لوله وماشین سازی ایران

شرکت لوله وماشین سازی ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100377816
20
افراد
30
آگهی‌ها
8926
شماره ثبت
1342/9/4
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر لوله وماشین سازی ایران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در لوله وماشین سازی ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. این بخش آزمایشی بوده و ممکن است دارای خطا باشد. برای دسترسی به این بخش پس از نهایی شدن، به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه لوله وماشین سازی ایران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که لوله وماشین سازی ایران در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. این بخش آزمایشی بوده و ممکن است دارای خطا باشد. برای دسترسی به این بخش پس از نهایی شدن، به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14843333
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 8926 و شناسه ملی 10100377816
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید بهرامی به کدملی 2991273801 نماینده شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر به شناسه ملی 10320585987 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهرام محمودزاده هشترودی به کدملی 0064011674 نماینده شرکت تولیدی فیبر ایران به شناسه ملی 10100429427 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بیژن برومند حیدرآبادی به کدملی 2991599571 نماینده شرکت معدنی و صنعتی کاوشگران آتیه صبا به شناسه ملی 14004760805 به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدعلی حسینی به کدملی 1290381135 نماینده شرکت بازرگانی نوین کاسپین آتیه صبا به شناسه ملی 14005062641 به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرید محمدی به کدملی 4285012571 نماینده شرکت مهندسی عمران سامان عصر به شناسه ملی 10103335996 به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا بابائی به کدملی 1260414914 (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت می بایست به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت باشد. ـ تفویض اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل: 1 ـ اداره کل امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، تولیدی، تدارکاتی و فروش با حق توکیل. 2 ـ نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص حقوقی و حقیقی، اعم از دولتی و خصوصی. 3 ـ تنظیم مقررات و آئین نامه ها برای شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. 4 ـ استخدام و عزل و تصمیم گیری در کلیه امور کارکنان و مشاورین شرکت. 5 ـ تعیین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بر طبق ضوابط مصوب، طرح طبقه بندی و آئین نامه های مربوطه و قوانین جاری. 6 ـ اختیار تصمیم گیری در رابطه با اعطاء کمکهای درمانی و تعیین تعرفه های درمانی در چارچوب آئین نامه کمک هزینه پزشکی به کارکنان. 7 ـ اعطاء کمکهای نقدی و غیرنقدی به مراکز آموزشی، موسسات خیریه و... 8 ـ پرداخت هزینه های جاری و دریافت مطالبات شرکت. 9 ـ صدور و ظهرنویسی و گرفتن هر نوع سفته و برات و چک در ارتباط با امور شرکت با رعایت امضاء های مجاز. 10 ـ افتتاح و انسداد هر نوع حساب جاری و یا سپرده کوتاه مدت یا بلند مدت در بانکهای کشور با رعایت ضوابط اساسنامه. 11 ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. 12 ـ تهیه صورت اموال و ریز هزینه ها و حساب سود و زیان و عملکرد و ترازنامه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. 13 ـ اقامه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی له یا علیه شرکت با اختیارات کامل، تعقیب دعوی تا حصول نتیجه نهائی و اعتراض به رأی دادگاهها و طرح مجدد دعوی و تقاضای ارجاع به داوری و تعیین داور با حق تعیین وکیل با حق توکیل به غیر. 14 ـ انجام معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. 15 ـ مبادرت به تقاضا و اقدام جهت ثبت هرگونه علامت تجاری برای شرکت و دفاع از حقوق شرکت در مورد علائم تجاری ثبت شده. 16 ـ شرکت در هرگونه مناقصه و مزایده بمنظور فروش کالا و خدمات یا اموال منقول شرکت و یا خرید کالا و خدمات مورد نیاز شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت. 17 ـ رهن و وثیقه گذاری اموال منقول شرکت و قبول رهن و وثیقه و امضاء قراردادهای رهنی و وثیقه ملک و فک رهن. 18 ـ انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره با حق فسخ و یا حق ادعای خسارت یا بدون آن. 19 ـ وثیقه یا امانت گذاری هرگونه اسناد و اوراق بهادار به منظور اخذ کمکهای مالی. 20 ـ صدور هرگونه دستورالعمل، اعمال هر نوع روش کنترلی، تغییر روشهای جاری و ایجاد روشهای نوین و استقرار و تغییر نظامات مالی، صنعتی و تجاری برای اداره شرکت با هدف دستیابی به اهداف مصوبات تولیدی و اقتصادی آن. 21 ـ مذاکره و دریافت وام از بانکها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری و تجاری و بنگاهها و اشخاص حقیقی و حقوقی و تحصیل اعتبار از اشخاص مزبور در چارچوب عقود اسلامی. 22 ـ اعطاء ضمانت و تضمین بازپرداخت دیون و تعهدات. 23 ـ صدور مفاصا و تصفیه حسابهای کلیه اشخاص ثالث. 24 ـ قبول نمایندگی از شرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی. 25 ـ نمایندگی شرکت در سرمایه گذاریهای انجام شده بنام شرکت و اعمال حق رأی و با حق واگذاری اختیارات. 26 ـ اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش سرمایه در سرمایه گذاری های صورت گرفته در چارچوب برنامه های مصوب. پ980716825857693 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14692142
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت دوم ) مورخ ۲۶/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۸ انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید . شرکت بازرگانی نوین کاسپین آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ - شرکت معدنی و صنعتی کاوشگران آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ - شرکت تولید فیبر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ - شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ - شرکت مهندسی عمران سامان عصر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14502943
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بهرام محمودزاده هشترودی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیات مدیره برای باقی مدت تصدی منصوب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14421587
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ش.م xxxxxxxxx۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره منصوب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14233264
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امید حسین زاده شهری با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سهند تجارت فدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیأت مدیره جایگزین وحید اوضح با کدملی xxxxxxxxx۵ برای مابقی مدت تصدی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192934
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - عبارت "فعالیت آزمایشگاهی آزمون" در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم.به موضوع شرکت الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14142698
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836710
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بیژن برومند حیدرآبادی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت نایب رییس هیأت مدیره آقای محمدرضا سروش با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت رییس هیأت مدیره آقای سید محمدرضا آل احمد با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت توسعه و تأمین شریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیأت مدیره آقای قاسم شریفی نیسیانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیأت مدیره آقای وحید اوضح با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سهند تجارت فدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمدرضا بابائی با کد ملی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت می‌بایست به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت باشد. هیأت مدیره اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: اداره کل امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، تولیدی، تدارکاتی و فروش با حق توکیل. نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص حقوقی و حقیقی، اعم از دولتی و خصوصی. تنظیم مقررات و آئین نامه‌ها برای شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. استخدام و عزل و تصمیم گیری در کلیه امور کارکنان و مشاورین شرکت. تعیین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بر طبق ضوابط مصوب، طرح طبقه بندی و آئین نامه‌های مربوطه و قوانین جاری. اختیار تصمیم گیری در رابطه با اعطاء کمکهای درمانی و تعیین تعرفه‌های درمانی در چارچوب آئین نامه کمک هزینه پزشکی به کارکنان. اعطاء کمکهای نقدی و غیرنقدی به مراکز آموزشی، موسسات خیریه و … تا سقف مصوب در هیئت مدیره. پرداخت هزینه‌های جاری و دریافت مطالبات شرکت. صدور و ظهرنویسی و گرفتن هر نوع سفته و برات و چک در ارتباط با امور شرکت با رعایت امضاء‌های مجاز. افتتاح و انسداد هر نوع حساب جاری و یا سپرده کوتاه مدت یا بلند مدت در بانکهای کشور با رعایت ضوابط اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره. تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه صورت صورت‌های مالی و ریز هزینه‌ها و حساب سود و زیان و عملکرد و ترازنامه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. اقامه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی له یا علیه شرکت با اختیارات کامل، تعقیب دعوی تا حصول نتیجه نهائی و اعتراض به رأی دادگاهها و طرح مجدد دعوی و تقاضای ارجاع به داوری و تعیین داور با حق تعیین وکیل با حق توکیل به غیر. انجام معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. مبادرت به تقاضا و اقدام جهت ثبت هرگونه علامت تجاری برای شرکت و دفاع از حقوق شرکت در مورد علائم تجاری ثبت شده. شرکت در هرگونه مناقصه و مزایده بمنظور فروش کالا و خدمات یا اموال منقول شرکت و یا خرید کالا و خدمات مورد نیاز شرکت در چارچوب برنامه‌های مصوب هیئت مدیره یا آئین نامه معاملات شرکت. رهن و وثیقه گذاری اموال منقول شرکت و قبول رهن و وثیقه و امضاء قراردادهای رهنی و وثیقه ملک و فک رهن در چارچوب برنامه‌های مصوب هیئت مدیره. انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره با حق فسخ و یا حق ادعای خسارت یا بدون آن. وثیقه یا امانت گذاری هرگونه اسناد و اوراق بهادار به منظور اخذ کمکهای مالی در چارچوب مصوبات هیئت مدیره. صدور هرگونه دستورالعمل، اعمال هر نوع روش کنترلی، تغییر روشهای جاری و ایجاد روشهای نوین و استقرار و تغییر نظامات مالی، صنعتی و تجاری برای اداره شرکت با هدف دستیابی به اهداف مصوبات تولیدی و اقتصادی آن. مذاکره و دریافت وام از بانکها بدون محدودیت و از مؤسسات مالی، پولی و اعتباری و تجاری و بنگاهها و اشخاص حقیقی و حقوقی در سقف مصوبات هیئت مدیره و تحصیل اعتبار از اشخاص مزبور در چارچوب عقود اسلامی. اعطاء ضمانت و تضمین بازپرداخت دیون و تعهدات در چارچوب برنامه‌های مصوب. صدور مفاصا و تصفیه حسابهای کلیه اشخاص ثالث. قبول نمایندگی از شرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی. نمایندگی شرکت در سرمایه گذاریهای انجام شده بنام شرکت و اعمال حق رأی و با حق واگذاری اختیارات. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610330
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید اشخاص حقوقی زیر برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند: صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت سهند تجارت فدک شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ وشرکت توسعه و تامین شریف شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13403222
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و همچنین مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13286399
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه و تأمین شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۰۵ بنمایندگی آقای محمدرضا سروش با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای قاسم شریفی نیسیانی با کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شماره شناسه xxxxxxxxx۷۹ بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا مقصودی با کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به شماره شناسه xxxxxxxxx۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای بیژن برومند حیدرآبادی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه xxxxxxxxx۴۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای بهروز رحمانی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت توسعه صنعتی مشفق به شماره شناسه xxxxxxxxx۷۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966036
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شاخصی اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رای مند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرسی علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942309
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم شریفی نیسیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بجای محمد رضا بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12371684
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: علیرضا مقصودی با کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و بهروز رحمانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت توسعه صنعتی مشفق xxxxxxxxx۷۶ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل و محمدرضا بابائی با کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران xxxxxxxxx۷۹ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و داداله قرینی با کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت توسعه و تامین شریف xxxxxxxxx۰۵ به عنوان عضو هیات مدیره و بیژن برومند حیدر آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده صندوق باز نشستگی کشوری xxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت می بایست به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات و در نبود مدیرعامل رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود : ـ اداره کل امور شرکت اعم از اداری مالی فنی تولیدی تدارکاتی و فروش با حق توکیل ـ نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از دولتی و خصوصی ـ تنظیم مقررات و آیین نامه ها برای شرکت و پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب - استخدام و عزل و تصمیم گیری در کلیه امور کارکنان و مشاورین شرکت ـ تعیین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بر طبق ضوابط طرح طبقه بندی و آئین نامه های مربوطه و قوانین جاری ـ اختیار تصمیم گیری در رابطه با ا عطای کمکهای درمانی و تعیین تعرفه های در مانی در چهارچوب آئین نامه کمک هزینه پزشکی کارکنان ـ اعطای کمکهای نقدی و غیر نقدی به مراکز آموزشی موسسات خیریه و... تا سقف مصوب در هیات مدیره ـ پرداخت هزینه های جاری و دریافت مطالبات شرکت صدور ظهر نویسی و گرفتن هر نوع سفته و برات و چک در ارتباط با امور شرکت با رعایت امضاءهای مجاز ـ افتتاح و انسداد هر نوع حساب جاری و یا سپرده کوتاه مدت یا بلندمدت در بانکهای کشور با رعایت ضوابط اساسنامه و مصوبات هیات مدیره ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب ـ تهیه صورت اموال و ریز هزینه های و حساب سود و زیان و عملکرد و ترازنامه شرکت جهت تصویب هیات مدیره ـ اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی له یا علیه شرکت با اختیارات کامل تعقیب دعوی تا حصول نتیجه نهائی و اعتراض به رای دادگاه ها و طرح مجدد دعوی و تقاضای ارجاع به داوری و تعیین داور با حق توکیل وکیل و با حق توکیل به غیر - انجام معاملات در چار چوب آئین نامه معاملات مصوب هیات مدیر ـ مبادرت به تقاضای و اقدام جهت ثبت هر گونه علامت تجاری برای شرکت و دفاع از حقوق شرکت در مور علائم تجاری ثبت شده ـ شرکت در هر گونه مناقصه و مزایده به منظور فروش کالا و خدمات یا اموال منقول شرکت و یا خرید کالا و خدمات مورد نیاز شرکت در چار چوب برنامه های مصوب هیات مدیره یا آئین نامه معاملات شرکت ـ رهن و وثیقه گذاری اموال منقول شرکت و قبول رهن و وثیقه و امضای قرار دادهای رهنی و وثیقه ملک و فک رهن با تصویب هیات مدیره ـ انعقاد هر گونه قرارداد اجاره و استجاره با حق فسخ ویا حق ادعای خسارت یا بدون آن ـ وثیقه یا امانت گذاری هر گونه اسناد و اوراق بهادار به منظور اخذ کمکها مالی با تصویب هیات مدیره ـ مذاکره و دریافت وام از بانکها و از موسسات مالی و پولی و اعتباری تجاری و بنگاهها و اشخاص حقیقی و حقوقی پس از طرح و تصویب در هیات مدیره - اعطائ ضمانت و تضمین بازپرداخت دیون و تعهدات در چارچوب برنامه های مصوب ـ صدور مفاصا و تصفیه حسابهای کلیه اشخاص ثالث ـ قبول نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی ـ نمایندگی شرکت در سرمایه گذاری های انجام شده بنام شرکت و اعمال حق رای و با حق واگذاری اختیارات ـ پیشنهاد نمایندگی شرکت در سرمایه گذاریهای انجام شده به نام شرکت و اعمال حق رای و با حق واگذاری اختیارات توسط مدیرعامل و با تصویب هیات مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12318444
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت سرمایه گذاری شریف شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629789
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲به نمایندگی آقای محمد کاظمیان کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت توسعه و تأمین شریف شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آقای مظفر اعوانی کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت توسعه صنعتی مشفق شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای داداله قرینی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای رضا بختیاری کشکجانی کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای علیرضا مقصودی کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره. اقای بهروز رحمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند حق امضا کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت میبایست به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید اداره کل امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، تولیدی، تدارکاتی و فروش با حق توکیل. نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص حقوقی و حقیقی، اعم از دولتی و خصوصی. تنظیم مقررات و آئین نامه ها برای شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. استخدام و عزل و تصمیم گیری در کلیه امور کارکنان و مشاورین شرکت. تعیین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بر طبق ضوابط طرح طبقه بندی و آئین نامه های مربوطه و قوانین جاری. اختیار تصمیم گیری در رابطه با اعطاء کمکهای درمانی و تعیین تعرفه های درمانی در چهارچوب آئین نامه کمک هزینه پزشکی به کارکنان. اعطاء کمکهای نقدی و غیرنقدی به مراکز آموزشی، موسسات خیریه تا سقف مصوب در هئیت مدیره. پرداخت هزینه های جاری و دریافت مطالبات شرکت. صدور و ظهرنویسی و گرفتن هر نوع سفته و برات و چک در ارتباط با امور شرکت با رعایت امضاء های مجاز. افتتاح و انسداد هر نوع حساب جاری و یا سپرده کوتاه مدت یا بلند مدت در بانکهای کشور با رعایت ضوابط اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره. تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه صورت اموال و ریز هزینه ها و حساب سود و زیان و عملکرد و ترازنامه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. اقامه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی له یا علیه شرکت با اختیارات کامل، تعقیب دعوی تا حصول نتیجه نهائی و اعتراض به رأی دادگاهها و طرح مجدد دعوی و تقاضای ارجاع به داوری و تعیین داور با حق تعیین وکیل با حق توکیل به غیر. انجام معاملات در چهارچوب آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. مبادرت به تقاضا و اقدام جهت ثبت هرگونه علامت تجاری برای شرکت و دفاع از حقوق شرکت در مورد علائم تجاری ثبت شده. شرکت در هرگونه مناقصه و مزایده بمنظور فروش کالا و خدمات یا اموال منقول شرکت و یا خرید کالا و خدمات مورد نیاز شرکت در چهارچوب برنامه های مصوب هیئت مدیره یا آئین نامه معاملات شرکت. رهن و وثیقه گذاری اموال منقول شرکت و قبول رهن و وثیقه و امضاء قراردادهای رهنی و وثیقه ملک و فک رهن در چهارچوب برنامه های مصوب هیئت مدیره. انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره با حق فسخ و یا حق ادعای خسارت یا بدون آن. وثیقه یا امانت گذاری هرگونه اسناد و اوراق بهادار به منظور اخذ کمکهای مالی در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره. صدور هرگونه دستورالعمل، اعمال هر نوع روش کنترلی، تغییر روشهای جاری و ایجاد روشهای نوین و استقرار و تغییر نظامات مالی، صنعتی و تجاری برای اداره شرکت با هدف دستیابی به اهداف مصوبات تولیدی و اقتصادی آن. مذاکره و دریافت وام از بانکها بدون محدودیت و از مؤسسات مالی، پولی و اعتباری و تجاری و بنگاهها و اشخاص حقیقی و حقوقی در سقف مصوبات هیئت مدیره و تحصیل اعتبار از اشخاص مزبور در چهارچوب عقود اسلامی. اعطاء ضمانت و تضمین بازپرداخت دیون و تعهدات در چهارچوب برنامه های مصوب. صدور مفاصا و تصفیه حسابهای کلیه اشخاص ثالث. قبول نمایندگی از شرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی. نمایندگی شرکت در سرمایه گذاریهای انجام شده بنام شرکت و اعمال حق رأی و با حق واگذاری اختیارات.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589328
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالاتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1346112
آگهی افزایش سرمایه شرکت لوله و ماشین سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۱۲/xxx۱ و هیئت مدیره مورخ ۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم عادی xxx۰ ریالی با نام که از محل مطالبات حال شده سهامداران و از محل نقدی طی گواهی xxx/xxx۳۴ مورخ ۳۱/۶/۹۲ بانک تجارت شعبه سدید تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۲ تکمیل امضا شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175822
آگهی تغییرات شرکت لوله و ماشین سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت توسعه و تامین شریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت توسعه صنعتی مشفق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175823
آگهی تغییرات شرکت لوله و ماشین سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب شد: صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی آقای علیرضا کاظمی ش م xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره، شرکت توسعه و تأمین شریف شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آقای مظفر اعوانی ش م xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره، شرکت توسعه صنعتی مشفق شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای داداله قرینی ش م xxxxxxxxx۱ رئیس و عضو هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای رضا بختیاری کشکجانی ش م xxxxxxxxx۴ نایب رئیس و عضو هیئت مدیره، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای علیرضا مقصودی ش م xxxxxxxxx۶ مدیرعامل. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل، رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148962
آگهی تغییرات هیئت‌مدیره شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران سهامی ‌عام به شماره ثبت۸۹۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
باتوجه به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۶/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۳/۹۲ و مستندات مربوطه و در اجرای ماده xxx به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر میگردد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1102098
آگهی تصمیمات شرکت لوله و ماشین سازی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۸۹۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۳/۹۲ واصل گردید: صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ بعنوان عضو هیات مدیره بنمایندگی آقای علیرضا کاظمی به کدملیxxxxxxxxx۱ بجای آقای منصور گرجی برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671754
آگهی اصلاحی در شرکت لوله و ماشین سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
پیرو آگهی شماره xxx۴۸/ت۳۲ مورخ ۲۸/۴/۹۱ اعلام میدارد: نوع شرکت سهامی عام صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11381538
آگهی اصلاحی در شرکت لوله و ماشین سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
پیرو آگهی شماره xxx۴۸/ت۳۲ مورخ ۲۸/۴/۹۱ اعلام میدارد: نوع شرکت سهامی عام صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667249
آگهی تصمیمات شرکت لوله و ماشین سازی ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10936483
آگهی تصمیمات شرکت لوله و ماشین سازی ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11966345
آگهی تصمیمات شرکت لوله و ماشین‌ سازی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه آرمون گستران‌ پیشگام به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. . اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی منصور گرجی به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه‌گذاری شریف به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ بنمایندگی نصراله محمدحسین فلاح به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت توسعه سرمایه‌گذاری مشفق به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۶ بنمایندگی داداله قرینی به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی رضا بختیاری‌کشکجانی به کدملیxxxxxxxxx۴ و صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی علی‌رضا مقصودی به کدملیxxxxxxxxx۶‌ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۸/۴/۹۰ نصراله محمدحسین فلاح بسمت رئیس هیئت‌مدیره و داداله قرینی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا مقصودی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس یا نایب رئیس و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9951000
آگهی افزایش سرمایه شرکت لوله و ماشین‌ سازی ایران سهامی‌ عام بشماره ثبت۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱/۱۰/۸۹ و هیات‌مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با‌‌‌‌‌نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال بموجب گواهی شمارهxxx/xxx/۵۰ مورخ ۱۷/۳/۹۰ و xxx۶/xxx/۵۰ مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ بانک تجارت شعبه سدید پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۱/۳/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11108497
آگهی تغییرات شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران (سهامی‌عام) بشماره ثبت۸۹۲۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۵/۸۹ رضا بختیاری‌کشکجانی به جای امیر افسر به نمایندگی ازشرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11526731
آگهی تصمیمات شرکت لوله و ماشین سازی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۵/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بسمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات