صنعتی و شیمیایی رنگین

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100409413 ()
19
افراد
22
آگهی‌ها
9991
شماره ثبت
1344/4/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14813408
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱و شرکت تلمبه ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰و خانم عسل ثقفی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم سیلویا هارتونیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حامد چلبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره وآقای ناصر عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14803240
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم عسل ثقفی فر به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای محمدصادق صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره وخانم سیلویا هارتونیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره وآقای حامد چلبی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیأت مدیره و دبیر و آقای مجید آقا سجادی نائینی به کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت تلمبه ایران به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه می باشد. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ۸- مقرر گردید کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل به همراه مهر شرکت دارای اعتبار باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14181384
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195031
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۰,xxx مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید: انجام فعالیتهای آزمایشگاهی در رابطه با موضوع اصلی اساسنامه شرکت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13621117
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب شدند روزنامه اطلاعات وهمشهری بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال xxx۶ انتخاب گردید. اعضاءهیات مدیره برای مدت دوسال وبشرح ذیل انتخاب شدند. شرکت سرمایه گذاری سامان عضو اصلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت تلمبه ایران عضو اصلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ آقای غلامعلی خورسندی لالوی عضو اصلی به کدملی xxxxxxxxx۰ خانم عسل ثقفی فرعضو اصلی به کدملی xxxxxxxxx۸ خانم سیلویا هارتونیان عضو اصلی به کدملی xxxxxxxxx۵ آقای ناصر عسکری عضو علی البدل به کدملی xxxxxxxxx۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13621121
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عسل ثقفی فر به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل محمدصادق صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ (نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان رئیس هیات مدیره سیلویا هارتونیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره غلامعلی خورسندی لالوی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیات مدیره حامد چلبی به کدملی xxxxxxxxx۵ (نماینده شرکت تلمبه ایران) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیات مدیره دبیر جلسات هیأت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود. مقرر گردید کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت دارای اعتبار باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13320878
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عسل ثقفی فر با کد ملی xxxxxxxxx۸ به جای سیلویا هارتونیان با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت تلمبه ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ برای مدت باقی مانده به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086705
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود رضوانیان با کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان xxxxxxxxx۶۱ بجای اردلان عطارپور به عنوان عضو هیات مدیره و آقای غلامعلی خورسندی با کدملی xxxxxxxxx به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. سایر اوراق و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13006981
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941984
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx۳/xxx مورخ ۲/۵/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر عسکری بنمایندگی از شرکت مونوپل (سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم سیلویا هارتونیان به نمایندگی از شرکت تلمبه ایران به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای مدت باقی مانده منصوب و سایر اعضا در سمت خود ابقا گردیدند. حق امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691754
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx۹ / xxx مورخ ۰۸/۱۲/۹۴ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12567605
آگهی تغییرات شرکت صنعتي و شيميايي رنگين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶,xxx مورخ ۲۴/۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهودبه ش.م xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش.م xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12567626
آگهی تغییرات شرکت صنعتي و شيميايي رنگين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶,xxx مورخ ۲۴/۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت فاطر به ش.م xxxxxxxxx۷۴به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش.م xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12383378
آگهی تغییرات شرکت صنعتي و شيميايي رنگين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اردلان عطارپورکدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای محمد صادق صادقی کد ملیxxxxxxxxx۱ نماینده شرکت هاوس الکتریک به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای غلامعلی خورسندی لالوی کد ملیxxxxxxxxx۰ نماینده شرکت یزدباف به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم منا صفدری کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت تلمبه ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای محمد تقی رحمانی کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت مونوپل به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12331359
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۳/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۵/۵/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضائ هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب شدند. ـ شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) ـ عضو اصلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ـ شرکت یزدباف (سهامی عام) ـ عضو اصلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ـ شرکت هاوس الکتریک (سهامی خاص) ـ عضو اصلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ـ شرکت تلمبه ایران (سهامی خاص) ـ عضو اصلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ـ شرکت مونوپل (سهامی خاص) ـ عضو اصلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ـ آقای صمد آهنگر سریزدی ـ عضو علی البدل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ ـ شرکت گرد باف یزد (سهامی عام) ـ عضو علی البدل به شناسه ملی
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460234
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین سهامی عام به شماره ثبت۹۹۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حمید صدرزاده رفیعی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای عبدالحمید چشم انتظار به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای زین العابدین موسوی خانقاه به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
آقای سید جواد موسوی الکاظمی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
خانم فاطمه رسولیان تنها به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
امضاء اسناد و اوراق بهادار با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460247
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین سهامی عام به شماره ثبت۹۹۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۰۹/xxx۲ نوبت دوم (و تنفسهای مربوطه) تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حمید صدرزاده رفیعی به کدملیxxxxxxxxx۵
آقای عبدالحمید چشم انتظار به کدملیxxxxxxxxx۳
آقای زین العابدین موسوی خانقاه به کدملیxxxxxxxxx۴
آقای سید جواد موسوی الکاظمی به کدملیxxxxxxxxx۹
خانم فاطمه رسولیان تنها به کدملیxxxxxxxxx۵
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 646645
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به ش ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان راهبرد به ش ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین ثقفی فر به ک م xxxxxxxxx۱ ایمان علاقه بند به ک م xxxxxxxxx۵ علی تبریزی زاده به ک xxxxxxxxx۱ مصطفی صفدری به ک م xxxxxxxxx۹ عسل ثقفی فر به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای اصلی و سید مجید خورشید به ک م xxxxxxxxx۵ حمید صدرزاده رفیعی به ک م xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۳/۹۱ ایمان علاقه بند بسمت رئیس هیئت مدیره و علی تبریزی زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین ثقفی فر بسمت مدیرعامل و عسل ثقفی فر (بسمت دبیر جلسه برای مدت یکسال) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10341649
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به ش ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان راهبرد به ش ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین ثقفی فر به ک م xxxxxxxxx۱ ایمان علاقه بند به ک م xxxxxxxxx۵ علی تبریزی زاده به ک xxxxxxxxx۱ مصطفی صفدری به ک م xxxxxxxxx۹ عسل ثقفی فر به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای اصلی و سید مجید خورشید به ک م xxxxxxxxx۵ حمید صدرزاده رفیعی به ک م xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۳/۹۱ ایمان علاقه بند بسمت رئیس هیئت مدیره و علی تبریزی زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین ثقفی فر بسمت مدیرعامل و عسل ثقفی فر (بسمت دبیر جلسه برای مدت یکسال) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9728310
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۹۹۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10528438
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام) بشماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۲/۹۰ اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه پیشین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9540961
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین(سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۹۹۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۷/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: علی تبریزی‌زاده، ایمان علاقه‌بند، محمود رضوانیان، حسین ثقفی‌فر، مصطفی صفدری بعنوان اعضای اصلی و حمید صدرزاده و سید مجید خورشید بسمت اعضای علی‌البدل. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۶/۳/۸۹ ایمان علاقه‌بند به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی تبریزی‌زاده به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسین ثقفی‌فر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات