صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان

شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100383781
25
افراد
37
آگهی‌ها
9128
شماره ثبت
1342/12/29
تاریخ تأسیس

اشخاص صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان

در این بخش تمامی اشخاصی که در صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14777005
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رییس هیأت مدیره با امضاء دو تن از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رییس هیأت مدیره با امضاء دو تن از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیأت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱) انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت؛ ۲) استخدام، عزل و نصب مدیران، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، مرخصی، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت بر اساس آیین نامه های مصوب هیأت مدیره؛ ۳) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر؛ ۴) عقد هرگونه قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول،فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید و فروش، مشارکت و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول تا سقف ۲ میلیارد ریال و عقد هرگونه قرارداد بیش از مبلغ ۲ میلیارد ریال با تصویب هیأت مدیره؛ ۵) انجام امور مرتبط با ثبت و معاملات کلیه حقوق غیرمادی یا غیرمعنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت پس از تصویب هیأت مدیره؛ ۶) رهن گذاردن اموال شرکت از منقول و غیرمنقول و فک و رهن ولو کرارا پس از تصویب هیأت مدیره؛ ۷) دریافت مطالبات شرکت اعم از اصل و هزینه و متفرعات؛ ۸) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها؛ ۹) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی و یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و قضایی و انجام کلیه مراحل دادرسی از آغاز تا اتمام
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14736040
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محسن آخوندزاده یزدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیات مدیره علی مهرپورلایقی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مجید هوشمندی ماهر با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت تولید فیبر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان عضو هیات مدیره تیرداد احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف صندوق پژوهش وفناوری ایده آل صنعت امروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیات مدیره احمد فرخی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت عمران سامان عصر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان عضو هیات مدیره سید حسن فاضلی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت مهر مهاجر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان عضو هیات مدیره اردشیر قادری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به اتفاق با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : ۱ ) انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت ۲ ) استخدام ، عزل و نصب مدیران ، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل ، حقوق ، مرخصی ، دستمزد ، پاداش ، ترفیع ، تنبیه ، معافیت و خروج از خدمت . ۳ ) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر ۴ ) دریافت مطالبات شرکت اعم از اصل و هزینه و متفرعات ۵ ) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر . ۶ ) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی و یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و قضایی و انجام کلیه مراحل دادرسی از آغاز تا اتمام . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14703087
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ ( نوبت دوم ) تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - علی مهرپور لایقی به کدملی xxxxxxxxx۱ - محسن آخوندزاده یزدی به کدملی xxxxxxxxx۱ - اردشیر قادری به کدملی xxxxxxxxx۱ - شرکت تولید فیبر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ - شرکت مهر مهاجر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ - صندوق پژوهش و فناوری ایده آل صنعت امروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ - شرکت مهندسی عمران سامان عصر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14680861
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محسن آخوندزاده یزدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت عمران سامان عصر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره علی مهرپور لایقی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پایدارگستران سبزینه هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ نائب رئیس هیئت مدیره سیدحسن فاضلی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت مهرمهاجرایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان عضو هیئت مدیره علی مهرپور لایقی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل ( خارج از اعضا ) انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به اتفاق با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14599388
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی شبانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت پایدارگستران سبزینه هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای علی مهرپورلایقی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مهرمهاجرایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و آقای محسن آخوندزاده یزدی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی عمران سامان عصر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای تیرداد احمدی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف صندوق پژوهش وفناوری ایده آل صنعت امروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیات مدیره . تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به اتفاق با مهر شرکت معتبر می‌باشد . هیات مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود : ۱ ) انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت ۲ ) استخدام ، عزل و نصب مدیران ، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل ، حقوق ، مرخصی ، دستمزد ، پاداش ، ترفیع ، تنبیه ، معافیت و خروج از خدمت بر اساس آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره ۳ ) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر ۴ ) عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ، قبول ، فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول بر اساس آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره ۵ ) اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ۶ ) به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها ۷ ) رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا ۸ ) دریافت مطالبات شرکت اعم از اصل و هزینه و متفرعات ۹ ) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر ۱۰ ) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی و یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و قضایی و انجام کلیه مراحل دادرسی از آغاز تا اتمام . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14542508
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/xxx۷ نوبت دوم و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۱/۶/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14542521
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx xxxxxx / xxx مورخه ۲۰/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل تجدید ارزیابی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14451436
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۸ انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14434014
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت تولید فیبر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت مهر مهاجر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شرکت پایدار گستران سبزینه هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ صندوق پژوهش و فناوری ایده آل صنعت امروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت مهندسی عمران سامان عصر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250214
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی مهرپور لایقی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه چک ها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره، ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و نایب رئیس مدیره به اتفاق با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره معتبر می باشد.همچنین مکاتبات و نامه های اداری با امضا ی مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. قسمتی از وظایف. اختیارات هیات مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید. ۱ ـ ۳ ـ اداره امور جاری شرکت و مصرف مخارج پیش بینی شده در بودجه مصوب، با تصمیمات هیات مدیره، برحسب مورد. ۲ ـ ۳ ـ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت ۳ ـ ۳ ـ عزل، نصب، جذب. خاتمه همکاری کلیه کارکنان اعم از مدیران، کارشناسان، کارگران و... شرکت و اختیار تعیین حقوق و دستمزد و مزایا، مرخصی، بازخرید سنوات خدمت، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت. ۴ ـ ۳ ـ نمایندگی شرکت در براب اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر ۵ ـ ۳ ـ عقد هرگونه قراداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول، فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید.و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول بر اساس آیین نامه های مصوب هیات مدیره. ۶ ـ ۳ ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی، از جمله حق اختراع، نام و علایم تجاری و صنعتی و کپی رایت. ۷ ـ ۳ ـ به امانت گذاردن هرنوع سند، ملک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها ۸ ـ ۳ ـ صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ۹ ـ ۳ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، اعم از اصل و هزینه و متفرعات. ۱۰ ـ ۳ ـ افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. ۱۱ ـ ۳ ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی و یا غیر قضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت اعم از کیفری و حقوقی در کلیه مراجع ذی صلاح قضایی و قانونی و ازجمله دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر و فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قرارداد های حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای وردو شخص ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامینن ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14163456
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی شبانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت پایدارگستران سبزینه هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای علی مهرپور لایقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مهرمهاجرایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، آقای محسن آخوند زاده یزدی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی عمران سامان عصر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیات مدیره، آقای تیرداد احمدی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف صندوق پژوهش وفناوری ایده آل صنعت امروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیات مدیره و آقای سعید آتشباری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره به اتفاق با مهر شرکت معتبرمی باشد همچنین مکاتبات و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱) اداره امور جاری شرکت و مصرف هزینه های پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکت ۲) انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت ۳) استخدام، عزل و نصب مدیران، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، مرخصی، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت بر اساس آیین نامه های مصوب هیات مدیره ۴) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر۵) عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول، فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول بر اساس آیین نامه های مصوب هیات مدیره ۶) اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت ۷) به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها ۸) رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا ۹) صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۱۰) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و هزینه و متفرعات ۱۱) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر ۱۲) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی و با غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قرارداد های حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14089712
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت تولیدی فیبر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت پایدار گستر سبزینه هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ صندوق پژوهش و فناوری ایده ال صنعت امروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت مهندسی عمران سامان عصر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت مهر مهاجر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941718
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13766021
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید اداره امور جاری شرکت و مصرف هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکت. انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. استخدام، عزل و نصب مدیران، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، مرخصی، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر. عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول، فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و هزینه و متفرعات. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی و با غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملی ات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570314
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران خیابان خرمشهر خیابان عربعلی کوچه شانزدهم پلاک ۱۷ به کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438015
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیک اندیشان شیرین خراسان درتاریخ ۳۱/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه خدمات عمومی شامل تنظیفات اماکن و معابر خصوصی و عمومی، اداری، خانگی، بیمارستان، تامین نیروی مورد نیاز شرکت اعم از نظافت چی، تلفنچی و نامه رسان، ارائه خدمات پشتیبانی اداری ودفتری، ارائه خدمات خانگی، نگهداری، محوطه سازی و فضای سبز و امور باغبانی، انجام کلیه امور مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات، اجرا، نظارت و مشاوره و انجام کلیه امور تاسیساتی، به سازی راه و باند، آب و فاظلاب، اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی شامل ساختمان سازی اعم از سازه‌های چوبی، بتنی و فلزی، بهره برداری از تاسیسات ساختمان، امور مربوط به تاسیسات برقی اعم از برق صنعتی و خانگی، طراحی تعمیر و نگهداری موتور خانه‌های صنعتی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، شرکت درمناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعب و اعطای نمایندگی در سراسر کشور، اخذ نمایندگی داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسسات دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران قلهک خیابان شهید یوسف کلاهدوز خیابان دکتر علی شریعتی پلاک xxx۹ ساختمان نگین قلهک طبقه پنجم واحد ۵۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰. ریال طی گواهی بانکی به شماره xxx۶/۳۵ مورخ ۱۵/۱/۹۶ نزدبانک تجارت شعبه قلهک پرداخت شده_است اولین مدیران برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت صنعتی کشاورزی شیرین خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی آقای عبدالاه کوکب زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نا یب رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت کشاورزی ودامپروری قدس خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای برات علی ایزانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سعید آتش باری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل بامهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضای متفق دونفرازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایارهیافت به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار تولید جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448311
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عزت الله خلیلی قیداری به کدملی xxxxxxxxx۱ بجای ویدا بیگدلی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه xxxxxxxxx۰۶ برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431476
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با کدملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با کدملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213963
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید آتشباری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل جدید شرکت برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب وجایگزین مدیرعامل قبلی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083475
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی احمد زاد اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی گرجستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای سعید آتشباری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ وخانم ویدا بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ وآقای جواد توکل هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای محمد رضا حاصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ آقای غلامرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند آقای محمد علی افصحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ۱ اداره امور جاری شرکت و مصرف هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکت. ۲ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. ۳ استخدام، عزل و نصب مدیران، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، مرخصی، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت بر اساس آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره (به استثناء مدیران بلافصل که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد_بود.) ۴ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر. ۵ عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول، فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب آیین نامه‌ها و ضوابط مورد عمل شرکت. ۶ صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۷ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و هزینه و متفرعات. ۸ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ۹ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی و یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم ب ه و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. مقرر گردید انتصاب مدیران بلا فصل با پیشنهاد مدیرعامل و تصویت هیئت مدیره انجام پذیرد. همچنین هیئت مدیره بر رعایت موارد زیر توسط مدیرعامل تاکید نمود: * استفاده از منابع ارزان قیمت داخلی و خارجی و پتانسیل‌های سهامدار عمده. * استقلال مدیرعامل در رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام. * تعاملات مدیریت شده با شرکت هایی کد دارای فعالیت مشترک می‌باشند. * تلاش در جهت تغییر دارائیهای غیر مولد به داراییهای مولد. نحوه امضاء چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت به شرح زیر تعیین گردید: الف چک‌ها و اوراق اسناد تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ب در مشهد و محل کارخانه قند شیرین به عنوان شعبه شرکت با ترتیب مقرر در بند فوق و یا با امضاء مدیرعامل و یا یکی ازاعضاء هیئت مدیره متفقا با دو امضاء رئیس کارخانه و معاونت مالی و اقتصادی شرکت همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963005
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی احمد زاد اصل بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد علی گرجستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد علی افصحی به شماره ملی xxxxxxxxx (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت م دیر عامل حق امضای چک‌ها و اوراق اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود در مشهد و محل کارخانه قند شیرین به عنوان شعبه شرکت با ترتیب مقرر در بند فوق و یا با امضاء مدیرعامل و یا یکی ازاعضای هیئت مدیره متفقا با دو امضاء رئیس کارخانه و معاونت مالی و اقتصادی شرکت همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل شامل: اداره امور جاری شرکت و مصرف هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکت انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت استخدام، عزل و نصب مدیران، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، مرخصی، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت بر اساس آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره (به استثناء مدیران بلافصل که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد_بود.) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول، فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید و فروش و م عاوضه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب آیین نامه‌ها و ضوابط مورد عمل شرکت صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و هزینه و متفرعات افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی و یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12931602
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با کد ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با کد ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و آقای محمد علی گرجستانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای غلامرضا کاظمی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای جواد توکل هرندی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و آقای محمد علی افصحی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و آقای اردشیر قادری باکد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید محمدمیرمحمدصادقی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12135999
آگهی تغییرات شرکت صنعتي وكشاورزي شيرين خراسان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۳۱/۰۶/۹۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12335816
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاهای مجاز شرکت و شعبه آن در مشهد جهت کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بشرح ذیل می باشد. دفتر مرکزی شرکت در تهران: با امضا مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت. کارخانه قند شیرین واقع در مشهد بعنوان شعبه شرکت: علاوه بر امضا های فوق و یا با امضا مدیرعامل و یا یک عضو هیئت مدیره همراه با دو امضا مدیرمالی و رئیس کارخانه با مهر شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393945
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدعلی افصحی (کدملی xxxxxxxxx۹) بسمت عضو هیات‎مدیره و مدیرعامل و محمد میرمحمدصادقی (کدملی xxxxxxxxx۱) بسمت عضو هیات‎مدیره و محمدعلی گرجستانی (کدملی: xxxxxxxxx۸) بسمت رئیس هیات‎مدیره و جواد توکل‎هرندی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نماینده از طرف موسسه خیریه بیت‎الرضا (ع) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیات‎مدیره و محمدرضا حاصلی‎خانکهدانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نماینده شرکت سرمایه‎گذاری ملی ایران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت عضو هیات‎مدیره و ویدا بیگدلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نماینده شرکت مدیریت سرمایه‎گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت نایب رئیس هیات‎مدیره و اردشیر قادری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه خیریه بیمارستان حضرت آیت‎ا... گلپایگانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بسمت عضو هیات‎مدیره.
اختیارات هیات‎مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید و
الف‎ـ امضاهای مجاز شرکت بشرح زیر تعیین گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها و چک و سفته و برات و افتتاح هر نوع حساب نزد بانکها و موسسات اعتباری بانکی مجاز و برداشت از حسابهای مزبور و بستن حسابهای فوق چه در تهران‎ـ مرکز اصلی شرکت‎ـ چه در مشهدـ محل کارخانه بعنوان شعبه شرکت بامضاء متفق مدیرعامل یا مشاور عالی شرکت با یکی از اعضاء هیئت‎مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره و در تمام موارد همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ولی نامه‎ها و مکاتبات عادی بامضاء مدیرعامل یا مشاور عالی شرکت اعتبار خواهد داشت.
ب‎ـ در مشهد و محل کارخانه قندشیرین بعنوان شعبه شرکت کلیه قراردادها و اسناد تعهدآورـ افتتاح هر نوع حساب نزد بانکها و سایر موسسات اعتباری بانکی مجاز و برداشت از حسابهای مزبور و یا بستن آنها بصورت زیر معتبر خواهد بود:
ب۱ـ با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‎مدیره و یا مشاور عالی شرکت جمال‎الدین عباسیان به کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت متفقاً با امضای هر یک از رئیس کارخانه، معاونت مالی و اقتصادی عبدالرحمن علمی xxxxxxxxx۱ شرکت، رئیس حسابداری و یا رئیس کشاورزی کارخانه
ب۲ـ امضاء متفق رئیس کارخانه یا معاون مالی و اقتصادی عبدالرحمن علمی به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت با رئیس حسابداری و رئیس کشاورزی کارخانه و در تمام موارد مذکور در بند الف و ب فوق بایستی همراه با مهر شرکت و یا کارخانه باشد.
کلیه نامه‎ها و مکاتبات عادی در کارخانه بامضای رئیس کارخانه قربانعلی قربانی به کدملی xxxxxxxxx۰ خواهد بود.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383231
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و عملکرد و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب زسید.
موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
محمدعلی افصحی به ش ش xxx۹ و کدملی xxxxxxxxx۹ و محمد میرمحمد صادقی ش ش xxx۹ به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدعلی گرجستانی به ش ش xxx و کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و موسسه خیریه بیت الرضا (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و موسسه خیریه بیمارستان آیت ا... گلپایگانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و اعضای علی البدل: شرکت نکا پلاستیک به شناسه xxxxxxxxx۹۸ و اردشیر قادری ش ش xxx۲ و کدملی xxxxxxxxx۱ و مهدی کاظمی ش ش ۴ و کدملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1006573
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان تراز به کدملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548507
آگهي اصلاحي شركت صنعتي و كشاورزي شيرين خراسان سهامي عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
پیرو آگهی شماره xxx۲۰/ت۳۲ مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ نام صحیح شرکت به شرح فوق اعلام می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11300079
آگهی اصلاحی شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
پیرو آگهی شماره xxx۲۰/ت۳۲ مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ نام صحیح شرکت به شرح فوق اعلام می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 508944
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خارسان سهامی عام ثبت شده به شماره۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خارسان
سهامی عام ثبت شده به شمارهxxx۸
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به ش ملیxxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به ش ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اردشیر قادری به ک مxxxxxxxxx۱ محمدعلی افصحی به ک مxxxxxxxxx۹ خیریه بیت الرضا (ع) به ک مxxxxxxxxx۶۴ محمدعلی گرجستانی به ک مxxxxxxxxx۸ مرتضی الهی به ک مxxxxxxxxx محمد میرمحمدصادقی به ک مxxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به ش مxxxxxxxxx۷۹ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و غلامرضا کاظمیxxxxxxxxx۱ علیرضا اشرف به ک مxxxxxxxxx۱ مهدی کاظمی به ک مxxxxxxxxx۵ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۱۱/۹۰ مرتضی الهی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی افصحی به سمت قائم مقام مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و منشی هیئت مدیره و جمال الدین عباسیان به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و جواد توکل هرندی به ک مxxxxxxxxx۱ به سمت نماینده موسسه خیریه بیت الرضا (ع) و محمدرضا حاصلی خانکهدانی به ک مxxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و چک سفته برات و افتتاح هر نوع حساب نزد بانک ها و موسسات اعتباری بانکی مجاز و برداشت از حساب های مزبور و بستن حساب های فوق چه در تهران و چه در مشهد محل کارخانه به عنوان شعبه شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و در تمام موارد همراه با مهر شرکت و نامه ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل معتبر است. در محل شعبه مشهد کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و افتتاح هرنوع حساب نزد بانک ها و برداشت از حساب های مزبور و یا بستن آن علاوه بر موارد مذکور قبلی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با امضای هریک از رئیس کارخانه معاونت مالی و اقتصادی شرکت رئیس حسابداری و یا رئیس کشاورزی کارخانه و یا با امضای متفق رئیس کارخانه یا معاون مالی و اقتصادی شرکت با رئیس حسابداری و رئیس کشاورزی کارخانه و در تمام موارد همراه با مهر شرکت معتبر است نامه و مکاتبات عادی در کارخانه با امضای رئیس کارخانه معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11832806
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خارسان سهامی عام ثبت شده به شماره۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به ش ملیxxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به ش ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اردشیر قادری به ک مxxxxxxxxx۱ محمدعلی افصحی به ک مxxxxxxxxx۹ خیریه بیت‌الرضا (ع) به ک مxxxxxxxxx۶۴ محمدعلی گرجستانی به ک مxxxxxxxxx۸ مرتضی الهی به ک مxxxxxxxxx محمد میرمحمدصادقی به ک مxxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به ش مxxxxxxxxx۷۹ به سمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و غلامرضا کاظمیxxxxxxxxx۱ علیرضا اشرف به ک مxxxxxxxxx۱ مهدی کاظمی به ک مxxxxxxxxx۵ به سمت اعضا علی‌البدل هیئت‌مدیره‌ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۱۱/۹۰ مرتضی الهی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی افصحی به سمت قائم‌مقام مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و منشی هیئت‌مدیره و جمال‌الدین عباسیان به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت‌مدیره و جواد توکل‌هرندی به ک مxxxxxxxxx۱ به سمت نماینده موسسه خیریه بیت‌الرضا (ع) و محمدرضا حاصلی‌خانکهدانی به ک مxxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و چک سفته برات و افتتاح هر نوع حساب نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری بانکی مجاز و برداشت از حساب‌های مزبور و بستن حساب‌های فوق چه در تهران و چه در مشهد محل کارخانه به عنوان شعبه شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و در تمام موارد همراه با مهر شرکت و نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل معتبر است. در محل شعبه مشهد کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و افتتاح هرنوع حساب نزد بانک‌ها و برداشت از حساب‌های مزبور و یا بستن آن علاوه بر موارد مذکور قبلی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا با امضای هریک از رئیس کارخانه معاونت مالی و اقتصادی شرکت رئیس حسابداری و یا رئیس کشاورزی کارخانه و یا با امضای متفق رئیس کارخانه یا معاون مالی و اقتصادی شرکت با رئیس حسابداری و رئیس کشاورزی کارخانه و در تمام موارد همراه با مهر شرکت معتبر است نامه و مکاتبات عادی در کارخانه با امضای رئیس کارخانه معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11728685
آگهی اصلاحی شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۶۹/ت۳۲ مورخ ۲۹/۵/۹۰ بدینوسیله کدپستی محل جدید شرکت به xxxxxxxxx۷ تصحیح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11965926
آگهی تغییرمحل شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان سهامی عام ثبت‌ شده‌ به‌ شماره ۹۱۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۵/۹۰ محل شرکت به تهران خ شریعتی نبش شمالی خ شهید کلاهدوز (دولت) ساختمان نگین قلهک طبقه پنجم واحدهای شماره ۵۲ و ۵۳ کدپستی xxxxxxxxx۷ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11562059
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۱۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و داود خمارلو به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10319797
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۸۸ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10776877
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان سهامی عام ثبت شده به شماره۹۱۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۰/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند مرتضی الهی ـ محمدعلی افصحی ـ علیرضا اشرف ـ محمد میرمحمدصادقی ـ موسسه خیریه بیت‌الرضا (ع) ـ موقوفه و خیریه محمدیوسف گرجستانی و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به سمت اعضاء اصلی و مهدی کاظمی ـ مسعود باقرزاده‌چهارجوئی ـ رضا بهاری به سمت اعضاء علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11019010
آگهی تغییرات در شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

محمد گرجستانی به نمایندگی از موقوفه و خیریه حاج‌محمد یوسف‌گرجستانی بسمت عضو هیئت‌مدیره و جواد توکل‌هرندی به نمایندگی از مؤسسه خیریه بیت‌الرضا (ع) بسمت عضو هیئت‌مدیره و مرتضی الهی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی افصحی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و منشی هیئت‌مدیره و جمال‌الدین عباسیان (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. الف ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها و چک و سفته و برات و افتتاح هرنوع حساب نزد بانکها و مؤسسات اعتباری بانکی مجاز و برداشت از حسابهای مزبور و بستن حسابهای فوق یا در تهران مرکز اصلی شرکت یا در مشهد ـ محل کارخانه به عنوان شعبه شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و در تمام موارد همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ولی نامه‌ها و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل معتبر است. در مشهد و محل کارخانه قند شیرین به عنوان شعبه شرکت علاوه بر موارد مذکور در بند الف فوق کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور افتتاح هرنوع حساب نزد بانکها و سایر مؤسسات اعتباری بانکی مجاز و برداشت از حسابهای مزبور و یا بستن آن بصورت زیر معتبر خواهد بود. ب ـ ۱ ـ با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقاً با امضای هریک از مدیرعامل یا رئیس کارخانه یا معاونت مالی و اقتصادی شرکت و یا مدیرمالی کارخانه و یا رئیس حسابداری کارخانه ب ـ ۲ ـ امضای متفق رئیس یا مدیر کارخانه ـ معاون مالی و اقتصادی شرکت و مدیرمالی و یا رئیس حسابداری و رئیس چغندرکاری کارخانه و در تمام موارد مذکور در بند الف و ب فوق بایستی همراه با مهر شرکت و یا کارخانه باشد و کلیه نامه‌ها و مکاتبات عادی در کارخانه با امضای مدیر کارخانه خواهد بود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات