پخش هجرت

شرکت پخش هجرت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100418567 ()
17
افراد
36
آگهی‌ها
10304
شماره ثبت
1344/9/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14695611
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxx۲۳/۱۱ مورخ ۲۹/۳/۹۸ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات ، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی متتهی به سال ۹۷ تصویب شد اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل به مدت ۲ سال تعیین گردیدند : شرکت داروسازی فارابی ش م xxxxxxxxx۷۰ شرکت داروسازی تهران شیمی م xxxxxxxxx۵۴ شرکت داروسازی پارس دارو ش م xxxxxxxxx۸۶ شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین ش م xxxxxxxxx۰۴ شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران ش م xxxxxxxxx۳۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14665204
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx۰۰ , xxx مورخه ۲۶/۲/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۷۴/۱۱ مورخه ۲۱/۳/xxx۸ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14577878
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۷ و نامه شماره xxx۴۸/۱۱ مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته و مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه ذیل ثبت تکمیل امضا گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14537975
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۷ و نامه شماره xxx۳۸/۱۱ مورخ ۲۹/۰۷/xxx۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مسعود بهرامی نوید به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ، به نمایندگی از شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و آقای محمد مهدی نکونام به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ، به نمایندگی از شرکت پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان رئیس هیأت مدیره . آقای امیر ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ، به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ، عضو هیأت مدیره . آقای میثم خانلربیک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر عامل یا بنا به تشخیص و مسئولیت ایشان ، توسط معاونین مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . هیات مدیره اختیارات خود را به شرح زیر به مدیر عامل تفویض نمود افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و مؤسسات و واخواست اینگونه اوراق با امضاهای مجاز شرکت به شرح بند ۴ تفویض گردید . ۶ استخدام ، عزل و نصب کارکنان و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش به کارکنان به مدیر عامل تفویض گردید . ۷ همچنین اختیار اقامه هر گونه شکایت و دعوی و دفاع از هر گونه شکایت و دعوی اعم از حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضایی ( اعم از دادگاهها ، شورای حل اختلاف ، دیوان عدالت اداری و . . . ) و غیر قضایی و تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از جمله اعتراض به رأی ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی_و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور ، تعیین مصدق و کارشناس ، دعوای خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوا ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، دعوای متقابل و دفاع درقبال آن ، ادعای اعسار ، قبول یا رد سوگند ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی ، تعیین وکیل دادگستری یا معرفی نماینده حقوقی با کلیه اختیارات فوق با حق توکیل به غیر ، به مدیر عامل تفویض گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14159814
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۵/۱۱ مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب رسید. شرکت داروسازی فارابی به شماره ملی xxxxxxxxx۷۰، شرکت داروسازی تهران شیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵۴، شرکت پارس دارو به شماره ملی xxxxxxxxx۸۶، شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14159826
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۷/۱۱ مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان برای دورة مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی تعیین گردید.پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14068971
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۶/۱۱ مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می‌رسد و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14042089
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۶ و تاییدیه اداره کل راهدار ی و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران به شماره xxx۶/۱۱ مورخ ۲۶/۱/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میثم خانلربیک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل آقای مسعود بهرامی نوید به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای محمد مهدی نکونام به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و معاون مالی آقای امیر ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴، عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا بنا به تشخیص و مسئولیت ایشان، توسط معاونین مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و مؤسسات و واخواست اینگونه اوراق با امضاهای مجاز شرکت به شرح بند مذکور تفویض گردید. استخدام، عزل و نصب کارکنان و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش به کارکنان به مدیرعامل تفویض گردید. همچنین اختیار اقامه هر گونه شکایت و دعوی و دفاع از هر گونه شکایت و دعوی اعم از حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضایی (اعم از دادگاهها، شورای حل اختلاف، دیوان عدالت اداری و …) و غیر قضایی و تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از جمله اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی_و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوای خسارت، استرداد دادخواست یا دعوا، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع درقبال آن، ادعای اعسار، قبول یا رد سوگند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی، تعیین وکیل دادگستری یا معرفی نماینده حقوقی با کلیه اختیارات فوق با حق توکیل به غیر، به مدیرعامل تفویض گردید. اختیارات هیأت مدیره به شرح مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13472098
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/xxx۶ ومجوز xxx۹/۱۱ مورخ ۲۷/۲/۹۶ اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه، صورت سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201690
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۵/۱۱ مورخ ۳/۹/۹۵ اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علیرضا تحسیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمدمهدی نکونام به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و معاون مالی، آقای مجید زجاجی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای امیر ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ عضو هیئت مدیره، آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.. - مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضاء مدیرعامل و بنا به تشخیص و مسئولیت ایشان، توسط معاونین مدیرعامل مهر و امضاء خواهد_شد. - امضاء اوراق، اسناد و مدارک بهادار از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره، به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره، متفقا با مهر شرکت نافذ خواهد_بود. - افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حساب‌های شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات و واخواست این گونه اوراق با امضاهای مجاز شرکت. - اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و انجام تضامین متقابل شرکت‌های تجاری طرف همکاری جهت استفاده از تسهیلات بانکی. - استخدام، عزل و نصب کارکنان و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش به کارکنان. - ضمنا حدود وظایف و اختیارات هیئت مدیره در چارچوب ماده xxx قانون تجارت و همچنین ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح موارد مندرج در صورتجلسه شماره ۲۷ مورخ xxx۵/۰۵/۰۲ به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811024
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ ومجوز شماره xxx۱/۱۱ مورخ ۷/۲/۹۵ اداره کل حمل ونقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ۲) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳) اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت داروسازی فارابی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت داروسازی تهران شیمی باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت پارس داروبا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ۴) صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ تصویب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691853
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ موارد مشروحه ذیل تصحیح می‌گردد: امضاء اوراق، اسناد و مدارک بهادار از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره، به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره، متفقا با مهر شرکت نافذ خواهد_بود. آقای علیرضا تحسیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای حسین کوچک منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو و نایب رئیس هیات مدیره و معاون مالی، آقای مجید زجاجی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای ابوالحسن احمدیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضوهیئت مدیره، آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ضمنا حدود وظایف و اختیارات هیات مدیره در چارچوب ماده xxx قانون تجارت و همچنین ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12654607
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۴ ومجوز شماره xxx۸۲/۱۱ مورخ ۱۱/۱۱/۹۴ سازمان حمل ونقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا تحسیری ک. م xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای ابوالحسن احمدیانی ک. م xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴، آقای حسین کوچک منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و معاون مالی، آقای مجید زجاجی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضاء مدیر عامل و بنا به تشخیص و مسئولیت ایشان، توسط معاونین مدیرعامل مهر و امضاء خواهد_شد. امضاء اوراق، اسناد و مدارک بها دار از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل یا نایب رئیس هیأت مدیره، به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره، متفقا با مهر شرکت نافذ خواهد_بود. افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و موسسات و واخواست اینگونه اوراق با امضاهای مجاز شرکت. اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام تضامین متقابل شرکتهای تجاری طرف همکاری جهت استفاده از تسهیلات بانکی با امضاهای مجاز شرکت. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12206191
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۰۳۰۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و تنفس مربوطه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۴ و مجوز سازمان حمل و نقل پایانه ها بشماره xxx۵/۱۱ مورخ ۲۹/۰۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی xxxxxxxxx۳۲به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713989
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۳ و مجوز سازمان حمل و نقل پایانه ها بشماره xxx۱۳/۱۱ مورخ ۰۴/۰۸/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای مجید زجاجی به شمارة ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران به شناسة ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عباس حیدرزاده ساری به شمارة ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی فارابی به شناسة ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین کوچک منش به شمارة ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پارس دارو به شناسة ملی xxxxxxxxx۸۶به عنوان عضو هیئت مدیره و معاون مالی و آقای علیرضا نیلفروش زاده به شمارة ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسة ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سعید سعیدی نژاد به شمارة ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسة ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضاء مدیرعامل و بنا به تشخیص و مسئولیت ایشان، توسط معاونین مدیرعامل مهر و امضاء خواهد شد. امضاء اوراق، اسناد و مدارک بهادار از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره، متفقاً با مهر شرکت نافذ خواهد بود. حدود وظایف و اختیارات هیئت مدیره در چارچوب مادة xxx قانون تجارت و همچنین مادة ۳۷ اساسنامة شرکت به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634363
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۳ و مجوز سازمان حمل و نقل پایانه ها بشماره xxx۷۷/۱۱ مورخ ۰۶/۰۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به سال ۳۰/۰۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: شرکت داروسازی فارابی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت داروسازی تهران شیمی xxxxxxxxx۵۴ و شرکت پارس دارو xxxxxxxxx۸۶ و شرکت داروسازی الحاوی xxxxxxxxx۸۴ و شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران xxxxxxxxx۳۰ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464758
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علیرضا نیلفروش زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی جدید شرکت داروسازی الحاوی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397461
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بقرار ذیل: آقای سید رضا صالح به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت داروسازی پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و معاون اداری مالی و عباس حیدرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عباس کبریایی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و مجید زجاجی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضاء مدیرعامل و بنا به تشخیص و مسئولیت ایشان، توسط معاونین مدیرعامل و مهر و امضاء خواهد شد و امضاء اوراق، اسناد و مدارک بهادار از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره، متفقاً با مهر شرکت نافذ خواهد بود.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203058
آگهی افزایش سرمایه شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت۱۰۳۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۳/۹۱ و صورتجلسه هیئت مدیره ۲۷/۳/xxx۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138832
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای سید رضا صالح به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت داروسازی پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و معاون اداری مالی و عباس حیدرزاده xxxxxxxxx۱ بنمایندگی جدید از شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عباس کبریایی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ عضو هیئت مدیره و آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا فرمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ عضو هیئت مدیره تعیین و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138838
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت داروسازی پارس دارو بنمایندگی جدید آقای سیدرضا صالح xxxxxxxxx۲ به عنوان جایگزین آقای رامین پورعبدالهیان تهرانی گردید و در نتیجه اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای سید رضا صالح به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت داروسازی پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و معاون اداری مالی و آقای دکتر سید ابراهیم هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای دکتر عباس کبریایی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴، عضو هیئت مدیره و آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴، عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا فرمانیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت نافذ و معتبر است و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046100
آگهی تصمیمات شرکت پخش هجرت سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999830
آگهی تصمیمات شرکت پخش هجرت سهامی عام به شماره ثبت۱۰۳۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۱/۹۱ هیئت مدیره اختیارات خود را در ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 875010
آگهی تغییرات در شرکت پخش هجرت سهامی عام به شماره ثبت۱۰۳۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۸/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: عباس کبریایی زاده با ک م xxxxxxxxx۷ بجای علیرضا نیلفرو ش زاده با ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت داروسازی الحاوی با ش م xxxxxxxxx۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره و رامین پورعبدالهیان تهرانی با ک م xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدابراهیم هاشمی با ک م xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء اوراق و اسناد و مدارک بهادار از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10136957
آگهی تغییرات در شرکت پخش هجرت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۸/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: عباس کبریایی زاده با ک م xxxxxxxxx۷ بجای علیرضا نیلفرو ش زاده با ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت داروسازی الحاوی با ش م xxxxxxxxx۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره و رامین پورعبدالهیان تهرانی با ک م xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدابراهیم هاشمی با ک م xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء اوراق و اسناد و مدارک بهادار از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 648322
آگهی اصلاحی شرکت پخش هجرت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
پیرو آگهی شماره xxx۵/ت۳۲ مورخ ۲۸/۳/۹۱ نام احدی از شخصیتهای حقوقی هیئت مدیره شرکت ژلاتین کپسول ایران و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت رامین پورعبداللهیان تهرانی صحیح می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11272453
آگهی اصلاحی شرکت پخش هجرت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
پیرو آگهی شماره xxx۵/ت۳۲ مورخ ۲۸/۳/۹۱ نام احدی از شخصیتهای حقوقی هیئت مدیره شرکت ژلاتین کپسول ایران و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت رامین پورعبداللهیان تهرانی صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626815
آگهی تصمیمات شرکت پخش هجرت سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۲/۹۱ سید ابراهیم هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علیرضا فرمانیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ژلاتین کپوسل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و امین پورعبداللهیان تهرانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا نیلفروش زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد و مدارک بهادار از قبیل چک سفته قراردادها با امضا مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد حدود اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9866237
آگهی تصمیمات شرکت پخش هجرت سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۰۳۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۲/۹۱ سید ابراهیم هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و علیرضا فرمانیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ژلاتین کپوسل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و امین پورعبداللهیان‌تهرانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا نیلفروش‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سعید سعیدی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد و مدارک بهادار از قبیل چک سفته قراردادها با امضا مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد حدود اختیارات هیئت‌مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 625195
آگهی افزایش سرمایه شرکت پخش هجرت سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۳/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۸ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. ضمنا اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11817491
آگهی افزایش سرمایه شرکت پخش هجرت سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳/۳/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۸ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته‌‌‌است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ تکمیل امضاء گردیده‌است. ضمنا اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 601364
آگهی تصمیمات شرکت پخش هجرت سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی ابراهیم هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت داروسازی تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی سعید سعیدی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی رامین پورعبداللهیان تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی علیرضا نیلفروش زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت تولیدی ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی علیرضا فرمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۳.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11358889
آگهی تصمیمات شرکت پخش هجرت سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی ابراهیم هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت داروسازی تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی سعید سعیدی‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی رامین پورعبداللهیان‌تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی علیرضا نیلفروش‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت تولیدی ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی علیرضا فرمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۳.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10573238
آگهی تصمیمات شرکت پخش هجرت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به کدملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و نصراله صالح به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9756384
آگهی اصلاحی شرکت پخش هجرت سهامی‎عام به شماره‎ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۵/ت/۳۲ مورخ ۱۵/۲/۸۹ نام نماینده شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران رامین پورعبدالهیان تهرانی صحیح می‎باشد مراتب بدینوسیله اصلاح می‎گردد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12030551
آگهی تصمیمات شرکت پخش هجرت سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ بتصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل بسمت بازرس اصلی و نصرالله صالح بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای داروسازی فارابی و داروسازی تهران شیمی و پارس دارو داروسازی الحاوی و تولید ژلاتین کپسول ایران.

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۲/۸۹ سید ابراهیم هاشمی به نمایندگی از شرکت پارس دارو و رامین پورعبدالهیان به نمایندگی از شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران و علیرضا فرمانیان به نمایندگی از شرکت فارابی و سعید سعیدی‌نژاد بنمایندگی از شرکت تهران شیمی و علیرضا نیلفروش‌زاده به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی که علیرضا نیلفروش‌زاده بسمت رئیس هیئت‌مدیره، رامین پورعبدالهیان بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، سید ابراهیم هاشمی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت‌مدیره باتفاق امضا یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه به ایشان تفویض شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات