صنعتی محور سازان ایران خودرو

شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100399042 ()
22
افراد
44
آگهی‌ها
9643
شماره ثبت
1343/10/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14818239
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو خسروی به کد ملی xxxxxxxxx۳جایگزین آقای اسحاق اینانلو به کد ملی xxxxxxxxx۱بعنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ در هیأت مدیره شرکت بعنوان نائب رئیس و عضو هیأت مدیره منصوب گردیدند. آقای مجید یحیائی به کد ملی xxxxxxxxx۳بعنوان نماینده شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل وآقای حسن جلینی به کد ملی xxxxxxxxx۶بعنوان نماینده شرکت گسترش مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای امیرحمزه حسین نژاد فرد حریری به کدملی xxxxxxxxx۵بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ بعنوان رئیس و عضو هیأت مدیره و آقای محمد مجید مداح به کد ملی xxxxxxxxx۷بعنوان نماینده خدمات بیمه ایران خودروبه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰بعنوان عضو هیأت مدیره وآقای خسرو خسروی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان نائب رئیس و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. امضاهای مجاز کلیه اوراق و اسناد تعهدآوراعم از چک، سفته و برات، قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه بامهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل باامضا متفق رئیس هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اوراق عادی و مراسلات نیز همراه با امضاءمدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیأت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی اساسنامه و آئین نامه های ذیربط ـ تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و طرح تشکیلاتی و سازمان جهت حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیأت مدیره برای بررسی و تصویب نهائی . ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و وظایف وتفویض اختیار کارکنان حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنهاو مزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی، مطابق با آئین نامه مربوط. ـ تهیه برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیأت مدیره ـ اقدام به افتتاح هر نوع حسابی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر ـ دریافت مطالبات و اقدام به پرداخت دیون شرکت، ـ در اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت و مصوبات هیأت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آئین نامه های و مقررات و دستور العمل های شرکت و مصوبات هیأت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14683314
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد مجید مداح به کد ملی xxxxxxxxx۷ جایگزین آقای مهدی آه نکی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده خدمات بیمه ایران خودروبه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان عضوموظف هیئت مدیره تعیین گردیدند . اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردیدند : آقای مجید یحیائی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای اسحاق اینانلو به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف هیئت مدیره آقای حسن جلینی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت گسترش مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره آقای امیرحمزه حسین نژادفرد حریری به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان نائب رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره آقای محمد مجید مداح به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده خدمات بیمه ایران خودروبه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان عضوموظف هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآوراعم از چک ، سفته و برات ، قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل باامضا متفق رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق عادی و مراسلات نیز همراه با امضاءمدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است . ، موارد ذیل از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اداره امور شرکت اعم از اداری ، مالی ، فنی ، خرید و فروش طبق مقررات قانونی اساسنامه و آئین نامه‌های ذیربط تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی ، اداری ، استخدامی و معاملات و طرح تشکیلاتی و سازمان جهت حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب نهائی . نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل و وظایف وتفویض اختیار کارکنان حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفیع ، عزل ، تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت ، مرخصی ، بازنشستگی و مستمری وراث آنهاو مزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی ، مطابق با آئین نامه مربوط . تهیه برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره اقدام به افتتاح هر نوع حسابی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و اقدام به پرداخت دیون شرکت ، در اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت و مصوبات هیئت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آئین نامه‌های و مقررات و دستور العمل‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14683319
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راز دار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۷ تصویب شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14490220
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۷ و تاییدیه شماره xxx xxxxxx / xxx مورخ ۲۳/۱۰/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۲ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14490224
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت گسترش سیستم‌های نوین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت خدمات بیمه ایران خودروبه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14490231
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیرحمزه حسین نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مجید یحیائی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل اسحاق اینانلو به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی آه نکی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودروبه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره حسن جلینی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت گسترش سیستم‌های نوین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک ، سفته و برات ، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق عادی و مراسلات نیز همراه با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اداره امور شرکت اعم از اداری ، مالی ، فنی ، خرید و فروش طبق مقررات قانونی اساسنامه . آئین نامه‌های ذیربط تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی ، اداری ، استخدامی و معاملات و طرح تشکیلاتی و سازمان جهت حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب نهائی . نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل و وظایف وتفویض اختیار کارکنان حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفیع ، عزل ، تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت ، مرخصی ، بازنشستگی و مستمری وراث آنهاو مزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی ، مطابق با آئین نامه مربوط . تهیه برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره اقدام به افتتاح هر نوع حسابی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها دو موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و اقدام به پرداخت دیون شرکت ، در اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت و مصوبات هیئت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آئین نامه‌های و مقررات و دستور العمل‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14089906
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13741677
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید یحیائی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای اسحاق اینانلوبه کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی آه نکی به کدملی xxxxxxxxx۵۷ بعنوان نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسن جلینی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت گسترش سیستم‌های نوین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و آقای سید احمد لطفی آشتیانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاهای مجاز کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک، سفته و برات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره همرا ه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات نیز با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. موارد ذیل از اختیارات هیئت مدیره (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه) به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی اساسنامه و آئین نامه‌های ذیربط تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و طرح تشکیلاتی وسازمان جهت حسن جریان امور شرکت وتسلیم آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب نهایی. نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل ووظایف و تفویض اختیار کارکنان حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی ومستمری وراث آنها ومزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی، مطابق با آئین نامه مربوط. تهیه برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره. اقدام به افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات واقدام به پرداخت دیون شرکت، عقد هر گونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد خرید وفروش ومعاوضه اموال منقول، غیرمنقول ومناقصه ومزایده و …. که جزءموضوع شرکت باشد در چارچوپ آئین نامه مصوب شرکت، واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه وتجارت (سرقفلی) تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه حق اختراع، ویا نام ونشان، تصویرو علائم تجاری ویا خرید، تحصیل وفروش یا واگذاری اختراعات، ورقه اختراع ویا هر گونه حقوق وامتیازات مربوط به آنها تقاضا واقدام برای ثبت هر گونه علامت ونام تجاری تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست واخذ هر گونه استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود وکارمزد ویا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه پس از اخذ نظر هیئت مدیره تهیه گزارش رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا، و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعاوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضاوت تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، در خواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قرارداد‌های حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و … و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری شرکت تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس یا بازرسان شرکت پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم خلاصه دارایی و دیون شرکت پس از انقصای سال مالی و هم چنین تراز نامه حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا اوراق قرضه در داخل و خارج کشور و هم چنین پیشنهاد سرمایه گذاری و یا مشارکت در شرکت‌ها و موسسات دیگر در خارج از کشور به هیئت مدیره تهیه وارائه گزارشات، جداول مستمر ماهانه و فصلی در خصوص فعالیت شرکت ووضعیت نقدینگی و سایر مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت، جهت طرح در جلسات هیئت مدیره در اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت و مصوبات هیئت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آیین نامه‌ها ومقررات و دستور العمل‌های شرکت ومصوبات هیئت مدیره در چارچوپ قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13640339
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسحاق اینانلو به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره منصوب گردیدند. - جناب آقای محمد صالح غفوریان به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. - جناب آقای مجید یحیائی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره گردیدند. - جناب آقای حسن جلینی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت گسترش سیستم‌های نوین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان عضو هیئت مدیره منصوب گردیدند. - جناب آقای سید احمد لطفی آشتیانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره منصوب گردیدند. امضاهای مجاز کلیه اوراق و اسناد تعهد آور اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت. اوراق عادی و مراسلات نیز با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیات مدیره (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه) به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی اساسنامه و آئین نامه‌های ذیربط تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و طرح تشکیلاتی وسازمان جهت حسن جریان امور شرکت وتسلیم آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب نهایی. نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل و وظایف و تفویض اختیار کارکنان، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت وخروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی، و مستمری وراث آنها ومزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی، مطابق باآئین نامه مربوط تهیه برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره اقدام به افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات واقدام به پرداخت دیون شرکت. عقد هر گونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یااقاله آن در مورد خرید وفروش ومعاوضه اموال منقول، غیرمنقول ومناقصه ومزایده و …. که جزءموضوع شرکت باشد در چارچوپ آئین نامه مصوب شرکت، واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه وتجارت (سرقفلی) تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه حق اختراع، ویا نام ونشان، تصویرو علائم تجاری ویا خرید، تحصیل وفروش یا واگذاری اختراعات، ورقه اختراع ویا هر گونه حقوق وامتیازات مربوط به آنها تقاضا واقدام برای ثبت هر گونه علامت ونام تجاری تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعاوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضاوت تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، در خواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قرارداد‌های حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و … و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری شرکت تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس یا بازرسان شرکت پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم خلاصه دارایی و دیون شرکت پس از انقصای سال مالی و هم چنین تراز نامه حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هئیت مدیره پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا اوراق قرضه در داخل و خارج کشور و هم چنین پیشنهاد سرمایه گذاری و یا مشارکت در شرکت‌ها و موسسات دیگر در خارج از کشور به هئیت مدیره تهیه و ارائه گزارشات، جداول مستمر ماهانه و فصلی در خصوص فعالیت شرکت و وضعیت نقدینگی و سایر مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت، جهت طرح در جلسات هیئت مدیره. در اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت و مصوبات هیئت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آیین نامه‌ها و مقررات و دستورالعمل‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571055
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صالح غفوریان به کدملی xxxxxxxxx۰ جایگزین جناب آقای فضل اله جمالو به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. لذا اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد صالح غفوریان به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. آقای اسحاق اینانلوبه کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره منصوب گردیدند. آقای مهدی توکلی کاشی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب گردیدند. آقای حسن جلینی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت گسترش سیستم‌های نوین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان عضو هیئت مدیره منصوب گردیدند. جناب آقای سیداحمد لطفی آشتیانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره منصوب گردیدند. امضاهای مجاز کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک، سفته و برات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضاء هیئت مدیره همرا ه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات نیز با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. براساس ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت، موارد ذیل از اختیارات هیئت مدیره (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه) به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی اساسنامه و آئین نامه‌های ذیربط تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و طرح تشکیلاتی وسازمان جهت حسن جریان امور شرکت وتسلیم آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب نهایی. نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل ووظایف و تفویض اختیار کارکنان، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت وخروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی، و مستمری وراث آنها ومزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی، مطابق با آئین نامه مربوط تهیه برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره اقدام به افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات واقدام به پرداخت دیون شرکت، عقد هر گونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد خرید وفروش ومعاوضه اموال منقول، غیرمنقول ومناقصه ومزایده و …. که جزءموضوع شرکت باشد در چارچوپ آئین نامه مصوب شرکت، واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه وتجارت (سرقفلی) تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه حق اختراع، ویا نام ونشان، تصویرو علائم تجاری ویا خرید، تحصیل وفروش یا واگذاری اختراعات، ورقه اختراع ویا هر گونه حقوق وامتیازات مربوط به آنها تقاضا واقدام برای ثبت هر گونه علامت ونام تجاری تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست واخذ هر گونه استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود وکارمزد ویا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه پس از اخذ نظر هیئت مدیره تهیه گزارش رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا، و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعاوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضاوت تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، در خواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قرارداد‌های حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و … و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری شرکت تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس یا بازرسان شرکت پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم خلاصه دارایی و دیون شرکت پس از انقصای سال مالی و هم چنین تراز نامه حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هئیت مدیره پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا اوراق قرضه در داخل و خارج کشور و هم چنین پیشنهاد سرمایه گذاری و یا مشارکت در شرکت‌ها و موسسات دیگر در خارج از کشور به هئیت مدیره تهیه وارائه گزارشات، جداول مستمر ماهانه و فصلی در خصوص فعالیت شرکت ووضعیت نقدینگی و سایر مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت، جهت طرح در جلسات هئیت مدیره در اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت و مصوبات هیئت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آیین نامه‌ها ومقررات و دستور العمل‌های شرکت ومصوبات هیئت مدیره در چارچوپ قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13547230
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13490147
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسحاق اینانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱، جایگزین جمشید حیدر کندری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به سمت رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت ماموریت تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست. اوراق عادی ومراسلات نیز با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271857
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به: تهران کیلومتر ده جاده مخصوص کرج، شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو، پلاک xxx کدپستی: xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259978
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای فضل اله جمالو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سیداحمد لطفی آشتیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسن جلینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت گسترش سیستم‌های نوین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی توکلی کاشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای جمشید حیدر کندری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات نیز با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. موارد ذیل از اختیارات هیأت مدیره (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه) به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی اساسنامه و آئین نامه‌های ذیربط تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و طرح تشکیلاتی وسازمان جهت حسن جریان امور شرکت وتسلیم آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب نهایی. نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل ووظایف و تفویض اختیار کارکنان، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی ومستمری وراث آنها ومزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی، مطابق با آئین نامه مربوط. تهیه برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره. اقدام به افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات واقدام به پرداخت دیون شرکت، عقد هر گونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد خرید وفروش ومعاوضه اموال منقول، غیرمنقول ومناقصه ومزایده و …. که جزءموضوع شرکت باشد در چارچوپ آئین نامه مصوب شرکت، واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه وتجارت (سرقفلی) تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه حق اختراع، ویا نام ونشان، تصویرو علائم تجاری ویا خرید، تحصیل وفروش یا واگذاری اختراعات، ورقه اختراع ویا هر گونه حقوق وامتیازات مربوط به آنها تقاضا واقدام برای ثبت هر گونه علامت ونام تجاری تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست واخذ هر گونه استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود وکارمزد ویا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه پس از اخذ نظر هیئت مدیره تهیه گزارش رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا، و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعاوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضاوت تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، در خواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قرارداد‌های حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و … و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری شرکت تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس یا بازرسان شرکت پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم خلاصه دارایی و دیون شرکت پس از انقصای سال مالی و هم چنین تراز نامه حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هئیت مدیره پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا اوراق قرضه در داخل و خارج کشور و هم چنین پیشنهاد سرمایه گذاری و یا مشارکت در شرکت‌ها و موسسات دیگر در خارج از کشور به هئیت مدیره تهیه وارائه گزارشات، جداول مستمر ماهانه و فصلی در خصوص فعالیت شرکت ووضعیت نقدینگی و سایر مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت، جهت طرح در جلسات هئیت مدیره در اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت و مصوبات هیئت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آیین نامه‌ها ومقررات و دستور العمل‌های شرکت ومصوبات هیئت مدیره در چارچوپ قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13193900
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ - شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ - شرکت گسترش سیستم‌های نوین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ - شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149719
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جمشید حیدرکندری به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در هیئت مدیره شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو بعنوان رئیس هیئت مدیره منصوب گردیدند. آقای سید احمد لطفی آشتیانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ در هیئت مدیره شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو بعنوان عضو هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره منصوب گردیدند. آقای فضل اله جمالو به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت لیزینگ سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ در هیئت مدیره شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. آقای حسن جلینی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ در هیئت مدیره شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو بعنوان عضو هیئت مدیره منصوب گردیدند. آقای مهدی توکلی کاشی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ در هیئت مدیره شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب گردیدند. امضا‌های مجاز کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیر عامل و یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات نیز با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967193
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941308
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جمشید حیدر کندری به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در هیئت مدیره شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو بعنوان رئیس هیئت مدیره منصوب گردیدند. آقای مصطفی پارسا به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ در هیئت مدیره شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره منصوب گردیدند. آقای فضل اله جمالوبه کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت لیزینگ سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ در هیئت مدیره شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منصوب گردیدند. آقای حسن جلینی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ در هیئت مدیره شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو بعنوان عضو هیئت مدیره منصوب گردیدند. آقای مهدی توکلی کاشی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ در هیئت مدیره شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب گردیدند. مضا‌های مجاز کلیه اوراق و اسناد تعهد آور اعم از چک، سفته، بروات قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیر عامل و یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات نیز با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12898974
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۹/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxxxxx۹/xxx مورخ ۶/۴/xxx۵ سازمان بورس و آوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۰ مورخ ۳۱/۳/xxx۵ بانک ملت شعبه پارس خودرو پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12868300
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فضل اله جمالو به کدملی xxxxxxxxx۱ بجای علیرضا ساجی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت لیزینگ سمند برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. جمشید حیدرکندری به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره مصطفی پارسا به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره فضل اله جمالو به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت لیزینگ سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل حسن جلینی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان عضو هیئت مدیره مهدی توکلی کاشی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی اساسنامه و آئین نامه‌های ذیربط تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و طرح تشکیلاتی وسازمان جهت حسن جریان امور شرکت وتسلیم آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب نهایی. نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل ووظایف و تفویض اختیار کارکنان حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی ومستمری وراث آنها ومزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی، مطابق با آئین نامه مربوط. تهیه برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره. اقدام به افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات واقدام به پرداخت دیون شرکت، عقد هر گونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد خرید وفروش ومعاوضه اموال منقول، غیرمنقول ومناقصه ومزایده و …. که جزءموضوع شرکت باشد در چارچوپ آئین نامه مصوب شرکت، واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه وتجارت (سرقفلی) تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه حق اختراع، ویا نام ونشان، تصویرو علائم تجاری ویا خرید، تحصیل وفروش یا واگذاری اختراعات، ورقه اختراع ویا هر گونه حقوق وامتیازات مربوط به آنها تقاضا واقدام برای ثبت هر گونه علامت ونام تجاری تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست واخذ هر گونه استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود وکارمزد ویا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه پس از اخذ نظر هیئت مدیره تهیه گزارش رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا، و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعاوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضاوت تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، در خواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قرارداد‌های حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و … و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری شرکت تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس یا بازرسان شرکت پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم خلاصه دارایی و دیون شرکت پس از انقصای سال مالی و هم چنین تراز نامه حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا اوراق قرضه در داخل و خارج کشور و هم چنین پیشنهاد سرمایه گذاری و یا مشارکت در شرکت‌ها و موسسات دیگر در خارج از کشور به هیئت مدیره تهیه وارائه گزارشات، جداول مستمر ماهانه و فصلی در خصوص فعالیت شرکت ووضعیت نقدینگی و سایر مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت، جهت طرح در جلسات هیئت مدیره در اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت و مصوبات هیئت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آیین نامه‌ها ومقررات و دستور العمل‌های شرکت ومصوبات هیئت مدیره در چارچوپ قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831824
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی توکلی کاشی به کدملی xxxxxxxxx۱ بجای محمود شیعی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. جمشید حیدرکندری به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره مصطفی پارسا به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره علی رضا ساجی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت لیزینگ سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان عضو هیئت مدیره حسن جلینی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان عضو هیئت مدیره مهدی توکلی کاشی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اسناد و اوراق عادی با امضاء جناب آقای علیرضا ساجی همراه با مهر شرکت معتبراست. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12356174
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان‌ایران خودرو سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه م xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی رهبین با شناسه مxxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12131073
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان‌ایران خودرو سهامی‌عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رضا ساجی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت لیزینگ سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای جمشید حیدرکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمود شیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن جلینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه در ۲۳ بند به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: ۱ ـ اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید، فروش طبق مقررات قانونی اساسنامه و ایین نامه های ذیربط ۲ ـ تهیه و تنظیم ایین نامه های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و طرح تشکیلاتی و سازمانی جهت حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب نهائی ۳ ـ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و وظایف و تفویض اختیار کارکنان، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها و مزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی مطابق با ایین نامه مربوطه ۴ ـ تهیه برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره ۵ ـ اقدام به افتتاح هر نوع حساب بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر ۶ ـ دریافت مطالبات و اقدام به پرداخت دیون شرکت ۷ ـ عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و مناقصه و مزایده و... که جزء موضوع شرکت باشد در چارچوب ایین نامه مصوب شرکت. ۸ ـ واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) ۹ ـ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان، تصویر و علائم تجاری و یا خرید، تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات، ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها ۱۰ ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری ۱۱ ـ تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکت ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرگونه استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه پس از اخذ نظر هیئت مدیره ۱۲ ـ تهیه گزارش رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهائی ۱۳ ـ اقامه هر گونه دعوی حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوی حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا " اجرائیه " و تعقیب آن ها و معرفی بدهکار و کارشناس و... و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آن چه گذشت ـ ۱۴ ـ تعیین میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری شرکت ۱۵ ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قرض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس یا بازرسان شرکت پس از تصویب هیئت مدیره ۱۶ ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و هم چنین ترازنامه حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره ۱۷ ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن ها پس از تصویب هیئت مدیره ـ ۱۸ ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیئت مدیره ۱۹ ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره ۲۰ ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره ۲۱ ـ پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا اوراق قرضه در داخل و خارج کشور و هم چنین پیشنهاد سرمایه گذاری و یا مشارکت در شرکت ها و مؤسسات دیگر در خارج از کشور به هیئت مدیره ۲۲ ـ تهیه و ارائه گزارشات، جداول مستمر ماهانه و فصلی در خصوص فعالیت شرکت و وضعیت نقدینگی و سایر مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت، جهت طرح در جلسات هیئت مدیره ۲۳ ـ در اجرای تصمیمات مجمع عمومی شرکت و مصوبات هیئت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آئین نامه ها و مقررات و دستورالعمل های شرکت و مصوبات هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات، قرارداد ها و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مراسلات نیز با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756398
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو سهامی عام به‌شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ( سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲و شرکت سرمایه گذاری سمند ( سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱و شرکت لیزینگ سمند ( سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲و شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو ( سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ وشرکت خدمات بیمه ایران خودرو ( سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576048
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531685
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام شماره ثبت ۹۶۴۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای جمشید حیدر کندری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای مصطفی پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای حسن جلینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای محمود شیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای علیرضا ساجی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت لیزینگ سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.
امضاهای مجاز برای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره بعنوان امضاء دوم و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح پیوست صورتجلسه در ۲۳ بند به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1372861
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمود شیعی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند xxxxxxxxx۶۱ و عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تعیین گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304669
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191941
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت۹۶۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041706
آگهی تصمیمات شرکت محورسازان ایران خودرو سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. حسین نجاری با کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد شاه صفی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت لیزینگ سمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت عضو هیئت مدیره و سید احسان رضوی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره و جواد حقیقت منفرد با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مهرداد کلامرج الیاسی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۱/۹۱ حسین نجاری بسمت رئیس هیئت مدیره و سید احسان رضوی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد شاه صفی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به عنوان اعضای دوم و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره برخی اختیارات خود را طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 945316
آگهی تصمیمات شرکت محور سازان ایران خودرو سهامی عام ‌به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت لیزینگ سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11896581
آگهی تصمیمات شرکت محور سازان ایران خودرو سهامی عام ‌به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت سرمایه‌گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت لیزینگ سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858169
آگهی تصمیمات شرکت محورسازان ایران خودرو سهامی عام ‌به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9806423
آگهی تصمیمات شرکت محورسازان ایران خودرو سهامی عام ‌به شماره ثبت ۹۶۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10743859
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۹۶۴۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۴/۴/۹۱ حسین نجاری به کدملیxxxxxxxxx۶ به جای سید جواد دهنادی به نمایندگی از شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668597
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۹۶۴۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه شهود امین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9724121
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۹۶۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه شهود امین به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11905472
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۰ محمد شاه‌صفی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو و مدیرعامل و سید جواد دهنادی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید احسان رضوی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مجید افرا به کدملی xxxxxxxxx۴ و مهرداد کلامرج‌الیاسی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجارتی با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره بعنوان امضای دوم و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت‌مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین‌ گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11775667
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۶/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جواد دهنادی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سیداحسان رضوی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمد شاه‌صفی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره به عنوان امضای دوم و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9662793
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۹/۴/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده ۱۱ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9621144
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو سهامی ‌عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبی علی‌میرزایی به کد ملی xxxxxxxxx بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11618599
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محورسازان ایران‌خودرو (سهامی‌عام) بشماره ثبت۹۶۴۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۹/۱۰/۸۹ سید جواد دهناوی به ش.ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صنایع ریخته‌گری ایران‌خودرو به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و مجید افرا به ش.ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سید احسان رضوی به ش.ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ایران‌خودرو به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۰ و محمد شاه‌صفی به ش.ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت لیزینگ سمند به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مهرداد کلامرج‌الیاسی به ش.ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی ازشرکت سرمایه‌گذاری سمند به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای باقی مانده دوران تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10171860
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۶۴۳ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت سرمایه گذاری سمند سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت لیزینگ سمند سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9800409
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو سهامی عام ثبت شده به شماره۹۶۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱/۸۹ مهدی ملک‌الکتاب خیابانی به جای علیرضا فیض‌بخش به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری سمند به سمت عضو هیئت‌مدیره و سیدجواد دهنادی به نمایندگی از تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مجید افرا به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند .

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات