تولیدی و صنعتی آبگینه

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100392903 ()
8
افراد
9
آگهی‌ها
9434
شماره ثبت
1343/6/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12474857
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی علی زاده رازلیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) ماشاء الله ع مقسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی پرویز جمعلی نتاج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره جواد ع مقسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره مجتبی ع مقسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره مهدی ع مقسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12368363
آگهی تغییرات شرکت توليدي و صنعتي آبگينه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658873
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وریان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356441
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۹۰۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ماشااله ع مقسمی ک م xxxxxxxxx۸ و خانم زهرا ع مقسمی ک م xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی ع مقسمی ک م xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر ش م xxxxxxxxx۶۶ و شرکت تولیدی و صنعتی دیده پرداز ش م xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356507
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۹۰۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مسعود کردستانی به نمایندگی از شرکت تولیدی دیده پرداز و آقای پرویز جمعلی نتاج به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین شدند.
آقای ماشاءا... ع مقسی ک م xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا ع مقسمی ک م xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهدی ع مقسمی ک م xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مسعود کردستانی ک م xxxxxxxxx۵ نمایندگی شرکت تولیدی دیده پرداز ش م xxxxxxxxx۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پرویز جمعلی نتاج ک م xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر ک م xxxxxxxxx۶۶ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177864
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ش م xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ش م xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال xxx۲ انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1122388
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۹۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۹۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ماشاءاله ع مقسمی کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و زهرا ع مقسمی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی ع مقسمی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و مسعود کردستانی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تولیدی دیده پرداز شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و پرویز جمعلی نتاج کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9530111
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه سهامی عام ‌به شماره ثبت ۹۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۹۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11790469
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۹۴۳۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۲۹۰۳
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۷/۱۱/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ماشاءاله مقسمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود کردستانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و زهرا مقسمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات