کارخانجات کابل سازی ایران

شرکت کارخانجات کابل سازی ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100415452
22
افراد
29
آگهی‌ها
10196
شماره ثبت
1344/7/24
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر کارخانجات کابل سازی ایران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در کارخانجات کابل سازی ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14759856
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد حسین علادی با کدملی شماره xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم خلیلی با کدملی شماره xxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مسعود زارع مهذبیه با کدملی شماره xxxxxxxxx۵ آقای فرهاد امامی جید با کدملی شماره xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره و آقای حسین بهرامی با کدملی شماره xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سپهر کابل ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان دبیر و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . آقای محمد علیمرادی با کدملی شماره xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند امضاء چک‌ها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب هر دو با امضاء دو عضو هیئت مدیره همواره با مهر شرکت معتبر می‌باشد . امضاء نامه‌ها و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14732284
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/xxx۸ ( نوبت دوم ) تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی شامل ترازنامه ، صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ مورد تصویب قرارگرفت . موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیند : آقای محمد حسین علادی با شماره کدملی xxxxxxxxx۷ آقای مسعود زارع مهذبیه با شماره کدملی xxxxxxxxx۵ آقای ابراهیم خلیلی با شماره کدملی xxxxxxxxx۳ آقای فرهاد امامی جید با شماره کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سپهرکابل ایرانیان با شماره شناسه xxxxxxxxx۹۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14522305
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx xxxxxx / xxx مورخه ۸/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از محل تجدید ارزیابی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14341773
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین علادی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ ابراهیم خلیلی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ فرهاد امامی جید با کد ملی شماره xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ سید محمد محدث با کد ملی شماره xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ حسین بهرامی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت شرکت سپهرکابل ایرانیان ک.م xxxxxxxxx۹۱ به سمت دبیر و عضو هیئت مدیره و محمد علیمرادی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیر عامل برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14341630
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، توحید ، خیابان توحید ، خیابان نیایش شرقی ، پلاک ۳۳ ، طبقه اول ، واحد ۱ کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14317338
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم خلیلی با کدملی xxxxxxxxx۳ به جای محمدعلیمرادی باکدملی xxxxxxxxx۴ برای باقیمانده مدت قانونی تصدی اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14058439
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۲/xxx۷ و صورتجلسه تنفس ۲۷/۱/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت در ج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13677310
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدحسین علادی باکدملی ش xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره فرهاد امامی جید باکدملی ش xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره سید محمد محدث با کدملی ش xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره حسین بهرامی باکدملی ش xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت سپهرکابل ایرانیان و عضوهیئت مدیره محمدعلیمرادی باکدملی ش xxxxxxxxx۴ بعنوان دبیر (مدیرعامل) و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضا چکها واسنادتعهدآوربا امضا مدیرعامل و یک عضوهیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره ویک عضوهیئت مدیره ودرغیاب هردوبا امضا دو عضوهیئت مدیره همواره با مهر شرکت معتبرمیباشد. امضا نامه‌ها واسنادعادی با امضای مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبر خواهدبود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612230
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471608
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وجیه ا … ساعدی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم خلیلی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سپهر کابل ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد علیمرادی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۴ به عنوان دبیر و عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سید محمد محدث با کد ملی شماره xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد حسین علادی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فرهاد امامی جید با کد ملی شماره xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین بهرامی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء چک‌ها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره در غیاب هر دو با امضاء دو عضو هیئت مدیره همواره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء نامه‌ها و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440148
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید محمد محدث ک. م xxxxxxxxx۲ و آقای محمد حسین علادی ک. م xxxxxxxxx۷ و آقای وجیه اله ساعدی ک. م xxxxxxxxx۳ و آقای فرهاد امامی جید ک. م xxxxxxxxx۵ و آقای محمد علیمرادی ک. م xxxxxxxxx۴ و شرکت سپهرکابل ایرانیان ک. م xxxxxxxxx۹۱ و آقای حسین بهرامی ک. م xxxxxxxxx۴. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13331644
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۰۹/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان امیرحسین شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و حسین بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عضویت هیئت مدیره به جای آقایان جواد عرفانیان عظیم زاده خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد کاظم توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12840044
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12281619
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۰۱۹۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx                            ۲۴/۴/xxx۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای وجیه اله ساعدی با کدملی شماره xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدکاظم توکلی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد علیمرادی با کدملی شماره xxxxxxxxx۴ به عنوان دبیر و عضو هیئت مدیره ـ آقای سید محمد محدث با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای جواد عرفانیان عظیم زاده خسروی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای ابراهیم خلیلی با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای فرهاد امامی جید با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سپهر کابل ایرانیان با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای ابراهیم سعیدنیا با کدملی xxxxxxxxx۸ خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند امضاء چک ها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره ودرغیاب هردو با امضائ دو عضو هیئت مدیره همواره با مهرشرکت معتبر میباشد امضائ نامه ها و اسناد عادی با امضائ مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. الف ـ کلیه مکاتبات با خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر خواهد بود ودر غیاب مدیرعامل امضاء هر عضو دیگر هیئت مدیره و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت ب ـ اختیارات مدیرعامل علاوه برموارد پیش بینی شده در آئیین نامه معاملات شرکت به شرح زیر تعیین و به ایشان تفویض می گردد ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی یا حقوقی و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی موسسات عمومی و مراجع قضائی ـ تهیه ائین نامه های داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب ـ پیشنهاد اصلاح ساختار سازمان و چارت مربوطه به هیئت مدیره جهت تصویب ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعین سایر شرایط استخدام ایشان ـ نصب و عزل مدیران ارشد شرکت بنا به پیشنهاد مدیرعامل وبا تصویب در هیئت مدیره انجام می پذیرد ـ پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب ـ تهیه گزارشات دوره ای سه ماهه ـ شش ماهه ـ نه ماهه ـ ۱۲ ماهه و گزارش بودجه و تعدیل بودجه ضمن سال طبق دستورالعملهای سازمان بورس جهت ارائه به بورس و انتشار آن جهت استفاده سهامداران و عموم و انجام سایر موارد ضروری در رابطه با قوانین بورس و قانون تجارت. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت با توجه به امکانات شرکت ـ تعهد ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی بنام شرکت طبق مصوبات هیئت مدیره ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آنها بنام شرکت نزد بانک های داخلی و موسسات قانونی دیگر و یا بستن حساب های مربوطه ـ تهیه تنظیم صورت های مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره جهت تصویب هیئت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی شرکت ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و اقاله آن در مورد خرید و فروش ومعاوضه اموال منقول و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور با رعایت آئین نامه معاملات شرکت و مازاد بر آن با تصویب هیئت مدیره ۱۳ ـ انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ابقاعات ـ پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)به هیئت مدیره جهت تصویب ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری در هر یک از دادسراها مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهش و فرجام مصالحه تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف استرداد سند تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با و بدون اختیار صلاح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل دیگر بجای او تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و انجام سایر عملیات حقوقی در هر یک از مراجع قضائی ازآغاز تا اتمام با اطلاع قبلی اعضای هیئت مدیره و رعایت صرفه و صلاح شرکت انجام خواهد پذیرفت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181487
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل‌سازی‌ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمد محدث به شماره ملی xxxxxxxxx۲ـ وجیه اله ساعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ محمد علیمرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ـ محمد کاظم توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ جواد عرفانیان عظیم زاده خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ شرکت سپهر کابل ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12093235
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی کاربردارقام به ش.م xxxxxxxxx۱۹به سمت بازرس اصلی و شرکت حسابرسی اصول پایه فراگیر به ش.م xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693531
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علیمرادی با کدملی xxxxxxxxx۴ به جای ابراهیم خلیلی ک.م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت صنعتی کوشا پیشه سمنان به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخا ب گردید. امضاء چکها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب هر دو با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء نامه ها و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597301
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابلسازی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم خلیلی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صنعتی کوشاپیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به جای آقای علی طوسی کدملی xxxxxxxxx۹ برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. آقای ابراهیم سعیدنیا کدملی xxxxxxxxxخارج از هیأت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. امضاء چکها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یک عضو هیأت مدیره در غیاب هر دو با امضاء دو عضو هیأت مدیره همواره با مهر شرکت معتبر میباشد. امضاء نامه ها و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1377937
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابلسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدرضا علیرحیمی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت حباب ساز با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره و محمدکاظم توکلی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۸ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و وجیه اله ساعدی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و علی طوسی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی کوشا پیشه با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و حسینعلی باقری با کد ملی شماره xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مهتاب خراسان با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و عباس قدس با کد ملی شماره xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و سیدمحمد محدث با کد ملی شماره xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند.
امضاء چکها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و در غیاب هر دو با امضاء دو عضو هیأت مدیره همواره با مهر شرکت معتبر می باشد. امضاء نامه ها و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
اختیارات هیأت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357930
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابلسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۱۳/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند:
ـ آقای عباس قدس با ک . م xxxxxxxxx۴ آقای وجیه اله ساعدی با ک . م xxxxxxxxx۳ آقای سید محمد محدث با ک . م xxxxxxxxx۲ ـ آقای محمدکاظم توکلی با ک . م xxxxxxxxx۸ شرکت صنعتی کوشا پیشه سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت مهتاب خراسان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ شرکت حباب ساز بامسئو لیت محدود به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1058197
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابلسازی ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۰۱۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شماره ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. عباس قدس به کدملی xxxxxxxxx به جای ابراهیم سعیدنیا به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۲/۹۲ اختیارات مدیرعامل به موجب ماده xxx اساسنامه در دو بند الف و ب که بند ب شامل ۱۴ ردیف ضمیمه صورتجلسه به شرح مندرج در صورتجلسه به ایشان تفویض گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10648723
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۷/۹۱ نادر جوانمردامام‌قیسی به ک‌م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری کوشا پیشه به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدجعفر ذبیحی به ک‌م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسینعلی باقری به ک‌م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. محمدرضا علیرحیمی به ک‌م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت لامپ پارس شهاب ابراهیم سعیدنیا به ک‌م xxxxxxxxx۸ و مسعود زارع‌مهذبیه به ک‌م xxxxxxxxx۵ و عباسعلی اسداله‌بیک به ک‌م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره و یک عضو هیئت‌مدیره ودر صورت غیبت هر دو با امضای دو عضو حاضر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد کلیه نامه‌های رسمی شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758053
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابل سازی ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۹۱ نادر جوانمردامام قیسی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر ذبیحی به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسینعلی باقری به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. محمدرضا علیرحیمی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت لامپ پارس شهاب ابراهیم سعیدنیا به ک م xxxxxxxxx۸ و مسعود زارع مهذبیه به ک م xxxxxxxxx۵ و عباسعلی اسداله بیک به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره ودر صورت غیبت هر دو با امضای دو عضو حاضر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد کلیه نامه های رسمی شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626696
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابلسازی ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۰۱۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و شرکت حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10126619
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابلسازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و شرکت حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482321

آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابلسازی ایران
سهامی عام به شماره ثبت xxx۹۶
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۸/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم سعیدنیا به کدملی xxxxxxxxx۸ و مسعود زارع مهذبیه به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی محمدجعفر ذبیحی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی محمدرضا علیرحیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی سید محمدعلی سیدابریشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی حسینعلی باقری به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمدجعفر صفویان به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ محمدجعفر صفویان به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدجعفر ذبیحی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، حسینعلی باقری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10108408
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابلسازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۸/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم سعیدنیا به کدملی xxxxxxxxx۸ و مسعود زارع مهذبیه به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی محمدجعفر ذبیحی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی محمدرضا علیرحیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی سید محمدعلی سیدابریشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی حسینعلی باقری به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمدجعفر صفویان به کدملی xxxxxxxxx۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ محمدجعفر صفویان به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدجعفر ذبیحی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، حسینعلی باقری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11121922
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سنجه حساب به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و مهران شاکری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10826351
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۰۱۹۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سنجه حساب بسمت بازرس اصلی و مهران شاکری بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات