راه سازی ایران

شرکت راه سازی ایران (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10100389320 (فعال)
8
افراد
19
آگهی‌ها
9313
شماره ثبت
1343/4/14
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(منقضی) با عنوان پیمانکار از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1393/6/15 انقضا 1397/6/8

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14435450
آگهی تغییرات شرکت راه سازی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان میرحسن سیدپور اسماعیل زاد با شماره ملی xxxxxxxxx۷ ، ابراهیم کرگانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ ، سالار کرگانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم صبا سیدپور اسماعیل زاد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند . آقای محمدجعفر مفلح با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اکبری قاضی کلایه با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14435426
آگهی تغییرات شرکت راه سازی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابراهیم کرگانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای میرحسن سیدپور اسماعیل زاد با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سالار کرگانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری با رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13916250
آگهی تغییرات شرکت راه سازی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران دانشگاه تهران خیابان شهید بهرام نادری بن بست زرکش پلاک ۵ طبقه ۴ واحد ۱۷ کدپستی: xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263515
آگهی تغییرات شرکت راه سازی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۵ واجازه مجمع فوق العاده مورخ ۵/۵/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxxxxx ریالی تمام با نام، از محل مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12989259
آگهی تغییرات شرکت راه سازی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میرحسن سیدپور اسماعیل زاد ک. م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و آقای ابراهیم کرگانی ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی رضا بهروان ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری با رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12989251
آگهی تغییرات شرکت راه سازی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: میرحسن سیدپور اسماعیل زاد با شماره ملی xxxxxxxxx۷، ابراهیم کرگانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸، سالار کرگانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷، علیرضا بهروان با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم صبا سیدپور اسماعیل زاد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای محمدجعفر مفلح با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اکبری قاضی کلایه با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855949
آگهی تغییرات شرکت راه سازی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدجعفر مفلح به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و علی اکبری قاضی کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۳ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12104307
آگهی تغییرات شرکت راه سازی ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه غیر تجاری یکتا اندیشان بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد جعفر مفلح به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675747
آگهی تغییرات شرکت راه‌سازی ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه یکتااندیشان بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷به عنوان بازرس اصلی ومحمدجعفر مفلح باکدملی xxxxxxxxx۲۳به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675748
آگهی تغییرات شرکت راه‌سازی ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میرحسن سیدپوراسماعیل زاد باشماره ملی xxxxxxxxx۷ و ابراهیم کرگانی باشماره ملی xxxxxxxxx۸ و سالارکرگانی باشماره ملی xxxxxxxxx۷ و علیرضا بهروان باشماره ملی xxxxxxxxx۰وصبا سیدپور اسماعیل زاد باشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675749
آگهی تغییرات شرکت راه‌سازی ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میرحسن سید پوراسماعیل زادکدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل وابراهیم کرگانی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره وعلیرضا بهروان کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند امضا کلیه اوراق واسناد مالی و تعهدآور شرکت ازهرنوع آن بارئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت متفقا همراه بامهرشرکت وامضا اوراق عادی واداری باامضای بارئیس هیأت مدیره یامدیرعامل همراه بامهرشرکت می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130987
آگهی تغییرات شرکت راه سازی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۹۳۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه آمارگران پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و محمدجعفر مفلح با کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل انتخاب شدند برای مدت یک سال.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9613748
آگهی افزایش سرمایه شرکت راهسازی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۲/۴/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم بهxxx/xxx سهم xxx/xxx ریالی با‌نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱۱/۷/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. اساسنامه جدید مشتمل بر۶۴ ماده و۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743645
آگهی تصمیمات شرکت راهسازی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمدجعفر مفلح به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و پرویز مخصوص آبکنار به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: میرحسن سیدپور اسماعیل زاد به کدملی xxxxxxxxx۷ و ابراهیم کرگانی به کدملی xxxxxxxxx۸ و سالار کرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و علیرضا بهروان به کدملی xxxxxxxxx۰ و صبا سید پوراسماعیل زاد به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ ابراهیم کرگانی به سمت رئیس هیئت مدیره و علی رضا بهروان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و میرحسن سیدپوراسماعیل زاد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9836008
آگهی تصمیمات شرکت راهسازی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمدجعفر مفلح به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و پرویز مخصوص‌آبکنار به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: میرحسن سیدپور‌اسماعیل‌زاد به کدملی xxxxxxxxx۷ و ابراهیم کرگانی به کدملی xxxxxxxxx۸ و سالار کرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و علیرضا بهروان به کدملی xxxxxxxxx۰ و صبا سید پوراسماعیل‌زاد به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ ابراهیم کرگانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی‌رضا بهروان بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و میرحسن سیدپوراسماعیل‌زاد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء رئیس هیئت‌مدیره مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 542278

آگهی تصمیمات شرکت راهسازی ایران
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محمدجعفر مفلح به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و پرویز مخصوص آبکنار به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11318685
آگهی تصمیمات شرکت راهسازی ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محمدجعفر مفلح به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و پرویز مخصوص‌آبکنار به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10716537
آگهی تصمیمات شرکت راهسازی ایران سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. محمد جعفرمفلح بسمت بازرس اصلی و پرویز مخصوص‌ابکنار بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: میرحسن سیدپوراسماعیل‌زاده‌ـ ابراهیم کرگانی‌‌ـ علی بهروان ـ سالار کرگانی ـ صبا سیدپوراسماعیل‌زاده‌‌ـ امضا کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت متفقا همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10028673
آگهی تصمیمات شرکت راهسازی ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۳۱۳ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. سید محمدجعفر مفلح به سمت بازرس اصلی و پرویز مخصوص آبکنار به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات