کارخانجات پارس الکتریک

شرکت کارخانجات پارس الکتریک (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100367182
25
افراد
33
آگهی‌ها
8567
شماره ثبت
1341/12/9
تاریخ تأسیس

اشخاص کارخانجات پارس الکتریک

در این بخش تمامی اشخاصی که در کارخانجات پارس الکتریک دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های مادر کارخانجات پارس الکتریک

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در کارخانجات پارس الکتریک دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه کارخانجات پارس الکتریک

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که کارخانجات پارس الکتریک در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14803536
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۷ مورد تصویب قرارگرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14575692
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمود دربندی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ عنوان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سالار مرادی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت لوازم خانگی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای زعفر تنهاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا محمدی خجسته نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و بازرگانی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید اله بداشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت خدمات پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک‌ها ، سفته‌ها ، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . همچنین مکاتبات اداری و قراردادی کار ، با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ۷ هیئت مدیره در چارچوب ماده ۳۹ اساسنامه بخشی از اختیارات را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع ، نام و یا علامت تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره . پیشنهاد ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر اقامه هر گونه دعوی حقوقی و کیف ری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت و دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالح و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قرارداد‌های حاوی شرایط داوری با توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14181377
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب وسود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی زیر به مدت دوسال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت مهندسی و بازرگانی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ شرکت خدمات پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764743
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت عبارت: انجام کلیه عملیات و خدمات مربوط به سرویس تعمیرات و نصب انواع لوازم و ادوات و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی و دیگر محصولات مشابه و اجاره املاک و اموال غیرمنقول در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13619143
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورت سود و زیان در تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب گردید سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانون برای مدت یک سال انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199566
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۴ به تصویب ریسد سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ شرکت خدمات پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991971
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
پیرو آگهی بشماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx به تاریخ ۶/ ۵/ ۹۵ آقای هادی ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره صحیح می‌باشد که بدینوسیه اصلاح می‌گردد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941034
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر بهاروند به کد ملی xxxxxx۷۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره و محمد حسن آقائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره و هادی کاظمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به جای اردشیر فاموری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همجنین مکاتبات اداری و قراردادی کار با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12828951
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/ ۱۲/ xxx۳ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی واطلاعیه‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12368696
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات پارس الكتريك شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای اکبر بهاروند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدیاسر مهدی ابوترابی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسن آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای اردشیر فاموری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک ها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین مکاتبات اداری و قرارداد کار با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12085631
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جعفر جمالی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت صنایع مس شهید باهنربه شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳به سمت رئیس هیئت مدیره. ـ آقای سید یاسر مهدی ابوترابی فرد به کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد حسن آقائی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای اردشیر فاموری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیات مدیره. آقای اکبر بهاروند به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیات مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک ها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین مکاتبات اداری و قرارداد کار با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. محل قانونی شرکت به تهران خیابان طالقانی بین خیابان فرصت و خیابان ایرانشهر ساختمان xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12084417
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالیxxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت لوازم خانگی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418341
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام شماره ثبت ۸۵۶۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای جعفر جمالی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت صنایع مس شهید باهنر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان رضا آقامحمدیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره
محمدحسین وکیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و سید یاسر مهدی ابوترابی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره و کورش عاطفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند.
مقرر گردید حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک ها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین مکاتبات اداری و قراردادی کار با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378242
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام به ‌شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدحسین وکیلی به ک. م xxxxxxxxx۹ بجای علیرضا حیدرزاده به ک. م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش. م xxxxxxxxx۶۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای رضا آقامحمدیان به ک. م xxxxxxxxx۵ بجای آیت الله داودیان به ک. م xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به ش. م xxxxxxxxx۳۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای سید یاسر مهدی ابوترابی به ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای کوروش عاطفی به ک. م xxxxxxxxx۱ بجای مجید متقی فر به ک. م xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به ش. م xxxxxxxxx۴۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا فریوری به ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چکها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
همچنین مکاتبات اداری و قراردادهای کار با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
هیئت مدیره حدود و اختیارات مدیرعامل موضوع ماده ۳۹ اساسنامه در ۵ بند به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165616
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام به ‌شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115702
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علیرضا حیدرزاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا فریوری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ نائب رئیس و آیت الله داوودیان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
تعیین دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته ها بروات و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد مکاتبات اداری و قراردادهای کار با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 954841
آگهی تصمیمات در شرکت پارس الکتریک سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۱۰/۹۱ حدود اختیارات مدیرعامل موضوع ماده۳۹ اساسنامه در پنج بند بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9742315
آگهی تصمیمات در شرکت پارس الکتریک سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۹/۱۰/۹۱ حدود اختیارات مدیرعامل موضوع ماده۳۹ اساسنامه در پنج بند بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 932967
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۸۵۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۹/۹۱ فرید صباحی به کدملیxxxxxxxxx۸ به جای کورش سلیمان میگونی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ها و سفته ها و بروات و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد و مکاتبات اداری و قراردادهای کار با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11347466
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۸۵۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۰/۹/۹۱ فرید صباحی به کدملیxxxxxxxxx۸ به جای کورش سلیمان‌میگونی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد و مکاتبات اداری و قراردادهای کار با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907508
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی کورش سلیمان میگونی با کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی مجید متقی فر با کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی سیدیاسرمهدی ابوترابی فرد با کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی غلامرضا اکبرمنادی با کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی محمدرضا فریوری ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۱ مجید متقی فر به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا اکبرمنادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کورش سلیمان میگونی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و قراردادهای کار به امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10991845
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی کورش سلیمان‌میگونی با کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی مجید متقی‌فر با کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی سیدیاسرمهدی ابوترابی‌فرد با کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی غلامرضا اکبرمنادی با کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی محمدرضا فریوری ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۱ مجید متقی‌فر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا اکبرمنادی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و کورش سلیمان‌میگونی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره با یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و قراردادهای کار به امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11075222
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۷/۹۰ محمدرضا فریوری به کدملی xxxxxxxxx۱ بجای وحید جوادزاده بنمایندگی شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11585173
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی‌عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیر‌الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11067006
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۸۵۶۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳۰/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۴/۱۰/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبوررسید: سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10936778
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام ثبت شده به شماره۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۶/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۸/۸۹ واصل گردید: احمد شکرپور به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۰ به جای مجتبی حجازی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. مجید متقی‌فر به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات‌مدیره و حسن معتمد رضایی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات‌مدیره و احمد شکرپور به کدملی xxxxxxxxx۲ و وحید جوادزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ و سید یاسر مهدی ابوترابی‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و قراردادهای کار با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11328991
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۴/۸۹ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10498747
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۳۵/۳۲ مورخ ۲۱/۶/۸۹ نام شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام بشماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ صحیح میباشد و نام نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت حسن معتمد رضائی صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10309893
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پارس الکترونیک سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به نمایندگی حسن معتمدرضایی و شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به نمایندگی مجید متقی فر و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به نمایندگی سید یاسر مهدی ابوترابی فرد و شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به نمایندگی مجتبی حجازی و شرکت صنایع مس شهید باهنر به نمایندگی وحید جوادزاده. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۶/۸۹ مجتبی حجازی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن معمتدرضایی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک‌ها و سفته‌ها و برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و قراردادهای کار با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11140284
آگهی تغییرات شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۹۱۱و شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۲۸۴۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱/۶/۸۹ شرکت فوق‌الذکر:

۱ـ آقای مجتبی حجازی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ کدپستی:xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت مهندسی و بازرگانی پارس شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای فرهاد اسدی‌صفا به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و کدپستی:xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت کارخانجات پارس الکتریک شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و آقای علی جعفری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و کدپستی:xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت خدمات پارس شناسه ملیxxxxxxxxxxxx سمت عضو هیئت‌مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت‌مدیره۱۲/۲/۹۱ انتخاب شدند و مقرر گردیده کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها و هرگونه سند تعهدآور برای شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره با مهرشرکت معتبرمیباشد و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.

ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9882545
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۸/۸۸ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بسمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی‌نژاد بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11723925
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۴/۸۹ حسن معتمدرضائی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به سمت عضو جدید هیئت‌مدیره و نایب رئیس و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چکها، سفته‌ها، بروات و قرار دادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10866023
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۲/۸۹ وحید جوادزاده بجای فضل‌اله جعفری به نمایندگی از شرکت صنایع مس شهید باهنر و محسن‌علی حسینی بجای حسین فروغی‌امجد به نمایندگی از شرکت لوازم خانگی پارس بسمت اعضاء هیئت‌مدیره و مسعود حکیم‌جوادی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مجتبی اجازی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی علامه‌راد بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازقبیل چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات