کارخانجات تولیدی سوپر رنگ

شرکت کارخانجات تولیدی سوپر رنگ (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100384706 (فعال)
20
افراد
22
آگهی‌ها
19978
شماره ثبت
1343/1/29
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13032126
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی سوپر رنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی سوپر رنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۷۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - دارندگان حق امضا: مقرر شد کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت از قبیل چک , سفته , و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل آقای میر هادی قاسمی پور مقدم خمامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و یا آقای سید مهدی قاسمی پور مقدم خمامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12964089
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی سوپر رنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶
شرکت فوق در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت به شماره ثبت xxx۷۸ ثبت و از لحاظ امضای ذیل دفاتر تکمیل گردید که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: به موجب نامه شماره xxx۵۱/۲۰/xxx۵ مورخ ۱۷/۰۵/xxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری کرج و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/xxx۵ مرکز اصلی شرکت به نشانی رشت، شهر صنعتی رشت، بلوار صنعت یک، خیابان سوم، خیابان پردیس کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت تحت شماره xxx۷۸ به ثبت رسیده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12911823
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی سوپر رنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از نشانی استان البرز ماهدشت کرج خیابان توحید خیابان سردارآباد پلاک ۱۴ به آدرس استان گیلان رشت شهر صنعتی رشت، بلوار صنعت یک، خیابان سوم، خیابان پردیس کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714410
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی سوپر رنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میر هادی قاسمی پور مقدم خمامی با کدملی xxxxxxxxx۱ آقای مهدی علیخانزاده با کدملی xxxxxxxxx۲ آقای مجتبی علیخانزاده با کدملی xxxxxxxxx۰ آقای سیدمهدی قاسمی پور مقدم خمامی با کدملی. xxxxxxxxx۰ آقای سیدمحمد قاسمی پور مقدم خمامی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای سیدمجتبی قاسمی پور مقدم خمامی با کدملی. xxxxxxxxx۱ خانم سیده ملیحه قاسمی پور مقدم خمامی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714429
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی سوپر رنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد قاسمی پور مقدم خمامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقا ی سیدمهدی قاسمی پور مقدم خمامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای میر هادی قاسمی پور مقدم خمامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای مهدی علیخانزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عنوان عضو هیئت مدیره آقای مجتبی عیلخانزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، براوات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل جناب آقای میر هادی قاسمی پور مقدم خمامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و امضاء دوم آقای سیدمهدی قاسمی پور مقدم خمامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12466468
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات توليدي سوپر رنگ شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۷۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-ترازنامه،حساب سود و زیان و عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید - با رعایت مفاد ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت،موسسه حسابرسی اصول اندیشه (حسابداران رسمی ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بعنوان بازرس اصلی مستقل شرکت و اقای یعقوب حسینی افجهانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت در دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12285429
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی سوپر رنگ شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۷۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به تقاضای استعفا عضو اصلی هیت مدیره آقای مجید علیخانزاده، عضو علی البدل هیئت مدیره آقای میلاد علیخانزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12341508
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی سوپر رنگ شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۷۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل جناب آقای حمیدرضا علیخان زاده و آقای علی علیخان زاده به شماره xxxxxxxxx۳ عضو اصلی هیئت مدیره به عنوان امضاء دوم با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653229
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی سوپر رنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی علیخانزاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای شهرام حسین پور با کد ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای رضا علیخانزاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. مقرر شد کلیه اوراق و اسناد تعهدآور منجمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیر عامل همراه با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به عنوان امضاء دوم همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر باشد .
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181678
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی سوپر رنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب گردید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه (حسابداران رسمی) با شماره ثبت xxx۱۲ و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ بعنوان بازرس اصلی مستقل شرکت و آقای محمدرضا یادگاری با کد ملیxxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181686
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی سوپر رنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای حمید رضا علیخانزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل جناب آقای حمیدرضا علیخانزاده و امضاء رئیس هیئت مدیره جناب آقای شهرام حسین پور به عنوان امضاء دوم همراه با مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12184403
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی سوپر رنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۳/۱۲/۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای شهرام حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ـ آقای مجید علیخانزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ـ آقای حمیدرضا علیخانزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ۵ ـ خانم ملیکا علیخانزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ـ آقای علی علیخانزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و نیز آقایان ـ امیر علیخانزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و میلاد علیخانزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351337
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و کارخانجات تولیدی سوپر رنگ سهامی عام به ‌شماره ثبت ۹۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان مهدی علیخانزاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و امیر علیخانزاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و حمیدرضا علیخانزاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شهرام حسین پور به کد ملی xxxxxxxxx۹ و رضا علیخانزاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره و آقایان علی علیخانزاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ و میلاد علیخانزاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند.
ـ مؤسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و خانم فریدا عطایی به کد ملی xxxxxxxxx بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351338
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و کارخانجات تولیدی سوپر رنگ سهامی عام به ‌شماره ثبت ۹۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ماده ۳ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید:
ـ هرگونه تغییر در محل شرکت صرفاً با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت انجام می پذیرد.
ـ محل اصلی شرکت به استان البرز: ماهدشت کرج ـ خیابان توحید ـ خیابان سردارآباد ـ پلاک ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
ـ ماده ۳۲ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:
ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046092
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی سوپر رنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۸/۹۱ عباس خلجی به ک. م xxxxxxxxx۳ جایگزین سعید عباسی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657402
آگهی تصمیمات شرکت کارخاتجات تولیدی سوپر رنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۵۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: رضا علیخانزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از هیئت مدیره به جای امیر علیخانزاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10070333
آگهی تصمیمات شرکت کارخاتجات تولیدی سوپر رنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: رضا علیخانزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از هیئت مدیره به جای امیر علیخانزاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10296742
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی سوپر رنگ سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۹/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی علیخان زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ و امیر علیخان زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ و حمیدرضا علیخان زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و شهرام حسین پور به کدملی xxxxxxxxx۹ و سعید عباسی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و عباس خلجی به کدملی xxxxxxxxx۱ و علی علیخان زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۵/۹۰ مهدی علیخان زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و شهرام حسین پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیر علیخان زاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء دوم رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11776125
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی سوپر رنگ سهامی عام ‌به شماره ثبت ۹۱۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا یادگاری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11017801
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری و کارخانجات تولیدی سوپر رنگ سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۷/۸۹ محل شرکت به تهران ـ م هفت‌تیر ـ خ شهید لطفی ـ ش ۲۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10261298
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‎گذاری و کارخانجات تولیدی سوپر رنگ سهامی‎عام بشماره ثبت ۹۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶
پیرو آگهی شماره xxx۷/ ت ۳۲ مورخ ۵/۲/۸۹ باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۶/۱۱/۸۸ محمد علیخانزاده بجای محمدرضا امانپور بسمت عضو اصلی هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11779887
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و کارخانجات تولیدی سوپر رنگ سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۱۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۹/۱/۸۹ واصل گردید: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه بسمت بازرس اصلی و محمد رضا یادگاری بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ضمنا به استناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۶/۱۱/۸۸ محمد علیخانزاده ـ محمدرضا امانپور بسمت عضو اصلی هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات