روزدارو

شرکت روزدارو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100373295 ()
24
افراد
32
آگهی‌ها
8773
شماره ثبت
1342/4/13
تاریخ تأسیس

اشخاص روزدارو

در این بخش تمامی اشخاصی که در روزدارو دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

علائم تجاری

لينوستات -
لينوستات - LEANOSTAT
1388/5/19
تادار كتيل
تادار كتيل TADARECTIL
1388/12/10
كافيپين
كافيپين CAFIPAIN
1388/12/18
مموكسا
مموكسا MEMOXA
1389/5/20
مكسي ژنو
مكسي ژنو Maxi jeno
1393/4/10
روز دارو
روز دارو
1394/4/18
ROOZDAROU
1394/5/13
روزدارو
روزدارو rd
1394/10/17
rouzdArou D R
1394/10/17
كرسروز
كرسروز CRESROS
1395/3/26
بتيستان
بتيستان BETISTAN
1395/3/26
سلكوپ
سلكوپ CELECOP
1395/3/26
فناكر
فناكر FENACARE
1395/3/26
روزدارو     تأسيس 1342
روزدارو تأسيس 1342
1395/6/4
: 1963
: 1963 ROUZDAROU Since
1395/6/6
آزيتروسپت
آزيتروسپت Azitrosept
1395/7/5
سي ويتروز
سي ويتروز Civitrouz
1395/7/8
ديتري مكس
ديتري مكس Ditrimax
1395/7/8
اپاپريل
اپاپريل Epapril
1395/7/8
اريتروسپت
اريتروسپت Erytrosept
1395/7/8
لووفلاكس
لووفلاكس Levoflax
1395/7/8
نكسي رست
نكسي رست Nexirest
1395/7/8
افلاكس
افلاكس Oflax
1395/7/8
ليپ استاپ
ليپ استاپ Lipestop
1395/7/22
مفاسين
مفاسين Mefacin
1395/7/22
ري هايدروز
ري هايدروز Rehydruz
1395/8/12
روزافن- كد
روزافن- كد Ruzaphen-cod
1395/8/12
سيكلاتور
سيكلاتور CYCLATOR
1395/9/10
روز دارو تاسيس:1342
روز دارو تاسيس:1342
1395/10/16
: 1963
: 1963 ROUZ DAROU Since
1395/10/16
فوليكوفور
فوليكوفور folicofor
1396/3/27
نوتري روز
نوتري روز Nutriroz
1397/3/6
روزاويت
روزاويت Rozavit
1397/3/6
سرتيرا
سرتيرا Sertira
1397/4/26
رسپيروز
رسپيروز Respirouz
1397/4/26
لامي روز
لامي روز Lamirouz
1397/4/26
سيزوتول
سيزوتول Sizotol
1397/4/26
تستورايد
تستورايد Testoride
1397/4/27
منوروز
منوروز MenoRoz
1397/6/13
جموزيل
جموزيل Gemozil
1397/6/14
ايتروزين
ايتروزين Itrozin
1397/7/2
ويلوتكس
ويلوتكس Vilotex
1397/7/2
روزوكين
روزوكين Rozoqine
1397/7/2
تياروز
تياروز Thiaroz
1397/7/2
يونيكوفر
يونيكوفر Unicoferr
1397/7/5
والپروز
والپروز Valprouz
1397/8/2
والپرين
والپرين Valprin
1397/8/2
روزاسيپ
روزاسيپ Rozacip
1397/8/3
آسيكلوروز
آسيكلوروز Acyclorouz
1397/8/3
اولاروز
اولاروز Olarouz
1397/8/3
اولاپين
اولاپين Olapine
1397/8/3
روزولان
روزولان Rozolan
1397/8/3
مگنازول
مگنازول Magnazole
1397/8/5
رزفورمين
رزفورمين Rozformin
1397/8/13
گليمپيكس
گليمپيكس Glimepix
1397/8/14
متوليپتين
متوليپتين Metoliptin
1397/8/14
كلاروزين
كلاروزين Clarozin
1397/8/15
سيتاپان
سيتاپان Sitapan
1397/11/2
داپالومت
داپالومت Dapalumet
1397/11/2
جميكسوسين
جميكسوسين Gemixocin
1397/11/2
پكست
پكست Pexet
1397/11/2
امبينوكس
امبينوكس Ambinox
1397/11/2
اونسرون
اونسرون Onseron
1397/11/2
نفروز
نفروز Nephroz
1397/11/25

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14742893
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14718995
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید حمیدرضا بهشتی ک . م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره ، شرکت آرمان فارمد دارو بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی ک . م xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ، شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای محسن بیگلری ک . م xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره ، شرکت دارویی سپاکو دارو بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای شهرام زاهدی ک . م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل ، شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای حمید اژدری ک . م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، بروات ، عقود و قراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره و احدی از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد واوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیات مدیره معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14650599
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14650609
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع فعالیت شرکت به : ۱. ایجاد واحدهای تولیدی صنعتی و تحقیقاتی فرآورده‌های داروئی ، بهداشتی ، غذائی ، آرایشی ، شیمیائی و صنایع جانبی . ۲. مطالعه ، بررسی و تحقیق در مورد صنعت دارو و ایجاد مراکز تحقیقاتی و توسعه در مورد صنایع مذکور در بند یک ( فوق ) . ۳. سرمایه گذاری بمنظور ایجاد طرح‌ها و خرید سهام شرکت‌ها و کارخانجات . ۴. واردات و صادرات وسایل و مواد اولیه و ساخته شده داروئی ، غذایی ، آرایشی ، بهداشتی ، مواد شیمیائی ، لوازم جراحی و آزمایشگاهی . ۵. نمایندگی کارخانجات تولیدی و واحدهای بازرگانی داخلی و خارجی و فعالیت‌های مربوط به آنها . ۶. پخش و فروش تولیدات ، واردات فرآورده‌های داروئی ، غذایی ، آرایشی ، شیمیائی و لوازم پزشکی و بطور کلی هر گونه اقدام و فعالیت در این زمینه در هر نقطه از کشور . ۷. ایجاد واحدهای کشت گیاهی . ۸. مبادرت به کلیه عملیات مجازی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق هدف‌های شرکت لازم باشد . ۹. واردات و تولیدات مکمل‌های غذایی ، داروئی ، گیاهی ، سنتی ، ورزشی و فرآورده‌های طبیعی و تولید اقلام آرایشی بهداشتی . درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم تغییر یافت و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14569332
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، آرژانتین ساعی ، خیابان شهید خالد اسلامبولی ، خیابان هفتم ، پلاک ۲۲ ، طبقه چهارم کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198150
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمیدرضا بهشتی ک.م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت آرمان فارمد دارو بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی سید وحیدرضا بهشتی ک.م xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی کامبیز ببربیان ک.م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت دارویی سپاکو دارو بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی شهرام زاهدی ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی حمید اژدری ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، عقود و قراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره و احدی از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت و یا با امضای نائب رئیس هیات مدیره و احدی از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیات مدیره معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14190663
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: سید حمیدرضا بهشتی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت دارویی سپاکو دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ شرکت سرمایه گذاری دارویی پورادارو ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت آرمان فارمد دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ حوروش فره وشی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو علی البدل انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035384
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای علی منتصری ک. م xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم حوروش فره وشی ک. م xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت آرمان فارمد دارو بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای حمید اژدری ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهرام زاهدی ک. م xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، عقود و قراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا جناب آقای سیدوحیدرضا بهشتی و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و احدی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضای جناب آقای سیدوحیدرضا بهشتی و احدی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13607096
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه خود را به شرح ذیل به آقای رامین رادمنش (مدیرعامل) با کد ملی xxxxxxxxx۹ تفویض نمود: اعلام/ اعطای نمایندگی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از کلیه ادارات و مراجع رسمی دولتی، موسسات خصوصی و غیره بر اساس تصویب هیئت مدیره. نصب و عزل مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان بر اساس سیاست‌های مصوب هیئت مدیره. عقد هر نوع قرارداد بر اساس مفاد مصوب در آیین نامه معاملات و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و ماشین الات و غیره پس از تصویب هیئت مدیره، که جزء موضوع باشد. عقد قرارداد فروش محصولات شرکت همچنین انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای واردات و صادرات محصولات تولیدی مطابق شرایط امضاهای مجاز در روزنامه رسمی. افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات. اقدام در جهت دریافت مطالبات و واریز به حساب‌های بانکی شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعات مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران. تهیه و تنظیم آیین نامه‌های داخلی مربوط به شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. تحصیل اعتبار از بانک‌ها و موسسات و شرکت‌ها و انجام هر گونه معامله با بانک‌ها و اخذ تسهیلات به هر مبلغ و به هر مدت و پیش بینی هزینه‌های مربوطه و یا هرگونه شرایطی که با صرف و صلاح شرکت مقتضی باشد مطابق شرایط امضاهای مجاز در روزنامه رسمی. تهیه و تنظیم بودجه سالانه جهت ارائه به هیئت مدیره و اجرای آن پس از تصویب هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی و با تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن حق صلح و سازش و تمام اختیارات راجع به امر دارسی و تعیین وکیل و تفویض اختیار کلیه اختیارات لازم و حق توکیل به غیر وکیل و عزل او بر اساس شرایط امضاهای مجاز در روزنامه رسمی. نظارت بر استفاده مناسب از امکانات مختلف سازمان، و حفظ و نگهداری و صیانت از اموال شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533848
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای علی منتصری ک. م xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم حوروش فره وشی ک. م xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت آرمان فارمد دارو بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان دارای دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای حمید اژدری ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رامین رادمنش ک. م xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. الف) کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، عقود و قراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا جناب آقای سید وحیدرضا بهشتی و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و احدی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضا جناب آقای سید وحیدرضا بهشتی و احدی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ب) اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533850
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی راهبرد پیام با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی آتیه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند و ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13465392
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۶ و اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۱۱/۸/۹۵ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۲۰/۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده و سود انباشته و نقدی بموجب گواهی بانکی شماره ۲۵ مورخ ۱۷/۰۲/xxx۶ بانک ملی شعبه شرکت کارخانجات داروپخش افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13420399
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین رادمنش کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا هیات مدیره) برای باقی مانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، عقود و قراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا سیدوحید رضا بهشتی ش م xxxxxxxxx۰ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره و احدی از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت و یا با امضا سیدوحید رضا بهشتی و احدی از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر مییباشد اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیات مدیره معتبرمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068348
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره، شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای احمد شیبانی ک. م xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، خانم حوروش فره وشی ک. م xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره، شرکت آرمان فارمد داروبشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره، شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیاندارای دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای حمید اژدری ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و خانم سیده زهرا طلوعی برزانده ک. م xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء هیأت مدیره به سمت مدیر عامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، برات و عقود وقراردادها با امضاء مدیر عامل و رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و احدی از اعضاء هیأت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی ازاعضاءهیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990989
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی راهبرد پیام با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. خانم حوروش فره وشی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید حمیدرضا بهشتی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری دارویی پورادارو ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت آرمان فارمد دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و شرکت دارویی سپاکو دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12772179
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد شیبانی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید اژدری کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید ثاقبی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم حوروش فره وشی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سیده زهرا طلوعی برزانده کدملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، برات و عقود وقراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و احدی از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی ازاعضاءهیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12413686
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر سیدحمیدرضا بهشتی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای دکتر آصف یعقوبی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حمید اژدری xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آرمان فارمد دارو (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم دکترحوروش فره وشی با کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهندس مجید ثاقبی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای حمید اسدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل شرکت و دبیر جلسات هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت همچنین کلیه چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و احدی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. ـ
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12413689
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ به تصویب. رسید. مؤسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره بمدت دوسال بقرار ذیل انتخاب شدند: آقای دکتر سیدحمید رضا بهشتی ک م xxxxxxxxx۸ عضو اصلی شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب (سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۳۴ عضو اصلی شرکت آرمان فارمد دارو (سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۶۳ عضو اصلی آقای مهندس مجید ثاقبی ک م xxxxxxxxx۷ عضو اصلی خانم دکتر حوروش فره وشی ک م xxxxxxxxx۷ عضو اصلی آقای دکتر ابوالحسن آل محمد ک م xxxxxxxxx۹ عضو علی البدل شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو(سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۵۵ عضو علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9384197
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس اصلی ومؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734047
آگهی تغییرات شرکت روزدارو سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۴/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1559086
آگهی تغییرات شرکت روزداروسهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس:تهران، کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، خیابان داروپخش،خیابان اردیبهشت یکم،خیابان اردیبهشت سوم، پلاک ۱ با کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397596
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند
آقای سید حمیدرضا بهشتی ک مxxxxxxxxx۸ ـ آقای ابراهیم ناصری فر ک مxxxxxxxxx۲
ـ آقای مجید ثاقبی ک مxxxxxxxxx۷ ـ شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب (سهامی خاص) ش مxxxxxxxxx۳۴ ـ شرکت آرمان فارمد دارو (سهامی خاص) ش مxxxxxxxxx۶۳ بسمت اعضای اصلی و آقای سید ابوالحسن آل محمد ک مxxxxxxxxx۹ و شرکت سپاکو دارو ش مxxxxxxxxx۵۵ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397597
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید.
آقای سید حمیدرضا بهشتی ک مxxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره,
آقای آصف یعقوبی با کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره,
آقای حمید اژدری با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آرمان فارمد دارو (سهامی خاص) با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ به سمت عضوء هیات مدیره,
آقای ابراهیم ناصری فر با کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضوء هیات مدیره و آقای مهندس مجید ثاقبی با کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضوء هیات مدیره عضوء هیات مدیره و آقای حمید اسدی زاده بعنوان مدیرعامل شرکت به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تعیین گردیدند.
کلیه اسناد تعهدآور شرکت همچنین کلیه چکها, بروات, سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و احدی از اعضاء هیات مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228257
آگهی تغییرات شرکت روزدار و سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای هرمز اخوان ک . م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت داروسازی آریا و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بجای آقای سید جمال سعیدواقفی بسمت عضو هیات مدیره انتخاب گردید. آقای دکتر مصطفی تقوی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای دکتر ابراهیم ناصری فر با کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای دکتر حمیدرضا بهشتی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای دکتر هرمز اخوان با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت داروسازی آریا (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید اژدری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت دبیر و عضو هیات مدیره و آقای حمید اسدی زاده با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد تعهدآور شرکت همچنین کلیه چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیات مدیره آقای دکتر مصطفی تقوی، آقای دکتر هرمز اخوان، آقای دکتر ابراهیم ناصری فر و آقای حمید اژدری بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1211023
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی‌عام ‌به‌ شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای دکتر مصطفی تقوی (عضو اصلی) با شماره ملی xxxxxxxxx۱ دکتر ابراهیم ناصری فر (عضو اصلی) با شماره ملی xxxxxxxxx۲ دکتر سید حمیدرضا بهشتی (عضو اصلی) با شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت سپاکودارو (عضو اصلی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و شرکت داروسازی آریا (عضو علی البدل) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳.
۲ـ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000257
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی روزدارو سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/۹۱ فریدون روشنائی مقدم به ش ملی xxxxxxxxx۳ به جای مرتضی نیلفروشان شهشهانی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید. در نتیجه سیدجمال سعیدواقفی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و ابراهیم ناصری فر به ش ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خسرو نیرومند به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت دبیر هیئت مدیره و مصطفی تقوی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و فریدون روشنائی مقدم به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 930133
آگهی افزایش سرمایه شرکت داروسازی روز دارو سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۷ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده از طریق سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه تامین گردیده افزایش یافت و مبلغ xxx/xxx/۲۷ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۴ مورخ ۲۵/۸/۹۱ بانک سرمایه شعبه میرزای شیرازی کد xxx۴ پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۱/۹/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11604506
آگهی افزایش سرمایه شرکت داروسازی روز دارو سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱/۴/۹۱ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۷ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده از طریق سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه تامین گردیده افزایش یافت و مبلغ xxx/xxx/۲۷ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۴ مورخ ۲۵/۸/۹۱ بانک سرمایه شعبه میرزای شیرازی کد xxx۴ پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۱/۹/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649247
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی روز دارو سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10654024
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی روز داروسهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۷۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11134330
آگهی تصمیمات شرکت روز دارو سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و غلامحسین دوانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مرتضی نیلفروشان‌شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و خسرو نیرومند به کد ملی xxxxxxxxx۳ و مصطفی تقوی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم ناصری‌فر به کد ملی xxxxxxxxx۲ و سید جمال سعیدواقفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی و فریدون روشنایی‌مقدم به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو علی‌البدل ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ مرتضی نیلفروشان‌شهشهانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید جمال سعید‌واقفی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و بهمن پاکباز (خارج از اعضا) به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و خسرو نیرومند بسمت دبیر تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سیار اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10521518
آگهی تصمیمات شرکت روز دارو سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به سمت بازرس اصلی و غلامحسین دوانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات