء رئیس هیئت‌مدیره با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10335154
آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۹۰ بشرح ذیل اتخاذ گردید: هیئت‎مدیره اختیارات خود را در ۲۰ بند از ماده ۳۷ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10441077
آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام بشماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۴/۲/۹۰ علی اکبر جعفری خطایلو به کدملی xxxxxxxxx۶ به جای محمد جعفرنیاخرانق بسمت مدیرعامل خارج از اعضا برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با امضا ثابت رئیس هیئت‎مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق و مراسلات اداری با امضاء رئیس هیئت‎مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11804791
آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت‎مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10743391
آگهی اصلاحی شرکت شهد سهامی عام بشماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
پیرو آگهی شماره xxx۹۲/ت۳۲ مورخ ۲۳/۸/۸۹ نام احدی از اعضای هیئت مدیره شرکت قند ارومیه صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10670613
آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۲۰۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و به نمایندگی محمدرضا ربانی‌اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و به نمایندگی محمد جعفرنیاخزانق به کد ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ حسن زنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ مهدی زنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ حسین شاهگلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۸/۸۹ حسن زنجانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد جعفرنیاخرانق بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11900193
آگهی تغییرات شرکت شهد سهام عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۴/۸۹ اختیارات مدیرعامل به شرح ۲۷ بند پیوست صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11653350
آگهی اصلاحی شرکت شهدسهامی عام بشماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
پیرو آگهی صادره بشماره xxx۵/ت۳۲ مورخ ۲۸/۱/۸۹ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضای اوراق و مراسلات اداری با مدیرعامل بتنهایی می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11901530
آگهی تغییرات شرکت شهد سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۸۸ محمد جعفرنیاخرانق بجای علی‌اکبر کریم‌نژاد به سمت مدیرعامل با حفظ سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات