کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100375508 (فعال)
22
افراد
27
آگهی‌ها
822
شماره ثبت
1342/6/28
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14321959
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ماه xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی سامان پندار (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات م ـ ـ ـ ـ ـ ـ الی آریا بهروش (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه ابرار واطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های قانونی شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14117897
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -شرکت توسعه ساختمانی البرز تات به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای کیوان اقبالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱به عنوان عضو اصلی وآقای قاسم خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو اصلی وآقای حسن چراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی وآقای سید علی آقا میری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی و آقای غلامرضا عموزاد خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی وآقای منوچهر آقایی دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل وآقای رحمان زلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل برای بمدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14117901
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای کیوان اقبالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمانی البرز تات به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای قاسم خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای حسن چراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره وآقای سید علی آقا میری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و آقای غلامرضا عموزاد خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره وآقای منوچهر آقایی دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره وآقای رحمان زلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند. -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاءمدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590556
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مالی سامان پندار (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شماره ثبت xxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شماره ثبت xxx۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند - روزنامه ابرار واطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014794
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و شماره ثبت xxx۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار و اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805573
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت توسعه ساختمانی البرز تات به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای کیوان اقبالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای قاسم خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ وآقای حسن چراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وآقای افشین تیردادلسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء اصلی هئیت مدیره و آقای منوچهر آقایی دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای رحمان زلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء علی البدل هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805583
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) ۱ آقای کیوان اقبالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمانی البرز تات به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای افشین تیرداد لسکو کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای قاسم خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای حسن چراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای منوچهر آقایی دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره وآقای رحمان زلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاءمدیرعامل با مهرشرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742139
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاسم خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاءمدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12711174
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - - شرکت توسعه ساختمانی البرز تات به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای کیوان اقبالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی و آقای مهدی دادفر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو اصلی و آقای قاسم خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو اصلی وآقای حسن چراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی وآقای افشین تیردادلسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی وآقای منوچهر آقایی دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل وآقای رحمان زلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل برای مدت دوسال انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12711194
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12711207
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - - آقای کیوان اقبالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه ساختمانی البرز تات به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای افشین تیردادلسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی دادفر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای قاسم خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای حسن چراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای منوچهر آقایی دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره وآقای رحمان زلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12631043
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات توليدي شيشه ايمني ميرال شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به موجب نامه شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۲/۱۰/xxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/۹۴ مرکز اصلی شرکت به محل شرکت به آدرس اشتهارد ـ خیابان دکتر حسابی غربی ـ گلبرگ دوم ـ قطعه xxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و در واحد ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز (اشتهارد) تحت شماره ثبت xxx به ثبت رسیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12476326
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس اشتهارد ـ خیابان دکتر حسابی غربی ـ گلبرگ دوم ـ قطعه xxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12299742
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه ساختمانی البرز تات به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ـ افشین تیرداد لسکو کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ ایمان رحیمی الوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ منوچهر آقائی دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ حمیدرضا شفیق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و حسن چراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ قاسم خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771097
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۸۸۴۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بسمت بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658781
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آریا به روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی xxxxxxxxx۹به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223991
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال سهامی عام به ‌شماره ثبت ۸۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
منوچهر آقائی دوست به کد ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187833
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093125
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۲/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی خدمات آریا به روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به ش ملیxxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906536
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه ساختمانی البرز تات به ش مxxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی افشین تیرداد لسکوکلایه به ک مxxxxxxxxx۱ حسن عدل خواه به ک مxxxxxxxxx۴ و محسن قرائی به ک مxxxxxxxxx۳ ایمان رحیمی آلوقره به ک مxxxxxxxxx۲ و حمیدرضا شفیق به ک مxxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره قاسم خالقی به ک مxxxxxxxxx۲ و حسن چراغی به ک مxxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۷/۹۱ حسن عدل خواه به سمت رئیس هیئت مدیره , محسن قرائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , و حمیدرضا شفیق به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء چک ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11939391
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه ساختمانی البرز تات به ش‌مxxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی افشین تیرداد لسکوکلایه به ک‌مxxxxxxxxx۱ حسن عدل‌خواه به ک‌مxxxxxxxxx۴ و محسن قرائی به ک‌مxxxxxxxxx۳ ایمان رحیمی‌آلوقره به ک‌مxxxxxxxxx۲ و حمیدرضا شفیق به ک‌مxxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره قاسم خالقی به ک‌مxxxxxxxxx۲ و حسن چراغی به ک‌مxxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۰/۷/۹۱ حسن عدل‌خواه به سمت رئیس هیئت‌مدیره , محسن قرائی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره , و حمیدرضا شفیق به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء چک‌ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885846
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به ش م xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی و اسفندیار گرشاسبی به ش م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی صنعت تجارت گران پویا به ش م xxxxxxxxx۲۹ شرکت ماهان صنعت وزین به ش م xxxxxxxxx۸ حمیدرضا شفیق به ک م xxxxxxxxx۱ نصراله علیخانی به ک م xxxxxxxxx۱ بهمن یزدخواستی به ک م xxxxxxxxx۸ همگی بسمت اعضا هیئت مدیره قاسم خالقی به ک م xxxxxxxxx۲ حسن چراغی به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11274612
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۸۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام‌ نگر آریا به ش م xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی و اسفندیار گرشاسبی به ش م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی صنعت تجارت‌گران پویا به ش م xxxxxxxxx۲۹ شرکت ماهان صنعت وزین به ش م xxxxxxxxx۸ حمیدرضا شفیق به ک م xxxxxxxxx۱ نصراله علیخانی به ک م xxxxxxxxx۱ بهمن یزدخواستی به ک م xxxxxxxxx۸ همگی بسمت اعضا هیئت‌مدیره قاسم خالقی‌ به ک م xxxxxxxxx۲ حسن چراغی به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت اعضا علی‌البدل هیئت‌مدیره.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11737514
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و اسفندیار گرشاسبی به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی صنعت تجارت گران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی عیسی رضایی به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت ماهان صنعت وزین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی محسن قرائی به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ و حمیدرضا شفیق به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ و نصراله علیخانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ و محمد زارع‌اشک‌زری به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیئت‌مدیره و قاسم خالقی به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ و حسن چراغی به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11225525
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۸۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۶/۸۹ محمدعلی شایسته‌نیا به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از آستان مقدس حضرت عبدالعظیم به ش م xxxxxxxxx۵۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مجید محسنی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده‌نگر مهر به ش ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا شفیق به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به ش ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و عباس آرگون به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به ش ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و علی انصاری به سمت عضو هیئت‌مدیره به ش م xxxxxxxxx۸ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11727528
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۸۸۴۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۲/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۵/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری مهراقتصاد ایرانیان، شرکت خدمات بازرگانی آینده‌نگرمهر، شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم، علی انصاری.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11640379
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال سهامی خاص به شماره ثبت۸۸۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۵/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا بسمت بازرس اصلی و اسفندیار گرشاسبی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات