شهاب خودرو

شرکت شهاب خودرو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100372558
29
افراد
25
آگهی‌ها
8747
شماره ثبت
1342/3/28
تاریخ تأسیس

اشخاص شهاب خودرو

در این بخش تمامی اشخاصی که در شهاب خودرو دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
احمد نعمت بخش
احمد نعمت بخش
از 1390/10/17
طرف آستان قدس رضوی
طرف آستان قدس رضوی
از 1390/10/17
سیاوش آزاد منش
سیاوش آزاد منش
از 1390/10/17
محمود دلیلی شعاعی
محمود دلیلی شعاعی
از 1390/10/17
رضا رحمانی
رضا رحمانی
از 1390/10/17
سید غیاث الدین طاهری
سید غیاث الدین طاهری
از 1390/10/17
مصطفی جهانبانی
مصطفی جهانبانی
بازرس علی‌البدل از 1391/12/12
احمد حسنی
احمد حسنی
بازرس علی‌البدل از 1393/1/10
علی موسی رضا
علی موسی رضا
از 1393/2/10
علی‌رضا غمگسار
علی‌رضا غمگسار
عضو هییت مدیره از 1393/2/10
محمد حیدری
محمد حیدری
از 1389/8/20
محمدعلی وطنی
محمدعلی وطنی
از 1389/8/20
حسن چوپانکاره
حسن چوپانکاره
از 1389/8/20
محمد مهدی سیادت
محمد مهدی سیادت
از 1389/8/20
حمیدرضا بابایی
حمیدرضا بابایی
از 1393/8/18
یوسف پاشانژاد
یوسف پاشانژاد
عضو هییت مدیره از 1393/8/18
رضا الماسی
رضا الماسی
نایب رییس هییت مدیره از 1393/8/18
محمدرضا نوری
محمدرضا نوری
از 1393/8/18
جعفر جولا
جعفر جولا
عضو هییت مدیره از 1393/8/18
کیهان کاوسی چاهک
کیهان کاوسی چاهک
نایب رییس هییت مدیره از 1394/2/21
رضا زنگنه نژاد
رضا زنگنه نژاد
عضو هییت مدیره از 1396/10/25
منوچهر منطقی
منوچهر منطقی
رییس هییت مدیره از 1396/10/25
میثم مظفر
میثم مظفر
عضو هییت مدیره از 1396/10/25
علی اصغر عنابستانی
علی اصغر عنابستانی
نایب رییس هییت مدیره از 1396/10/25
سید محمد حسن موسوی
سید محمد حسن موسوی
عضو هییت مدیره از 1396/10/25
حسین قاهری
حسین قاهری
از 1397/7/1
فرهاد بوجار
فرهاد بوجار
از 1397/7/1
علی رضوانی فر
علی رضوانی فر
از 1397/7/1
محمد صالح غفوریان
محمد صالح غفوریان
عضو هییت مدیره از 1397/7/1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14813043
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14629844
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14413431
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم بهxxxxxxxxx۰ سهم ۱۰ ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14325308
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رضوانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان عضو هیات مدیره ـ علی اصغر عنابستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان رئیس هیات مدیره ـ محمد صالح غفوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت کمباین سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیات مدیره ـ میثم مظفر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره ـ حسین قاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان عضو هیات مدیره و فرهاد بوجار به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل خارج از هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیات مدیره طبق ماده۵۳ اساسنامه به استثناء بندهای۶ و ۸ آن به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14234455
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بصیر محاسب توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه بازرسی حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ و ۹۶ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170840
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسناد شماره گذاری، مکاتبات مربوط به شماره گذاری و اسناد المثنی مربوط به خودروهای سنوات گذشته و جاری، با امضاء مدیرعامل رضا زنگنه نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و در غیاب ایشان با امضاء معاون مالی و اداری (محمدرضا امیرآبادیان) همراه با مهر برجسته انجام شود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14145630
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: طرح و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری و نزد مرجع قضایی و اداری، داوری، مالیاتی، هیأت های حل اختلاف و هیأت های تشخیص، در دادسراها و دادگاههای بدوی، تجدید نظر و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی در هر مرحله اعم از بدوی و تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی و ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض ثالث با حق انتخاب و اختیار وکیل دادگستری و عزل آن و انعقاد قرارداد با آنان با تصریح به اینکه وکیل مرقوم دارای کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی و رسیدگی از جمله: وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی وکالت در مصالحه و سازش وکالت در ادعای جعل با انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، وکالت در تعیین جاعل وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ـ وکالت در توکیل ـ وکالت در تعیین مصدق و کارشناس ـ وکلات در دعوای خسارت ـ وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا ـ وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ـ ورود ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ـ وکالت در دعوی متقابل و دفاع در برابر آن ـ وکالت در ادعای اعسار ـ وکالت در قبول یا در سوگند وکالت در حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14060155
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴، شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸، شر کت کمباین سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹، شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شرکت توسعه نفت و گاز رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ را به عنوان اعضاء اصلی و شرکت بین المللی عمران رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ را به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14060163
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر منطقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای علی اصغر عنابستانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره (عضو موظف)، آقای میثم مظفر به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای سید محمد حسن موسوی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای رضا زنگنه نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل ویک نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره موضوع ماده ۵۳ اساسنامه به استثناء بندهای ۶ و ۸ آن (بر اساس اختیارات قبلی تفویض شده به مدیر عامل) به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13972179
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران کیلومتر ۹ بزرگراه شهید لشکری (جاده مخصوص کرج)، کدپستی: xxxxxxxxx۱ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476680
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر برای مدت یک سال به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردید. ترازنامه، صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال xxx۵ تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12595723
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12557878
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سالهای مالی منتهی به xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حساب نگر متین بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بسمت بازرس علی البدل برای سالهای مالی ۹۳ و ۹۴ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12535647
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بشناسه ملی به عنوان بازرس اصلی و مصطفی جهانبانی بشماره ملی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12298689
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو سهامی‌عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بین المللی عمران رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و کیهان کاوسی چاهک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه کرامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و رضا الماسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و یوسف پاشانژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی رشد سرمایه رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و احمد نعمت بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت آرکا تدبیر تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و سیاوش آزادمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای باقی مانده دوره تصدی انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و اسناد رسمی و قراردادها با امضا مدیرعامل و معاون مالی آقای حمید رضا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به همراه رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی, نایب رئیس هیئت مدیره و نیز در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و معاون مالی همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12049711
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی ذیل برای مدت دو سال به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت بین المللی عمران رضو ی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ شرکت بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ شرکت بین المللی رشد سرمایه رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ شرکت مدیریت سرمایه کرامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ وشرکت مدیریت آرکا تدبیر تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12049717
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بین المللی عمران رضوی به ش م xxxxxxxxx۵۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای رضا الماسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یوسف پاشانژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی رشد سرمایه رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای جعفر جولا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه کرامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای احمد نعمت بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت آرکا تدبیر تجارت به ش م xxxxxxxxx۶۰ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای سیاوش آزاد منش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء) بعنوان مدیرعامل تا پایان دوره تصدی و ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردید. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد رسمی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و معاون مالی آقای حمیدرضا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به همراه رئیس هیئت مدیره ودر غیاب وی، نایب رئیس هیئت مدیره و نیز در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و معاون مالی همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530907
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران ش.م xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد حسنی ک.م xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار قدس جهت درج آگهی ها شرکت تعیین گردید. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آستان قدس رضوی و موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و شرکت توسعه نفت و گاز رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530912
آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد نعمت بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از آستان قدس رضوی بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای علی موسی رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای حجت سیفلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای سید غیاث الدین طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای علیرضا غمگسار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای سیاوش آزادمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیات مدیره) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء مجاز کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله، سفته، چک و برات و... با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه اوراق اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015731
آگهی تصمیمات شرکت شهاب خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و مصطفی جهانبانی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012911
آگهی افزایش سرمایه شرکت شهاب خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت تامین گردیده افزایش یافته_است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712788
آگهی تصمیمات شرکت شهاب خودروسهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مصطفی جهانبانی به کدملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی حجت سیفلو به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی سید غیاث الدین طاهری به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت توسعه نفت و گاز رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی رضا رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی محمود دلیلی شعاعی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ احمد نعمت بخش به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۱ سید غیاث الدین طاهری به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد نعمت بخش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیاوش آزادمنش به کدملی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد رسمی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10266081
آگهی تصمیمات شرکت شهاب خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مصطفی جهانبانی به کدملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی حجت سیفلو به کدملی xxxxxxxxx۵ شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی سید غیاث الدین طاهری به کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت توسعه نفت و گاز رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی رضا رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی محمود دلیلی شعاعی به کدملی xxxxxxxxx۰ احمد نعمت بخش به کدملی xxxxxxxxx۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۱ سید غیاث الدین طاهری به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد نعمت بخش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیاوش آزادمنش به کدملی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد رسمی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11194301
آگهی تصمیمات شرکت شهاب خودرو سهامی عام ثبت شده به شماره۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۸/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن چوبانکار به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ محمدمهدی سیادت به کد ملیxxxxxxxxx۵ ـ محمدعلی وطنی به کد ملیxxxxxxxxx۵ ـ محمد حیدری به کد ملیxxxxxxxxx۵ ـ احمد نعمت‌بخش به کد ملیxxxxxxxxx۶. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۹/۸۹ محمد حیدری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محمدمهدی سیادت به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد رسمی و قراردادها با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11663489
آگهی تصمیمات شرکت شهاب خودرو سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۸۸ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و مصطفی جهانبانی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات