بافت آزادی

شرکت بافت آزادی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100386784
13
افراد
25
آگهی‌ها
9228
شماره ثبت
1343/3/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14006560
آگهی تغییرات شرکت بافت آزادی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین امیری گنجه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان رییس هیئت مدیره، آقای حسین جودکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به عنوان عضو و منشی هیئت مدیره، آقای حسین اسدزاده قراجه داغی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره، و آقای بهنام میر احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای علی میر احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردید. اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قرارداد‌ها و اسناد مالی با امضاء مدیرعامل همراه با امضا یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه امضا یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت صورت پذیرد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و با توجه به مفاد مواد ۵۳ و ۵۹ اساسنامه قسمتی از اختیارات هیئت مدیره به شرح بندهای ۱، ۳، ۴، ۷، ۱۵، ۱۱، ۱۲، ۱۸ جهت تسریع در انجام امور به مدیرعامل تفویض اختیار احتیار می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13798977
آگهی تغییرات شرکت بافت آزادی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. سازمان تامین اجتماعی با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx. شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹. آقای علی میراحمدی با کدملی xxxxxxxxx۲. آقای بهنام میراحمدی با کدملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13654079
آگهی تغییرات شرکت بافت آزادی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها در سال xxx۶ تعیین گردید. موسسه حسابرسی بهمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056056
آگهی تغییرات شرکت بافت آزادی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین امیری گنجه بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از سازمان تامین اجتماعی بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین اسدزاده قراجه داغی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و حسین جودکی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بسمت عضو هیئت مدیره و زهرا رهنمائی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت منشی و عضوء هیئت مدیره و محمد جلالی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. مقررشد اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و اسناد مالی با امضاء مدیرعامل همراه با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت صورت پذیرد. اختیارات هیات مدیره در بندهای ۱، ۳، ۴، ۷، ۱۲، ۱۱، ۱۵ و ۱۸ ماده ۵۳ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13006814
آگهی تغییرات شرکت بافت آزادی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/xxx۵ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان تامین اجتماعی با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx - سازمان رفاه گستر تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ - حسین اسدزاده قراجه داغی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - محمد جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ - زهرا رهنمایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13006819
آگهی تغییرات شرکت بافت آزادی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها ی شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12354043
آگهی تغییرات شرکت بافت آزادی سهامی عام به‌شماره‌ثبت۹۲۲۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1747986
آگهی تغییرات شرکت بافت آزادی سهامی عام به‌شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین امیری گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی ازطرف سازمان تامین اجتماعی بشناسه ملی xxxxxxxxxxxxبسمت عضو هیئت مدیره و حسین جودکی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازطرف شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی بشناسه ملیxxxxxxxxx۷۶ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و محمد جلالی به شمارملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی ازطرف سازمان خصوصی سازی بشناسه ملیxxxxxxxxx۳۰بسمت مدیرعامل وتورج منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت منشی و عضو هیئت مدیره و احمدحورزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و اسناد مالی با امضاء مدیرعامل همراه با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره به همراه امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت صورت پذیرد. حدوداختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره بوده وبا توجه به مفاد مواد۵۳ و۵۹ اساسنامه قسمتی از اختیارات هیأت مدیره به شرح بندهای ۱و۴و۷و۱۵و۱۸جهت تسریع در انجام امور به مدیرعامل تفویض اختیارگردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626235
آگهی تغییرات شرکت بافت آزادی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۵/xxx۳ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: سازمان تامین اجتماعی با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی ش م xxxxxxxxx۷۶ سازمان خصوصیسازی ش م xxxxxxxxx۳۰ آقای تورج منصوری ش م xxxxxxxxx۶ آقای احمدحورزاد ش م xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594463
آگهی تغییرات شرکت بافت آزادی سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ /۹۲ مشتمل بر ترازنامه صورت سود و زیان مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال ۹۳ انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186601
آگهی تغییرات شرکت بافت آزادی سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بازرس اصلی غلامرضا شجری ش م xxxxxxxxx۰ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056033
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بافت آزادی سهامی عام ‌به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049275
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بافت آزادی سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۳ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017229
آگهی رسمی
به موجب گواهی شماره xxxxxxxxxxxxxxx۲ مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ و نامه شماره مستند به دادنامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۹۵ مورخ ۳/۸/۹۱ صادره از شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دادنامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۳۱/۳/۹۱ صادره از شعبه xxx دادگاه حقوقی تهران مبنی بر ابطال صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۸۴ و ۲۷/۴/۸۶ شرکت بافت آزادی سهامی عام به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بدینوسیله مفاد دستور قضایی اجرا و صورتجلسات مذکور ابطال می‌گردد. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 942025
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ شرکت تولیدی بافت آزادی سهامی عام به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ اعلام می دارد شماره ملی احمد حورزاد xxxxxxxxx۱ و در سطر چهارم آگهی بعد از کلمه تامین اجتماعی شناسه ملی صحیح است و در سطر پنجم آگهی منشی و عضو هیئت مدیره صحیح می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11567800
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ شرکت تولیدی بافت آزادی سهامی عام به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ اعلام می‌دارد شماره ملی احمد حورزاد xxxxxxxxx۱ و در سطر چهارم آگهی بعد از کلمه تامین اجتماعی شناسه ملی صحیح است و در سطر پنجم آگهی منشی و عضو هیئت‌مدیره صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 932987
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی بافت آزادی (سهامی‌عام) بشماره ثبت۹۲۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۸/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مهدی شعبانی لسکوکلا با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق تامین اجتماعی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین جودکی با کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت رفاه گستر تامین ا جتماعی با کدملیxxxxxxxxx۷۶ بسمت عضو هیئت مدیره و جعفر صادق پور با کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت نخکار با ش.ملیxxxxxxxxx۰۴ بسمت منشی هیئت مدیره و محمد جلالی با کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از سازمان خصوصی سازی با ش.ملیxxxxxxxxx۳۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و احمد حورزاد با کدملیxxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و اسناد مالی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11033084
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی بافت آزادی (سهامی‌عام) بشماره ثبت۹۲۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۸/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مهدی شعبانی‌لسکوکلا با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق تامین اجتماعی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسین جودکی با کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت رفاه گستر تامین ا جتماعی با کدملیxxxxxxxxx۷۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و جعفر صادق‌پور با کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت نخکار با ش.ملیxxxxxxxxx۰۴ بسمت منشی هیئت‌مدیره و محمد جلالی با کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از سازمان خصوصی‌سازی با ش.ملیxxxxxxxxx۳۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و احمد حورزاد با کدملیxxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و اسناد مالی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با امضای یکی ازاعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706297
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بافت آزادی سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخسفلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10908153
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بافت آزادی سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9597684
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بافت آزادی سهامی عام ‌به شماره ثبت۹۲۲۸ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخ‌سفلی به کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11822377
آگهی تصمیمات شرکت بافت آزادی سهامی عام ‌ به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نساجی مازندران به نمایندگی مجتبی خاتمی و سازمان خصوصی‌سازی به نمایندگی جعفر صادق‌پور و شرکت مخمل و ابریشم کاشان به نمایندگی غلامحسین زیلایی‌کوزوکی و شرکت نخکار به نمایندگی احمد حورزاده و محمد جلالی. سید مجتبی خاتمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، غلامحسین زیلایی‌کوزوکی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، محمد جلالی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها و اسناد مالی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10441757
آگهی تصمیمات شرکت بافت آزادی (سهامی عام) بشماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) مورخ ۳۰/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۶/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به سمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سازمان خصوصی سازی، شرکت مخمل ابریشم کاشان، شرکت نخکار، شرکت نساجی مازندران، محمد جلالی. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10939013
آگهی تصمیمات شرکت بافت آزادی سهامی عام ‌به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۴/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به سمت بازرس اصلی و حسین شیخ‌سفلی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11336702
آگهی رسمی در شرکت تولیدی بافت آزادی سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴
به موجب دستور قضایی شمارهxxx/xxxxxx مورخ۲۸/۴/۸۹ و به استناد دادنامه شمارهxxxxxxxxxxxxxxx۹ مورخ۲۵/۷/۸۸ هر دو اصداری از شعبهxxx دادگاه حقوقی تهران حکم به ابطال صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۸ شرکت مذکور صادر گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات