سولفاتیک

شرکت سولفاتیک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100431614
18
افراد
22
آگهی‌ها
10747
شماره ثبت
1345/4/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14622573
آگهی تغییرات شرکت سولفاتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آدرس محل شرکت به : خیابان انقلاب ضلع شمال شرقی چهار راه کالج پلاک xxx طبقه سوم واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت . آقای علی رضایی نژاد ک . م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی یزدانیان ک . م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت رویال ساختمان آریا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل وآقای محمد پیرانی باندر ک . م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ساخت وعمران تدبیر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حجت معتمدی ک . م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تفریحی و توریستی آبدرمانی سرعین ایرانیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت عضو هیات مدیره و آقای میر ابراهیم سمنانی ک . م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تفریحی و توریستی آبدرمانی ایرانیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته و برات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ ، ۳ ، ۴ ، ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۹ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14360885
آگهی تغییرات شرکت سولفاتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴
آگهی تغییرات شرکت سولفاتیک سهامی عام به شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :


موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی تعیین گردید.

سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ، شرکت رویال ساختمان آریا (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ، شرکت ساخت وعمران تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ ، شرکت تفریحی وتوریستی آبدرمانی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت تفریحی و توریستی آبدرمانی سرعین ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند.

روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

صورتخای مالی سال ۹۶ تصویب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574636
آگهی تغییرات شرکت سولفاتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال xxx۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت رویال ساختمان آریا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت توسعه و عمران نوآوران تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت تفریحی و توریستی آبدرمانی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13329037
آگهی تغییرات شرکت سولفاتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی جهت یکسال مالی تعیین شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954181
آگهی تغییرات شرکت سولفاتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای باقر نیک طبع به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره. آقای مهدی یزدانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت رو یال ساختمان آریا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره. آقای محمد معینی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و عمران نوآوران تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای احمد صحت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تفریحی و توریستی آبدرمانی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای حجت معتمدی به شماره xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تفریحی توریستی آبدرمانی سرعین ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته و برات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء متفق دونفر از اعضاء هیأت مدیره با مهرشرکت معتبر می‌باشد. امضاء آوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات مدیر عامل مطابق اساسنامه شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12780062
آگهی تغییرات شرکت سولفاتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران – خیابان ولیعصر (عج) – بالاتر از خیابان زرتشت – کوچه جاوید –پلاک ۲۲ - طبقه اول –کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12533912
آگهی تغییرات شرکت سولفاتيك شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12244600
آگهی تغییرات شرکت سولفاتیک سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۰۷۴۷ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۳/۱۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعباس متولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره.آقای احمد محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت توسعه و عمران نوآوران تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره .آقای علیرضا خلعتبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت تفریحی و توریستی آبدرمانی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.آقای علی شریف اعلم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت رویـال ساختمـان آریا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای حجت معتمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت تفریحی توریستی آبدرمانی سرعین ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته و برات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12244672
آگهی تغییرات شرکت سولفاتیک سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۰۷۴۷ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۴/۰۲/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت توسعه و عمران نوآوران تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ شرکت رویال ساختمان آریا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ وشرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671520
آگهی تغییرات شرکت سولفاتیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵، شرکت البرزدارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶، شرکت تولیددارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ وشرکت داروسازی سبحان اٌنکولوژی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671523
آگهی تغییرات شرکت سولفاتیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین فرهنگ مهربه کدملیxxxxxxxxx۳ نماینده شرکت تولیددارو (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سید مهدی رضوی به کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره وآقای علیرضا خلعتبری به کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام)با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای سهیل خلیلی کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز(سهامی عام) باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمد رضا مرادی کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز(سهامی عام) باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند.امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و همچنین مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497841
آگهی تغییرات شرکت مجتمع شیمیایی البرز سهامی خاص (در حال تصفیه) شماره ثبت ۸۲۶۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۲۵۲۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عملکرد مدیر تصفیه در سال مالی xxx۲ به تصویب رسیده است.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید.
شرکت سولفاتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای محمدرضا مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497848
آگهی تغییرات شرکت سولفاتیک شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید.
شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵، البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶، تولید دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و نمایندگی بیمه ایمن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182223
آگهی تغییرات شرکت سولفاتیک شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدرضا مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بجای محمد تویسرکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و حسین فرهنگ مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تولید دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نمایندگی بیمه ایمن البرز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا خلعتبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سهیل خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و غیره به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148953
آگهی تغییرات شرکت سولفاتیک سهامی ‌عام به شماره ثبت۱۰۷۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل قانونی شرکت در واحد ثبتی تهران به تهران خ انقلاب خ استاد نجات الهی کوچه نیکخواه پ ۲ ط ۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085507
آگهی تصمیمات شرکت سولفاتیک سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۲ حسین فرهنگ مهر به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تولید دارو (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی رضوی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت نمایندگی بیمه ایمن البرز (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا خلعتبری به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت البرز دارو (سهامی عام) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. محمود تویسرکانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام و سهیل خلیلی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل مشمول مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۷و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ ماده ۴۹ اساسنامه میباشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651900
آگهی تصمیمات شرکت سولفاتیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۴۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش.م xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری البرز به ش.م xxxxxxxxx۰۸ و شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به ش.م xxxxxxxxx۳۵ و شرکت البرز دارو به ش.م xxxxxxxxx۶ و شرکت نمایندگی بیمه ایمن البرز به ش.م xxxxxxxxx۰۷ و شرکت تولید دارو به ش.م xxxxxxxxx۴۹.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11119504
آگهی تصمیمات شرکت سولفاتیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۴۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش.م xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه‌گذاری البرز به ش.م xxxxxxxxx۰۸ و شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز به ش.م xxxxxxxxx۳۵ و شرکت البرز دارو به ش.م xxxxxxxxx۶ و شرکت نمایندگی بیمه ایمن البرز به ش.م xxxxxxxxx۰۷ و شرکت تولید دارو به ش.م xxxxxxxxx۴۹.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10786212
آگهی تصمیمات شرکت سولفاتیک سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11770680
آگهی تصمیمات شرکت سولفاتیک سهامی خاص عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدسعید اصغریان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10610685
آگهی تصمیمات در شرکت سولفاتیک سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۹ محمود تویسرکانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری البرز بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و غلامرضا عبدالوند به نمایندگی از شرکت کیوان بسمت رئیس و عضو هیئت‌مدیره و حسین فرهنگ‌مهر به نمایندگی از شرکت تولیدارو بسمت عضو و نائب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا خلعتبری به نمایندگی از شرکت البرز دارو و سید مهدی رضوی به نمایندگی از شرکت تولی‌پرس بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10390065
آگهی تصمیمات شرکت سولفاتیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به سمت بازرس اصلی و محمدسعید اصغریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری البرز شرکت تولی پرس شرکت البرز دارو شرکت تولید دارو شرکت کیوان. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات