کیوان

شرکت کیوان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100422509
6
افراد
13
آگهی‌ها
10436
شماره ثبت
1344/11/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1218439
آگهی تغییرات شرکت کیوان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۰۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
شرکت بین المللی جهان تیراژه پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به شرکت بین المللی گروه غذایی جهان ناز پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شرکت ساختمانی بین المللی دنیای طراحان آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت جهان شیمی آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت دنیای شیمی پلیمر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680000
آگهی تصمیمات شرکت کیوان سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۵۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابری بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10850786
آگهی تصمیمات شرکت کیوان سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۵۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابری بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 588976
آگهی تصمیمات شرکت کیوان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۰۴۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۲۲۵۰۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرارذیل انتخاب گردیدند: مجید قره باغی اول به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی جدید شرکت بین المللی گروه غذایی جهان ناز پاسارگاد به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ و علی شیخ به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی جدید شرکت دنیای ششیمی پلمیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰، علی شیخ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11809121
آگهی تصمیمات شرکت کیوان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۰۴۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۲۲۵۰۹
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرارذیل انتخاب گردیدند: مجید قره‌باغی‌اول به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی جدید شرکت بین‌المللی گروه غذایی جهان‌ناز‌پاسارگاد به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۷ و علی شیخ به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی جدید شرکت دنیای ششیمی پلمیر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۰، علی شیخ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 550681
آگهي تصميمات شركت کيوان سهامي عام ‌به شماره ثبت ۱۰۴۳۶ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۴۲۲۵۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ نوبت دوم شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11276631
آگهی تصمیمات شرکت کیوان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۰۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۵۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ نوبت دوم شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11007107
آگهی تصمیمات شرکت کیوان سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۵۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدسعید اصغریان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9626310
آگهی تصمیمات شرکت کیوان سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۰۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۵۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۹/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9791617
آگهی تصمیمات شرکت کیوان سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۰۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۵۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بین‌المللی جهان تیراژه پارسیان به نمایندگی بیژن اسمعیلی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت بین‌المللی گروه غذایی جهان ناز پاسارگاد به نمایندگی عیسی اسحاقی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت ساختمانی دنیای طراحان آریا به نمایندگی مهناز عقبائی به ش ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت دنیای شیمی پلیمر به نمایندگی سید محمود مدنی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت جهان شیمی آریا به نمایندگی فاطمه عبداللهی به ش ملی xxxxxxxxx۳

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۸/۸۹ بیژن اسمعیلی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عیسی اسحاقی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فاطمه عبداللهی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای مالی با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11584683
آگهی تغییرات شرکت کیوان سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۵۰۹
باستناد صورتجلسه مورخ ۹/۲/xxx۹ هیات‌مدیره مهناز عقبایی نماینده شرکت پخش البرز و فاطمه عبدالهی به نمایندگی شرکت تولید دارو بسمت اعضای هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. همچنین محمد رضوانی‌فر نماینده شرکت سرمایه‌گذاری البرز بسمت رئیس هیات‌مدیره و بیژن اسمعیلی نماینده شرکت البرز دارو بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و فاطمه عبدالهی بسمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره و مهناز عقبائی بسمت عضو هیات‌مدیره و محمدعلی میرزاکوچک‌شیرازی نماینده شرکت تولی پرس بسمت عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق نایب رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و یکی از اعضای هیات‌مدیره و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا نایب رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9780166
آگهی تغییرات شرکت کیوان سهامی عام ‌به ‌شماره ثبت ۱۰۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۵۰۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۸۸ سید مصطفی مقدسی به نمایندگی شرکت پخش البرز و بیژن اسمعیلی به نمایندگی شرکت البرز دارو و شرکت تولید دارو به نمایندگی رضا مصباحی بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. در نتیجه محمد رضوانی‌فر بسمت رئیس هیئت‌مدیره و بیژن اسمعیلی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا مصباحی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل و یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9982509
آگهی افزایش سرمایه شرکت کیوان سهامی‌ عام ثبت شده بشماره۱۰۴۳۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۲۲۵۰۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۸/۶/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ۸/۱۰/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۶ ریال منقسم به xxx/xxx/۱۶ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره۸/xxx۳ مورخ ۲۳/۱۰/۸۸ بانک ملی ایران شعبه سعدی پرداخت گردیده است. ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۷/۱۱/۸۸ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات