جام جهان نما

شرکت جام جهان نما (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100420374
6
افراد
11
آگهی‌ها
10364
شماره ثبت
1344/10/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13099585
آگهی تغییرات شرکت جام جهان نما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل گردید و آقای شهرام مصدق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای احمد شمشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیران تصفیه برای مدت دوسال انتخاب شدند. نشانی محل تصفیه: تهران خیابان آزادی اول خیابان جیحون پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۵ تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12120818
آگهی تغییرات شرکت جام جهان نما سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۳۶۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. - موسسه حسابرسی ارکان سیستم با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهودبا شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574043
آگهی تغییرات شرکت جام جهان نما سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۳۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عباس سینائی فر دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره ـ خانم نغمه زندیه دارای کدملی ۴ xxxxxx xxx به عنوان نماینده شرکت هادکو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰ xxxxxxxxx بسمت رئیس هیأت مدیره ـ آقای نوید احمدی دارای کدملی xxxxxx۴ xxx به عنوان نماینده شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت عضو هیأت مدیره ـ آقای شهرام مصدق دارای کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت صنایع نماالکترونیک پیام (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت عضو هیأت مدیره ـ خانم مهشاد عباسی دارای کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده موسسه فرهنگی و هنری پیام فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تا تاریخ ۱۴/۱۲/۹۴ تعیین شدند ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک، سفته و برات و قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره یا در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر می باشد. ـ اختیارات مدیرعامل در ۱۶ بند بشرح ذیل مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفت. اختیارات مدیرعامل: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. معرفی نماینده حقوقی در سایر شرکت های گروه. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر پس از اخذ مجوز هیأت مدیره. تعهد ظهرنویسی و قبولی. عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آن ها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانک ها و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک ها و شرکت ها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به میزان و سود کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده(۳) اساسنامه حاضر، استقراض به وسیله اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا". احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت در قالب بودجه سالانه مصوب هیأت مدیره.. تعیین خلاصه و میزان استعلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور.. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی.. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544277
آگهی تغییرات شرکت جام جهان نما سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxx۷/۲۰ مورخ ۱۵/۴/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: ـ شرکت هادکو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ـ شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ـ شرکت صنایع نما الکترونیک پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ـ موسسه فرهنگی و هنری پیام فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ ـ شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ـ موسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717149
آگهی تصمیمات شرکت جام جهان نماسهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۰۳۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۳۷۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: جوادآقا علیخان بزاز به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی گسترش صنایع پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شهرام مصدق به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت هادکو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی حاج محمودعطار به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی صنایع نما الکترونیک پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مهدی شریفی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حمید رحمتیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9882630
آگهی تصمیمات شرکت جام جهان نما سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۰۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۳۷۴
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: جوادآقا علیخان‌بزاز به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی گسترش صنایع پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شهرام مصدق به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت هادکو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مهدی حاج‌محمودعطار به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی صنایع نما الکترونیک پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مهدی شریفی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت بسته‌بندی فلزی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و حمید رحمتیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10919454
آگهی تصمیمات شرکت جام جهان‌نما (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۰۳۶۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۲۰۳۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ‌آراء به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۲ و شرکت هادکو به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع نما الکترونیک پیام به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۵ و شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته‌بندی فلز پارس به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۷ و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۹.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11993592
آگهی تصمیمات شرکت جام جهان نما سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۳۷۴
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۸/۸۹ سعید بلالی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی از شرکت صنایع جوشکاب یزد به جای امیرهوشنگ مجیدی برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9553684
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی جام جهان نما سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۳۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۱/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آراء به سمت بازرس اصلی و امیر شهلایی‌مقدم به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10198296
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی جام جهان نما سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۳۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱/۸۹ به موجب حکم صادره مرتضی شکری به جای محمد رسول کلهری به عنوان عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام سهامی عام برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9614886
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی جام جهان نما سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۳۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۳۷۴
باستناد صورتجلسه هیئت‌‌مدیره مورخ ۶/۱۱/۸۸ محمدرسول کلهری و حمید رحمتیان به ترتیب بعنوان نمایندگی شرکتهای گسترش صنایع پیام و سرمایه‌گذاری ملی ایران جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند. محمدرسول کلهری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و امیرهوشنگ مجیدی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهدی شریفی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات