زامیاد

شرکت زامیاد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100370594 (فعال)
34
افراد
37
آگهی‌ها
8682
شماره ثبت
1342/2/16
تاریخ تأسیس

اشخاص زامیاد

در این بخش تمامی اشخاصی که در زامیاد دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
علی شیخ زاده
علی شیخ زاده
از 1397/12/9
محمد تقی چراغی
محمد تقی چراغی
عضو هیئت مدیره از 1397/12/9
فرزاد غزائی
فرزاد غزائی
از 1397/5/22
تحویل خودرو
تحویل خودرو
از 1397/5/22
علی‌رضا بادکوبه هزاوه
علی‌رضا بادکوبه هزاوه
از 1397/5/22
حسین هشترودی محمودی
حسین هشترودی محمودی
از 1397/5/22
اردشیر امینی
اردشیر امینی
از 1397/5/22
محمد زارع اشک زری
محمد زارع اشک زری
از 1397/5/22
بهزاد ظهیری
بهزاد ظهیری
مدیر عامل از 1396/6/20
محسن احمدی باصیری
محسن احمدی باصیری
نائب رئیس هیئت مدیره از 1396/6/20
فرامرز فیروزکوهی
فرامرز فیروزکوهی
از 1395/6/31
حمید ترکی
حمید ترکی
از 1395/6/31
ابوالفضل کزازی
ابوالفضل کزازی
از 1395/6/31
علی اصغر حسن زاده شوئیلی
علی اصغر حسن زاده شوئیلی
از 1395/6/31
فریدون حمیدی
فریدون حمیدی
از 1395/6/31
حسین بزرگ زاده
حسین بزرگ زاده
از 1395/6/31
عبدالرضا امینی شیرازی
عبدالرضا امینی شیرازی
از 1395/6/31
حسنعلی صادق زاده
حسنعلی صادق زاده
از 1395/6/31
حسین اشتری
حسین اشتری
از 1395/6/31
فیاض زاهد
فیاض زاهد
از 1394/6/22
کورش رستمی
کورش رستمی
از 1393/4/21
محمد قربانی
محمد قربانی
از 1393/4/21
رضا سرائی
رضا سرائی
مدیر عامل از 1389/11/27
علی‌رضا کرمی
علی‌رضا کرمی
از 1389/11/27
نعمت اله پوستین دوز
نعمت اله پوستین دوز
از 1391/4/21
حسن شمس
حسن شمس
مدیر عامل از 1390/7/27
داود کاغذگران
داود کاغذگران
رئیس هیئت مدیره از 1390/7/27
جلیلی امیری
جلیلی امیری
نائب رئیس هیئت مدیره از 1390/7/27
واحسان اله تاجیک اسمعیلی
واحسان اله تاجیک اسمعیلی
از 1390/7/27
اشکان جوادنیا
اشکان جوادنیا
عضو هیئت مدیره از 1390/7/27
بهرام زبرجد
بهرام زبرجد
از 1389/6/29
پرویز آفتاب سوار
پرویز آفتاب سوار
از 1389/6/29
همچنین فرزاد نشان
همچنین فرزاد نشان
مدیر عامل از 1389/6/29
علی حداد
علی حداد
از 1389/6/29

شرکت‌های مادر زامیاد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در زامیاد دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه زامیاد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که زامیاد در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14722257
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوا ن بازرس قانونی شرکت برای سال مالی xxx۸ انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14609670
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی شیخ زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و محمد تقی چراغی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218995
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد زارع پور اشکذری ( کدملی xxxxxxxxx۰ ) به عنوان نماینده شرکت بازرگانی سایپایدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت عضو مؤظف هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و فرزاد غزائی (کد ملی xxxxxxxxx۱) به عنوان نماینده شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بسمت عضو مؤظف هیئت مدیره و علیرضا بادکوبهء هزاوهء ( کدملی xxxxxxxxx۱ ) به عنوان نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ) و عضو غیرمؤظف هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و اردشیر امینی (کد ملی xxxxxxxxx۸ ) به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ) و عضو غیرمؤظف هیئت مدیره و حسین هشترودی محمودی (کد ملی xxxxxxxxx۹) به عنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت عضو غیرمؤظف هیئت مدیره . هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را بشرح ذیل به مدیرعامل واگذار نمودند: - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی. - تصویب آیین نامه های داخلی شرکت - افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و ﻣﺆسسات قانونی دیگر. - دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت - تحصیل تسهیلات از بانک ها ، شرکت ها و ﻣﺆسسات رسمی بارعایت مقررات اساسنامه حاضر - تصویب ساختارسازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد - عزل و نصب کارکنان . - اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، درهر یک ازدادگاهها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری ، ازطرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری ؛ باحق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رﺃی ، در خواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی واعاده دادرسی ، مصالحه وسازش،استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قرارداد های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن) ؛ اجرای حکم نهایی وقطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی وتعقیب آنها ، تعیین مصدق وکارشناس ، انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث ودفاع از دعوی ثالث ، دعوای متقابل ودفاع درمقابل آنها ، ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، ﺗﺄمین خواسته ، ﺗﺄمین ضرر وزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر. کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از جمله چک ، سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت در تمامی موارد معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . ۴ - هیئت مدیره جهت امضاء ذیل اسناد مالکیت و مدارک فروش کلیه خودروهای تولیدی و وارداتی شرکت و درخواست فک رهن ، منفرداً یا مجتمعاً آقایان: ۴-۱-فرامرز فیروزکوهی قائم مقام معاونت فروش و خدمات پس از فروش با شماره ملی xxxxxxxxx۸ ۴ -۲- عبدالرضا امینی شیرازی مدیر عملیات فروش و تحویل خودرو با شماره ملی xxxxxxxxx۷ ۴-۳- حمید ترکی مدیر بازاریابی و برنامه ریزی فروش با شماره ملی xxxxxxxxx۳ ۴-۴- حسن صادق زاده رئیس اداره عملیات فروش با شماره ملی xxxxxxxxx۹ ۴-۵- حسین اشتری رئیس امور نمایندگی ها با شماره ملی xxxxxxxxx۱ ۴-۶- مجید عنبری سرپرست عملیات فروش و تحویل خودرو با شماره ملی xxxxxxxxx۵ را تعیین نمودند .
پxxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188299
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۷ و بموجب مجوز شماره xxx۳۲,xxx مورخ ۲۳/۰۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید وجایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169362
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲، شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹، شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱، شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14098580
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اردشیر امینی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035757
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشید الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و نماینده شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و آقای محمد زارع پور اشکذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و نماینده شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین نمودند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13807564
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد زارع پور اشکذری (کد ملی xxxxxxxxx۰) به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷) " برای بقیه مدت تصدی انتخاب و بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت بشرح ذیل به ایشان واگذار گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و ﻣﺆسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و ﻣﺆسسات رسمی بارعایت مقررات اساسنامه حاضر عزل و نصب کارکنان. اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهر یک ازدادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری؛ باحق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رﺃی، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی وقطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی وتعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع از دعوی ثالث، دعوای متقابل ودفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، ﺗﺄمین خواسته، ﺗﺄمین ضرر وزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر.) کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت در تمامی موارد معتبر خواهد_بود و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647822
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx۳ مورخ ۷/۵/۹۶ سازمان بورس و واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13629123
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرزاد غزائی (کدملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و محسن احمدی باصیری (کدملی xxxxxxxxx۷) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهزاد ظهیری (کدملی xxxxxxxxx۳) به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند. بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و ﻣﺆسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و ﻣﺆسسات رسمی بارعایت مقررات اساسنامه حاضر عزل و نصب کارکنان. اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهر یک ازدادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری؛ باحق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رﺃی، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی وقطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی وتعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع از دعوی ثالث، دعوای متقابل ودفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، ﺗﺄمین خواسته، ﺗﺄمین ضرر وزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر.) کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت در تمامی موارد معتبر خواهد_بود و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566733
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد ظهیری ک. م xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا یدک ش. م xxxxxxxxx۲۷ انتخاب و جایگزین نماینده قبلی گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540011
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن احمدی باصیری (کدملی xxxxxxxxx۷) بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13526141
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین هشترودی محمودی (کد ملی xxxxxxxxx۹) بعنوان عضو هیئت مدیره ببه نمایندگی شرکت گروه سرمایه گزاری سایپا (سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به جای اقای حسین بزرگ زاده انتخاب گردید و آقای علیرضا بادکوبهء هزاوهء (کد ملی xxxxxxxxx۱) به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125147
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون حمیدی (کدملی xxxxxxxxx۱) به عنوان نماینده شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹) عضو هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای علیرضا بادکوبهء هزاوهء (کدملی xxxxxxxxx۱) به عنوان نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲) عضو هیئت مدیره آقای علی اصغر حسن زاده شوئیلی (کدملی xxxxxxxxx۷) به عنوان نماینده شرکت بازرگانی سایپایدک (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷) عضو هیئت مدیره آقای حسین بزرگ زاده (کدملی xxxxxxxxx۴) به عنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱) عضو و رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل کزازی (کدملی xxxxxxxxx۹) به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸) عضو هیئت مدیره انتخاب شدند بخشی از اختیارات هیأت مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت. افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و ﻣﺆسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و ﻣﺆسسات رسمی بارعایت مقررات اساسنامه حاضر. عزل و نصب کارکنان. اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهر یک ازدادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری؛ باحق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رﺃی، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی وقطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی وتعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع از دعوی ثالث، دعوای متقابل ودفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، ﺗﺄمین خواسته، ﺗﺄمین ضرر وزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر. کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت در تمامی موارد معتبر خواهد_بود و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره جهت امضاء ذیل اسناد مالکیت و مدارک فروش کلیه خودروهای تولیدی و وارداتی شرکت و درخواست فک رهن، آقایان: فرامرز فیروزکوهی قائم مقام معاونت فروش و خدمات پس از فروش با شماره ملی xxxxxxxxx۸ حمید ترکی مدیر بازاریابی و برنامه ریزی فروش با شماره ملی xxxxxxxxx۳ حسین اشتری رئیس امور نمایندگی‌ها با شماره ملی xxxxxxxxx۱ حسن صادق زاده رئیس اداره عملیات فروش با شماره ملی xxxxxxxxx۹ مجید عنبری سرپرست محصولات سبک با شماره ملی xxxxxxxxx۵ عبدالرضا امینی شیرازی مدیر عملیات فروش و تحویل خودرو با شماره ملی xxxxxxxxx۷ را تعیین نمودند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086542
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ را به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ وشرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ وشرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717352
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxxxxx , xxx مورخ ۱۹/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت شرکت افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12640141
آگهی تغییرات شرکت زامياد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای حسین بزرگ زاده با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای فیاض زاهد با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای فریدون حمیدی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل آقای علی اصغر حسن زاده شوئیلی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان عضو هیات مدیره آقای علیرضا بادکوبهء هزاوهء با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل(سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهد آورشرکت از قبیل؛ چک، سفته و بروات و اوراق تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر ازاعضای هیات مدیره با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12642658
آگهی تغییرات شرکت زامياد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12085985
آگهی تغییرات شرکت زامیاد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • آقای علیرضا بادکوبهء هزاوه ء(کد ملی xxxxxxxxx۱) به عنوان نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) (سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲) بسمت رئیس هیئت مدیره. - آقای فریدون حمیدی (کدملی xxxxxxxxx۱) به عنوان نماینده شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹) بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره. - آقای کورش رستمی (کدملی xxxxxxxxx۷) به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸) و عضو هیئت مدیره. - آقای محمد قربانی (کدملی xxxxxxxxx۷) به عنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱) و عضو هیئت مدیره. - آقای علی اصغر حسن زاده شوئیلی (کدملی xxxxxxxxx۷) به عنوان نماینده شرکت بازرگانی سایپایدک (سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷) و عضو هیئت مدیره. انتخاب شدند اختیارات هیات مدیره بشرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - تصویب آیین نامه های داخلی شرکت. - افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. - عزل و نصب کارکنان. - اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، و تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. - کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از جمله چک سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت در تمامی موارد معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12076224
آگهی تغییرات شرکت زامیاد سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸، شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱، شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389854
آگهی تغییرات شرکت زامیاد سهامی عام شماره ثبت ۸۶۸۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد قربانی بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) تا مورخ ۲۱/۴/۹۳ پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348807
آگهی تغییرات شرکت زامیاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ را بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی تعیین شد.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282350
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت تولید خودرو سایپا کاشان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۶۸ شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۴۷۴۹۰
باستناد صورتجلسه مورخ ۳۰/۹/xxx۲ هیئت مدیره شرکت
الف ـ آقای رمضان شرقی صومعه فرزند رحیم ش ش ۵۷ ت ت xxx۷ با کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف شرکت بازرگانی خودرو سایپا (سهامی خاص) بعنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره.
ب ـ آقای ناصر شاه باز فرزند قربانعلی ش ش xxx۰ ت ت xxx۰ با کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام بعنوان عضو غیرموظف و نائب رئیس هیئت مدیره.
ج ـ آقای فریبرز شهباز فرزند احمد ش ش xxx ت ت xxx۷ با کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) بعنوان عضو موظف هیئت مدیره.
د ـ شرکت زامیاد (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۲ بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره.
ه ـ آقای محمدرضا شیخ عطار فرزند علی ش ش xxx۰ ت ت xxx۲ با کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از طرف شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) بسمت مدیرعامل شرکت و عضو موظف هیئت مدیره برای مدت لغایت ۱۷/۹/xxx۳ انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره شرکت متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
شxxxxxx۵ اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154331
آگهی تغییرات شرکت زامیاد سهامی عام به ‌شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا باد کوبه هزاوه بسمت رئیس هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ جایگزین آقای نعمت اله پوستین روز برای بقیه مدت تصدی گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049316
آگهی تصمیمات شرکت زامیاد سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/۹۲ فریدون حمیدی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به جای رضا سرایی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان نماینده جدید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از جمله چک، سفته، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضاء امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه در ۷ بند تعیین گردید. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734941
آگهی تصمیمات شرکت زامیاد سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۶۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی نعمت اله پوستین روز به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی کوروش رستمی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی بهرام زبرجد به کدملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی رضا سرائی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی علی اصغر حسن زاده شوئیلی به کدملی xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند: به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱نعمت اله پوستین دوز به سمت رئیس هیئت مدیره، رضا سرائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10354681
آگهی تصمیمات شرکت زامیاد سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی نعمت اله پوستین روز به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی کوروش رستمی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی بهرام زبرجد به کدملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی رضا سرائی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی علی اصغر حسن زاده شوئیلی به کدملی xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند: به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ نعمت اله پوستین دوز به سمت رئیس هیئت مدیره، رضا سرائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11507636
آگهی افزایش سرمایه شرکت زامیاد سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۲۵ مورخ ۲۷/۳/۹۱ بانک ملت شعبه زامیاد پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649222
آگهی افزایش سرمایه شرکت زامیاد سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۶/۴/۹۰ و هیئتمدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۲۵ مورخ ۲۷/۳/۹۱ بانک ملت شعبه زامیاد پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 390356

آگهی تصمیمات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا
(سهامی عام) بشماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۷/۹۰ داود کاغذگران به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و جلیل امیری به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پارس خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن شمس به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سایپا دیزل به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و احسان اله تاجیک اسمعیلی به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت زامیاد به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ و اشکان جوادنیا به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار مالی از قبیل چکها و سفته ها و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9775553
آگهی تصمیمات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۷/۹۰ داود کاغذگران به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۲ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و جلیل امیری به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پارس خودرو به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۴ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسن شمس به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سایپا دیزل به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و احسان‌اله تاجیک‌اسمعیلی به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت زامیاد به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۴ و اشکان جوادنیا به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار مالی از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء۲ نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10591589
آگهی تصمیمات شرکت زامیاد سهامی‌عام شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید.سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بارزس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر‌الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11358533
آگهی تصمیمات شرکت زامیاد سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۰ کورش رستمی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11695109
آگهی تغییرات شرکت زامیاد سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۶۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۱۱/۸۹ رضا سرائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات‌مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب وی با امضای ۲ نفر اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح صورتجلسه را به مدیرعامل واگذار نمود. هیئت‌مدیره بر اساس ماده ۴۴ اساسنامه شرکت اختیار امضا ذیل اسناد فروش کلیه محصولات تولیدی شرکت را به آقایان حسین بزرگ‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۴ و فرامرز فیروزکوهی به کد ملیxxxxxxxxx۸ و عبدالرضا امینی‌شیرازی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و حمید ترکی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و حسین اشتری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و حسنعلی صادق‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و علیرضا کرمی به کد ملی xxxxxxxxx۴ منفردا واگذار نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9688513
آگهی تصمیمات شرکت زامیاد (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۸۶۸۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۶/۸۹ علی حداد به ش.ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۸ و بهرام زبرجد به ش.ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سایپا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۱ و پرویز آفتاب‌سوار به ش.ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۷ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره و نعمت‌اله پوستین‌دوز به ش.ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و فرزاد نشان به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. همچنین فرزاد نشان به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره ممهور به مهرشرکت در تمامی موارد معتبر خواهدبود و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده۳۷ اساسنامه بشرح مندرج درصورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11361615
آگهی تصمیمات شرکت زامیاد سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) ـ شرکت بازرگانی سایپا یدک ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار ـ شرکت سرمایه‌گذاری سایپا ـ شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره ـ شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره ـ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9617599
آگهی تصمیمات در شرکت زامیاد سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۲/۸۹ بهرام زبرجد با نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی‌عام و همایون ریاحی‌چالشتری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار سهامی‌خاص و پرویز آفتاب‌سوار با نمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک سهامی‌خاص و سیدمرتضی تهامی با نمایندگی از شرکت موتور گیربکس واکسل سایپا سهامی‌خاص و نعمت‌اله پوستین‌دوز با نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سایپا سهامی‌عام و علی حداد با نمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات خودرو سایپا آذین سهامی‌عام و فرزاد نشان با نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا سهامی‌خاص به عنوان اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. نعمت‌اله پوستین‌دوز به سمت رئیس هیئت‌مدیره و همایون ریاحی‌چالشتری به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۸ از ماده ۵۱ به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات