کارخانجات پلاسکو کار سایپا

شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100383116
18
افراد
36
آگهی‌ها
9106
شماره ثبت
1342/12/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14825466
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سهیل حسین پور برخوردار به سمت رئیس هیأت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷-علی شفیعی به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از مرکز تحقیقات ونواوری سایپا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰- منوچهر مرادی به سمت عضو هیأت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ - فریبرز رستم زاده به سمت عضو هیأت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - هیأت مدیره با استناد به مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه و ماده xxx قانون تجارت شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمود: ۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. ۲- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان، تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش، ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث به آنها. ۳- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۴- تعهد ظهر نویسی، قبول پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ۵- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و فسخ آن در مورد خرید و فروش معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد. ۶- عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تبدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. ۷- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک در وجه شرکت در وجه شرکت در صندوق های دولتی و بانکها و استرداد آنها. ۸- تهیه و اصلاح و تغییر و تعدیل چارت سازمانی شرکت بر اساس نیاز شرکت و اجرای آن. ۹- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت در مقابل هرگونه دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوقی مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی. ۱۰- تنظیم خلاصه صورت دارایی و فروش شرکت و دادن آن به بازرس قانونی.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14749745
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال xxx۸ انتخاب گردیدند.روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14669883
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سهیل حسین پور برخوردار باکد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره - علی شفیعی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا باشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره - منوچهر مرادی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا باشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ( به جای ابراهیم آقاپور ) به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : ۱ - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی . ۲ - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان ، تعیین شغل ، حقوق و دستمزد و پاداش ، ترفیع و تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث به آنها . ۳ - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۴ - تعهد ظهر نویسی ، قبول پرداخت و واخواست اوراق تجاری . ۵ - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و فسخ آن در مورد خرید و فروش معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد . ۶ - عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تبدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره . ۷ - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک در وجه شرکت در وجه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانکها و استرداد آنها . ۸ - تهیه و اصلاح و تغییر و تعدیل چارت سازمانی شرکت بر اساس نیاز شرکت و اجرای آن . ۹ - اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت در مقابل هرگونه دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوقی مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی . ۱۰ - تنظیم خلاصه صورت دارایی و فروش شرکت و دادن آن به بازرس قانونی . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14498253
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابراهیم آقاپور با کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای یوسف ندیلی با کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و علی شفیعی کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای غلامعباس ساریخانی کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیأت مدیره وآقای سهیل حسین پور برخوردار کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت بازرگانی سایپا یدک شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . هیأت مدیره با استناد به مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه و ماده xxx قانون تجارت شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمود : ۱ - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی . ۲ - نصب و عزل کلیه ماموران وکارکنان ، تعیین شغل ، حقوق و دستمزد و پاداش ، ترفیع و تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث به آنها . ۳ - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۴ - تعهد ظهر نویسی ، قبول پرداخت و واخواست اوراق تجاری . ۵ - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و فسخ آن در مورد خرید و فروش معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد . ۶ - عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تبدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره . ۷ - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک در وجه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانکها و استرداد آنها . ۸ - تهیه و اصلاح و تغییر و تعدیل چارت سازمانی شرکت بر اساس نیاز شرکت و اجرای آن . ۹ - اقامه هر گونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر گونه دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوقی مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی . ۱۰ - تنظیم خلاصه صورت دارایی و فروش شرکت و دادن آن به بازرس قانونی پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14476853
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابراهیم آقاپور با کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای یوسف ندیلی با کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا ( سهامی خاص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای عطاء امینی کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا ( سهامی خاص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای غلامعباس ساریخانی کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار ( سهامی خاص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیات مدیره وآقای سهیل حسین پور برخوردار کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت بازرگانی سایپا یدک ( سهامی خاص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . هیات مدیره شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل را کما فی السابق به شرح زیر تعیین نمود : ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی . ۲ نصب و عزل کلیه ماموران وکارکنان ، تعیین شغل ، حقوق و دستمزد و پاداش ، ترفیع و تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث به آنها . ۳ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۴ تعهد ظهر نویسی ، قبول پرداخت و واخواست اوراق تجاری . ۵ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و فسخ آن در مورد خرید و فروش معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد . ۶ عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تبدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره . ۷ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک در وجه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانکها و استرداد آنها . ۸ تهیه و اصلاح و تغییر و تعدیل چارت سازمانی شرکت بر اساس نیاز شرکت و اجرای آن . ۹ اقامه هر گونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر گونه دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوقی مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی ۱۰ تنظیم خلاصه صورت دارایی و فروش شرکت و دادن آن به بازرس قانونی . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14278550
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های قانونی شرکت انتخاب گردید. شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸و شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14278575
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۴ / xxx مورخ ۱۲/۰۶/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۳۸ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۳۸) پاداش اعضاء هیئت مدیره هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. ماده ۵۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۵۴) مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند. همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده باشد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که معاملات سهام شرکت در آن صورت می گیرد، می باشند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573544
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13236060
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: اکبر شمسی لاهیجانی به ک. م xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به ش. م xxxxxxxxx۵ ابراهیم آقاپور به ک. م xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به ش. م xxxxxxxxx۳ عطاءاله امینی به ک. م xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنمایندگی مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا به ش. م xxxxxxxxx یوسف ندیلی به ک. م xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به ش. م xxxxxxxxx۳ حسن بقائی به ک. م xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی شرکت بازرگانی سایپا یدک به ش. م xxxxxxxxx۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی - نصب و عزل کلیه ماموران وکارکنان، تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش، ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث به آنها - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - تعهد ظهر نویسی، قبول پرداخت و واخواست اوراق تجاری - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و فسخ آن در مورد خرید و فروش معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد. - عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تبدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک در وجه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانکها و استرداد آنها - تهیه و اصلاح و تغییر و تعدیل چارت سازمانی شرکت بر اساس نیاز شرکت و اجرای آن - اقامه هر گونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر گونه دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوقی مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی - تنظیم خلاصه صورت دارایی و فروش شرکت و دادن آن به بازرس قانونی پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189290
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ با نمایندگی اکبر شمسی لاهیجانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ با نمایندگی ابراهیم آقاپور با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ با نمایندگی عطاءاله امینی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ با نمایندگی یوسف ندیلی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ با نمایندگی رحیم علیشاهی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد هیات مدیره اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی نصب و عزل کلیه ماموران وکارکنان، تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش، ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث به آنها دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تعهد ظهر نویسی، قبول پرداخت و واخواست اوراق تجاری عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و فسخ آن در مورد خرید و فروش معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد. عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تبدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک در وجه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانکها و استرداد آنها تهیه و اصلاح و تغییر و تعدیل چارت سازمانی شرکت بر اساس نیاز شرکت و اجرای آن اقامه هر گونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر گونه دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوقی مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی تنظیم خلاصه صورت دارایی و فروش شرکت و دادن آن به بازرس قانونی پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021038
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا سهامی عام به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ و به استناد مجوز به شماره xxxxxx/xxx - xxx سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مازاد تجدید ارزیابی تامین گردیده افزایش یافته وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021051
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (شرکت سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817239
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کد ملی اکبر شمسی لاهیجانی xxxxxxxxx۵ عضو ورئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار xxxxxxxxx۹۸ ناصر آخوندی xxxxxxxxx۴ عضو و نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا xxxxxxxxx۶۳ عطاءاله امینی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا xxxxxxxxx۱۰ ابراهیم آقاپور xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا xxxxxxxxx۱۲ محمد مصطفی دعاگویی xxxxxxxxx عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا یدک xxxxxxxxx۲۷ انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض شد نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات ولتی و مراجع قضایی نصب و عزل کلیه ماموران وکارکنان، تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش، ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث به آنها دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تعهد ظهر نویسی، قبول پرداخت و واخواست اوراق تجاری عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و فسخ آن در مورد خرید و فروش معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تبدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک در وجه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانکها و استرداد آنها تهیه و اصلاح و تغییر و تعدیل چارت سازمانی شرکت بر اساس نیاز شرکت جهت طرح در هیئت مدیره و تصویب آن اقامه هر گونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر گونه دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوقی مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی تنظیم خلاصه صورت دارایی و فروش شرکت و دادن آن به بازرس قانونی. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12501524
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات پلاسكو كار سايپا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مصطفی دعاگویی به ش مxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک ش م xxxxxxxxx۲۷ بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی اعضا هیات مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12473311
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عطاالله امینی ک م xxxxxxxxx۵ بجای آاقای محمد حسن گرمان ک م xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنمایندگی شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری سایپابرای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات ولتی و مراجع قضایی ـ نصب و عزل کلیه ماموران وکارکنان، تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش، ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث به آنها ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ـ تعهد ظهر نویسی، قبول پرداخت و واخواست اوراق تجاری ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و فسخ آن در مورد خرید و فروش معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد. ـ عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تبدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک در وجه شرکت در صندوق های دولتی و بانکها و استرداد آنها ـ تهیه و اصلاح و تغییر و تعدیل چارت سازمانی شرکت بر اساس نیاز شرکت جهت طرح در هیئت مدیره و تصویب آن ـ اقامه هر گونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر گونه دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوقی مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و فروش شرکت و دادن آن به بازرس قانونی
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12402176
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۶/۰۳/xxx۴ ومجوزxxxxxx/xxxمورخ ۱۱/۶/xxx۴سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) _ کیلومتر۱۹_مجتمع صنعتی سازه گستر (کفش ملی سابق)_چهار راه اول(بوستان)_ساختمان سیکو تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12318773
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۳بتصویب رسید. حسابرسی و خدمات مدیریت هوشیار ممیز به شماره ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی، حسابرسی هشیار بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720059
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا سهامی عام به شماره‌ثبت ۹۱۰۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدحسن گرمان با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عباس شهریاری افشار با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و ابراهیم آقاپور با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسمعیل گوران اوریمی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازطرف شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره و اصغرخوش فهم با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازطرف شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره. انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد و درغیاب مدیرعامل با امضاء دوعضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبربوده و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل و درغیاب وی با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید..نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی..نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان، تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع وتنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث به آنها..دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت..تعهد ظهر نویسی، قبول پرداخت و واخواست اوراق تجاری..عقد قرارداد و تغییر و تبدیل و فسخ آن در مورد خرید و فروش یا معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد:.عقد هرگونه قرارداد اجاره به عنوان موجر یا مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تبدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره:.به امانت گذاردن هرنوع اسناد ومدارک دروجه شرکت درصندوق های دولتی و بانکها و استراداد آنها..تهیه و اصلاح و تغییر و تعدیل چارت سازمانی شرکت براساس نیاز شرکت و اجرای آن..اقامه هرگونه دعوی حقوقی وجزایی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده ازطرف شرکت و به نام شرکت درهریک از دادگاههای اختصاصی و یاعمومی درجهت استیفای یکایک حقوق واقعی و متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت به نام شرکت در مقابل هرگونه دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی درهریک ازمراجع اختصاصی یا عمومی درجهت استیفای حقوقی مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی..تنظیم خلاصه صورت دارایی و صورت فروش شرکت و دادن آن به بازرس قانونی.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675808
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا سهامی عام به شماره‌ثبت ۹۱۰۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ را بعنوان ح بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند مجمع با اکثریت آراء مبلغ حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره جهت سال xxx۳ را با رعایت مفاد ماده xxx قانون روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سایپا یدک شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476089
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا سهامی‌عام شماره ثبت ۹۱۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای محمد حسن گرمان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
ـ آقای عباس شهریاری افشار به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
ـ آقای اسمعیل گوران اوریمی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
ـ آقای اصغر خوش فهم به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره
ـ آقای افشین صداقتی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره، برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه تفویض گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257752
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مصطفی وحیدزاده به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت مهندسی و مشاوره ساز گستر سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و زعفر تنهاپورخطبه سرا به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عباس شهریاری افشار به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و اسمعیل گوران اوریمی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره و ابراهیم آقاپور به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1094850
آگهی تصمیمات شرکت پلاسکو کار سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اسمعیل گوران اوریمی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ جایگزین حسن شاهرخی به کدملیxxxxxxxxx۴ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. زعفر تنهاپور خطبه سرا به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا به کدملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مصطفی وحیدزاده به کدملیxxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر ساپیا به شناسه ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس شهریاری افشار به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ و منوچهر مرادی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ و اسمعیل گوران اوریمی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپایدک به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925627
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۹۱۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۴/۹۱ عباس شهریاری افشار به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به ش.ملیxxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و حسن شاهرخی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا یدک به ش.ملیxxxxxxxxx۲۷ و منوچهر مرادی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل به ش.ملیxxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره جایگزین منصور پورزین به کدملیxxxxxxxxx و مصطفی وحیدزاده به کدملیxxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به ش.ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و زعفر تنهاپور خطبه سرا به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مرکز تحقیقات و نواوری صنایع خودروسازی سایپا به ش.ملیxxxxxxxxx۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک وسفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11280343
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۹۱۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۰/۴/۹۱ عباس شهریاری‌افشار به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به ش.ملیxxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و حسن شاهرخی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا یدک به ش.ملیxxxxxxxxx۲۷ و منوچهر مرادی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل به ش.ملیxxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره جایگزین منصور پورزین به کدملیxxxxxxxxx و مصطفی وحیدزاده به کدملیxxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به ش.ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و زعفر تنهاپور‌خطبه‌سرا به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مرکز تحقیقات و نواوری صنایع خودروسازی سایپا به ش.ملیxxxxxxxxx۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک وسفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908364
آگهی تغییرات در شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا سهامی عام به ‌شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد زعفر تنهاپورخطبه سرا به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا به ش م xxxxxxxxx۱۰ بسمت مدیرعامل و مصطفی وحید زاده به ک م xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به ش م xxxxxxxxx۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و منصور پورزرین به ک م xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت ایرانی تولیدی اتومبیل سایپا به ش م xxxxxxxxx۱۲ بسمت عضو هیئت مدیره عباس شهریاری افشار به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار به ش م xxxxxxxxx۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره و حسن شاهرخی به ک م xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت بازرگانی ساپیا یدک به ش م xxxxxxxxx۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و جاری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین میگردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10454152
آگهی تغییرات در شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد زعفر تنهاپورخطبه سرا به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا به ش م xxxxxxxxx۱۰ بسمت مدیرعامل و مصطفی وحید زاده به ک م xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به ش م xxxxxxxxx۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و منصور پورزرین به ک م xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت ایرانی تولیدی اتومبیل سایپا به ش م xxxxxxxxx۱۲ بسمت عضو هیئت مدیره عباس شهریاری افشار به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار به ش م xxxxxxxxx۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره و حسن شاهرخی به ک م xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت بازرگانی ساپیا یدک به ش م xxxxxxxxx۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و جاری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین میگردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717078
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپاسهامی عام ‌به شماره ثبت۹۱۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بنمایندگی منصور پورزرین به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بنمایندگی عباس شهریاری افشار به کدملی xxxxxxxxx۸ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی زعفر تنهاپورخطبه سرا به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی حسن شاهرخی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت مهندسی مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی مصطفی وحیدزاده به کدملی xxxxxxxxx۹۲
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11783912
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا سهامی عام ‌به شماره ثبت۹۱۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بنمایندگی منصور پورزرین به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بنمایندگی عباس شهریاری‌افشار به کدملی xxxxxxxxx۸ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی زعفر تنهاپورخطبه‌سرا به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی حسن شاهرخی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت مهندسی مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی مصطفی وحیدزاده به کدملی xxxxxxxxx۹۲

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 623927
آگهی افزایش سرمایه شرکت کارخانجات پلاسکوکار سایپا سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۱۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۷ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزوده xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی های شماره xxx۹ـxxx۲ و xxxـxxx۲ مورخ ۳/۲/۹۱ و ۱۴/۶/۹۰ بانک ملت شعبه مهرآباد جنوبی پرداخت گردیده است. ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11260119
آگهی افزایش سرمایه شرکت کارخانجات پلاسکوکار سایپا سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۱۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۴/۴/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۷ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزوده xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی‌های شماره xxx۹ـxxx۲ و xxxـxxx۲ مورخ ۳/۲/۹۱ و ۱۴/۶/۹۰ بانک ملت شعبه مهرآباد جنوبی پرداخت گردیده است. ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 453896

آگهی تغییر محل شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا
سهامی عام به شماره ثبت xxx۶
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/۹۰ محل شرکت به تهران ـ کیلومتر ۲ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10039350
آگهی تغییر محل شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/۹۰ محل شرکت به تهران کیلومتر ۲ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۵ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10477731
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11951537
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا ثبت ‌شده ‌بشماره ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۱۲/۸۹ هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود را در ۱۰ بند به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9574066
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا سهامی عام بشماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی زعفر تنهاپورخطبه‌سرا به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و مدیرعامل و شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی احمد رجبی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و شرکت ایرانی تولیدی اتومبیل سایپا به کدملی xxxxxxxxx۱۲ بنمایندگی منصور پورزرین به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بنمایندگی عباس شهریاری‌افشار به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی مصطفی وحیدزاده به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای دو عضو هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و جاری با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10167796
آگهی تصمیمات شرکت پلاسکو کار سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا شرکت بازرگانی سایپا یدک شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات