الیاف

شرکت الیاف (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100431059 ()
17
افراد
31
آگهی‌ها
10729
شماره ثبت
1345/3/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14587021
آگهی تغییرات شرکت الیاف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابراهیم صبرعلیزاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره احسان حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان عضو هیئت مدیره محمد حسین قیامتیون به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره علیرضا افاضل به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان رئیس هئیت مدیره محمدحسن احمدی پورجمالی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . هیأت مدیره اختیارات خود مندرج در بند‌های ۲ و ۵ و ۱۸ و ۲۰ ماده ۴۵ اساسنامه را بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود : بند ۲ تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل . بند ۴ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها . بند ۵ تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت . بند ۱۸ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام ، مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ، ادعای جعل نسبت به سند طرف استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل غیر ولو کرارا ، تعیین انتخاب و یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل غیر ولو کرارا ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت ، استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن ، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد . بند ۲۰ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . کلیه اسناد در مکاتبات داخلی و خارجی با امضائ مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14222305
آگهی تغییرات شرکت الیاف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسیدروزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال دیگر تمدید گردید؛ شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ، شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ، شرکت ره نگار خاور میانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ، شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و ابراهیم صبرعلیزاده به کدملیxxxxxxxxx۹ موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13680768
آگهی تغییرات شرکت الیاف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید شرکت گسترش پایا صنعت سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت ره نگار خاور میانه پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و آقای بهنام شرقی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977308
آگهی تغییرات شرکت الیاف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12868867
آگهی تغییرات شرکت الیاف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ جایگزین شرکت نساجی حجاب شهرکرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ جایگزین شرکت ریسندگی و بافندگی میهن باف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ برای مدت باقیمانده مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12887161
آگهی تغییرات شرکت الیاف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهنام شرقی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سید یونس چاوشی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره و آقای ناصر سرگزی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدرضا عباداله کلهری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به موجب معرفی نامه شماره ۹۵/۲۵ پ مورخ ۹۵/۰۲/۲۲ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای محسن محمدی باکد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر است. کلیه اسناد در مکاتبات داخلی و خارجی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیأت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای ۲ و ۴ و ۵ و ۱۸ و ۲۰ ماده ۴۵ اساسنامه را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: بند ۲ تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل بند ۴ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان. بند ۵ تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت. بند ۱۸ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل غیرولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. بند ۲۰ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665800
آگهی تغییرات شرکت الیاف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر سرگزی زاده با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هیئت مدیره بجای آقای احمد گودرزی با کدملی xxxxxxxxx۱ انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12369898
آگهی تغییرات شرکت الیاف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت منتهی به سال xxx۳ مشتمل بر ترازنامه ـ صورت سود و زیان مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12129860
آگهی تغییرات شرکت الیاف سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدیونس چاوشی با کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و احمد گودرزی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و محمد تاجیک با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت نساجی حجاب شهرکرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و محسن محمدی باکدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت ریسندگی و بافندگی میهن باف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و بهنام شرقی با شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. کلیه اسناد در مکاتبات داخلی و خارجی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان. تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل غیر ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال ازدادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12125553
آگهی تغییرات شرکت الیاف سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۳/۱۲/۱۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت نساجی حجاب شهرکرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت ریسندگی و بافندگی میهن باف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بهنام شرقی کدملی xxxxxxxxx۸
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667268
آگهی تغییرات شرکت الیاف سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید ـ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۹/۹۳ به شرح ذیل در سمتهای خود ابقاء گردیدند: شرکت نساجی حجاب xxxxxxxxx۳۰ ـ شرکت ریسندگی و بافندگی میهن باف xxxxxxxxx۱۵ ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع پوشان پارس xxxxxxxxx۴۱ ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین xxxxxxxxx۳۰ و حمیدرضا عبدالمالکی xxxxxxxxx۱ ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1502640
آگهی تصمیمات شرکت الیاف سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۲۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت نساجی حجاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای سید یونس چاووشی به نمایندگی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری صنایع پوشان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی آقای امیر حمزه حسین نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت ریسندگی و بافندگی میهن باف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی آقای محمد تاجیک با شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای مصطفی متولی زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره
آقای حمیدرضا عبدالمالکی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره
هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۵ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. کلیه اسناد در مکاتبات داخلی و خارجی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389713
آگهی تغییرات شرکت الیاف شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۲۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۱ بتصویب رسید.
سازمان حسابرسی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یک سال انتخاب گردید.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1263938
آگهی تغییرات شرکت الیاف سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257589
آگهی تغییرات شرکت الیاف سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۸/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۹۳ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهم بانام از محل تجدید ارزیابی دارایی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل دفاتر ثبت در تاریخ۱۹/۹/۹۲ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256577
آگهی تغییرات شرکت الیاف سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۸/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۹۳ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهم بانام از محل تجدید ارزیابی دارایی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل دفاتر ثبت در تاریخ۱۹/۹/۹۲ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034936
آگهی تصمیمات شرکت الیاف سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت‌های نساجی حجاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و رسیندگی و بافندگی میهن باف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و سرمایه گذاری صنایع پوشان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و حمیدرضا عبدالمالکی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۹/۹۱ احمد لاجوردی حسینی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی نساجی حجاب بسمت رئیس هیئت مدیره و امیرحمزه حسین نژاد به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت ریسندگی و بافندگی میهن باف بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد تاجیک به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پوشان پارس و مصطفی متولی زاده به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین بسمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو از اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 916854
آگهی تصمیمات شرکت الیاف سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9867480
آگهی تصمیمات شرکت الیاف سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش‌م xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 650147
آگهی تغییر محل شرکت الیاف سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۴/۹۱ محل شرکت به تهران ـ جاده قدیم کرج ـ کیلومتر ۱۲ ـ اول جاده شهریار ـ مقابل دپو ارتش ـ کدپستی xxxxxxxxx۶ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11770617
آگهی تغییر محل شرکت الیاف سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۴/۹۱ محل شرکت به تهران ـ جاده قدیم کرج ـ کیلومتر ۱۲ ـ اول جاده شهریار ـ مقابل دپو ارتش ـ کدپستی xxxxxxxxx۶ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 565969
آگهی تصمیمات در شرکت الیاف سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱/۹۱ احمد لاجوردی حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به جای رباب حجاری به نمایندگی از شرکت نساجی حجاب برای بقیه مدت تصدی بسمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11590603
آگهی تصمیمات در شرکت الیاف سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۷۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱/۹۱ احمد لاجوردی‌حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به جای رباب حجاری به نمایندگی از شرکت نساجی‌حجاب برای بقیه مدت تصدی بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 502657

آگهی تغییرات در شرکت الیاف
سهامی عام به شماره ثبت xxx۲۹
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۱۱/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید امیرحمزه حسین نژادفردحریری به کدملیxxxxxxxxx۵ به جای محمود دلیلی شعاعی بعنوان نماینده شرکت ریسندگی و بافندگی میهن باف به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره عبدالرضا جدید ساز به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پوشان پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه اسناد و مکاتبات داخلی و خارجی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10668263
آگهی تغییرات در شرکت الیاف سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۹/۱۱/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید امیرحمزه‌ حسین‌نژادفردحریری به کدملیxxxxxxxxx۵ به جای محمود دلیلی‌شعاعی بعنوان نماینده شرکت ریسندگی و بافندگی میهن باف به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره عبدالرضا جدید‌ساز به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پوشان‌ پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه اسناد و مکاتبات داخلی و خارجی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 418632

آگهی اصلاحی
شرکت پیرو آگهی شماره xxx۵۱/۳۲ مورخ ۲۷/۴/۹۰ نام شرکت الیاف سهامی عام به شماره ثبت xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح میشود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10085307
آگهی اصلاحی
شرکت پیرو آگهی شماره xxx۵۱/۳۲ مورخ ۲۷/۴/۹۰ نام شرکت الیاف سهامی عام به شماره ثبت xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح میشود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11962733
آگهی تصمیمات شرکت الیاف سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9789972
آگهی تصمیمات شرکت الیاف سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۷۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ۱۰/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای سرمایه‌گذاری صنایع پوشان پارس دارای شناسه ‌ ملی xxxxxxxxx۴۱ و سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی دارای شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ و سرمایه‌گذاری ملی ایران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و ریسندگی و بافندگی میهن باف دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و نساجی حجاب دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و عبدالرضا جدیدساز دارای کد ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پوشان پارس به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمود دلیلی‌شعاعی دارای کد ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ریسندگی و بافندگی میهن بافت به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و رباب حجاری دارای کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نساجی حجاب و مصطفی متولی‌زاده دارای کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و مهدی مقدسی دارای کد ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به سمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و مکاتبات داخلی و خارجی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12023061
آگهی تصمیمات شرکت الیاف سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۹/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پوشان پارس و عبدالرضا جدیدساز و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11423380
آگهی تغییر محل شرکت الیاف سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۸۸ محل شرکت به خ ولیعصر خ صداقت نبش خ مهرشاد ساختمان صداقت پ ۵ طبقه ۸ کدپستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات