پترو شیمی آبادان

شرکت پترو شیمی آبادان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100430706 ()
17
افراد
35
آگهی‌ها
10716
شماره ثبت
1345/3/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14544820
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx xxxxxx / xxx مورخه ۲۰/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل تجدید ارزیابی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14524985
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای بهرام مرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه صنعت سلولزی ﺗﺄمین گستر نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس ﻫﻴﺄت مدیره و آقای محسن علوی عطاآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به جای اقای مسعود جبرائیلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی ﺗﺄمین ( تاپیکو ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس ﻫﻴﺄت مدیره و آقای سجاد زینلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو ﻫﻴﺄت مدیره و خانم شهناز حمزه لوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروسینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو ﻫﻴﺄت مدیره برای ما بقی مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند . عقد قراردادها و امضای اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء ﻫﻴﺄت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء ﻫﻴﺄت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت نافذ خواهد_بود . هیأت مدیره اختیارات خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیردولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین میزان حقوق و دستمزد و همچنین استخدام و عزل و نصب کارکنان در تمامی سطوح دریافت مطالبات و پرداخت و رد دیون شرکت انعقاد هرگونه قرارداد تغییر تبدیل فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاهها دادسراها مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی و یا غیرقضایی اختصاصی و یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و گزینش داور منتخب به حق صلح یا بدون آن اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگه اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومبه و وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل و لو کرارا اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14454838
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره شناسنامه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره شناسنامه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی و اطلائیه‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14048613
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاهای مجاز (متفقا) مدیران مستقر در محل مجتمع پتروشیمی آبادان به همراه مهر شرکت برای یک فقره حساب بانکی بانک صادرات شعبه آذر آبادان به شرح ذیل و بمنظور پرداخت بموقع اسناد ضروری و فوری تاسقف حداکثر xxxxxxxxx۰ ریال درهفته را تعیین نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13862669
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسمعیل تبادار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پترو سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای مسعود جبرائیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محسن هادی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکانوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. عقد قراردادها و امضای اسناد تعهد آور از قبیل چک - سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبراست. نامه‌های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت نافذ خواهد_بود. حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست مورد تائید و تصویب هیئت مدیره قرارگرفت. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل به شرح زیر مورد تصویب هیئت مدیره قرارگرفت: الف - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ب - تعیین میزان حقوق و دستمزد و همچنین استخدام و عزل و نصب کارکناندر تمامی سطوح. ج - دریافت مطالبات و پرداخت و رد دیون شرکت. د - انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد. ه - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی و یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخوست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالح و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملی ات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل ولو کرارا، اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه. و - سایر مفاد ماده ۳۹ اساسنامه در خصوص اختیارات هیئت مدیره کماکان جاری و در حدود وظایف هیئت مدیره خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13753172
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت سبز پاسارگاد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۶۵۲۳۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۶ و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/xxx۶ شرکت واصله به تاریخ ۱۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۵ تصویب شد. ۲ شرکت پتروشیمی آبادان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶، شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و شرکت پترو سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ آقای محسن علوی عطاءآبادی به نمایندگی از شرکت پترو سینا (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سعید مزارعی سعد آبادی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی آبادان (سهامی عام) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محسن کعب عمیر به نمایندگی از شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه قرادادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ۵ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/xxx۶ اختیارات و وظائف هیئت مدیره به شرح مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه، مشتمل بر بندهای ۱ تا ۱۹ به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx سازمان منطقه آزاد اروند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561470
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵، تصویب گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵. شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴. شرکت پتروسینا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴. شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸. شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13429816
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647867
آگهی تأسیس شعبه شرکت پتروشیمی آبادان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
آگهی تأسیس شعبه شرکت پتروشیمی آبادان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۱۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ باستناد آگهی تغییرات شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ۰۳/۰۴/۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری واحد ثبتی تهران، شعبه شرکت در منطقه آزاد اروند به نشانی آبادان، کوی مطهری (بریم سابق) مجتمع پتروشیمی آبادان، کدپستی xxxxxxxxx۱ با مدیریت آقای علیرضا صدیقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ در این اداره به تاسیس گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد اروند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12603056
آگهی تغییرات شرکت پترو شيمي آبادان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۴ انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت توسعه تجاری تأمین اجتماعی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت پتروسینا شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و شرکت پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152209
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی آبادان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۰۷۱۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۴ و اجازه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx۴۳ ـ ۹۴ مورخ ۳۱/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به تعداد xxx میلیون سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران و پرداخت نقدی طی گواهی های بانکی به شماره های xxx,xxx مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ و ۸۵/xxx/۹۴ مورخ ۱۶/۰۲/xxx۴ بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار میرداماد افزایش یافته و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید.و ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570206
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی آبادان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات و جهان صنعت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519525
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شعبه شرکت در واحد ثبتی منطقه آزاد اروند به نشانی آبادان، کوی مطهری (بریم سابق) مجتمع پتروشیمی آبادان به کدپستی xxxxxxxxx۱ تاسیس گردید و آقای علیرضا صدیقی زاده ک م xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیر شعبه تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464584
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شعبه شرکت در آبادان به نشانی "آبادان ـ کوی مطهری (بریم سابق) مجتمع پتروشیمی آبادان ـ کدپستی xxxxxxxxx۱" تاسیس گردید و آقای علیرضا صدیقی زاده ک م xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیر شعبه انتخاب شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400208
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی آبادان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید خلف موسوی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده حقیقی شرکت پتروسینا بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و آقای علیرضا صدیقی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و آقای علی مکوندی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده حقیقی شرکت توسعه و تجارت تامین اجتماعی بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و آقای سجاد زینلی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و آقای سید علی بهشتیان بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده حقیقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند که آقایان: سید خلف موسوی بعنوان رئیس هیئت مدیره و علیرضا صادقی زاده نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و علی مکوندی و سجاد زینلی و سید علی بهشتیان بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
هیئت مدیره برخی از اختیارات خود از ماده ۳۹ اساسنامه را بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیر عامل تفویض نمود.
کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در صورت نبود مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
نامه های عادی و اوراق اداری با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت نافذ خواهد شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400417
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی آبادان سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به (تهران، میرداماد، خیابان نفت شمالی، پلاک ۶، کد پستی xxxxxxxxx۳) تغییر یافت و ماده مربوطه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272508
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی فریوران هدف ش م xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل:
شرکت سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) ش م xxxxxxxxx۹۵ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ش م xxxxxxxxx۳۷ و شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی ش م xxxxxxxxx۰۴ و شرکت پتروسینا ش م xxxxxxxxx۷۴ و شرکت سهامی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ش م xxxxxxxxxxxx انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 877403
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۴/۹۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10783495
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۰۷۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۸/۴/۹۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706226
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۴/۵/۹۱ علیرضا صدیقیزاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به جای مسعود جبرائیلی به نمایندگی شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت عضو هیاتمدیره انتخاب گردید. ترکیب اعضای هیاتمدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران بشرح زیر میباشد: سید خلف موسوی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا صدیقی زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل و اسماعیل تباردار به کدملی xxxxxxxxx۴ و سجاد زینلی به کدملی xxxxxxxxx۵ و ابوالفضل عسگری به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیاتمدیره انتخاب شدند. عقد قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیاتمدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و نامههای عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیاتمدیره بخشی از اختیارات خود را در ۱۳ بند به شرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11947551
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۵/۹۱ علیرضا صدیقی زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به جای مسعود جبرائیلی به نمایندگی شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت عضو هیات مدیره انتخاب گردید. ترکیب اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران بشرح زیر میباشد: سید خلف موسوی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا صدیقی‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اسماعیل تباردار به کدملی xxxxxxxxx۴ و سجاد زینلی به کدملی xxxxxxxxx۵ و ابوالفضل عسگری به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. عقد قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و نامه های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات مدیره بخشی از اختیارات خود را در ۱۳ بند به شرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704597
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11774027
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 587578
آگهی تغییر محل شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام به شماره ثبت۱۰۷۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
باستناد هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۱ محل شرکت به تهران خ ولیعصر بالاتر از چهارراه نیایش خ شهید علی انصاری (صداقت) نبش مهرداد شمالی پ۲۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11634060
آگهی تغییر محل شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام به شماره ثبت۱۰۷۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
باستناد هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۱ محل شرکت به تهران خ ولیعصر بالاتر از چهارراه نیایش خ شهید علی انصاری (صداقت) نبش مهرداد شمالی پ۲۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11475020
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۸/۹۰ مسعود جبرائیلی به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای فرید صباحی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین و در نتیجه سیدخلف موسوی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، مسعود جبرائیلی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10803364
آگهی تصمیمات در شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۶/۹۰ فرید صباحی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و اسماعیل تبادار به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و سید خلف موسوی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پتروسینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و سجاد زینلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و ابوالفضل عسگری به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بیمه ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان اعضای هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. سید خلف موسوی به عنوان رئیس هیئت‎مدیره و فرید صباحی به عنوان نایب رئیس هیئت‎مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضا منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه در ۱۲ بند تعیین و تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9751066
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت پتروشیمی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شرکت پتروسینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و شرکت سهامی‌ بیمه ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10335775
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۰ فرید صباحی به کدملی xxxxxxxxx۸ به جای محمدرضا سیفی به نمایندگی از شرکت سرمایه صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. و فرامند هاشمی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، فرید صباحی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل به شرح ۱۳ بند ضمیمه صورتجلسه مذکور به مدیرعامل تفویض شد.. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9812300
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۰ سجاد زینلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید و در سایر سمت‌ها تغییری حاصل نشد حدود وظایف اختیارات مدیرعامل به شرح ۱۲ بند مورد تائید و تصویب قرار گرفت امضای اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9697160
آگهی اصلاحی شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام ‌بشماره ثبت ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۲۱/ت۳۲ مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ کدملی سیدعباس حسینی به xxxxxxxxx۸ صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11883156
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام ثبت شده بشماره ‌۱۰۷۱۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ سید عباس حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و محمداسماعیل حسینی‌فشمی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پترو سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت اعضای هیئت‌مدیره و فرامند هاشمی‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا سیفی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. و عقد قرارداد و امضا اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11969620
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۶/۸۹ فرامند هاشمی‌زاده بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا سیفی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و منصور معظمی بسمت عضو هیات‌مدیره و حجت حمیدیان بجای اسکندر آزادیخواه‌جهرمی بنمایندگی شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10031946
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان بسمت بازرس اصلی و علی امانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9761284
آگهی تصمیمات شرکت پترو شیمی آبادان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۸۸ فرامند هاشمی‌زاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اسکندر آزادیخواه‌جهرمی به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا سیفی به سمت مدیرعامل و منصور معظمی و مرتضی رجبی‌اسلامی بسمت اعضای هیات‌مدیره برای بقیه دوران تصدی هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء‌ منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات