شوکو پارس

شرکت شوکو پارس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100359308 (فعال)
20
افراد
27
آگهی‌ها
606
شماره ثبت
1341/4/31
تاریخ تأسیس

شرکت‌های زیرمجموعه شوکو پارس

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که شوکو پارس در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

علائم تجاری

نونا
نونا
1378/3/25
پولك
پولك
1344/9/16
شوكو پارس
شوكو پارس
1381/6/21
بستان
بستان
1381/5/5
1382/2/23
ماراتون
ماراتون MARATON
1382/8/24
رايان
رايان RAYAN
1382/8/24
كراكر
كراكر CRAKER
1381/8/14
توپ برفي
توپ برفي
1381/7/14
شوكولين
شوكولين
1381/8/8
اوكه
اوكه
1381/8/14
شوكومارس آلتين
شوكومارس آلتين SHOCOMARS ALTEEN
1382/10/16
شوكومارس آنجلا
شوكومارس آنجلا SHOCOMARS ANGELA
1382/10/16
تيراژه
تيراژه TIRAJEH
1381/11/6
دونات
دونات
1381/8/8
رولان
رولان
1381/7/14
آدمك
آدمك
1373/5/17
دايجستيو شوكو پارس
دايجستيو شوكو پارس CHOCOPARS DIGESTIVE
1383/8/19
شوكوپارس
شوكوپارس CHOCOPARS
1383/8/28
شوكو پارس
شوكو پارس CHOCOPARS
1383/10/1
شوكوپارس
شوكوپارس
1383/10/15
ميكا شوكو پارس
ميكا شوكو پارس MIKA CHOCO PARS
1383/11/7
تاملي
تاملي TAMLI
1383/11/19
يام يام
يام يام YAM YAM
1383/11/24
يكي يه دونه
يكي يه دونه
1383/11/24
نرسي كرم كاكائو
نرسي كرم كاكائو NERCI COCOA CREAM
1383/11/24
شوكوپارس
شوكوپارس CHOCOPARS
1383/10/1
اورال
اورال ORAL
1384/2/3
CHOCO SWING
1384/3/8
لاله
لاله LALEH
1354/2/21
TO TOMOR ROW
1384/5/11
شوكوتك
شوكوتك
1384/5/26
تايم اوت
تايم اوت TIME OUT
1384/5/29
بانچيا
بانچيا BANCHIA
1384/5/29
نابغه
نابغه NABEGHE
1384/6/1
SATURN
1384/6/1
بوني آچ
بوني آچ BOUNY- ACHE
1384/6/1
ALTIN
1384/9/1
تورك
تورك
1374/6/29
خيمه شب بازي
خيمه شب بازي
1374/6/29
فيگور-
فيگور- FIGURE
1344/9/16
OKEY
1384/10/13
OK
1384/10/13
سارونه
سارونه
1374/6/19
پوله
پوله
1374/6/29
شهلان
شهلان
1374/6/23
آبتاب
آبتاب ABTAB
1385/2/4
شوكو آيس
شوكو آيس CHOCO ICE
1385/3/28
پورنگ
پورنگ
1374/6/29
DIGESTIVE CHOCO PARS
1385/10/6
SCOOL
1386/3/8
شكلات شولك
شكلات شولك CHOCOLATE SHOLAK
1366/4/22
شولك
شولك CHOLAC MILK CHOCOTABIET
1366/4/23
شوكو ساينا
شوكو ساينا
1386/10/23
شوكو پارس دايجستيو  بيسكويت گندم كامل
شوكو پارس دايجستيو بيسكويت گندم كامل CHOCOPARS DIGESTIVE SWEETMEAL BISCUIT
1387/3/12
كافي نوش
كافي نوش
1381/4/5
شوكونوش
شوكونوش
1381/4/5
جام نوش
جام نوش
1381/4/11
موج
موج
1381/4/11
چشم روشني
چشم روشني
1381/4/11
گلنوش
گلنوش
1381/4/13
ارسباران
ارسباران
1381/4/26
ورسك
ورسك
1381/4/26
سهند
سهند
1381/4/26
كوهسار
كوهسار
1381/4/26
فيروزكوه
فيروزكوه
1381/4/30
چورك
چورك
1381/4/30
شوك
شوك
1381/4/30
آرارات
آرارات
1381/4/30
دجله
دجله
1381/5/5
موليان
موليان
1381/6/21
پاپيون
پاپيون
1381/5/5
ربايا
ربايا
1378/9/27
ملس
ملس
1379/4/7
آبعلي
آبعلي
1381/5/10
آلتين
آلتين
1380/5/22
ساينا
ساينا
1380/4/6
سيمك
سيمك
1380/8/16
كاتي
كاتي
1380/8/16
نرسي
نرسي
1380/8/13
شولك
شولك
1381/5/24
زردانه
زردانه
1381/5/24
هديه
هديه
1381/5/24
ا.و.ك.ي
ا.و.ك.ي
1381/5/24
اسكول
اسكول
1380/10/12
اس-مارد
اس-مارد
1380/10/12
دراژه
دراژه
1381/2/19
هرشي
هرشي
1381/4/3
چشمه اعلي
چشمه اعلي
1381/5/10
تيك تاك
تيك تاك
1381/2/19
خرگوش
خرگوش
1381/8/14
ركن آباد
ركن آباد
1381/5/10
پونه
پونه
1381/2/19
آنجلاء
آنجلاء ANGELA
1381/7/14
هزار و يك شب
هزار و يك شب
1381/8/8
شوكو دراژه
شوكو دراژه
1381/8/8
بادومك
بادومك LITTLE ALMOND
1381/8/14
نيكوتين گام
نيكوتين گام NICOTINE GUM
1381/8/14
نرسي
نرسي
1393/10/30
تاملي
تاملي TAMLI
1394/11/10
ورسك
ورسك VERESK
1396/9/2
شولك
شولك cholac MILK CHOCOTABLET
1396/10/22
شوكولين
شوكولين
1397/12/19
آلتين
آلتين
1397/12/20
گلوني
گلوني gol vani
1397/12/20
ورسك
ورسك
1397/12/21
شوكوپارس
شوكوپارس CHOCOPARS
1397/12/21
كافي نوش
كافي نوش
1398/2/8
شوكونوش
شوكونوش
1398/2/10

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14929856
آگهی تغییرات شرکت شوکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت 606 و شناسه ملی 10100359308
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای کامران راستی با شماره ملی 0040990966 بعنوان نماینده شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزدگان (سهامی خاص) با شناسه ملی 10102509615 به سمت رئیس هیئت مدیره. 2- آقای عزیراله ایلخانی با شماره ملی 5939747620 جایگزین بعنوان نماینده شرکت سهامی عام صنعتی مینو با شناسه ملی 10460002140 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3- آقای علی ابراهیمی با شماره ملی 1465358927 بعنوان نماینده شرکت قاسم ایران (سهامی عام) با شناسه ملی 10100984757 به سمت عضو هیئت مدیره. 4- آقای عزیز الله هادی پور نوکنده با شماره ملی 5709825141 بعنوان نماینده شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام) با شناسه ملی 10100353165به سمت عضو هیئت مدیره. 5- خانم بهاره ابراهیمی با شماره ملی 0381114090 بعنوان نماینده شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام) با شناسه ملی 10100320247 به سمت عضو هیئت مدیره. 6- آقای علی مشایخ با شماره ملی 2200338491 خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید. - امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهد آور با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد واوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش980912193575411  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14696823
آگهی تغییرات شرکت شوکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای امیر حسن مهرجو با شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت سهامی عام صنعتی مینو با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره . ۲ - آقای کامران راستی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزدگان ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره . ۳ - آقای علی ابراهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت قاسم ایران ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره . ۴ - آقای عزیز الله هادی پور نوکنده با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره . ۵ - خانم بهاره ابراهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت صنعتی پارس مینو ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره . ۶ - آقای علی مشایخ با شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید . - کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهد آور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد واوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14651832
آگهی تغییرات شرکت شوکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ترازنامه ، صورت عملکرد و سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . ۲ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ۴ اعضای حقوقی هیئت مدیره برای دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت قاسم ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14290359
آگهی تغییرات شرکت شوکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهندس علی مشایخ که طی حکم شماره xxxxxx/آ مورخ ۹۷/۰۷/۱۸ با شماره ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ـ بخشی از اختیارات و وظایف هیئت مدیره ، از ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفیض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ـ تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل، ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران، ـ تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، ـ پیش بینی و تصویب بودجة سالانة شرکت، ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر، ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات، ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره، ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر، ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً، ـ اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به بازرس و حسابرس، ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس، ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها، ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوختة قانونی، ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده، مدیرعامل شرکت تعهد و اقرار می نماید که دارای سوپیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل xxx قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده xxx قانون تجارت نمی باشم و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید موارد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارم. ـ امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14159541
آگهی تغییرات شرکت شوکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسن مهرجوبا شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند ـ امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود،
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14060029
آگهی تغییرات شرکت شوکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه، صورت عملکرد و سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهودبه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه شهود امین به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13928204
آگهی تغییرات شرکت شوکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایرج اولیائی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ طی حکم xxx۰۹/ م آ مورخ ۱۸/۱۰/۹۶ جایگزین آقای عزیز اله ایلخانی به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و به عنوان رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. آقای میکائیل احمد زاده با کدملی xxxxxxxxx۶ طی حکم xxx۵۰ مورخ ۲۳/۱۰/۹۶ جایگزین آقای محمد اخگری به نمایندگی از شرکت قاسم ایران (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. آقای مهران خلج با کدملی xxxxxxxxx۱ طی حکم xxx۵/ دم مورخ ۱۹/۱۰/۹۶ جایگزین آقای عبداله میر شکار به نمایندگی از شرکت سهامی عام صنعتی مینو با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. آقای عزیزالله هادی پور نوکنده با کدملی xxxxxxxxx۱ طی حکم xxx۲/۹۶ مورخ ۰۳/۱۱/۹۶ جایگزین آقای امیر عباس قشقایی به نمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره تاتاریخ ۰۳/۰۳/۹۸ تعیین گردید. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد واوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهدبود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533330
آگهی تغییرات شرکت شوکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره و سمت آنها تا تاریخ ۳/۳/۹۸ بشرح ذیل تعیین گردیدند آقای امیر عباس قشقایی طی حکم شماره ۹۶ , xxx مورخ ۹۶/۰۳/۲۸ با شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت صادراتی پرسوئیس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای عبداله میرشکار طی حکم شماره xxx۸/ دم مورخ ۱۷/۳/۹۶ با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت صنعتی مینو خرمدره (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای محمد اخگری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت قاسم ایران (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای عزیزاله ایلخانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزدگان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره. خانم سمیه چاوشی طی حکم شماره با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد پارسی با شماره ملی xxxxxxxxx۷، خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد واوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454689
آگهی تغییرات شرکت شوکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت عملکرد و سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهودبه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای حقوقی هیات مدیره برای دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت قاسم ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت صادراتی پرسوئیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12833591
آگهی تغییرات شرکت شوکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۵/۰۲/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه، صورت عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹ شرکت تصویب شد. *بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و موسسه حسابرسی نماگر حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796079
آگهی تغییرات شرکت شوکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد اخگری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ جایگزین آقای سیدمحمد علی شهدایی شد. و به عنوان نماینده شرکت قاسم ایران (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12643509
آگهی تغییرات شرکت شوكو پارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای امیر عباس قشقایی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت صادراتی پرسوئیس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸به سمت رئیس هیئت مدیره. ـ آقای عبداله میرشکار با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت صنعتی مینو خرمدره (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ـ آقای سید محمد علی شهدایی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت قاسم ایران (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره. ـ آقای عزیزاله ایلخانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزدگان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره. ـ خانم زهره گنجه با شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره. و آقای محمد پارسی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل تا تاریخ ۲۷/۰۲/xxx۶انتخاب گردیدند. ـ امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهد آور با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد واوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ـ حق اقامه هر گونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری دردادسراها، دادگاه ها، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی اختصاصی و عمومی، حق مراجعه و حضور در کلیه مراجع مذکور با کلیه اختیارات مورد نیاز در فرایند دادرسی از آغاز تا خاتمه، حق تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی، واخواهی، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعاوی یا درخواست، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل و تعیین جاعل، حق امضاء قراردادها حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و جوه ایداعی و تعقیب آنها. اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی تقابل و دفاع در آن، ورود ثالث و دفاع دعوی ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زبان ناشی از جرائم، تامین ارجاع به مصدق و کارشناسی و تعیین آنها و انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل به غیر ولو کراراً ›› منفرداً با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره نافذ و قابل اجرا خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12204615
آگهی تغییرات شرکت شوکو پارس شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ۲. موسسه حسابرسی ایران مشهودبه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳. اعضای حقوقی هیئت مدیره برای دو سال اینده به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت قاسم ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت صادراتی پرسوئیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1747424
آگهی تصمیمات در شرکت شوکو پارس سهامی عام شماره ثبت ۶۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۶/۷/۹۳ و بموجب نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۳/۹/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار اساسنامه شرکت مطابق با نمونه اساسنامه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره می باشد اصلاح و مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxx۶ رئیس ثبت اسناد و املاک خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695681
آگهی افزایش سرمایه در شرکت شوکو پارس سهامی عام شماره ثبت ۶۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۶/۷/۹۳ و باستناد تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx/xxx ـ ۲۸/۷/۹۳ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/۶ میلیون ریال بمبلغ xxx/۳۶ میلیون ریال منقسم به xxx/xxx/۳۶ سهم xxx۰ ریالی از محل سود انباشته از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxx۷ رئیس ثبت اسناد و املاک خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503612
آگهی تصمیمات در شرکت شوکو پارس سهامی عام شماره ثبت ۶۰۶ خرمدره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه، صورت عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ مبلغ پاداش هیئت مدیره دویست و پنجاه میلیون ریال به صورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.
۴ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۵ـ معاملات مشمول ماده xxx قانون تجارت شرکت به تصویب مجمع عمومی رسید.
۶ـ تصویب حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره ماهانه مبلغ چهار میلیون ریال به ازای حداقل دو جلسه در ماه تعیین گردید.
۷ـ تقسیم سود شرکت معادل ۶.xxx میلیون ریال (به ازاء هر سهم xxx۰ ریال) بین صاحبان سهام به تصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxx۵ رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450349
آگهی تصمیمات
پیرو دوازدهمین جلسه هیئت مدیره شرکت شوکو پارس سهامی عام شماره ثبت xxx خرمدره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ تصمیم ذیل اتخاذ گردید:
باستناد نامه شماره xxx۶۴/م/آ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان جناب آقای عزیزاله ایلخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بجای آقای محمدرضا پیوندی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان (سهامی خاص) بعنوان اعضاء غیر موظف و هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب و منصوب گردید.
شxxxxxx۵ رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1317617
آگهی تغییرات صورتجلسه هیئت‌مدیره شرکت شوکوپارس (سهامی عام) شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۰۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره شرکت شوکوپارس (سهامی عام) مورخ ۱۷/۹/xxx۲ که در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره تشکیل گردید، ترکیب جدید اعضای هیئت مدیره و سمت آنها برای مدت دو سال بشرح ذیل تعیین و اعلام گردید:
۱ـ آقای حمیدرضا قدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ طی حکم شماره xxx۳/م مورخ ۳۰/۳/۹۲ بعنوان نماینده شرکت صنعتی مینو خرمدره (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ آقای امیرعباس قشقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ طی حکم شماره xxx/۹۲ مورخ ۹/۴/۹۲ بعنوان نماینده شرکت صادراتی پرسوئیس (سهامی خاص) به سمت نائیب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ آقای سیدمحمدعلی شهدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ طی حکم شماره xxx۸۰ مورخ ۱۷/۷/۹۲ بعنوان نماینده شرکت قاسم ایران (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ آقای محمدرضا پیوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ طی حکم شماره xxx۰۳/م مورخ ۲/۴/۹۲ بعنوان نماینده شرکت خدمات مالی و مدیریت آزادگان (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره.
۵ـ خانم زهره گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ طی حکم شماره xxx۴۹/۲۲ مورخ ۱۷/۴/۹۲ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره.
۶ـ سمت آقای محمد پارسی شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل برای دو سال دیگر تمدید گردید. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103653
آگهی تغییرات در شرکت شوکو پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۰۶ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ شرکت به شرح صورت خلاصه مذاکرات مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حق الزحمه متعلقه به هیئت مدیره شرکت تفویض شد.
۳ـ مبلغ پاداش هیئت مدیره یکصد و شصت و دو میلیون و پانصد هزار ریال به صورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.
۴ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۵ـ اعضای حقوقی هیئت مدیره برای دو سال آینده به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام صنعتی مینو ـ شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان ـ شرکت صادراتی پر سوئیس ـ شرکت قاسم ایران ـ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۶ـ معاملات مشمول ماده xxx قانون تجارت به تصویب مجمع عمومی رسید.
۷ـ تصویب حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره ماهانه مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال در ازای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
۸ـ تقسیم سود شرکت معادل xxx۰ میلیون ریال به ازاء هر سهم xxx ریال بین صاحبان سهام به تصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxx۳ ثبت اسناد و املاک خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072406
آگهی تصمیمات در هیئت‌مدیره شرکت شوکو پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت و مطابق سایر شرکتهای گروه به شرح ذیل میباشد:
۱ـ اداره امور جاری شرکت مطابق با اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره ۲ـ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت ۳ـ استخدام کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق، دستمزد، مرخضی، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت، بازنشستگی بر مبنای آیین نامه های مصوب هیئت مدیره نمودار سازمانی و بودجه مصوب شرکت، مدیران ارشد و میانی شرکت از این بند مستثناء بوده و نیازمند اخذ مصوبه هیئت مدیره میباشد. ۴ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر ۵ـ وصول مطالبات شرکت، پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع ۶ـ افتتاح حساب و انسداد حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها ۷ـ تعیین میزان استهلاک داراییهای شرکت بر اساس قوانین جاری شرکت ۸ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و فروش شرکت هر سه ماه یکبار و ارائه به بازرس شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادار ۹ـ تنظیم صورت دارایی، دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx قانون تجارت ۱۰ـ پیشنهاد آیین نامه های داخلی و تشکلات سازمانی و نمودار سازمانی ۱۱ـ پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب آن در هیئت مدیره ۱۲ـ پیشنهاد دریافت هرگونه وام و اعتبار ۱۳ـ اقامه دعوی علیه دیگران و دفاع از هرگونه دعوی علیه شرکت با رعایت مصالح شرکت ۱۴ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری و اختراعات ۱۵ـ انجام سایر مواردی که از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل ارجاع خواهد شد.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1044362
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت شوکو پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۵/۱۱/۹۱ تصمیم ذیل اتخاذ گردید: حق اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری و یا دفاع در مقابل دعاوی طرح شده علیه شرکت با کلیه اختیارات راجع به دادرسی راسا و یا از طریق انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره میباشد. ش xxxxxx۹ ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10022612
آگهی تصمیمات شرکت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شوکو پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۶۰۶ خرم دره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل در شرکت شوکوپارس اتخاذ گردید: ۱) ترازنامه، صورت عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲) موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت راده به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حق الزحمه متعلقه به هیات مدیره شرکت تفویض شد. ۳) مبلغ پاداش هیات مدیره مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت. ۴) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵) معاملات مشمول ماده xxx قانون تجارت به تصویب مجمع عمومی رسید. ۶) تصویب حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره مبلغ سه میلیون ریال تعیین گردید. ۷) تقسیم پنجاه درصد از سود شرکت (معادل xxx/۲ میلیون ریال به ازاء هر سهم xxx ریال) بین صاحبان سهام به تصویب مجمع عمومی رسید. ثبت اسناد خرم دره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 603750
آگهی تصمیمات شرکت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شوکو پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۶۰۶ خرم دره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل در شرکت شوکوپارس اتخاذ گردید:
۱) ترازنامه، صورت عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
۲) موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت راده به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حق الزحمه متعلقه به هیات مدیره شرکت تفویض شد.
۳) مبلغ پاداش هیات مدیره مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.
۴) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۵) معاملات مشمول ماده xxx قانون تجارت به تصویب مجمع عمومی رسید.
۶) تصویب حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره مبلغ سه میلیون ریال تعیین گردید.
۷) تقسیم پنجاه درصد از سود شرکت (معادل xxx/۲ میلیون ریال به ازاء هر سهم xxx ریال) بین صاحبان سهام به تصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد خرم دره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10061148
آگهی تصمیمات هیات مدیره شرکت شوکوپارس به شماره ثبت ۶۰۶ خرمدره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورت جلسه هیات مدیره مورخه ۱۳/۶/۹۰ تصمیمات ذیل شامل ترکیب اعضای هیات مدیره و سمت آنها برای مدت دو سال تعیین و اعلام گردید: ۱ آقای حمیدرضا قدری طی حکم شماره xxx۱/۹۰ م مورخ ۶/۶/۹۰ به عنوان نماینده شرکت صنعتی مینو خرمدره (سهامی عام) به سمت رئیس هیات مدیره. ۲ آقای رحیم نعمت پرور طی حکم شماره xxx۵ مورخ ۷/۶/۹۰ به عنوان نماینده شرکت قاسم ایران (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیات مدیره. ۳ آقای وحید هوشنگ نژاد طی حکم شماره xxx۵/ م. آ مورخ ۵/۶/۹۰ بعنوان نماینده شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزگادگان (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره. ۴ آقای غلامعباس درفشی طی حکم شماره xxx۶ مورخ ۱۳/۶/۹۰ بعنوان نماینده شرکت صادراتی پرسوئیس (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره. ۵ خانم زهره گنجه طی حکم شماره xxx۷۱/۲۲ مورخ ۲۴/۵/۹۰ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره. ۶ آقای محمد پارسی خارج از اعضای هیات مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود. پیرو آگهی قبلی، شرکت به نشانی شهرستان خرمدره خ امام خمینی مجاورت شرکت صنعتی مینو خرمدره انتقال یافت و تحت شماره xxx در اداره ثبت اسناد خرمدره ثبت گردید. اداره ثبت اسناد و املاک خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11265224
آگهی تصمیمات شرکت شوکوپارس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۱/۲/xxx۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۳/xxx۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰بسمت بازرس اصلی و اصغرفرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ وشرکت صادراتی پرسوئیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و شرکت قاسم ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ـ محل شرکت به نشانی شهرستان خرمدره واقع در کیلومتر ۸۵ آزاده راه قزوین زنجان شهرستان خرمدره خ امام خمینی مجاورت شرکت صنعتی خرمدره کدپستی xxxxxxxxx۶ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11637546
آگهی تصمیمات شرکت شوکوپارس سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۸۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران بسمت بازرس اصلی و اصغر فرخ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10156394
آگهی تصمیمات در شرکت شوکو پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۸۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۸۸ رحیم نعمت پرور بجای سعید اوحدی به نمایندگی از شرکت قاسم ایران به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و غلامعباس درفشی بجای محمد پارسی به نمایندگی از شرکت پرسوئیس بعنوان عضو هیئت مدیره و محمد پارسی (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات