مالیبل سایپا

شرکت مالیبل سایپا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100415336 ()
14
افراد
26
آگهی‌ها
10192
شماره ثبت
1344/7/21
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14756146
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مسعود رحمانیان کوشککی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان عضو هیئت مدیره - حمید رضا دهقانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - حسین سلیمیان با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره - مجید مسافرچی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان عضو هیئت مدیره - محمد رضا دلجویه با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند . اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ، - عزل و نصب معاونین ، مدیران و کارکنان و تعیین حقوق و دستمزد ، - افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر ، - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ، - صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ، - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره ، - تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر ، - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر ، کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14695912
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیارممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۸ انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . شرکت ایرانی تولید اتومبیل ( سایپا ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ - مرکز تحقیقات و نواوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ - شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ - شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ - شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14515311
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین سلیمیان با کدملی xxxxxxxxx۶ به جای آقای ابوالفضل طبیبی راد با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی عابد با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14258710
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود رحمانیان کوشککی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به جای آقای قاسم عطایی به کدملی xxxxxxxxx۶برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14098277
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه، سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13780709
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران کیلو متر ۱۵ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) روبروی شرکت سایپا کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13650592
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۸۴/xxx مورخ ۳/۷/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاسم عطایی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حمید رضا دهقانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان مدیرعامل آقای ابوالفضل طبیبی راد با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی عابد با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ عضو هیأت مدیره آقای محمد رضا دلجویه با کدملی xxxxxxxxx۰ عضو هیالت مدیره به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ برای دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - هیئت مدیره اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، عزل و نصب معاونین، مدیران و کارکنان و تعیین حقوق و دستمزد، افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600135
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۸/xxx مورخ ۱۸/۵/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیأت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت تولید رینگ سایپا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به شناسه xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند ترازنامه و سود و زیان برای سال مالی منتهی به پایان سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13439903
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی عابد با کدملی xxxxxxxxx۲ بجای آقای یزدان نادری با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید آقای ابوالفضل طبیبی راد با کدملی xxxxxxxxx۸ را به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13277830
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا دلجویه با کد ملی xxxxxxxxx۰ بجای آقای حمید رضا خضوعی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ برای باقیماندۀ دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962859
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاسم عطایی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به جای آقای غلامرضا دلشادی بزدی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962872
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۶/۵/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم عادی بانام هزار ریالی از محل تجدید ارزیابی افزایش یافت. و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962879
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732293
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نمایندگان حقیقی خود را به شرح ذیل معرفی نمودند: آقای غلامرضا دلشادی بزدی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره - - - آقای حمید رضا دهقانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای ابوالفضل طبیبی راد با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای یزدان نادری با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید رضا خضوعی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره برای دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. هیئت مدیره به اتفاق آراء اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیۀ ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. عزل و نصب معاونین، مدیران و کارکنان و تعیین حقوق و دستمزد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر، اقامۀ هر گونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مور نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادۀ دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضررو زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557856
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ ونامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۱/۲/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید با ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531576
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا سهامی عام شماره ثبت ۱۰۱۹۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160514
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
غلامرضا دلشادی بزدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره.
یزدان نادری به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
حمیدرضا دهقانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
ابوالفضل طبیبی راد به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره.
حسین نوری به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو ساپیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره.
ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160515
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه شرکت منتهی به سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۲ انتخاب شدند.
ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر تعیین گردیدند:
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲.
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو ساپیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰.
شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹.
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸.
شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 646748
آگهی تصمیمات شرکت مالیبل سایپا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9878948
آگهی تصمیمات شرکت مالیبل سایپا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 472202

آگهی تصمیمات شرکت مالیبل سایپا
سهامی عام ثبت شده به شمارهxxx۹۲
و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی حمیدرضا دهقانی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی یزدان نادری به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی جاوید اجودی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت مرکز تحقیقاتی و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمد آخوندی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی غلامرضا دلشادی بزدی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۹/۹۰ غلامرضا دلشادی بزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و جاوید اجودی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا دهقانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیات مدیره اختیارات مشروحه در بندهای ۱ـ ۴ـ ۶ـ۷ـ ۸ـ ۱۱ـ ۱۲ـ ۱۳ـ ۱۸ ماده ۵۳ و نیز بند ۱۵ ماده ۵۳ اساسنامه جهت اخذ تسهیلات مالی بجز بانکهای خصوصی را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12031077
آگهی تصمیمات شرکت مالیبل سایپاسهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره۱۰۱۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی حمیدرضا دهقانی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی یزدان نادری به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی جاوید اجودی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت مرکز تحقیقاتی و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمد آخوندی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی غلامرضا دلشادی‌بزدی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۹/۹۰ غلامرضا دلشادی‌بزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و جاوید اجودی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا دهقانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات‌مدیره اختیارات مشروحه در بندهای ۱ـ ۴ـ ۶ـ۷ـ ۸ـ ۱۱ـ ۱۲ـ ۱۳ـ ۱۸ ماده ۵۳ و نیز بند ۱۵ ماده ۵۳ اساسنامه جهت اخذ تسهیلات مالی بجز بانکهای خصوصی را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11488680
آگهی تصمیمات شرکت مالیبل سایپا سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۶/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11967863
آگهی تصمیمات شرکت مالیبل سایپا سهامی عام به شماره ثبت۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۳/۸۹ یزدان نادری به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا و به جای جواد نجم‌الدین به عنوان عضو هیئت‌مدیره تعیین و غلامرضا دلشادی‌بزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و جاوید اجودی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا دهقانی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند و هیئت‌مدیره اختیارات مشروحه در بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ و ۱۸ از ماده ۵۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود و کلیه اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11698591
آگهی تصمیمات شرکت مالیبل سایپا سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9894257
آگهی تصمیمات شرکت مالیبل سایپا سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۸/۸/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۱۱/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) ـ به نمایندگی حمیدرضا دهقانی ـ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به نمایندگی محمد آخوندی ـ شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به نمایندگی جاوید اجودی ـ شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به نمایندگی جواد نجم‌الدین ـ شرکت تولید رینگ سایپا به نمایندگی غلامرضا دلشادی‌بزدی ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۸/۸۸ جواد نجم‌الدین به سمت رئیس هیئت‌مدیره و جاوید اجودی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا دهقانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد هیات‌مدیره اختیارات مشروحه در بندهای ۱ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۸ از ماده ۵۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض و نیز اختیارات مشروحه در بندهای ۴ و ۱۵ ماده ۵۳ از اساسنامه را بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات