کارخانجات تولیدی بهمن

شرکت کارخانجات تولیدی بهمن (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100362515 ()
19
افراد
20
آگهی‌ها
8410
شماره ثبت
1341/8/7
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14773989
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت یزد باف به شناسه ملّی xxxxxxxxx۰۹به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مجتبی صفریان به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازبنیاد دینی، فرهنگی، خدماتی صدوق بزرگ به شناسه ملّی xxxxxxxxx۵۱به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محمد دانشمندی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت دانانیر تهران به شناسه ملّی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای امید فتاحی ابرقوه به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازشرکت پلاستیران به شناسه ملّی xxxxxxxxx۷۷به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای علی بمان فتاحی بافقی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت پشمبافی ایران برک به شناسه ملّی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از جمله سفته، برات و بطور کلی هر نوع سندی که برای شرکت ایجاد تعهد و دین نماید با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و همچنین قراردادهای فروش و خرید و قراردادهای استخدامی با امضای مدیر عامل معتبر می باشد اختیارات مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه باستثناء موارد ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: معاملات مربوط به اموال غیر منقول و خرید و فروش املاک واگذاری هر گونه حق کسب پیشه و تجارت سرقفلی تصویب آئین نامه معاملات بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت جهت ارائه به بازرس قانونی و حسابرس و مجمع عمومی سهامداران. تصویب بودجه سالیانه دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی تصویب افزایش ویا کاهش سرمایه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306794
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۶ بتصویب رسید. موسسه بنیاد دینی و فرهنگی صدوق بزرگ به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ ـ شرکت یزد باف(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ـ شرکت پلاستیران(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ـ شرکت پشمبافی ایران برک(سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ ـ شرکت دانا نیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262607
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید - شرکت پلاستیران (سهامی عام) شناسه ملی: xxxxxxxxx۷۷ - شرکت یزد باف (سهامی عام) شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۹ - شرکت ایران برک(سهامی عام) شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۶ - شرکت دانا نیر(سهمی خاص) شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۰ - شرکت سامان یزد(سهامی خاص) شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۴ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند -موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس و موسسه آرمان راهبرد بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

پxxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13330929
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت یزد باف «سهامی عام» به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا فریوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت سامان یزد «سهامی خاص» به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای سیدمحمود حسینی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازشرکت دانا نیر تهران «سهامی خاص» به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای حسین خسرو شاهی اصل به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت پلاستیران «سهامی عام» به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی، آقای علی اکبر شرف الدینی گاو افشادی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت پشم بافی ایران برک «سهامی عام» به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله سفته، برات و بطور کلی هر نوع سندی که برای شرکت ایجاد تعهد و دین نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و همچنین قراردادهای فروش و خرید و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. اختیارات مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه باستثناء موارد ذیل به ایشان تفویض گردد. معاملات مربوط به اموال غیر منقول و خرید و فروش املاک واگذاری هر گونه حق کسب پیشه و تجارت «سرقفلی» تصویب آئین نامه معاملات بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت جهت ارائه به بازرس قانونی و حسابرس و مجمع عمومی سهامداران. تصویب بودجه سالیانه دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی تصویب افزایش ویا کاهش سرمایه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12407756
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات تولیدی بهمن شركت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس شرکت موسسه آرمان راهبرد بعنوان بازرس علی البدل برای سال xxx۴ انتخاب گردیدند ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسیدروزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12222783
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند: ـ آقای محمد ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت یزدباف (سهامی عام) به شماره شناسه xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمود حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پلاستیران (سهامی عام) به شماره شناسه xxxxxxxxx۷۷ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا تابش اکبری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پشم بافی ایران برک (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر شرف الدینی گاو افشادی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت دانیر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا حسن پور به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سامان یزد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله سفته، برات و بطور کلی سندی که برای شرکت ایجاد تعهد و دین نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره، همرا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و همچنین قراردادهای فروش و خرید و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12212224
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۰۴/۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ضرابیه به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت یزد باف «سهامی عام» به شماره شناسه xxxxxxxxx۰۹به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا فریوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سامان یزد «سهامی خاص» به شماره شناسه xxxxxxxxx۱۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای سید محمود حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازشرکت دانا نیر تهران «سهامی خاص» به شماره شناسه xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای محمد رضا تابش اکبری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت پلاستیران «سهامی عام»به شماره شناسه xxxxxxxxx۷۷ به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی، آقای علی اکبر شرف الدینی گاو افشادی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت پشمبافی ایران برک «سهامی عام»به شماره شناسه xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله سفته، برات و بطور کلی هر نوع سندی که برای شرکت ایجاد تعهد و دین نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و همچنین قراردادهای فروش و خرید و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل معتبر می باشد. اختیارات مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه باستثناء موارد ذیل به مدیرعامل تفویض گردد. معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و خرید و فروش املاک ـ واگذاری هر گونه حق کسب پیشه و تجارت «سرقفلی» ـ تصویب آئین نامه معاملات ـ ۵ ـ بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت جهت ارائه به بازرس قانونی و حسابرس و مجمع عمومی سهامداران ـ تصویب بودجه سالیانه ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی ـ تصویب افزایش ویا کاهش سرمایه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12212539
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۴/۱۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید شرکت یزد باف «سهامی عام» به شماره شناسه xxxxxxxxx۰۹ شرکت سامان یزد «سهامی خاص» به شماره شناسه xxxxxxxxx۱۴ شرکت پلاستیران «سهامی عام»به شماره شناسه xxxxxxxxx۷۷ شرکت دانا نیر تهران «سهامی خاص» به شماره شناسه xxxxxxxxx۶۰ شرکت پشمبافی ایران برک «سهامی عام»به شماره شناسه xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس و آقای محمدرضا نادریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244643
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر کدملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988533
آگهی اصلاحی شرکت پشمبافی ایران برک(سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۷۶۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
پیرو آگهی شماره xxxxxxمورخ ۱۴/۱۱/۹۱ نوع شرکت پشمبافی ایران برک سهامی عام صحیح که بدین وسیله اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 976130
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی ایران برک سهامی‌خاص ثبت شده به شماره۱۴۷۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب شدند: محمود بابایی به کدملیxxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت یزدباف به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹ و سید حسین معین شیرازی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت شیمیایی رنگین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و فریبرز قمشه مطلق به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پلاستیران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ و ناصر اسماعیل نیاکلاشمی به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی بهمن سهامی عام (فیلور) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ و محمدحسین سوری به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گردباف یزد به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء ﺛابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936010
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بهمن سهامی عام ‌به شماره ثبت۸۴۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۹/۹۱ واصل گردید: محمد ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت یزد باف سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و محمدمهدی مناقب به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پلاستیران سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و علی اکبر شرف الدینی گاوافشادی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت دانا نیر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سامان یزد سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد محسنی فر به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پشم بافی ایران برگ سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11816361
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بهمن سهامی عام ‌به شماره ثبت۸۴۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۹/۹۱ واصل گردید: محمد ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت یزد باف سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس و عضو هیئت‌مدیره و محمدمهدی مناقب به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پلاستیران سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷به سمت نایب رئیس و عضو هیئت‌مدیره و علی‌اکبر شرف‌الدینی‌گاوافشادی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت دانا نیر سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا حسن‌پور به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سامان یزد سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره و محمد محسنی‌فر به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پشم بافی ایران برگ سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و به سمت مدیرعامل برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907596
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۷/۹۱ و۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش ملیxxxxxxxxx۷۴ سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ک مxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9919342
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۷/۹۱ و۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش‌ملیxxxxxxxxx۷۴ سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ک‌مxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906516
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و عادی سالیانه مورخ۱۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد ضرابیه به ک مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت یزدباف سهامی عام به ش مxxxxxxxxx۰۹ و محمدمهدی مناقب به ک مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پلاستیران سهامی عام به ش مxxxxxxxxxxxx و محمدرضا تابش اکبری به ک مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت دانا نیر سهامی خاص به ش مxxxxxxxxx۶۰ و محمدرضا حسن پور به ک مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سامان یزد سهامی خاص به ش مxxxxxxxxx۱۴ محمد محسنی فر به ک مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پشم بافی ایران برک سهامی خاص به ک مxxxxxxxxx۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۷/۹۱ محمد ضرابیه بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی مناقب بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد محسنی فر بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10790448
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و عادی سالیانه مورخ۱۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد ضرابیه به ک‌مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت یزدباف سهامی‌عام به ش‌مxxxxxxxxx۰۹ و محمدمهدی مناقب به ک‌مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پلاستیران سهامی‌عام به ش‌مxxxxxxxxxxxx و محمدرضا تابش‌اکبری به ک‌مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت دانا نیر سهامی‌خاص به ش‌مxxxxxxxxx۶۰ و محمدرضا حسن‌پور به ک‌مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سامان یزد سهامی‌خاص به ش‌مxxxxxxxxx۱۴ محمد محسنی‌فر به ک‌مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پشم‌بافی ایران برک سهامی‌خاص به ک‌مxxxxxxxxx۶ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۷/۷/۹۱ محمد ضرابیه بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدمهدی مناقب بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمد محسنی‌فر بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10357390
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9816233
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۸۴۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۹/۸/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبوررسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند. شرکت‌های یزد باف شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۹ و شرکت کاشی یزد شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۵ و پلاستیران شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۷ و دنا شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۷ و عمران یزد باف شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۱ بعنوان اعضای اصلی و سرمایه‌گذاری ملی ایران شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۹ بعنوان عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11414773
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن سهامی عام بشماره ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۸/۸/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سید محمدعلی سیدابریشمی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پلاستیران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عضو هیئت‌مدیره و سید محمود حسینی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت دنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمد ضرابیه به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت عمرانی یزدباف به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عضو هیئت‌مدیره و محمد دانشمندی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت یزدباف به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹ و محمدرضا تابش‌اکبری به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کاشی یزد به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ به سمت اعضا هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات