ایران سیلندر

شرکت ایران سیلندر (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10100377630 (فعال)
14
افراد
29
آگهی‌ها
2488
شماره ثبت
1342/8/29
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14134937
آگهی تغییرات شرکت ایران سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای موضوع بند (الف) لغایت (و) ماده xxx قانون مالیات های مستقیم مصوب سال xxx۰ و آئین نامه اجرایی بند (ز) آن ، ضمن تصویب ادغام با انتقال کلیه تکالیف مالیاتی ، دیون و تعهدات ، دارائی ها و اموال منقول و غیرمنقول ، شرکت ایران سیلندر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸ در شرکت پرس سیلندر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx موافقت گردید. در نتیجه شرکت ایران سیلندر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸ در شرکت پرس سیلندر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx ادغام گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14086218
آگهی تغییرات شرکت ایران سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
به موجب نامه شماره xxx/۹۷ , xxx مورخه ۳۰/۰۳/xxx۷ و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ مرکز اصلی شرکت ایران سیلندر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸۲ واحد ثبتی قزوین به نشانی استان قزوین شهرستان البرز شهر الوند خیابان ابن سینا خیابان حکمت پنجم شرکت پرس سیلندر کد پستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت. و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردیدکه در این اداره ۳۰/۰۳/xxx۷ تحت شماره xxx۸ به ثبت رسید و جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080219
آگهی تغییرات شرکت ایران سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت از قزوین جای سابق به نشانی جدید قزوین شهرستان البرز شهر الوند خیابان ابن سینا خیابان حکمت پنجم شرکت پرس سیلندر کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14067431
آگهی تغییرات شرکت ایران سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
به موجب نامه شماره xxx۵۳/۹۷ مورخه ۰۸/۰۳/xxx۷ و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۶ مرکز اصلی شرکت ایران سیلندر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰ واحد ثبتی تهران به نشانی استان قزوین - شهرستان البرز - بخش مرکزی - شهر الوند - ابن سینا - خیابان ابن سینا - خیابان حکمت پنجم - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. که در این اداره در تاریخ ۱۲/۰۳/xxx۷ تحت شماره xxx۸۲ به ثبت رسید و جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14026823
آگهی تغییرات شرکت ایران سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی استان قزوین شهرستان البرز بخش مرکزی شهر الوند ابن سینا خیابان ابن سینا خیابان حکمت پنجم پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14006260
آگهی تغییرات شرکت ایران سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای سید علیرضا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی ا لبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966347
آگهی تغییرات شرکت ایران سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مفاد ماده ۴۳ اساسنامه شرکت به تصویب هیات مدیره رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13826375
آگهی تغییرات شرکت ایران سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران شهرستان ری بخش مرکزی شهرری باقرآباد بلوارتأسیسات نفتی ری خیابان انبارنفت طبقه همکف. کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450363
آگهی تغییرات شرکت ایران سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرزاد جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و علی کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و فرهاد تشیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و امیر مهدی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفراز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450371
آگهی تغییرات شرکت ایران سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و سیدعلیرضا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450378
آگهی تغییرات شرکت ایران سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پرسی ایران گاز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت پرسی ایران گاز تهران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450383
آگهی تغییرات شرکت ایران سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرزاد جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و امیر مهدی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و فرهاد تشیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضوهیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفراز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13023976
آگهی تغییرات شرکت ایران سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرزاد جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازطرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای فرهاد تشیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفراز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847462
آگهی تغییرات شرکت ایران سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پرسی ایران گاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی فرزاد جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی علیرضا رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی فرهاد تشیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره علی کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفراز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12778188
آگهی تغییرات شرکت ایران سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۱۰/۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی ا لبدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12612002
آگهی تغییرات شرکت ايران سيلندر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازطرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان رئیس هیأت مدیره و شهاب الدین بادبان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره و فرهاد تشیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هیأت مدیره و علی کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء) در سمت خود تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفراز اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127137
آگهی تغییرات شرکت ایران سیلندر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۹۲۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۳به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی ا لبدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پرسی ایران گاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت پرسی ایران گاز تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12145643
آگهی تغییرات شرکت ایران سیلندر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۹۲۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرزاد جعفری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بسمت رئیس هیات مدیره آقای شهاب الدین بادبان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ بسمت نائب رئیس هیات مدیره آقای فرهاد تشیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت عضو هیات مدیره آقای علی کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضای هیات مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفراز اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و همراه با مهرشرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613589
آگهی تغییرات شرکت ایران سیلندر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای احمد موسوی به شماره ملی ۸ ـ xxxxxx ـ xxx به عنوان بازرس علی ا لبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613590
آگهی تغییرات شرکت ایران سیلندر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۱به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ـ اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر: ـ شرکت پرسی ایران گاز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ـ شرکت پرسی ایران گاز تهران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ـ شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617703
آگهی تغییرات شرکت ایران سیلندر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای فرزاد جعفری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازطرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان عضو و رئیس هیأت مدیره. ـ آقای شهاب الدین بادبان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو و نائب رئیس هیأت مدیره. ـ آقای فرهاد تشیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو موظف هیأت مدیره. آقای علی کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء)ا نتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفراز اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941761
آگهی تصمیمات شرکت ایران سیلندر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و احمد موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10560111
آگهی تصمیمات شرکت ایران سیلندر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۹۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و احمد موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 572459
آگهی تغییرات شرکت ایران سیلندر سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۹/۹۰ رحمت اله ابوالفتحی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و فرزاد جعفری به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و حامد کفائی محمدنژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بسمت عضو هیئت مدیره و قاسم هادی زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا با امضاء مسئول مالی بهرام دانشور و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10762708
آگهی تغییرات شرکت ایران سیلندر سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۹/۹۰ رحمت‌اله ابوالفتحی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و فرزاد جعفری به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حامد کفائی‌محمدنژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و قاسم هادی‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره یا با امضاء مسئول مالی بهرام دانشور و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت‌مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 449110

آگهی تغییرات در شرکت ایران سیلندر
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۴/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: رحمت اله ابوالفتحی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و فرزاد جعفری به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و حافظ شهبازی به ش ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و قاسم هادی زاده به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای بقیه مدعت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا با امضاء مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 439918

آگهی تصمیمات شرکت ایران سیلندر
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و احمد موسوی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پرسی ایران گاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت پرسی ایران گاز تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11832112
آگهی تغییرات شرکت ایران سیلندر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۹۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱/۴/۸۹ رحمت‌اله ابوالفتحی به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی روحی به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فرهاد تشیعی به نمایندگی از شرکت پرسی‌گاز اصفهان به جای امیرکریمی بسمت عضو هیئت‌مدیره و قاسم هادی‌زاده بسمت مدیرعامل خارج از اعضا برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا با امضای مسئول مالی و درغیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبراست و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت‌مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10954030
آگهی تصمیمات شرکت ایران سیلندر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۸۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۷/۸۸ مهدی روحی به جای حمیدرضا شریفی برای بقیه مدت تصدی به سمت نماینده شرکت پرسی ایران گاز در هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات