گسترش صنایع پیام

شرکت گسترش صنایع پیام (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100358442 ()
20
افراد
27
آگهی‌ها
8274
شماره ثبت
1341/4/10
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14700408
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14700420
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14696227
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : منوچهر کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تولید سموم علف کش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره - مهدی عابد کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره - احمد شمشکی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه و گسترش اندیشه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - محمد رسول کلهری به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بعنوان عضو هیئت مدیره - سعید پور حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء ثابت مدیرعامل و با یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14696235
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066397
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ مورد تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13945884
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه و گسترش اندیشه پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ آقای مهدی عابد کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۴ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13780348
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ظفر خیابان شریفی خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی پلاک ۴۳ طبقه اول واحد جنوبی کدپستی: xxxxxxxxx۱ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664867
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13277186
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام سهامی عام به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بهداد خوئینی شماره کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت موصوف در هیات مدیره برای بقیه مدت به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردید. مهدی شریفی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و نوید احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی عابد کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و محسن عدلی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و بهداد خوئینی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء ثابت نایب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیر عامل: - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی - معرفی نماینده حقوقی در سایر شرکت‌های گروه. - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر پس از اخذ مجوز هیات مدیره. - تعهد ظهر نویسی و قبولی. - عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آن‌ها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانک‌ها و استرداد آنها. - تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به میزان و سود کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۳) اساسنامه حاضر، استقراض به وسیله اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود. - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا. - احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت در قالب بودجه سالانه مصوب هیات مدیره. - تعیین خلاصه و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. - پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی. - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12768329
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ احمد شمشکی به شماره کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت موصوف به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و شرکت توسعه و گسترش اندیشه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ احمدرضا صفری به شماره کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت موصوف به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. بدین ترتیب آقای مهدی شریفی به شماره کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمدرضا صفری به شماره کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی عابد کریمی به شماره کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای صابر شیخلو به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمد شمشکی به شماره کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء ثابت نایب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12638148
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنايع پيام شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای عبدالناصر گل محمدی به شماره کدملی xxxxxxxxx۱به جای آقای بهداد خوئینی به عنوان نماینده جدید شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷به سمت مدیر عامل وعضوهیات مدیره و آقای صابر شیخلو به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی شریفی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای نوید احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی عابد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء ثابت نایب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبرمی باشد.اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12453031
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنايع پيام شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۰ تصویب شد موسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12293645
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ با نمایندگی آقای نوید احمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره ونایب رییس هیات مدیره شرکت تولید سموم علف کش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی آقای مهدی شریفی به کدملیxxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ با نمایندگی آقای بهداد خوئینی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ آقای مجید رمضان زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره ومهدی عابد کریمی به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل ویا یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء ثابت نایب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی ـ معرفی نماینده حقوقی در سایر شرکت های گروه. ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر پس از اخذ مجوز هیات مدیره. ـ تعهد ظهر نویسی و قبولی. ـ عقد هرگونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانک ها و استرداد آنها. ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها و شرکت ها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به میزان و سود کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده۳ اساسنامه حاضر، استقراض به وسیله اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً. ـ احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت در قالب بودجه سالانه مصوب هیات مدیره. ـ تعیین خلاصه و میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور. ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی. ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12313465
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام سهامی‌عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۹مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابداران رسمی) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12254781
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: - شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ - شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ - شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ - شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ - آقای مهدی عابدکریمی به کد ملی xxxxxxxxx۴
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12254788
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۸تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565054
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نوید احمدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به جای آقای محمدرضا ایزدی یار به کدملی xxxxxxxxx۳ انتخاب و آقای عباس سینائی فر با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده جدید شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به جای آقای سعید بلالی انتخاب گردیددرنتیجه سمت اعضا به شرح ذیل می باشد: آقای مهدی شریفی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای نوید احمدی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی عابد کریمی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای عباس سینائی فر به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیات مدیره با مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء ثابت نایب رئیس هیات مدیره با مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بودوهم چنین حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۶ بند به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171074
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی‌‌ عام) بشماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مهدی شریفی با کدملیxxxxxxxxx۳ بجای آقای فرزاد حافظی بختیاری بعنوان نماینده شرکت تولید سموم علف کش به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید و آقای محمدرضا ایزدی یار به کدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی شریفی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره نیز تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150176
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پیام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای فرزاد حافظی بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تولید سموم علف کش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو و نایب رییس هیئت مدیره و آقای سعید بلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محسن عدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت هامون کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و آقای مهدی عابدکریمی با کدملی: xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیات مدیره طبق مفاد صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 696186
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع پیام سهامی خاص به شماره ثبت۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۸/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۷ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10698386
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع پیام سهامی خاص به شماره ثبت۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده نوبت دوم مورخ ۸/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۷ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681207
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع پیامسهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
طبق صور تجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۴/۹۱ فرزاد حافظی بختیاری به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بسته بندی پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره, مهدی شریفی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و سایر اوراق و قراردادهای عادی و مراسلات و مکاتبات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11012805
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع پیام سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
طبق صور‌تجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۰/۴/۹۱ فرزاد حافظی‌بختیاری به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بسته‌بندی پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره, مهدی شریفی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته‌بندی فلزی پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره و ممهور به مهر شرکت و سایر اوراق و قراردادهای عادی و مراسلات و مکاتبات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11094702
آگهی تصمیمات در شرکت گسترش صنایع پیام سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۰ منصور عزتی به کدملی xxxxxxxxx۱ بجای محمدرضا ایزدی‌یار به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10588893
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع پیام سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ غلامرضا کاظمی به کد ملی xxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بسته‌بندی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و و هوشنگ بالازاده‌نیری به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت صنایع لاستیکی سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره منصور عزتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و گسترش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و حمید راشدی به کد ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی از شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته‌بندی فلزی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و محمود شمس‌نظری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره و محمدرضا ایزدی‌یار به کد ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضا هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مراسلات و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل در ۷ بند بشرح پیوست صورتجلسه به تصویب رسید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11815184
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع پیام سهامی خاص ثبت شده به شماره۸۲۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده نوبت دوم ۱۴/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۷/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شرکت بسته بندی پارس به شنامه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷و شرکت صنایع لاستیکی سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹و شرکت سرمایه‌گذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10310143
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع پیام سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۱/۸۸ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات