توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس

شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100412177 ()
13
افراد
20
آگهی‌ها
10085
شماره ثبت
1344/6/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14239009
آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله ظفر-خیابان شریفی- خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی- پلاک ۴۳- طبقه پنجم-واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14121018
آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگرآریا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13619362
آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - ۶۵ متری فتح - میدان شیرپاستوریزه - بزرگراه ۶۵ متری فتح - پلاک xxx - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13477509
آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269060
آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028165
آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمدرضا صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه و گسترش اندیشه پارس بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد شمشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنایع جوشکاب یزد بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای کامبیز کوثری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بسته بندی پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد شعله کردار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تولید سموم علف کش بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره خانم عاتکه وادی خیل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از موسسه فرهنگی هنری پیام فردا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا درغیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972272
آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx شرکت صنایع جوشکاب یزد شناسه ملی xxxxxxxxxxxx شرکت بسته بندی پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت سموم علف کش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ شرکت فرهنگی و هنری پیام فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740592
آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس اصلی آقای پرویز مقدس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12426385
آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ تصویب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565017
آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا ایزدی یار به کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرک سرمایه گذاری توسعه وگسترش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت رییس هیئت مدیره و بهزاد مقیمی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت صنایع جوشکاب یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت نایب رییس هیات مدیره و علی سلیمی وربن به کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت بسته بندی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و عبدالرضا مرادیان تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۲به عنوان نماینده شرکت سموم علف کش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و عاتکه وادیخیل به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده موسسه فرهنگی پیام فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل وکلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره یا در غیاب ایشان با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. وکلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر می باشد. اختیارات هیات مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356270
آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیات مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx
شرکت صنایع جوشکاب یزد (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx
شرکت بسته بندی پارس (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰
شرکت سموم علف کش (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲
موسسه فرهنگی و هنری پیام فردا به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1110919
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس سهامی‌عام به شماره ثبت۱۰۰۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ک م xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999255
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته‌ بندی فلزی پارس سهامی عام به شماره ثبت۱۰۰۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی سلیمی وربن به ک مxxxxxxxxx۰ به جای مجید رضایی به ک مxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تولید سموم علف کش به ش مxxxxxxxxx۳۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا مرادیان تهرانی به ک مxxxxxxxxx۲ و عاتکه وادی خیل به ک مxxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره و بهزاد مقیمی فرد به ک مxxxxxxxxx۹۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا ایزدی یار به ک مxxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته , برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 638090
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته‌بندی فلزی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۱ اختیارات مدیرعامل در ۱۶ بند بشرح مندرج در صورتجلسه تصویب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12027804
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته‌بندی فلزی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۱ اختیارات مدیرعامل در ۱۶ بند بشرح مندرج در صورتجلسه تصویب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 553856
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی فلزی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۵/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آراء به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ بسمت بازرس اصلی و امیر شهلائی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11653409
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی فلزی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۵/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آراء به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ بسمت بازرس اصلی و امیر شهلائی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10963803
آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته‌بندی فلزی پارس سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۱۰/۹۰ بهزاد مقیمی‌فر به کدملی xxxxxxxxx۹۲ به جای پرویز سماک به نمایندگی از شرکت بسته‌بندی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مجید رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تولید سموم علف‌کش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا ایزدی‌یار به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گسترش پارس بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و عبدالرضا مرادیان‌تهرانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت تولیدی صنعتی کابل افشان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و عاتکه وادی‌خلیل به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری آزمایش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. و کلیه اسناد و اوراق و تعهدآور اعم از چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11694071
آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته‌ بندی فلزی پارس سهامی عام بشماره ثبت۱۰۰۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۶/۸۹ محمدرضا ایزدی‌یار به نمایندگی از طرف شرکت گسترش صنایع پیام بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالفاضل سالمی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و گسترش پارس بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و مجید رضائی به نمایندگی از طرف شرکت تولید سموم علف‌کشی به ‌سمت عضو هیئت‌مدیره و سهیل صدیق بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در نبود مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در نبود مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۶ بند بشرح پیوست تصویب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10223497
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۹/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آراء بسمت بازرس اصلی و امیر شهلائی مقدم به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۸۸ علیرضا امینائی به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام به سمت رئیس هیئت مدیره، سهیل صدیق به نمایندگی از شرکت جوشکاب یزد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا ایزدی یار به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و مجید غلاث و سید رحیم اله قادری الهاشم به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درنبود مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و درنبود مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات