لوازم خانگی نپتون

شرکت لوازم خانگی نپتون (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100407070 ()
7
افراد
6
آگهی‌ها
9913
شماره ثبت
1344/2/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1690449
آگهی تغییرات شرکت لوازم خانگی نپتون سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صمدرحیم تبریزی به کدملیxxxxxxxxx۶ و حمیدرحیم تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۴ و سعیدرحیم تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۰ و جوادمصطفی زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و فرامرزکلانتری بنگر به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. حسین شیرطوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و کامبیز تاراج به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690451
آگهی تغییرات شرکت لوازم خانگی نپتون سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صمدرحیم تبریزی به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل و حمیدرحیم تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و جوادمصطفی زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعیدرحیم تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضوهیئت مدیره و فرامرزکلانتری بنگر به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضوهیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسنادتعهدآورازقبیل چک وسفته وبرات و عقوداسلامی و قراردادها با امضاء متفق دونفرازاعضاء هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبر و امضاء اوراق عادی و مراسلات با هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708391
آگهی تصمیمات شرکت لوازم خانگی نپتونسهامی عام ثبت شده بشماره ۹۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۷۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. حسین شیرطوانی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و کامبیز تاراج به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صمد رحیمتبریزی به ک م xxxxxxxxx۶ و حمید رحیمتبریزی به ک م xxxxxxxxx۴ و سعید رحیمتبریزی به ک م xxxxxxxxx۴ و جواد مصطفیزاده به ک م xxxxxxxxx۹ و فرامرز کلانتری به ک م xxxxxxxxx۶ که به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ حمید رحیمتبریزی به سمت رئیس هیئتمدیره و جواد مصطفیزاده به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و صمد رحیمتبریزی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10981533
آگهی تصمیمات شرکت لوازم خانگی نپتون سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۷۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. حسین شیرطوانی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و کامبیز تاراج به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صمد رحیم تبریزی به ک م xxxxxxxxx۶ و حمید رحیم تبریزی به ک م xxxxxxxxx۴ و سعید رحیم تبریزی به ک م xxxxxxxxx۴ و جواد مصطفی زاده به ک م xxxxxxxxx۹ و فرامرز کلانتری به ک م xxxxxxxxx۶ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ حمید رحیم تبریزی به سمت رئیس هیئت مدیره و جواد مصطفی زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و صمد رحیم تبریزی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10845983
آگهی تصمیمات شرکت لوازم خانگی نپتون سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۹۹۱۳ شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۷۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. حسین شیرطوانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و کامبیز تاراج به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10193132
آگهی تصمیمات شرکت لوازم خانگی نپتون سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۷۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. حسین شیرطوانی به سمت بازرس اصلی و کامبیز تاراج به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صمد رحیم تبریزی حمید رحیم تبریزی سعید رحیم تبریزی جواد مصطفی زاده فرامرز کلانتری به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۹ صمدرحیم تبریزی به سمت رئیس هیئت مدیره و جواد مصطفی زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمید رحیم تبریزی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات