صنایع بسته بندی ایران

شرکت صنایع بسته بندی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100382645 ()
24
افراد
42
آگهی‌ها
9090
شماره ثبت
1342/12/19
تاریخ تأسیس

اشخاص صنایع بسته بندی ایران

در این بخش تمامی اشخاصی که در صنایع بسته بندی ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14583368
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۷ به تصویب رسید . روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14552753
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمود : ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ، ۲ تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل ، ۳ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران ، ۴ تصویب ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد ، ۵ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر ، ۶ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ، ۷ صدور ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ، ۸ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قرارداد حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر ، ۹ تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس ، ۱۰ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس ، ۱۱ دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها ، ۱۲ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی ، ۱۳ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام ، ۱۴ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14402376
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
پیرو آگهی صادره بشماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۸/۹/۹۷ اعلام می گردد: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام عادی می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14367384
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره ۷۰ - xxxxxx / xxx مورخ ۱۱/۹/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی های ثابت افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14325691
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مسعودی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای علی سادین با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مجید یاسری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت به پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد خانجانی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت قند نیشابور به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حمیدرضا خضوعی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقوداسلامی و تعهد آور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو تن از اعضاء هیات مدیره، در هر دو صورت همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13998259
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ شرکت قند نیشابور (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت به پخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13998265
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسامه آیت اللهی باکدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت بهپاک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت رئیس هیات مدیره، علی بوداقی کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بسمت عضو موظف هیات مدیره، مجید یاسری کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو موظف هیات مدیره، محمدرضا شمس کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت قند نیشابور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا خضوعی بنمایندگی از شرکت بهپخش بشناسه ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته برات و عقوداسلامی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هیئت مدیره در هر دو صورت همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13860182
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح زیر تعیین گردیدند: آقای اسامه آیت اللهی با کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی ازشرکت بهپاک بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت رئیس هیأت مدیره آقای مجید یاسری باکدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا شمس باکدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت قند نیشابور بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای حمیدرضا خضوعی باکدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت بهپخش بشناسه ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای علی بوداقی باکدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه صنایع بهشهر ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بسمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و قبیل چک سفته بروات عقد قرارداد و عقود اسلامی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضا هیئت مدیره در هر دو صورت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13860192
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح زیر تعیین گردیدند: آقای اسامه آیت اللهی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت بهپاک بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت رئیس هیأت مدیره آقای حمیدرضا خضوعی باکدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت به پخش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجید یاسری باکدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا شمس باکدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت قند نیشابور بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای ابراهیم جمالی باکدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه صنایع بهشهر ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بسمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و قبیل چک سفته بروات عقد قرارداد و عقود اسلامی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضا هیئت مدیره در هر دو صورت با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13860198
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل - اتخاذ تصمیم درخصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران - تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرارداد حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عز وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس - دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام - پشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13794826
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13315768
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسامه آیت اللهی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بهپاک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و ابراهیم جمالی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیأت مدیره و عبدالعلی نجفی با کد ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی از شرکت بهپخش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیأت مدیره و داوود خانی اجاق کندی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیأت مدیره و محمد رضا شمس با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت قند نیشابور شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار ازقبیل چک، سفته، برات و عقوداسلامی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دوتن از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر - شرکت معتبر و نافذ میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075817
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: عبدالعلی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی از شرکت بهپخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت رئیس هیات مدیره. ابراهیم جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه صنایع بهشهر ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیات مدیره. محمدرضا شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت قند نیشابور با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیات مدیره. داوود خانی اجاق کندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره. رامین جعفر زاده اندبیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهپاک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقوداسلامی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضا دو تن از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و و نافذ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878225
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ به تصویب رسید - موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب شدند - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند - شرکت توسعه صنایع بهشهر شماره ثبت xxx۹۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ - سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ - شرکت صنعتی بهپاک شماره ثبت xxx۹۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ - شرکت بهپخش شماره ثبت xxx۳۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ - شرکت قند نیشابور شماره ثبت ۶۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12558439
آگهی تغییرات شرکت صنايع بسته بندي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالعلی نجفی با کدملیxxxxxxxxx۳ به جای آقای محمد رضا منتظری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهپخش شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ به سمت رئیس هیأت مدیره و ابراهیم جمالی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیأت مدیره و محمدرضا حاصلی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیأت مدیره و داوود خانی اجاق کندی با کدملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیأت مدیره ورامین جعفرزاده اندبیلی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهپاک شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل برای باقی مدت تصدی هئیت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و برات و عقود اسلامی و تعهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضاء هئیت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره متفقا ً همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12364007
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۹۰۹۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکارانبه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12278998
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته‌بندی‌ایران سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقایان رامین جعفر زاده اندبیلی به کدملی: xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت بهپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ومحمدرضا منتظری به کدملی: xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت بهپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و اقای داوود خانی اجاق کندی به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت گروه توسعه صنایع بهشهر بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره و اقای ابراهیم جمالی به کدملی: xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین و انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار ازقبیل: چک. سفته. برات. و عقوداسلامی و تعهداور باامضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره به همراه بامهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12207601
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین جعفر زاده اندبیلی به کدملی: xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت بهپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا منتظری به کدملی:xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت بهپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت رئیس هیئت مدیره تعیین و انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل: چک. سفته. برات. و عقوداسلامی و تعهداور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره به همراه بامهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117278
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای رامین جعفرزاده اندبیلی به کد ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس مدیره و آقای محمد رضا منتظری به کد ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت رئیس هئیت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار از قبیل: چک، سفته، برات و عقود اسلامی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هئیت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464065
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام شماره ثبت ۹۰۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت بهپخش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بنمایندگی آقای محمدرضا منتظری با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بنمایندگی آقای محمد باقر عالی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی آقای محمدرضا حاصلی خانکهدانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره
شرکت توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی آقای حمیدرضا کریمی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره
شرکت بهپاک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بنمایندگی آقای کرمعلی احمدی جزمه با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک سفته ها بروات با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۴ بند بشرح پیوست صورت جلسه بتصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407556
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۹۰۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند:
اعضاء اصلی هیئت مدیره
شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳
شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵
شرکت بهپخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
اعضاء علی البدل هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸
شرکت قند نیشابور (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270222
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حمیدرضا کریمی با ش ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ جهت بقیه مدت تصدی به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177845
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای کرمعلی احمدی جزمه کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بهپاک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا منتظری کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهپخش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای حسین پهلوان کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدباقر عالی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا حاصلی خانکهدانی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چکها ـ سفته ها ـ بروات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۴ بند بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098375
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته‌بندی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به ش.م xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش.م xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037456
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ محمدرضا منتظری به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن پهلوان به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و محمدباقر عالی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا رشید به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا حاصلی خانکهدانی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 979968
آگهی تغییرات در شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام به شماره ثبت۹۰۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مورخ ۲۵/۷/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ماده ۴۸ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سال مالی شرکت از روز اول دی ماده هر سال آغاز میشود و در ۳۰ آذر ماه سال بعد به پایان میرسد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739594
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته‌بندی ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۶/۹۱ شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش.م xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی حسین پهلوان به ک.م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به ش.م xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی محمدباقر عالی به ک.م xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بهپاک به ش.م xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی غلامرضا رشید به ک.م xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت بهپخش به ش.م xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی جبار گنجی نتاج به ک.م xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به ش.م xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی محمدرضا حاصلی خانکهدانی به ک.م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چکها سفته ها و بروات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل در ۱۴ بند به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10747109
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته‌بندی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۶/۹۱ شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش.م xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی حسین پهلوان به ک.م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به ش.م xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی محمدباقر عالی به ک.م xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بهپاک به ش.م xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی غلامرضا رشید به ک.م xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و شرکت بهپخش به ش.م xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی جبار گنجی‌نتاج به ک.م xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به ش.م xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی محمدرضا حاصلی‌خانکهدانی به ک.م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چکها سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل در ۱۴ بند به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677898
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۰۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. حسین پهلوان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و غلامرضا رشید به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت بهپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و حسن معتمدرضایی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و غلامعلی بصائری به کد ملی xxxxxxxxx۴۸ بنمایندگی از شرکت بهپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و محمدرضا حاصلی خانکهدانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۹۱ حسین پهلوان بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا رشید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن معتمدرضایی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10225372
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. حسین پهلوان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و غلامرضا رشید به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت بهپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و حسن معتمدرضایی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و غلامعلی بصائری به کد ملی xxxxxxxxx۴۸ بنمایندگی از شرکت بهپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و محمدرضا حاصلی خانکهدانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۹۱ حسین پهلوان بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا رشید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن معتمدرضایی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 473202

آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی ایران
سهامی عام ثبت شده به شمارهxxx۰
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ مسعود اژیه به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا رشید به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت بهپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و حسن معتمدرضایی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و غلامعلی بصائری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بهپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و محمدرضا صادقی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چکها سفته ها بروات با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفقا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل در ۱۴ بند به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10196471
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ مسعود اژیه به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا رشید به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت بهپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و حسن معتمدرضایی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و غلامعلی بصائری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بهپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و محمدرضا صادقی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چکها سفته‌ها بروات با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفقا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل در ۱۴ بند به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10765440
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته‌بندی ایران سهامی ‌عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11361055
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۱/۹۰ مسعود اژیه به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۰ به جای مرتضی رضی‌زاده جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره بسمت رئیس هیئت‌مدیره تعیین شدند. کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و یا رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11041434
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته‌ بندی ایران سهامی عام بشماره ثبت۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸/۴/۸۹ اساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11158548
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته‌ بندی ایران سهامی عام بشماره ثبت۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸/۴/۸۹ اساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11406594
آگهی اصلاحی شرکت صنایع بسته‌بندی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
پیرو آگهی شماره xxx۷۲/ت۳۲ مورخ ۱۲/۸/۸۹ حق امضای کلیه چکها و سفته‌ها و بروات و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا نایب رئیس هیئت مدیره و باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11052477
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۰۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۸/۸۹ واصل گردید: مرتضی رضی‌زاده به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سعید طالبی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی بهپاک بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و اکبر اسکندری به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران بسمت مدیرعامل و غلامعلی بصائری به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بهپخش و محمدرضا صادقی‌مقدم به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها، سفته‌ها، بروات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10128268
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مرتضی رضی زاده به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید طالبی به نمایندگی از شرکت صنعتی بهپاک بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیر فضل اله هادیزاده هرندی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران بسمت مدیرعامل و غلامعلی بصائری به نمایندگی از شرکت بهپخش و عطاءاله مهرابی راد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق تعهدآور شرکت و چکها و سفته‌ها و بروات با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه به تصویب رسید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10153456
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت صنعت بهپاک شرکت بهپخش بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت قند نیشابور به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10775333
آگهی افزایش سرمایه شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی‌ عام ثبت‌ شده ‌به ‌شماره۹۰۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۷/۳/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ۱۸/۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۵ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۷۹ ریال منقسم به xxx/xxx/۷۹ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال بموجب گواهی شماره ۶۸/۸۹/xxx مورخ ۴/۲/۸۹ بانک اقتصاد نوین شعبه فتح کد xxx پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱/۳/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9971870
آگهی تغییرات در شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۹/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مرتضی رضی‌زاده بجای حسین ابراهیمی‌فردوئی به عنوان نماینده شرکت به پخش در هیئت‌مدیره و سعید طالبی بجای محمد مهدی‌پور به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در هیئت‌مدیره و امیرفضل‌اله هادی‌زاده‌هرندی بجای مسعود پورسلطان‌محمدی به عنوان نماینده شرکت بهپاک در هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکها و سفته‌ها و بروات و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت و یا رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت و یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات