ایران دارو

شرکت ایران دارو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100394490
19
افراد
43
آگهی‌ها
9489
شماره ثبت
1343/7/21
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

لورادين
لورادين LORADIN
1383/4/20
دابوكسان
دابوكسان DABOXAN
1390/7/24
فبوكسان
فبوكسان FEBOXAN
1390/7/25
پروگان
پروگان PROGAN
1390/7/25
التوپگ
التوپگ ELTOPAG
1390/8/25
ديفركس
ديفركس DIFEREX
1390/8/28
تازاركس
تازاركس TAZAREX
1390/8/25
مري لاكس
مري لاكس MERELAX
1390/9/6
دالفاپين
دالفاپين DALFAPIN
1391/1/19
موكوسيل
موكوسيل MUCOSIL
1391/1/27
لاينو كسا
لاينو كسا LYNOXA
1391/1/27
اوراژل
اوراژل ORAGEL
1391/2/3
ايراكائين
ايراكائين IRACAINE
1380/7/7
تريفن
تريفن TRIPHEN
1380/7/28
ايران دارو
ايران دارو
1380/8/7
مولتي پروويت
مولتي پروويت MULTIPROVIT
1382/2/13
گاباتين
گاباتين Gabatin
1395/3/18
ماكسيديل
ماكسيديل Maxidil
1395/6/10
ليدو كورتال- اچ
ليدو كورتال- اچ Lidocortal-H
1395/6/14
پرودايت
پرودايت prodiet
1395/7/5
ايرامادول
ايرامادول Iramadol
1395/7/18
تريامترن -اچ
تريامترن -اچ Triameteren-H
1395/7/18
ميس پينك
ميس پينك MissPink
1395/10/18
پينك پاور
پينك پاور Pink power
1395/10/19
ويگراميس
ويگراميس Vigramiss
1395/10/19
ليدي پينك،
ليدي پينك، lady Pink
1395/10/20
فوليكويد ّ
فوليكويد ّ Folicoiod
1395/10/28
سيلداگرا
سيلداگرا Sildagra
1395/10/29
سيلدي ژل
سيلدي ژل Sildigel
1395/10/29
سيلد ناژل
سيلد ناژل Sildnagel
1395/10/29
زيتاگليپت
زيتاگليپت XitaGlipt
1396/4/7
لاگزاپگ 1
لاگزاپگ 1 LaxaPeg 1
1396/4/7
لاگزاپگ 2
لاگزاپگ 2 LaxaPeg 2
1396/4/7
مادوكين
مادوكين Madokin
1396/4/20
داپوكسترا
داپوكسترا Dapoxtra
1396/4/22
وازوبيتريل
وازوبيتريل Vasobitril
1396/5/1
اپتور
اپتور EPTOR
1396/5/29
اپروتان
اپروتان Eprotan
1396/5/29
آنژيوتان
آنژيوتان Angiotan
1396/5/30
اير تب
اير تب Air Tab
1396/6/4
اسليم ويك
اسليم ويك Slimviq
1396/7/5
كا-كيور
كا-كيور K-Cure
1396/7/14
وازو-كا2
وازو-كا2 Vaso-K2
1396/7/14
بيزورال
بيزورال Bisoral
1396/7/25
ليووسيد
ليووسيد Livocid
1396/8/1
پير فنيست
پير فنيست
1396/8/9
فني تب
فني تب Fenitab
1396/8/9
بنسوپار
بنسوپار BenSopar
1396/8/12
فيبروفنكس
فيبروفنكس Fibro fenex
1396/8/14
پيرفنكسات
پيرفنكسات Pirfenexate
1396/8/14
آنتي پولوشن
آنتي پولوشن Antipollution
1396/8/14
زباكر
زباكر Zebacor
1396/8/15
ويتافان
ويتافان Vitaphane
1396/8/15
امپوفاژ
امپوفاژ Empophage
1396/10/8
بتي كولين
بتي كولين Beticholine
1396/10/8
ويرتن
ويرتن Virten
1396/10/9
مپاگليپتين
مپاگليپتين Empagliptin
1396/10/10
ادي بانسرين
ادي بانسرين Adibanserin
1396/10/10
تنوير-بي
تنوير-بي Tenvir-B
1396/10/13
هپاتووير
هپاتووير Hepatovir-B
1396/10/19
ليدوفورت
ليدوفورت Lidofort
1396/10/20
زايلوفورت
زايلوفورت Xylofort
1396/10/20
نيكوديل
نيكوديل Nikodil
1396/10/24
پرو ماسل
پرو ماسل PRO Muscle
1396/10/24
فوزي درم
فوزي درم Fusiderm
1397/1/15
فوزي درم-اچ
فوزي درم-اچ
1397/1/16
فلوجم
فلوجم Flogem
1397/1/16
پگليانس
پگليانس Pagliance
1397/1/16
پگليزين
پگليزين paglizin
1397/1/18
وازكُر
وازكُر Vasocor
1397/5/6
راناديل
راناديل Ranadil
1397/1/23
فتوس-كر
فتوس-كر Fetus-Care
1397/1/10
فتوليك
فتوليك Fetulic
1397/1/11
زايلوترا
زايلوترا Xylotra
1397/2/4
ايموتكت
ايموتكت Imutect
1397/2/4
ناتال كر
ناتال كر Natal-care
1397/1/14
اينوفولات
اينوفولات
1397/2/4
فوليتول
فوليتول Folitol
1397/2/4
فوزي درمات
فوزي درمات Fusidermat
1397/1/14

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14650662
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . شرکتهای گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ - گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ - البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ - سبحان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و سرمایه گذاری سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14650669
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پرندیس دانشگر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان رئیس هیات مدیره - محمدرضا بهمن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سبحان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره - اسفندیار شاه منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان عضو هیات مدیره - حسن محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو هیات مدیره - مهران براهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند . کلیه چک‌ها و اسناد تعهد آور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود . اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : ۱ - اداره امور جاری شرکت مطابق اساسنامه و مصوبات هیات مدیره . ۲ - انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت . ۳ - نصب و عزل و استخدام کارکنان شرکت ، تعیین شغل ، میزان حقوق و دستمزد ، مرخصی ، پاداش ، ترفیع ، تنبیه ، معافیت ، و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها . ۴ - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی . ۵ - وصول مطالبات شرکت ، پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع . ۶ - پرداخت هرگونه کمکها و هدایای نقدی و غیر نقدی به کارکنان شرکت و سایر اشخاص مرتبط با شرکت . ۷ - پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی و تشکیلات سازمانی و نمودار سازمانی . ۸ - پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب آن در هیات مدیره . ۹ - پیشنهاد دریافت هرگونه وام و اعتبار مرتبط با شرکت . ۱۰ - پیشنهاد اقامه دعوی علیه دیگران و دفاع از هرگونه وام و اعتبار مرتبط با شرکت به هیات مدیره . ۱۱ - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، اختراعات و سرقفلی مرتبط با شرکت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14629629
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پرندیس دانشگر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره محمدرضا بهمن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سبحان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره اسفندیار شاه منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آیت اله بیاتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره محمدمسعود علیمراد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به جای رامین رادمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه چک‌ها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود . اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : ۱ اداره امور جاری شرکت مطابق اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره . ۲ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت . ۳ نصب و عزل و استخدام کارکنان شرکت ، تعیین شغل ، میزان حقوق و دستمزد ، مرخصی ، پاداش ، ترفیع ، تنبیه ، معافیت ، و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها . ۴ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی . ۵ وصول مطالبات شرکت ، پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع . ۶ پرداخت هرگونه کمکها و هدایای نقدی و غیرنقدی به کارکنان شرکت و سایر اشخاص مرتبط با شرکت . ۷ پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی و تشکیلات سازمانی و نمودار سازمانی . ۸ پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب آن در هیئت مدیره . ۹ پیشنهاد دریافت هرگونه وام و اعتبار مرتبط با شرکت . ۱۰ اقامه دعوی علیه دیگران و دفاع از هرگونه وام و اعتبار مرتبط با شرکت . ۱۱ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، اختراعات و سرقفلی مرتبط با شرکت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14629634
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پرندیس دانشگر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره محمدرضا بهمن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سبحان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره اسفندیار شاه منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آیت اله بیاتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره مهران براهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به جای محمدمسعود علیمراد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه چک‌ها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود . اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : ۱ اداره امور جاری شرکت مطابق اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره . ۲ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت . ۳ نصب و عزل و استخدام کارکنان شرکت ، تعیین شغل ، میزان حقوق و دستمزد ، مرخصی ، پاداش ، ترفیع ، تنبیه ، معافیت ، و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها . ۴ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی . ۵ وصول مطالبات شرکت ، پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع . ۶ پرداخت هرگونه کمکها و هدایای نقدی و غیرنقدی به کارکنان شرکت و سایر اشخاص مرتبط با شرکت . ۷ پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی و تشکیلات سازمانی و نمودار سازمانی . ۸ پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب آن در هیئت مدیره . ۹ پیشنهاد دریافت هرگونه وام و اعتبار مرتبط با شرکت . ۱۰ اقامه دعوی علیه دیگران و دفاع از هرگونه وام و اعتبار مرتبط با شرکت . ۱۱ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، اختراعات و سرقفلی مرتبط با شرکت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14536822
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پرندیس دانشگر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به جای حسن جلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان رئیس هیات مدیره محمدرضا بهمن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سبحان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره اسفندیار شاه منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان عضو هیات مدیره آیت اله بیاتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیات مدیره رامین رادمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند . کلیه چک‌ها و اسناد تعهد آور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود . هیات مدیره اختیارات مواد ذیل از موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود . ۱ اداره امور جاری شرکت مطابق اساسنامه و مصوبات هیات مدیره . ۲ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت . ۳ نصب و عزل و استخدام کارکنان شرکت ، تعیین شغل ، میزان حقوق و دستمزد ، مرخصی ، پاداش ، ترفیع ، تنبیه ، معافیت ، و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها . ۴ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی . ۵ وصول مطالبات شرکت ، پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع . ۶ پرداخت هرگونه کمکها و هدایای نقدی و غیر نقدی به کارکنان شرکت و سایر اشخاص مرتبط با شرکت . ۷ پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی و تشکیلات سازمانی و نمودار سازمانی . ۸ پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب آن در هیات مدیره . ۹ پیشنهاد دریافت هرگونه وام و اعتبار مرتبط با شرکت . ۱۰ اقامه دعوی علیه دیگران و دفاع از هرگونه وام و اعتبار مرتبط با شرکت . ۱۱ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، اختراعات و سرقفلی مرتبط با شرکت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14536826
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۵/۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx xxxxxx / xxx مورخه ۱۲/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال بموجب گواهی شماره xxxxxxxxx مورخه ۹/۱۲/xxx۷ بانک پارسیان شعبه آزادی پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14416241
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حسن جلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان رئیس هیات مدیره. ـ آقای محمدرضا بهمن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سبحان دارو(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان نائب رئیس و عضو موظف هیات مدیره ـ آقای اسفندیار شاه منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای آیت اله بیاتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران(سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیات مدیره. ـ آقای رامین رادمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. ـ امضای کلیه چک ها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. نامه های عادی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت. ـ هیات مدیره اختیارات مواد ذیل از موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ـ اداره امور جاری شرکت مطابق اساسنامه و مصوبات هیات مدیره. ۲ ـ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. ۳ ـ نصب و عزل و استخدام کارکنان شرکت،تعیین شغل،میزان حقوق و دستمزد، مرخصی، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت،و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ۴ ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی. ۵ ـ وصول مطالبات شرکت،پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع. ۶ ـ پرداخت هرگونه کمکها و هدایای نقدی و غیرنقدی به کارکنان شرکت و سایر اشخاص مرتبط با شرکت. ۷ ـ پیشنهاد آئین نامه های داخلی و تشکیلات سازمانی و نمودار سازمانی. ۸ ـ پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب آن در هیات مدیره. ۹ ـ پیشنهاد دریافت هرگونه وام و اعتبار مرتبط با شرکت. ۱۰ ـ اقامه دعوی علیه دیگران و دفاع از هرگونه وام و اعتبار مرتبط با شرکت. ۱۱ ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه حق اختراع،نام یا علائم تجاری و صنعتی،اختراعات و سرقفلی مرتبط با شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14061901
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975342
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای دکتر حسن جلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان رئیس هیات مدیره. ۲ آقای محمدرضا بهمن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. ۳ آقای دکتر بابک مصباحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره. ۴ آقای دکتراسفندیار شاه منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان عضو هیات مدیره. ۵ آقای دکتر آیت اله بیاتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردید. امضای کلیه چک‌ها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674630
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/xxx۶ و تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۱۹/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که مبلغ xxxxxxxxx۲۹ ریال آن از محل مطالبات حال شده و مبلغ xxxxxxxxx ریال از محل واریز نقدی که بموجب گواهی بانکی شماره ۵۴/xxx۷/۷۵ مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ بانک صادرات ایران شعبه تولید دارو پرداخت گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13588757
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر حسن جلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای محمدرضا بهمن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان نائب رئیس و عضو موظف هیات مدیره. آقای دکتر بابک مصباحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره. آقای دکتر اسفندیار شاه منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان عضو هیات مدیره. خانم الهام خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضای کلیه چک‌ها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیات مدیره اختیارات مواد ذیل از موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره امور جاری شرکت مطابق اساسنامه و مصوبات هیات مدیره. انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. نصب و عزل و استخدام کارکنان شرکت، تعیین شغل، میزان حقوق و دستمزد، مرخصی، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت، و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی. وصول مطالبات شرکت، پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع. پرداخت هرگونه کمکها و هدایای نقدی و غیر نقدی به کارکنان شرکت و سایر اشخاص مرتبط با شرکت. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی و تشکیلات سازمانی و نمودار سازمانی. پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب آن در هیات مدیره. پیشنهاد دریافت هرگونه وام و اعتبار مرتبط با شرکت. اقامه دعوی علیه دیگران و دفاع از هرگونه وام و اعتبار مرتبط با شرکت. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، اختراعات و سرقفلی مرتبط با شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13465782
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - هیئت مدیره شرکت اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمودند: - اداره امور جاری شرکت مطابق اساسنامه و مصوبات هیأت مدیره. - انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. - نصب و عزل و استخدام کارکنان شرکت، تعیین شغل، میزان حقوق و دستمزد، مرخصی، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی. - وصول مطالبات شرکت، پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع. - پرداخت هرگونه کمکها و هدایای نقدی و غیر نقدی به کارکنان شرکت و سایر اشخاص مرتبط با شرکت. - پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی و تشکیلات سازمانی و نمودار سازمانی. - پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب آن در هیأت مدیره. - پیشنهاد دریافت هرگونه وام و اعتبار. - اقامه دعوی علیه دیگران و دفاع از هرگونه وام و اعتبار. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری و اختراعات. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452130
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر حسن جلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای دکتر بابک مصباحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره. آقای محمدرضا بهمن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان نایب رئیس و عضو موظف هیات مدیره. آقای دکتر محمد اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان عضو هیات مدیره. خانم الهام خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه چک‌ها و اسناد تعهداور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیات مدیره شرکت اختیارات خود به شرح ذیل از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود: اداره امور جاری شرکت مطابق اساسنامه و مصوبات هیات مدیره. انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. نصب و عزل و استخدام کارکنان شرکت، تعیین شغل، میزان حقوق و دستمزد، مرخصی، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت، و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی. وصول مطالبات شرکت، پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع. افتتاح و انسداد و بستن حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری. پرداخت هرگونه کمکها و هدایای نقدی و غیرنقدی به کارکنان شرکت و سایر اشخاص مرتبط با شرکت. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی و تشکیلات سازمانی و نمودار سازمانی. پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب آن در هیات مدیره. پیشنهاد دریافت هرگونه وام و اعتبار. اقامه دعوی علیه دیگران و دفاع از هرگونه وام و اعتبار. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری و اختراعات. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438936
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. شرکتهای گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، البرزدارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶، سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13267756
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۵ و اجاره مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۱۵/۱۰/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که مبلغ xxxxxxxxx۸۸ ریال آ ن از محل مطالبات تامین و مبلغ xxxxxxxxx۲ ریال از محل واریز نقدی که بموجب گواهی بانکی به شماره xxx/xxx۷/۷۵ مورخ ۲۱/۹/۹۵ بانک صادرات شعبه تولید دارو پرداخت گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاءگردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13158039
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۳۴ , xxx مورخ ۸/۸/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918442
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: حسن جلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیات مدیره. محمدرضا بهمن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سبحان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت نائب رئیس و عضو موظف هیات مدیره. بابک مصباحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. محمد اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت البرز دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیات مدیره. - خانم الهام خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیات مدیره. - کلیه چک‌ها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. - هیات مدیره اختیارات مواد ذیل از موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود: اداره امور جاری شرکت مطابق اساسنامه و مصوبات هیات مدیره. انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. نصب و عزل و استخدام کارکنان شرکت، تعیین شغل، میزان حقوق و دستمزد، مرخصی، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت، و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی. وصول مطالبات شرکت، پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع. افتتاح و انسداد و بستن حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری. پرداخت هرگونه کمکها و هدایای نقدی و غیر نقدی به کارکنان شرکت و سایر اشخاص مرتبط با شرکت. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی و تشکیلات سازمانی و نمودار سازمانی. پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب آن در هیات مدیره. پیشنهاد دریافت هرگونه وام و اعتبار. اقامه دعوی علیه دیگران و دفاع از هرگونه وام و اعتبار. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری و اختراعات. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802546
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. - مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12748374
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۶/۹۴ و مجوز شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۱۲/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم بانام xxx۰ ریالی که تماما از محل تبدیل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران به موجب گواهی بانکی شماره xxx/xxx۶ مورخ ۸/۱۲/۹۴ بانک صادرات شعبه شیرپاستوریزه وگواهی بانکی شماره xxx/xxx۶ مورخ ۱۴/۹/۹۴ بانک صادرات شعبه شیرپاستوریزه مجموعا به مبلغ xxxxxxxxx۸ پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12334534
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر حسن جلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای محمدرضا بهمن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سبحان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره، آقای دکتر پیام مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، آقای دکتر محمد اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان عضو هیأت مدیره و خانم الهام خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. امضای کلیه چک ها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. نامه های عادی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12316182
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو سهامی عام به‌شماره‌ثبت۹۴۸۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید محمد ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان رئیس هیات مدیره ، آقای حسن جلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره ، آقای پیام مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، آقایمحمدرضا بهمن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سبحان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان عضو هیات مدیره و خانم الهام خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه چک ها و اسناد تعهد آور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. نامه های عادی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیات مدیره اختیارات مواد ذیل از موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ـ اداره امور جاری شرکت مطابق اساسنامه و مصوبات هیات مدیره . ـ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. ـ نصب و عزل و استخدام کارکنان شرکت،تعیین شغل ،میزان حقوق و دستمزد، مرخصی، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت،و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی. ـ وصول مطالبات شرکت،پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع. ـ افتتاح و انسداد و بستن حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری. ـ پرداخت هرگونه کمکها و هدایای نقدی و غیر نقدی به کارکنان شرکت و سایر اشخاص مرتبط با شرکت. ـ پیشنهاد آئین نامه های داخلی و تشکیلات سازمانی و نمودار سازمانی. ـ پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب آن در هیات مدیره . ـ پیشنهاد دریافت هرگونه وام و اعتبار. ـ اقامه دعوی علیه دیگران و دفاع از هرگونه وام و اعتبار. ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری و اختراعات.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12205210
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکتهای گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و سبحان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9434663
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۹۴۸۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۶/۹۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۰/۱۰/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۶/۷۵ مورخ ۱۹/۹/۹۳ بانک صادرات ایران شعبه شیر پاستوریزه پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1623592
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو سهامی عام شماره ثبت ۹۴۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید محمد ناصری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت البرز دارو شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حسن جلیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای پیام مسلمی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا بهمن زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سبحان دارو شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسن محمد خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری سپهر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.
ضمناً هیئت مدیره اختیارات مواد ذیل از موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
۱ـ اداره امور جاری شرکت مطابق اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره
۲ـ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت.
۳ـ نصب و عزل و استخدام کارکنان شرکت، تعیین شغل، میزان حقوق و دستمزد، مرخصی، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت، و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث انها.
۴ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی.
۵ـ وصول مطالبات شرکت، پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع.
۶ـ افتتاح و انسداد و بستن حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری.
۷ـ پرداخت هر گونه کمکها و هدایای نقدی و غیر نقدی به کارکنان شرکت و سایر اشخاص مرتبط با شرکت.
۸ـ پیشنهاد آئین نامه های داخلی و تشکیلات سازمانی و نمودار سازمانی.
۹ـ پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب آن در هیئت مدیره.
۱۰ـ پیشنهاد دریافت هر گونه وام و اعتبار.
۱۱ـ اقامه دعوی علیه دیگران و دفاع از هر گونه وام و اعتبار.
۱۲ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علائم تجاری و اختراعات.
امضای کلیه چک ها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. نامه های عادی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524727
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو سهامی عام شماره ثبت ۹۴۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423159
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو سهامی عام شماره ثبت ۹۴۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۸/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۹۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال بموجب گواهی شماره ۱۱/xxx۶/۷۵ مورخ ۱۷/۱/۹۳ بانک صادرات ایران شعبه شیر پاستوریزه پرداخت گردیده است ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳/۲/۹۳ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266982
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو سهامی عام به شماره ثبت۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای دکتر محمدمسعود علیمراد با کدملیxxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سبحان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای دکتر حسن جلیلی با کدملیxxxxxxxxx۶ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای دکتر پیام مسلمی با کدملیxxxxxxxxx۳ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای دکتر سید محمد ناصری با کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسن محمدخانی با کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان عضو هیئت مدیره
کلیه چک ها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. نامه های عادی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1122443
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو سهامی‌عام به شماره ثبت۹۴۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدمسعود علیمراد کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سبحان دارو به ش ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره جلال بهارستان کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز به ش ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان نایب رئیس پیام مسلمی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه دارویی به ش ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مهدی پیرصالحی کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت البرز دارو به ش ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان عضو هیئت مدیره
حسن محمدخانی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپهر به ش ملی xxxxxxxxx۶۷ عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
امضای کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد نامه های عادی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083037
آگهی تصمیمات شرکت ایران دارو سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش. م xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به ش. م xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. گروه سرمایه گذاری البرز به ش. م xxxxxxxxx۰۸ گروه دارویی سبحان به ش. م xxxxxxxxx۵۰ البرز دارو به ش. م xxxxxxxxx۲۶ سبحان دارو به ش. م xxxxxxxxx۵۳ و شرکت سرمایه گذاری سپهر به ش. م xxxxxxxxx۶۷.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1027615
آگهی افزایش سرمایه شرکت ایران دارو سهامی عام بشماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۷ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۷۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۷۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته_است. و مبلغ xxx/xxx/۸۹ ریال بموجب گواهی شماره xxx/۲/xxx۷/۷۵ مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ بانک صادرات شعبه تولید دارو پرداخت گردیده است ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۷/۱/xxx۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620777
آگهی تصمیمات شرکت ایران دارو سهامی عام ‌بشماره ثبت‌ ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10540483
آگهی تصمیمات شرکت ایران دارو سهامی عام بشماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 590973
آگهی تصمیمات شرکت ایران دارو سهامی عام ‌به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9539866
آگهی تصمیمات شرکت ایران دارو سهامی عام ‌به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 470897

آگهی افزایش سرمایه شرکت ایران دارو
سهامی عام بشماره ثبتxxx۹
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۷/۲/۹۰ و هیئت مدیره مورخ۲۷/۱۰/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۴۲ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۵۷ ریال منقسم به xxx/xxx/۵۷ سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغxxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شمارهxxx۷ مورخ۲۶/۱۰/۹۰ بانک سپه شعبه پدافند مهرآباد پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱۹/۱۱/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10857141
آگهی افزایش سرمایه شرکت ایران دارو سهامی عام بشماره ثبت۹۴۸۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۷/۲/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۱۰/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۴۲ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۵۷ ریال منقسم به xxx/xxx/۵۷ سهم xxx/۱ ریالی با‌نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغxxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شمارهxxx۷ مورخ۲۶/۱۰/۹۰ بانک سپه شعبه پدافند مهرآباد پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱۹/۱۱/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9652576
آگهی تصمیمات شرکت ایران دارو سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۰ جلال بهارستان به ش ملی xxxxxxxxx۲ به جای محمد رضوانی‌فر به نمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11112585
آگهی تغییرات در شرکت ایران دارو سهامی عام بشماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدمسعود علیمراد به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت رئیس هیات‌مدیره و محمد رضوانی‌فر به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بسمت عضو هیات‌مدیره و نایب رئیس هیات‌مدیره و اشکان احسانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره و مهدی پیرصالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سبحان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت عضو هیات‌مدیره و محمدرضا صادقی‌مقدم به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11111570
آگهی تصمیمات شرکت درمان آرا ایران دارو سهامی عام بشماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۴/۱۰/۸۹ مهدی پیرصالحی به کدملیxxxxxxxxx۴ به جای علیرضا زهرایی به نمایندگی از شرکت کی‌بی‌سی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ بعنوان عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11665661
آگهی افزایش سرمایه شرکت ایران دارو سهامی‌ عام بشماره ثبت۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۶/۴/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۸/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۲ ریال منقسم به xxx/xxx/۴۲ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/۸ ریال بموجب گواهی شماره xxx۰ مورخ ۲۷/۸/۸۹ بانک سپه شعبه پدافند پرداخت گردیده است. ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۱/۹/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11148194
آگهی افزایش سرمایه شرکت ایران دارو سهامی‌ عام بشماره ثبت۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۶/۴/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۸/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۲ ریال منقسم به xxx/xxx/۴۲ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/۸ ریال بموجب گواهی شماره xxx۰ مورخ ۲۷/۸/۸۹ بانک سپه شعبه پدافند پرداخت گردیده است. ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۱/۹/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10352522
آگهی تصمیمات در شرکت ایران دارو سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۸۹ علیرضا زهرائی به جای محمدعلی صانعی به نمایندگی از شرکت کی بی سی به عنوان عضو هیئت مدیره و آصف یعقوبی به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و چکها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9904673
آگهی تصمیمات شرکت ایران دارو سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۴۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به سمت بازرس اصلی و عباس حیدری‌کبریتی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات