تولیدی لنت ترمز ایران

شرکت تولیدی لنت ترمز ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100365216 ()
12
افراد
24
آگهی‌ها
8501
شماره ثبت
1341/10/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14819846
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. حمیدرضا امیری مقدم با کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ سید حسن لاجوردی با کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ حسین فیاض بخش با کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت تولیدی و صنعتی لنت پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ـ شرکت لنت ترمزهای کویر کاشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14746823
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمیدرضا امیری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای حسین فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت جهان ترمز کاشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای محمدجواد اسکافی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی و صنعتی لنت پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای سید عباس میرعلی نیکخو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت لنت ترمزهای کویر کاشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای مهربان فولادیان باکدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور از جمله چک ، برات ، سفته با امضای مشترک مدیرعامل و دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و دو عضو هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ۸ مکاتبات عادی و غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14686998
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای ۲ سال انتخاب گردیدند . - شرکت تولیدی صنعتی لنت پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ - شرکت لنت ترمزهای کویر کاشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ - شرکت جهان ترمز کاشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ - آقای حمیدرضا امیری مقدم با شماره ملی xxxxxxxxx۴ - آقای مهربان فولادیان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14487350
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمیدرضا امیری مقدم با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیات مدیره خانم مریم سادات لاجوردی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت تولیدی وصنعتی لنت پارس ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای محمدجواد اسکافی ثابت کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت لنت ترمز‌های کویر کاشان ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای سید عباس میرعلی نیکخو کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت جهان ترمز کاشان ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای حسین فیاض بخش کد ملی xxxxxxxxx بعنوان نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور از جمله چک ، برات ، سفته با امضای مشترک مدیرعامل و دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و دو عضو هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14425344
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای دوسال به شرح زیر انتخاب گردید. ـ آقای حمید رضا امیری مقدم با کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ خانم مریم سادات لاجوردی با کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت تولیدی وصنعتی لنت پارس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ـ شرکت لنت ترمز های کویر کاشان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ـ شرکت جهان ترمز کاشان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ترازنامه و صورت حساب های سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ تصویب گردید. ـ موسسه حسابرسی سامان پندار به شماره ملی xxxxxxxxx۶۹ به شماره ثبتxxx۱۹ با مدیریت عامل غلامرضا شجری به شماره کارت ملی xxxxxxxxx۰ سمت بازرس اصلی و حسابرسی مستقل شرکت و موسسه هژیران به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ وشماره ثبت xxx۸ بامدیریت عامل آقای بهروز عمو هاشم به شماره کارت ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۷انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568017
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و صورتهای سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب گردید.. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه آرمان آروین پارس به شماره ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169057
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی لاجوردی ش م xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای سید حسین لاجوردی ش م xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمد جواداسکافی ثابت ش م xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت تولیدی و صنعتی لنت پارس ش م xxxxxxxxx۱۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای سیدعباس میرعلی نیکخو ش م xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت لنت ترمزهای کویر کاشان ش م xxxxxxxxx۱۲ و آقای حسین فیاض بخش ش م xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت جهان ترمز کاشان ش م xxxxxxxxx۶۳ به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند - امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات، سفته با امضای مشترک مدیرعامل و دوعضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و دوعضو هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. - مکاتبات عادی و غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086491
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱/xxx مورخ ۲۸/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان برای سال مالی xxx۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیربه سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راه برد به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای سیدعلی لاجوردی ش م xxxxxxxxx۵ آقای سیدحسین لاجوردی ش م xxxxxxxxx۱ شرکت تولیدی و صنعتی لنت پارس ش م xxxxxxxxx۱۴ شرکت لنت ترمزهای کویر کاشان ش م xxxxxxxxx۱۲ شرکت جهان ترمز کاشان ش م xxxxxxxxx۶۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12359713
آگهی تغییرات شرکت توليدي لنت ترمز ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127243
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدجواد اسکافی ثابت با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت تولیدی و صنعتی لنت پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بجای آقای علی ایزدی بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.سایر اعضای هیئت مدیره کماکان در مسئولیتهای خود باقی هستند. ـ امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات، سفته با امضاء مشترک مدیرعامل و دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر به تصویب رسید:. مدیرعامل مجری خطوط و مصوباتی است که توسط هیئت مدیره تعیین می گردد.. انجام کلیه تشریفات قانونی مربوط به امور جاری و حقوقی شرکت.. نصب و عزل کارکنان شرکت و انعقاد و امضاء قراردادهای استخدامی مطابق سیاستهای جاری و مصوب هیئت مدیره و تعیین شغل و میزان حقوق و دستمزد و پاداش با رعایت صرفه و صلاح شرکت و ترفیع، نتبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت، خروج از خدمت، بازنشستگی، مستمری و ارث آنان بر اساس قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه های داخلی شرکت. تبصره: استخدام و تعیین مدیران داخلی تراز اول شرکت (شامل مدیران بازرگانی، اداری، مالی و کارخانه) و بازخرید، اخراج و هرگونه ایجاد تغییر در وضعیت آنان به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره صورت می گیرد.. تهیه و تنظیم مقررات و آئین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب.. پرداخت بدهی و وصول مطالبات شرکت با هماهنگی امور مالی. انجام تشریفات مربوط به اخذ وام، اعتبار بانکی و تسهیلات از شرکتها و بانکها و دریافت وام برای انجام امور شرکت.. افتتاح حساب های جاری و سپرده نزد بانکها و مسدود نمودن حسابهای غیر ضروری.. ورود به هرگونه دعوی چه به عنوان خواهان و چه خوانده در کلیه مراحل قضایی برای شرکت.. خریدهای داخلی هرنوع مواد مورد نیاز و قطعات و اجناس ضروری شرکت و همچنین خریدهای خارجی طبق مقررات موجود و آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره.. حفظ و حراست از اموال شرکت و تنظیم فهرست داراییها.. فروش محصولات و ضایعات شرکت و لوازم اسقاط بر اساس ضوابط تعیین شده در آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. صدور هرگونه سند، چک، سفته، برات و قبول هرگونه تعهد و ظهرنویسی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.. اجاره، استجاره، واگذاری، فسخ اجاره، تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمامی مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید در رای صادره و اجرای آن.. به امانت گذاردن هرنوع اسناد، مدارک وجه و استرداد آنها.. اقدام به ایجاد هرگونه ساختمان و تاسیساتی که مورد نیاز شرکت باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9421453
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی لاجوردی بعنوان رئیس هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۵ آقای سیدحسین لاجوردی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره با کدملیxxxxxxxxx۱ آقای علی ایزدی بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۹ آقای سیدعباس میرعلی نیکخو بعنوان عضو هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۳ اقای سید میثم لاجوردی بعنوان عضو هئیت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۱ امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات،سفته با امضای مشترک مدیرعامل و دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9421455
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام ش م xxxxxxxxx۳۵به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ آقایان سید علی لاجوردی ک مxxxxxxxxx۵ و سید حسین لاجوردی ک م xxxxxxxxx۱ ـ شرکت تولیدی و صنعتی لنت پارس ش م xxxxxxxxx۱۴ـ شرکت لنت ترمز های کویر کاشان ش م xxxxxxxxx۱۲ و شرکت جهان ترمز کاشان ش م xxxxxxxxx۶۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656630
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۸۵۰۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی لاجوردی بعنوان رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۵ آقای سیدحسین لاجوردی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره با کدملیxxxxxxxxx۱ آقای علی ایزدی بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۹ آقای سیدعباس میرعلی نیکخو بعنوان عضو هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۳ اقای سید میثم لاجوردی بعنوان عضو هئیت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۱ امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات، سفته با امضای مشترک مدیرعامل و دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656633
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۸۵۰۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام ش م xxxxxxxxx۳۵به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ آقایان سید علی لاجوردی ک مxxxxxxxxx۵ و سید حسین لاجوردی ک م xxxxxxxxx۱ ـ شرکت تولیدی و صنعتی لنت پارس ش م xxxxxxxxx۱۴ ـ شرکت لنت ترمز های کویر کاشان ش م xxxxxxxxx۱۲وشرکت جهان ترمز کاشان ش م xxxxxxxxx۶۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423178
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۵۰۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۳/۹۲ هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۸ ریال منقسم به xxx/xxx/۸۸ سهم بانام عادی xxx۰ ریالی از محل تبدیل مطالبات حال شده و پرداخت نقدی طی گواهی های شماره xxx۰ مورخ ۳۰/۹/۹۲ و ۲۱ مورخ ۱۸/۱/۹۳ بانک سپه شعبه بلال حبشی تهران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱/۲/۹۳ تکمیل امضا شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229534
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185524
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741933
آگهی افزایش سرمایه شرکت تولیدی لنت ترمز ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۱/۴/xxx۱ و هیئتمدیره مورخ ۱۴/۶/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۲ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۴۴ ریال منقسم به xxx/xxx/۴۴ سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9531006
آگهی افزایش سرمایه شرکت تولیدی لنت ترمز ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۴/xxx۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۲ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۴۴ ریال منقسم به xxx/xxx/۴۴ سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671461
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران سهامی عام ‌بشماره ثبت‌ ۸۵۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید علی لاجوردی به کدملی xxxxxxxxx۵ و سید حسین لاجوردی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تولیدی و صنعتی لنت پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت لنت ترمزهای کویر کاشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت جهان ترمز کاشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ سید علی لاجوردی بسمت رئیس هیئت مدیره، سید حسین لاجوردی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی ایزدی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت لنت ترمز های کویر کاشان و سید میثم لاجوردی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت جهان ترمز کاشان به سمت عضو هیئت مدیره و محمود عسگری شاهرخ آبادی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت لنت پارس به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و اختیارات مدیرعامل مطابق متن صورتجلسه هیئت مدیره می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11064672
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران سهامی عام ‌بشماره ثبت‌ ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید علی لاجوردی به کدملی xxxxxxxxx۵ و سید حسین لاجوردی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تولیدی و صنعتی لنت پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت لنت ترمزهای کویر کاشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت جهان ترمز کاشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ سید علی لاجوردی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، سید حسین‌لاجوردی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، علی ایزدی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت لنت ترمز‌های کویر کاشان و سید میثم لاجوردی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت جهان ترمز کاشان به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمود عسگری شاهرخ‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت لنت پارس به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و دو عضو هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و اختیارات مدیرعامل مطابق متن صورتجلسه هیئت‌مدیره می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11325704
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۸۵۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11785643
آگهی تغییرات شرکت لنت ترمز ایران سهامی عام بشماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶
به استناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۲۰/۱۱/۸۹ علی ایزدی به کدملیxxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی ازشرکت لنت ترمزهای کویر کاشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ بسمت عضو هیات‌مدیره و محمود عسگری‌شاهرخ‌آبادی به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11017295
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی و صنعتی لنت پارس بنمایندگی محمود عسگری‌شاهرخ‌آبادی ـ شرکت لنت ترمزهای کویر کاشان بنمایندگی غلامرضا بینات ـ سید حسین لاجوردی ـ سید میثم لاجوردی ـ سید علی لاجوردی ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۵/۸۹ سید علی لاجوردی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید حسین لاجوردی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا بینات به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و دو عضو هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۶ بند بشرح پیوست صورتجلسه به وی تفویض گردید بتصویب رسید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات