ایران ترانسفو

شرکت ایران ترانسفو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100433825
39
افراد
52
آگهی‌ها
10822
شماره ثبت
1345/4/30
تاریخ تأسیس

اشخاص ایران ترانسفو

در این بخش تمامی اشخاصی که در ایران ترانسفو دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
محمود جنتیان
محمود جنتیان
رییس هییت مدیره از 1391/3/16
محمد کبیری اصفهانی
محمد کبیری اصفهانی
از 1391/3/16
یعقوب کارگرزاده
یعقوب کارگرزاده
نایب رییس هییت مدیره از 1391/3/16
داود اسکندری
داود اسکندری
از 1391/3/16
مسعود حجت
مسعود حجت
عضو هییت مدیره از 1391/3/16
امور مجامع محمد تیز رای اقدم
امور مجامع محمد تیز رای اقدم
از 1391/3/16
محمدمهدی فنایی
محمدمهدی فنایی
عضو هییت مدیره از 1391/3/16
مجید مافی
مجید مافی
از 1391/7/1
ابوالفضل بختیاری
ابوالفضل بختیاری
عضو هییت مدیره از 1391/4/31
علی رضایی میر قائد
علی رضایی میر قائد
از 1391/4/17
بهمن مسعودی
بهمن مسعودی
از 1391/8/27
رضا بختیاری کشکجانی
رضا بختیاری کشکجانی
از 1391/10/27
حسن شعبان سلمانی
حسن شعبان سلمانی
عضو هییت مدیره از 1392/2/8
مسعود گشته
مسعود گشته
از 1392/2/8
میکائیل شریفی
میکائیل شریفی
از 1392/2/8
ابراهیم ولدخانی
ابراهیم ولدخانی
از 1392/2/8
مجتبی شمسی
مجتبی شمسی
از 1392/5/2
رضا بختیاری
رضا بختیاری
رییس هییت مدیره از 1392/11/2
حسن صفا دوست
حسن صفا دوست
عضو هییت مدیره از 1392/11/2
محمدعلی ایزدی
محمدعلی ایزدی
از 1392/12/18
فرخ کوچکی گل افزانی
فرخ کوچکی گل افزانی
از 1393/6/8
محمد باقر محمدزاده مقدم
محمد باقر محمدزاده مقدم
عضو هییت مدیره از 1393/6/8
شهریار پرویزی
شهریار پرویزی
از 1390/8/14
محمود مقدم
محمود مقدم
از 1390/8/14
عوض محمد پارسا
عوض محمد پارسا
از 1390/6/28
فرانک زنده نوش
فرانک زنده نوش
از 1390/6/28
مهدی مومنی طاهری
مهدی مومنی طاهری
از 1394/6/24
حسین فرزان اصل
حسین فرزان اصل
از 1394/9/2
سیدمیراحمد نوشین
سیدمیراحمد نوشین
از 1394/9/2
هادی گل بیانی
هادی گل بیانی
از 1394/9/2
مرتضی فرجی
مرتضی فرجی
از 1394/12/24
ارسلان فتحی پور
ارسلان فتحی پور
عضو هییت مدیره از 1395/9/24
علی اکبر رضایی
علی اکبر رضایی
از 1396/2/24
داود عباسی
داود عباسی
از 1396/5/9
حجت حسن زاده
حجت حسن زاده
عضو هییت مدیره از 1397/3/5
رامین جعفری علمداری
رامین جعفری علمداری
از 1397/4/4
امیرعباس حسینی
امیرعباس حسینی
از 1397/6/31
بهزاد ظهیری
بهزاد ظهیری
از 1397/6/31
نیما فاتح
نیما فاتح
عضو هییت مدیره از 1398/3/7

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14718098
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نیما فاتح با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آرتا معدن ساوالان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238021
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر عباس حسینی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان نماینده این شرکت در هیئت مدیره شرکت ایران ترانسفو(سهامی عام)به جای ارسلان فتحی پور معرفی گردیدند. حجت حسن زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۱ از طرف شرکت آرتا معدن ساوالان به عنوان نماینده این شرکت در هیئت مدیره شرکت ایران ترانسفو(سهامی عام)به جای آقای رامین جعفری علمداری معرفی گردیدند. بهزاد ظهیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل شرکت ایران ترانسفو(سهامی عام) انتخاب گردیدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل شرکت آقای بهزاد ظهیری به شرح پیوست تفویض کرد. اجرای قوانین، مقررات، احکام ومصوبات هیات مدیره و اتخاذ تدابیر لازم جهت انجام کلیه امور جاری شرکت. ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ـ تدوین و پیشنهاد ساختار سازمانی، آیین نامه ها و رویه های لازم برای شرکت. ـ انجام کلیه معاملات تجاری طبق آیین نامه معاملات شرکت و مصوبات هیات مدیره. ـ تجهیزامکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری درطرح های توسعه ای مرتبط با موضوع فعالیت و نهایتا" ارائه این گونه طرح ها به هیات مدیره برای تصویب. ـ پیشنهاد تأسیس، ایجاد و یا حذف نمایندگی ها، شعب ویا واحدهای سرمایه پذیر در هر نقطه داخل یا خارج از ایران به هیات مدیره. ـ تدوین پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت به هیات مدیره جهت تصویب. ـ استخدام، نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنان بر اساس ضوابط وزارت کار و امور تامین اجتماعی وآیین نامه های داخلی شرکت و مصوبات هیات مدیره و همچنین انجام اقدامات لازم به منظور آموزش و ارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی. ـ دریافت مطالبات و پرداخت هزینه های جاری و سرمایه ای شرکت و همچنین پرداخت دیون اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و سایر موارد مربوط به آن. ـ انجام مفاد ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر تهیه صورت خلاصه دارایی ها و بدهی های شرکت و تهیه گزارش های مالی و ارائه به هیات مدیره و بازرس قانونی در مواعد قانونی مقرر. ـ طرح و اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت وبه نام شرکت، در هریک از دادسراها و دادگاه های اختصاصی یا عمومی یا انقلاب و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی وچه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسه ها، اعلام اراده و نظر، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداداسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل وبا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری وتعیین و گزینش داور منتخب ـ با حق صلح یا بدون آن ـ و اجرای حکم نهایی و قطعی دارو و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرو زیان صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه)و تعقیب آن ها و معرفی بدهکار و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار جلسه های مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها و تأمین خواسته و تأمین ضررو زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم امور مشابه دیگر. ـ پیشنهاد اخذ تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری با رعایت صرفه و صلاح شرکت به منظور اخذ مصوبه از هیات مدیره. ـ پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و یا غیر منقول به نفع شرکت ویا به نفع صاحبان سهام و فک آن ولوا کرارا". ـ پیشنهاد وگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجاری (سرقفلی). ـ تقدیم درخواست و پی گیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری ویا خرید و فروش اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیات مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14142699
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین جعفری علمداری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت آرتا معدن ساوالان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به جای آقای حجت حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14121237
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14082815
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت حسن زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آرتا معدن ساوالان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14032552
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود: اجرای قوانین، مقررات، احکام ومصوبات هیات مدیره و اتخاذ تدابیر لازم جهت انجام کلیه امور جاری شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی تدوین و پیشنهاد ساختار سازمانی، آیین نامه‌ها و رویه‌های لازم برای شرکت. انجام کلیه معاملات تجاری طبق آیین نامه معاملات شرکت و مصوبات هیات مدیره. تجهیزامکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری درطرح‌های توسعه‌ای مرتبط با موضوع فعالیت و نهایتا ارائه این گونه طرح‌ها به هیات مدیره برای تصویب. پیشنهاد تأسیس، ایجاد و یا حذف نمایندگی‌ها، شعب ویا واحدهای سرمایه پذیر در هر نقطه داخل یا خارج از ایران به هیات مدیره. تدوین پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت به هیات مدیره جهت تصویب. استخدام، نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنان بر اساس ضوابط وزارت کار و امور تامین اجتماعی وآیین نامه‌های داخلی شرکت و مصوبات هیات مدیره و همچنین انجام اقدامات لازم به منظور آموزش و ارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی. دریافت مطالبات و پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت و همچنین پرداخت دیون اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و سایر موارد مربوط به آن. انجام مفاد ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر تهیه صورت خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت و تهیه گزارش‌های مالی و ارائه به هیات مدیره و بازرس قانونی در مواعد قانونی مقرر. طرح و اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت وبه نام شرکت، در هریک از دادسراها و دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی یا انقلاب و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی وچه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسه‌ها، اعلام اراده و نظر، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداداسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل وبا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری وتعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی دارو و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرو زیان صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آن‌ها و معرفی بدهکار و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار جلسه‌های مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها و تأمین خواسته و تأمین ضررو زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم امور مشابه دیگر. پیشنهاد اخذ تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری با رعایت صرفه و صلاح شرکت به منظور اخذ مصوبه از هیات مدیره. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و یا غیرمنقول به نفع شرکت ویا به نفع صاحبان سهام و فک آن ولوا کرارا ". پیشنهاد وگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجاری (سرقفلی). تقدیم درخواست و پی گیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری ویا خرید و فروش اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیات مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976430
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یعقوب کارگرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ آقای مهدی مومنی طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش آتیه آرمان (بامسئولیت محدود) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ آقای هادی گل بیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت آرتا معدن ساوالان (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ آقای داود عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ آقای ارسلان فتحی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل اسناد مزبور با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13849907
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت آرتا معدن ساوالان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت امین توان آفرین ساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت گسترش آتیه آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638183
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۶/xxx۶ و تفویض اختیار مجمع فوق العاده مورخه ۲۸/۱۲/۹۵ و مجوز شماره ۵۱/xxxxxx , xxx مورخه ۲۲/۶/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۳ سهم xxx۰ ریالی با نام مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال از طریق مطالبات حال شده و مبلغ xxx , xxx , xxx , xxx ریال از محل پرداخت نقدی طبق گواهی شماره xxxxxx مورخ ۱۹/۶/۹۶ بانک رفاه کارگران شعبه ایران ترانسفو تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568609
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود عباسی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت امین توان آفرین ساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به جای آقای علی اکبر رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531926
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یعقوب کارگرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. مهدی مومنی طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گسترش آتیه آرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. هادی گل بیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعت و تجارت آداک شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره. علی اکبر رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت امین توان آفرین ساز شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای ارسلان فتحی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل اسناد مزبور با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13516650
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۶ انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت صنعت و تجارت آداک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت امین توان آفرین ساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت گسترش آتیه آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486849
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر رضائی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت امین توان آفرین ساز xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هیئت مدیره به جای آقای سید میر احمد فاطمی انتخاب گردید اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی به شرح ذیل می‌باشند آقای مهدی مومنی طاهری xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای یعقوب کارگرزاده xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای هادی گل بیانی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صنعت و تجارت آداک xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر رضائی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت امین توان آفرین ساز xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ارسلان فتحی پور xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13370976
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یعقوب کارگرزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بجای حسین فرزان اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288595
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ارسلان فتحی پور با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. هیات مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود. اجرای قوانین، مقررات، احکام و مصوبات هیات مدیره و اتخاذ تدابیر لازم جهت انجام کلیه امور جاری شرکت. نمایندگی شرکت در برابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تدوین و پیشنهاد ساختار سازمانی، آیین نامه‌ها و رویه‌های لازم برای شرکت. انجام کلیه معاملات تجاری طبق آیین نامه معاملات شرکت و مصوبات هیات مدیره. تجهیز امکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری در طرح‌های توسعه‌ای مرتبط با موضوع فعالیت و نهایتا «ارائه این گونه طرح‌ها به هیات مدیره برای تصویب. پیشنهاد تأسیس، ایجاد و یا حذف نمایندگی‌ها، شعب ویا واحدهای سرمایه پذیر در هر نقطه داخل یا خارج از ایران به هیات مدیره. تدوین و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت به هیات مدیره جهت تصویب. استخدام، نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنان بر اساس ضوابط وزارت کار و امور اجتماعی و آیین نامه‌های داخلی شرکت و مصوبات هیات مدیره و همچنین انجام اقدامات لازم به منظور آموزش وارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی. دریافت مطالبات و پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت و همچنین پرداخت دیون اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و سایر موارد مربوط به آن. انجام مفاد ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر تهیه صورت خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت و تهیه گزارش‌های مالی و ارائه ب ه هیات مدیره و بازرس قانونی در مواعد قانونی مقرر. طرح و اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادسراها و دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی یا انقلاب و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسه‌ها، اعلام اراده و نظر، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد واعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه وخلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آن‌ها و معرفی بدهکار و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسه‌های مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها و تأمین خواسته و تأمین ضرر وزیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر. پیشنهاد اخذ تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری با رعایت صرفه و صلاح شرکت به منظور اخذ مصوبه از هیات مدیره. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و یا غیر منقول به نفع شرکت و یا به نفع صاحبان سهام و فک آن ولوا کرارا». پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پی گیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و فروش اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیات مدیره.. کلیه اوراق عادی و مراسلات معمول با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. تعیین صاحبان امضاء مجاز اوراق و اسناد تعهدآور: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب هر یک از آنها با امضای رئیس هیات مدیره و فردحاضر به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201577
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ارسلان فتحی پور با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13040517
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به شماره ثبت xxx۲۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731130
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی فرجی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای باقی مانده مدت تصدی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12602916
آگهی تغییرات شرکت ايران ترانسفو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای سیدمیر احمد فاطمی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت امین توان آفرین ساز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو ورئیس هیات مدیره آقای حسین فرزان اصل با کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو و نایب رییس هیات مدیره آقای فرخ کوچکی گل افزانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی(سهامی عام)به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای مهدی مومنی طاهری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضوموظف هیات مدیره آقای هادی گل بیانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت صنعت و تجارت آداک(سهامی خاص)شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای ابراهیم ولدخانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل بمدت دوسال تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیر عامل اسناد مزبور با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد چکهای عهده بانکهای مستقر در شهرستان زنجان علاوه بر امضاهای مجاز فوق الذکر ، امضاء مدیر عامل به اتفاق عضو هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل ، رئیس هیات مدیره باتفاق عضو موظف هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12476152
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۳به تصویب رسید. ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت امین توان آفرین ساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت سینافرآیندنیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت صنعت وتجارت آداک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت مدیریت طرح وتوسعه آینده پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به عنوان اعضا ی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12476156
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت صنعت و تجارت آداک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت امین توان آفرین ساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ جناب آقای مهدی مومنی طاهری به کدملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726786
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد علی ایزدی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو و رئیس هیأت مدیره ـ آقای فرخ کوچکی گل افزانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای حسن صفادوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰بعنوان عضو و نایب رئیس هیأت مدیره ـ آقای ابراهیم ولدخانی با کدملی xxxxxxxxx۵به جای آقای میکائیل شریفی به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل ـ آقای محمد باقرمحمدزاده مقدم با کدملی xxxxxxxxx۳ به جای آقای مجید مافی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای مسعود گشته با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صبا تأمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیأت مدیره برای مدت باقیمانده دوره هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره برای بانکهای مستقر در تهران با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل اسناد مزبور با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. چگهای عهده بانکهای مسقر در شهرستان زنجان علاوه بر امضاهای مجاز فوق الذکر امضای مدیرعامل به اتفاق آقای محمدباقر محمدزاده مقدم و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیأت مدیره به اتفاق آقای محمدباقر محمدزاده مقدم با مهر شرکت معتبر می باشد ـ کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ تعیین حدود اختیارات مدیرعامل براساس مصوبه هیأت مدیره به شماره xxx۴ مورخ ۰۸/۰۲/xxx۲ که قبلاً طی روزنامه رسمی شماره xxx۸۵ مورخ ۲۲/۰۳/xxx۲ تفویض گردیده بود، مجدداً تفویض اختیار گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682247
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرخ کوچکی گل افزائی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره وآقای ابراهیم ولد خانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای محمد باقر محمدزاده مقدم با کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵بعنوان عضو هیئت مدیره و عضو موظف ومحمدعلی ایزدی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره برای بانک های مستقر در تهران با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ودر غیاب مدیرعامل اسناد مزبور با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد چک های عهده بانک های مستقر در شهرستان زنجان علاوه بر امضاهای مجاز فوق الذکر امضای مدیرعامل به اتفاق آقای محمد باقر محمدزاده مقدم و مهرشرکت ودر غیاب مدیرعامل یکی از اعضای هیئت مدیره به اتفاق آقای محمد باقر محمدزاده مقدم با مهر شرکت معتبر می باشد بروات قراردادهاو عقود و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613855
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525141
آگهی تغییرات شرکت ایران ترا‌نسفو سهامی‌عام شماره ثبت ۱۰۸۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد علی ایز دی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به جای آقای رضا بختیاری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400626
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام شماره ثبت ۱۰۸۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی رضا بختیاری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بنمایندگی مجید مافی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره.
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی حسن صفا دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره
شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بنمایندگی میکائیل شریفی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی مسعود گشته بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره ابراهیم ولد خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره برای بانکهای مستقر در شهر تهران با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل اسناد مزبور با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
چکهای عده بانکهای مستقر در شهرستان زنجان علاوه بر امضاهای فوق امضای مدیرعامل به اتفاق آقای مجتبی شمسی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ در غیاب مدیرعامل یکی از اعضای هیئت مدیره به اتفاق آقای مجتبی شمسی و با مهر شرکت نیز معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228376
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۵/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: فرزانه جنیدی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از طرف شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی xxxxxxxxx۰۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و بهمن مسعودی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجید مافی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت عضو هیئت مدیره و میکائیل شریفی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا xxxxxxxxx۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره و حسن شعبان سلمانی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین xxxxxxxxx۷۰ بسمت عضو هیات مدیره و آقای ابراهیم ولدخانی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند.
وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره برای بانک های مستقر در شهر تهران با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و در غیاب مدیرعامل اسناد مزبور با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
تبصره : در خصوص چک های عهده بانک های مستقر در شهرستان زنجان (محل استقرار کارخانجات شرکت) علاوه بر امضاهای فوق، امضای مدیرعامل به اتفاق آقای مجتبی شمسی با کدملی xxxxxxxxx۹ و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضای هیات مدیره به اتفاق آقای مجتبی شمسی و با مهر شرکت نیز معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152397
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی هیا شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068055
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۸/۲/۹۲ مسعود گشته به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت رئیس هیات مدیره و بهمن مسعودی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید مافی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت عضو هیات مدیره و میکائیل شریفی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به کدملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت عضو هیات مدیره و حسن شعبان سلمانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت عضو هیات مدیره و ابراهیم ولدخانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند و همچنین حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید و حق امضاء کلیه اوراق و تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره برای بانکهای مستقر در شهر تهران با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر در غیاب مدیرعامل اسناد مزبور به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد در خصوص چکهای عهده بانکهای مستقر در شهرستان زنجان (محل استقرار کارخانجات شرکت) علاوه بر امضاهای فوق امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به اتفاق معاون مالی و امور مجامع محمد تیزرای اقدم به کدملی xxxxxxxxx۰ با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1057194
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به ش م xxxxxxxxx۹۳ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش م xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) به ش م xxxxxxxxx۰۵ و شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به ش م xxxxxxxxx۱۵ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م xxxxxxxxx۷۰ـ
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983628
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به شماره ثبت۱۰۸۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ واصل گردید: رضا بختیاری کشکجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943036
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۰۸۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۱ بهمن مسعودی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به جای علی رضائی میرقائد به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11348605
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۰۸۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۱ بهمن مسعودی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به جای علی رضائی‌میرقائد به عنوان نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757991
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۰۸۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۷/۹۱ مجید مافی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757992
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۰۸۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۴/۹۱ ابوالفضل بختیاری به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757993
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۰۸۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۴/۹۱ علی رضائی میرقائد به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.:
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10334431
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ علی رضائی میرقائد به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.: اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11078271
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۰۸۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱/۷/۹۱ مجید مافی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11771770
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۰۸۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۱/۴/۹۱ ابوالفضل بختیاری به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 665999
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوسهامی عام به شماره ثبت۱۰۸۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۳/۹۱ و هیئت مدیره۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی محمود جنتیان به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی یعقوب کارگرزاده به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سینا فرایند نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی مسعود حجت به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمدمهدی فنائی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی محمد کبیری اصفهانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برای بانکهای مستقر در شهر تهران با امضا مدیرعامل (محمد کبیری اصفهانی) به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا به اتفاق امضا داود اسکندری به کدملیxxxxxxxxx۷ همراه با مهر شرکت و در غیاب نامبرده اسناد مزبور با امضا رئیس هیئت مدیره محمود جنتیان به اتفاق یک نفر از اعضا هیئت مدیره و یا به اتفاق امضا داود اسکندری با مهر شرکت و در صورتی که اسناد تعهدآور فوق الاشعار عهده بانکهای مستقر در شهرستان زنجان امحل استقرار کارخانجات شرکت باشد با امضا مدیرعامل به اتفاق امضا محمد تیزرای اقدم به کدملیxxxxxxxxx۰ و با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضا یک نفر از اعضا هیئت مدیره به اتفاق امضا محمد تیزرای اقدم با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11304283
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به شماره ثبت۱۰۸۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۳/۹۱ و هیئت‌مدیره۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند. شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی محمود جنتیان به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی یعقوب کارگرزاده به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سینا فرایند نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی مسعود حجت به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمدمهدی فنائی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی محمد کبیری‌اصفهانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برای بانکهای مستقر در شهر تهران با امضا مدیرعامل (محمد کبیری‌اصفهانی) به اتفاق رئیس هیئت‌مدیره یا به اتفاق امضا داود اسکندری به کدملیxxxxxxxxx۷ همراه با مهر شرکت و در غیاب نامبرده اسناد مزبور با امضا رئیس هیئت‌مدیره محمود جنتیان به اتفاق یک نفر از اعضا هیئت‌مدیره و یا به اتفاق امضا داود اسکندری با مهر شرکت و در صورتی که اسناد تعهدآور فوق‌الاشعار عهده بانکهای مستقر در شهرستان زنجان امحل استقرار کارخانجات شرکت باشد با امضا مدیرعامل به اتفاق امضا محمد تیزرای‌اقدم به کدملیxxxxxxxxx۰ و با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضا یک نفر از اعضا هیئت‌مدیره به اتفاق امضا محمد تیزرای‌اقدم با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 559945
آگهی افزایش سرمایه شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱۰/۳/۹۰ و هیات‎مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۶ ریال و xxx/xxx/xxx/۹ ریال بموجب گواهی‎های شماره xxx/xxx/۱۱ و xxx/xxx/۱۱ مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ و ۱۷/۱۲/۹۰ بانک صادرات زنجان شعبه xxx زنجان پرداخت گردیده است. ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۸/۱/xxx۱ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10614900
آگهی افزایش سرمایه شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱۰/۳/۹۰ و هیات‎مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۶ ریال و xxx/xxx/xxx/۹ ریال بموجب گواهی‎های شماره xxx/xxx/۱۱ و xxx/xxx/۱۱ مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ و ۱۷/۱۲/۹۰ بانک صادرات زنجان شعبه xxx زنجان پرداخت گردیده است. ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۸/۱/xxx۱ تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10311184
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴/۸/۹۰ یعقوب کارگرزاده به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای داود مددی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت رئیس هیات مدیره و محمود مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای احمد شکوری راد به نمایندگی شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و مسعود حجت به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای ناصر حیدری نسب به نمایندگی شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیات مدیره و شهریار پرویزی به کدملی xxxxxxxxx۸ به جای مسعود حجت به نمایندگی شرکت آزمایشگاههای صنایع برق به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیات مدیره و محمد کبیری اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره برای بانکهای مستقر در تهران با امضای مدیرعامل محمد کبیری اصفهانی به اتفاق یک نفر از اعضای هیات مدیره یا به اتفاق داود اسکندری همراه با مهر شرکت و در غیاب نامبرده اسناد مزبور با امضای رئیس هیات مدیره یعقوب کارگرزاده به اتفاق یک نفر از اعضای هیات مدیره و یا به اتفاق امضای داود اسکندری با مهر شرکت معتبر در صورتی که اسناد تعهدآور فوق الاشاره عهده بانکهای مستقر در شهرستان زنجان باشد با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای معاونت مالی و امور مجامع محمد تیز رای اقدم به کدملی xxxxxxxxx۰ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یک نفر از اعضای هیات مدیره به اتفاق معاونت مالی و امور مجامع محمد تیز رای اقدم همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11478398
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۱۴/۸/۹۰ یعقوب کارگرزاده به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای داود مددی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت رئیس هیات‌مدیره و محمود مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای احمد شکوری‌راد به نمایندگی شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و مسعود حجت به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای ناصر حیدری‌نسب به نمایندگی شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیات‌مدیره و شهریار پرویزی به کدملی xxxxxxxxx۸ به جای مسعود حجت به نمایندگی شرکت آزمایشگاههای صنایع برق به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیات‌مدیره و محمد کبیری‌اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات‌مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره برای بانکهای مستقر در تهران با امضای مدیرعامل محمد کبیری‌اصفهانی به اتفاق یک نفر از اعضای هیات‌مدیره یا به اتفاق داود اسکندری همراه با مهر شرکت و در غیاب نامبرده اسناد مزبور با امضای رئیس هیات‌مدیره یعقوب کارگرزاده به اتفاق یک نفر از اعضای هیات‌مدیره و یا به اتفاق امضای داود اسکندری با مهر شرکت معتبر در صورتی که اسناد تعهدآور فوق‌الاشاره عهده بانکهای مستقر در شهرستان زنجان باشد با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای معاونت مالی و امور مجامع محمد تیز رای اقدم به کدملی xxxxxxxxx۰ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یک نفر از اعضای هیات‌مدیره به اتفاق معاونت مالی و امور مجامع محمد تیز رای‌اقدم همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11281185
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۰۸۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۶/۷/۹۰ یعقوب کارگرزاده به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ‌توسعه ملی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و به جای محمد کبیری‌اصفهانی و محمود مقدم به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۰ به جای احمد شکوری‌راد به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مسعود حجت به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر به جای ناصر حیدری‌نسب به سمت عضو هیئت‌مدیره و شهریار پرویزی به ش.ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت آزمایشگاههای صنایع برق به جای مسعود حجت به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمد کبیری‌اصفهانی به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته برای بانک‌های مستقر در تهران با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره یا به اتفاق امضای داود اسکندری همراه با مهرشرکت و درغیاب نامبرده اسناد مزبور با امضای رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره و یا باتفاق امضای داود اسکندری همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و در صورتی که اسناد تعهدآور فوق‌الاشاره عهده بانک‌های مستقر در شهرستان زنجان باشد با امضای مدیرعامل باتفاق امضای معاونت مالی و امور مجامع محمد تیزرای‌اقدم با مهرشرکت معتبراست و درغیاب مدیرعامل امضای یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره باتفاق امضای معاونت مالی و امور مجامع محمد تیزرای‌اقدم با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10464052
آگهی تصمیمات در شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) سهامی خاص بشماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۸/۶/۹۰ مسعود حجت به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت تهران پادنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت عضو هیات‎مدیره و محمد کبیری‎اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بجای مسعود حجت به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت عضو هیات‎مدیره و فرانک زنده‎نوش به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صنایع روشنایی‎آرم بسمت عضو هیات‎مدیره و محمود مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ بجای احمد شکوری‎راد بنمایندگی از شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت نایب رئیس هیات‎مدیره و عضو محمد پارسا به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و رئیس هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‎مدیره تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و رسمی و یا عادی و یا مالی اعم از چک سفته برات و سایر اوراق بهادار با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیات‎مدیره و در غیاب رئیس و نایب رئیس هیات‎مدیره به اتفاق امضا مسعود حجت و مهر شرکت و اوراق مالی و بدون تعهد با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11492453
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9783866
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۵/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سینا فرایند نیرو به نمایندگی احمد شکوری‌راد و شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به نمایندگی داود مددی و شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر به نمایندگی ناصر حیدری‌نسب و شرکت آزمایشگاههای صنایع برق به نمایندگی مسعود حجت و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به نمایندگی محمد کبیری‌اصفهانی. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۵/۸۹ احمد شکوری‌راد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و داود مددی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمد کبیری‌اصفهانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته برای بانکهای مستقر در تهران با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا باتفاق داود اسکندری همراه با مهر شرکت و در غیاب وی اسناد مزبور با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا باتفاق امضاء داود اسکندری با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و در صورتیکه اسناد تعهدآور فوق‌الاشعار عهده بانکهای مستقر در شهرستان زنجان (محل استقرار کارخانجات شرکت باشد) با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضای معاونت مالی و امور مجامع محمد تیزرای‌اقدم با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره به اتفاق امضای معاونت مالی و امور مجامع محمد تیزرای‌اقدم با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10069853
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10375500
آگهی اصلاحی شرکت ایران ترانسفو سهامی‎خاص به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۴/ ت ۳۲ مورخ ۳/۳/۸۹ عبارت کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ازجمله چک سفته برات برای بانکهای مستقر در شهر تهران با امضا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‎مدیره یا به اتفاق داود اسکندری همراه با مهر شرکت معتبر است صحیح می‎باشد که بدینوسیله اصلاح می‎گردد. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11278990
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ۲۵/۱/۸۹ و هیات‌مدیره مورخ ۱۱/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۵/۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره تا پایان تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سینا فرآیند نیرو بنمایندگی احمد شکوری‌راد ـ شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران بنمایندگی داود مددی ـ شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران به نمایندگی ناصر حیدری‌نسب ـ شرکت آزمایشگاههای صنایع برق بنمایندگی مسعود حجت ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی بنمایندگی محمد کبیری‌اصفهانی ـ احمد شکوری‌راد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و داود مددی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمد کبیری‌اصفهانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته، برات برای بانکها مستقر در شهر تهران با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات‌مدیره باتفاق داود اسکندری همراه با مهر شرکت و در غیاب نامبرده اسناد مزبور با امضای رئیس هیات‌مدیره باتفاق یک نفر از اعضای هیات‌مدیره و یا باتفاق داود اسکندری همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اسناد تعهدآور فوق‌الاشعار عهده بانکهای مستقر در شهرستانهای زنجان با امضای مدیرعامل باتفاق امضای معاونت مالی وامور مجامع محمد تیزرای‌اقدم همراه با مهر شرکت معتبر میباشد در غیاب مدیرعامل با امضای یک نفر از اعضای هیات‌مدیره باتفاق معاونت مالی و امور مجامع محمد تیزرای‌اقدم همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات