کارخانجات تولیدی پمپ پارس

شرکت کارخانجات تولیدی پمپ پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100428557
14
افراد
30
آگهی‌ها
10643
شماره ثبت
1345/2/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14557450
آگهی آگهی ختم تصفیه شرکت کارخانجات تولیدی پمپ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷
به استناد صورتجلسه مدیر تصفیه مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ و در اجرای رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت بدینوسیله ختم تصفیه شرکت فوق اعلام می‌گردد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14027444
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پمپ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۷/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد همتی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیر اجرائی هیأت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق واسناد تعهداور و چک‌ها وبروات با امضاء متفق مدیر اجرائی تصفیه ویکی از اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد ومدیر اجرائی تصفیه در انجام کلیه امور جاری شرکت از اختیار تام برخودار است وکلیه مکاتبات عادی با اختیار وامضاءآقای فرهاد همتی مدیر اجرائی هیأت تصفیه ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13970577
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پمپ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان فرهاد همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آروین رویا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وسیدکریم سپهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضا هیات تصفیه برای الباقی دوره تصدی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13717698
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پمپ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه برای یک سال انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391403
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پمپ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حاصل طلب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیر اجرائی هیئت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چک‌ها و بروات با امضای متفق مدیر اجرائی تصفیه و یکی از اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و مدیر اجرائی تصفیه در انجام کلیه امور جاری شرکت از اختیار تام برخوردار است و کلیه مکاتبات عادی با اختیار و امضای آقای حسن حاصل طلب مدیر اجرائی هیئت تصفیه ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13338328
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پمپ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: سیدکریم سپهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وآروین رویا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وآقای حسن حاصل طلب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیران تصفیه برای مدت دوسال انتخاب شدند. نشانی محل تصفیه شرکت کیلومتر ۳ جاده مخصوص کرج مقابل نیروی هوائی سپاه پاسداران پلاک ۶۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13221161
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پمپ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظرتصفیه برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12422264
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات توليدي پمپ پارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرزین قیصری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیأت تصفیه به جای نیماامانی فرد باکدملی xxxxxxxxx۳ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12355667
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پمپ پارس در حال تصفیه شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر xxxxxxxxx۳۱بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. اعضای هیئت تصفیه به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند آقایان حسن حاصل طلب xxxxxxxxx۶، داریوش سردشتی xxxxxxxxx۲و نیما امانی فرد xxxxxxxxx۳
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12277428
آگهی دعوت بستانکاران شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام در حال تصفیه) به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷ نوبت سوم
شماره۱۴/۹۴/پ ۱۴/۲/xxx۴
به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده سهامداران به تاریخ ۱۶/۱۲/۹۳ شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام) از ۱۶/۱۲/۹۳ منحل گردید و مراتب در تاریخ ۲۳/۱/۹۴ در اداره ثبت شرکتها به شماره نامه xxxxxxxxxxxxxxxxxx به ثبت رسید و متعاقباً عیناً در روزنامه رسمی به شماره xxx۳۳ مورخه ۱۰/۲/۹۴ و روزنامه اطلاعات به شماره xxx۴۷ مورخه ۱۴/۲/۹۴ نشر آگهی گردید. لذا مستنداً به ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشعار میدارد عملیات و اقدامات بایسته قانونی از تاریخ نشر در روزنامه رسمی آغاز گردیده است. به این وسیله از کلیه بستانکاران اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دعوت میشود تا پس از انتشار اولین نوبت این آگهی به مدت شش ماه فرصت دارند، با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک یا اوراق بهادار که حاکی از طلب خویش میباشد شخصاً یا با ارائه وکالتنامه رسمی معتبرجهت بررسی و اقدامات کامل به دفتر مرکزی شرکت در حال تصفیه به نشانی کیلومتر ۱۶ جاده قدیم(فتح) پلاک xxx به کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه و مدارک خود را تسلیم و رسید دریافت دارند.
دxxxxxx۲ ۳ـ۳ مدیران تصفیه شرکت تولیدی پمپ پارس سهامی عام (در حال تصفیه) ۱ـ حسن حاصل طلب ۲ـ داریوش سردشتی ـ نیما امانی فر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12277694
آگهی دعوت بستانکاران شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام در حال تصفیه) به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷ نوبت سوم
شماره۱۴/۹۴/پ ۱۴/۲/xxx۴
به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده سهامداران به تاریخ ۱۶/۱۲/۹۳ شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام) از ۱۶/۱۲/۹۳ منحل گردید و مراتب در تاریخ ۲۳/۱/۹۴ در اداره ثبت شرکتها به شماره نامه xxxxxxxxxxxxxxxxxx به ثبت رسید و متعاقباً عیناً در روزنامه رسمی به شماره xxx۳۳ مورخه ۱۰/۲/۹۴ و روزنامه اطلاعات به شماره xxx۴۷ مورخه ۱۴/۲/۹۴ نشر آگهی گردید. لذا مستنداً به ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشعار میدارد عملیات و اقدامات بایسته قانونی از تاریخ نشر در روزنامه رسمی آغاز گردیده است. به این وسیله از کلیه بستانکاران اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دعوت میشود تا پس از انتشار اولین نوبت این آگهی به مدت شش ماه فرصت دارند، با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک یا اوراق بهادار که حاکی از طلب خویش میباشد شخصاً یا با ارائه وکالتنامه رسمی معتبرجهت بررسی و اقدامات کامل به دفتر مرکزی شرکت در حال تصفیه به نشانی کیلومتر ۱۶ جاده قدیم(فتح) پلاک xxx به کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه و مدارک خود را تسلیم و رسید دریافت دارند.
دxxxxxx۲ ۳ـ۳ مدیران تصفیه شرکت تولیدی پمپ پارس سهامی عام (در حال تصفیه) ۱ـ حسن حاصل طلب ۲ـ داریوش سردشتی ـ نیما امانی فر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12221651
آگهی دعوت بستانکاران شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام در حال تصفیه) به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷ نوبت دوم
شماره۱۴/۹۴/پ ۱۴/۲/xxx۴
به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده سهامداران به تاریخ ۱۶/۱۲/۹۳ شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام) از ۱۶/۱۲/۹۳ منحل گردید و مراتب در تاریخ ۲۳/۱/۹۴ در اداره ثبت شرکتها به شماره نامه xxxxxxxxxxxxxxxxxx به ثبت رسید و متعاقباً عیناً در روزنامه رسمی به شماره xxx۳۳ مورخه ۱۰/۲/۹۴ و روزنامه اطلاعات به شماره xxx۴۷ مورخه ۱۴/۲/۹۴ نشر آگهی گردید. لذا مستنداً به ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشعار میدارد عملیات و اقدامات بایسته قانونی از تاریخ نشر در روزنامه رسمی آغاز گردیده است. به این وسیله از کلیه بستانکاران اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دعوت میشود تا پس از انتشار اولین نوبت این آگهی به مدت شش ماه فرصت دارند، با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک یا اوراق بهادار که حاکی از طلب خویش میباشد شخصاً یا با ارائه وکالتنامه رسمی معتبرجهت بررسی و اقدامات کامل به دفتر مرکزی شرکت در حال تصفیه به نشانی کیلومتر ۱۶ جاده قدیم(فتح) پلاک xxx به کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه و مدارک خود را تسلیم و رسید دریافت دارند.
دxxxxxx۲ ۲ـ۳ مدیران تصفیه شرکت تولیدی پمپ پارس سهامی عام (در حال تصفیه) ۱ـ حسن حاصل طلب ۲ـ داریوش سردشتی ـ نیما امانی فر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12223646
آگهی دعوت بستانکاران شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام در حال تصفیه) به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷ نوبت دوم
شماره۱۴/۹۴/پ ۱۴/۲/xxx۴
به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده سهامداران به تاریخ ۱۶/۱۲/۹۳ شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام) از ۱۶/۱۲/۹۳ منحل گردید و مراتب در تاریخ ۲۳/۱/۹۴ در اداره ثبت شرکتها به شماره نامه xxxxxxxxxxxxxxxxxx به ثبت رسید و متعاقباً عیناً در روزنامه رسمی به شماره xxx۳۳ مورخه ۱۰/۲/۹۴ و روزنامه اطلاعات به شماره xxx۴۷ مورخه ۱۴/۲/۹۴ نشر آگهی گردید. لذا مستنداً به ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشعار میدارد عملیات و اقدامات بایسته قانونی از تاریخ نشر در روزنامه رسمی آغاز گردیده است. به این وسیله از کلیه بستانکاران اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دعوت میشود تا پس از انتشار اولین نوبت این آگهی به مدت شش ماه فرصت دارند، با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک یا اوراق بهادار که حاکی از طلب خویش میباشد شخصاً یا با ارائه وکالتنامه رسمی معتبرجهت بررسی و اقدامات کامل به دفتر مرکزی شرکت در حال تصفیه به نشانی کیلومتر ۱۶ جاده قدیم(فتح) پلاک xxx به کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه و مدارک خود را تسلیم و رسید دریافت دارند.
دxxxxxx۲ ۲ـ۳ مدیران تصفیه شرکت تولیدی پمپ پارس سهامی عام (در حال تصفیه) ۱ـ حسن حاصل طلب ۲ـ داریوش سردشتی ـ نیما امانی فر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175984
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پمپ پارس سهامی عام (در حال تصفیه) به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۶/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حاصل طلب با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیر اجرائی هیأت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چک ها و بروات با امضاء متفق مدیر اجرائی تصفیه و یکی از اعضای هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می باشدومدیر اجرائی تصفیه در انجام کلیه امورجاری شرکت ازاختیار تام برخودار است و کلیه مکاتبات عادی با اختیار و امضاء آقای حسن حاصل طلب مدیر اجرائی هیأت تصفیه ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12158701
آگهی دعوت بستانکاران شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام در حال تصفیه) به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷ نوبت اول
به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده سهامداران به تاریخ ۱۶/۱۲/۹۳ شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام) از ۱۶/۱۲/۹۳ منحل گردید و مراتب در تاریخ ۲۳/۱/۹۴ در اداره ثبت شرکتها به شماره نامه xxxxxxxxxxxxxxxxxx به ثبت رسید و متعاقباً عیناً در روزنامه رسمی به شماره xxx۳۳ مورخه ۱۰/۲/۹۴ و روزنامه اطلاعات به شماره xxx۴۷ مورخه ۱۴/۲/۹۴ نشر آگهی گردید. لذا مستنداً به ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشعار میدارد عملیات و اقدامات بایسته قانونی از تاریخ نشر در روزنامه رسمی آغاز گردیده است. به این وسیله از کلیه بستانکاران اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دعوت میشود تا پس از انتشار اولین نوبت این آگهی به مدت شش ماه فرصت دارند، با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک یا اوراق بهادار که حاکی از طلب خویش میباشد شخصاً یا با ارائه وکالتنامه رسمی معتبرجهت بررسی و اقدامات کامل به دفتر مرکزی شرکت در حال تصفیه به نشانی کیلومتر ۱۶ جاده قدیم(فتح) پلاک xxx به کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه و مدارک خود را تسلیم و رسید دریافت دارند.

دxxxxxx۲       ۱ـ۳ مدیران تصفیه شرکت تولیدی پمپ پارس سهامی عام (در حال تصفیه) ۱ـ حسن حاصل طلب ۲ـ داریوش سردشتی ـ نیما امانی فر

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12164720
آگهی دعوت بستانکاران شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام در حال تصفیه) به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷ ـ نوبت اول
به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده سهامداران به تاریخ ۱۶/۱۲/۹۳ شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام) از ۱۶/۱۲/۹۳ منحل گردید و مراتب در تاریخ ۲۳/۱/۹۴ در اداره ثبت شرکتها به شماره نامه xxxxxxxxxxxxxxxxxx به ثبت رسید و متعاقباً عیناً در روزنامه رسمی به شماره xxx۳۳ مورخه ۱۰/۲/۹۴ و روزنامه اطلاعات به شماره xxx۴۷ مورخه ۱۴/۲/۹۴ نشر آگهی گردید. لذا مستنداً به ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشعار میدارد عملیات و اقدامات بایسته قانونی از تاریخ نشر در روزنامه رسمی آغاز گردیده است. به این وسیله از کلیه بستانکاران اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دعوت میشود تا پس از انتشار اولین نوبت این آگهی به مدت شش ماه فرصت دارند، با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک یا اوراق بهادار که حاکی از طلب خویش میباشد شخصاً یا با ارائه وکالتنامه رسمی معتبرجهت بررسی و اقدامات کامل به دفتر مرکزی شرکت در حال تصفیه به نشانی کیلومتر ۱۶ جاده قدیم(فتح) پلاک xxx به کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه و مدارک خود را تسلیم و رسید دریافت دارند. دxxxxxx۲ ۱ـ۳ مدیران تصفیه شرکت تولیدی پمپ پارس سهامی عام (در حال تصفیه) ۱ـ حسن حاصل طلب ۲ـ داریوش سردشتی ـ نیما امانی فر آگهی دعوت از بستانکاران شرکت مطالعاتی فیبر نوری و برق خورشیدی هدایت نور(سهامی خاص) در حال تصفیه نو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619759
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پمپ پارس شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12120434
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پمپ پارس سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ ونامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۰/۱۲/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وآقایان حسن حاصل طلب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و نیما امانی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و داریوش سردشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه شرکت کیلومتر۱۶ جاده قدیم تهران کرج پلاکxxxبه کدپستیxxxxxxxxx۱ (شرکت تولیدی پمپ پارس) تعیین گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158531
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پمپ پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1044580
آگهی افزایش سرمایه شرکت تولیدی پمپ پارس سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۸/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۳۰ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۷ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۳ ۲۱/xxx۳ مورخ ۱۵/۸/۹۱ و ۱۹/۱/۹۲ بانک رفاه کارگران شعبه خیبر پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1003004
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پمپ پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۶/۹۱ و ۲۵/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۱ واصل گردید اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ک. م xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی احمد رضوانی به ک. م xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی مهرداد عبدالله به ک. م xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به ک. م xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی عبدالوحیدرضا محمدیان xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی سهیل نظری به ک. م xxxxxxxxx۷ بسمت عضو و گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی سید محمدصادق حسینی به ک. م xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه را تصویب و تفویض نمود. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت نافذ معتبر است. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704598
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پمپ پارس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ مهرداد عبداله به کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمدصادق حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11610534
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پمپ پارس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ مهرداد عبداله به کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و علی محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید محمدصادق حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره برای باقیمانده دوران تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702245
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پمپ پارس سهامی عام به شماره ثبت۱۰۶۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10570550
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پمپ پارس سهامی عام به شماره ثبت۱۰۶۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651823
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پمپ پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ عبدالوحیدرضا محمدیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و سید محمدصادق حسینی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند در نتیجه محسن حجتی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمدصادق حسینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و حدود اختیارات مدیرعامل طبق مصوبه هیئت مدیره ۲۹/۸/۸۹ به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11979289
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پمپ پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ عبدالوحیدرضا محمدیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۸ و سید محمدصادق حسینی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند در نتیجه محسن حجتی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید محمدصادق حسینی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و همچنین مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و حدود اختیارات مدیرعامل طبق مصوبه هیئت‌مدیره ۲۹/۸/۸۹ به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11406069
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پمپ پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12021510
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پمپ پارس سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ـ شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ـ شرکت مادر تخصصی مالیو سرمایه‌گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ـ شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ـ شرکت صنایع پمپ‌سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۸/۸۹ محسن حجتی به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسین هیهات به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از صنایع پمپ‌سازی ایران بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بسمت مدیرعامل و سهیل نظری به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9552875
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پمپ پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ و تنفس مربوطه شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات