صنعتی کاوه

شرکت صنعتی کاوه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100355357 ()
17
افراد
20
آگهی‌ها
8170
شماره ثبت
1341/2/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14146896
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کاوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی طاهری با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای وحید صرامی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره، آقای مصطفی سعید نوران با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمود شعبانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای رحمن عرب شیبانی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و اسناد و مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. هیات مدیره اختیارات خود، مندرج در بندهای ۱، ۳، ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه را، به مدیرعامل به شرح ذیل تفویض نمود و مدیرعامل میتواند وظایف خود را در صورت صلاحدید به شخص و یا اشخاص دیگر تفویض نماید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی - ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر منطقه از ایران یا خارج از ایران با تصویب هیات مدیره.- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی پس از تصویب هیات مدیره. - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده(۳) اساسنامه اما در مورد اموال غیر منقول با تصویب هیات مدیره.- واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی) - تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها - تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری - عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها پس از تصویب هیات مدیره.- تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان و بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیات مدیره و رعایت مقررات ماده(۲) اساسنامه حاضر، استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و فک رهن ولو کراراً- احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و..... شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب ـ با حق صلح یا بدون آن- و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست دستور لازم الاجرا(اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و xxx۰ و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. - تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور- تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت - تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14114578
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کاوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/xxx۷ (نوبت دوم) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای مهدی طاهری با شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای وحید صرامی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای مصطفی سعید نوران با شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای محمود شعبانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای رحمن عرب شیبانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117600
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کاوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال سبحانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صنعتی کاوه زاینده رود (سهامی خاص) به سمت رئیس هیات مدیره قای مهدی طاهری با کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای اصغر عامری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت واگن سازی کوثر (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای سید احمد علوی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت هپکو صنعت واگن (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره آقای سعید فرزین تهرانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تامین ماسه ریخته‌گری (سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و در صورت غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اسناد و مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. هیات مدیره اختیارات خود، مندرج در بندهای ماده ۵۰ اساسنامه را، به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود،. مدیرعامل میتواند وظایف خود را در صورت صلاحدید به شخص و یا اشخاص دیگر تفویض نماید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر منطقه از ایران یا خارج از ایران نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها بر اساس ضوابط مصوب هیات مدیره دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش تعهد، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی عقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۳) اساسنامه بر اساس ضوابط مصوب هیات مدیره تقدیم درخواست و پیشگری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها بر اساس ضوابط مصوب هیات مدیره تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان و بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۲) اساسنامه حاضر استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و فک رهن ولو کرارا احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و xxx۰ و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و گزارش آن به به هیات مدیره و بازرس شرکت تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12852991
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کاوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای اصغر عامری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت واگن سازی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیداحمد علوی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت هپکو صنعت واگن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جمشید بسیج با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید فرزین تهرانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تامین ماسه ریخته‌گری به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جلال سبحانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صنعتی کاوه زاینده رود به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به اسامی سیداحمد علوی، اصغر عامری، سعید فرزین تهرانی به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اسناد و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱، ۳، ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود، مدیرعامل میتواند وظایف خود را در صورت صلاحدید به شخص و یا اشخاص دیگر تفویض نماید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر منطقه از ایران یا خارج از ایران با تصویب هیئت مدیره نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با تصویب هیئت مدیره. عقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملی ات و معاملات مذکور در ماده (۳) اساسنامه اما در مورد اموال غیرمنقول با تصویب هیئت مدیره. واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) تقدیم درخواست و پیشگری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها با تصویب هیئت مدیره تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان و بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیئت مدیره و رعایت مقررات ماده (۲) اساسنامه حاضر استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و فک رهن ولو کرارا احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و xxx۰ و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12380148
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کاوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به اسامی آقایان مهدی طاهری، محمد تلافی نوغانی، سیداحمد علوی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره به اسامی فوق همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد، مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12154657
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کاوه سهامی عام به‌شماره‌ثبت۸۱۷۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جمشید بسیج با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ مهدی طاهری با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تامین ماسه ریخته گری به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ جلال سبحانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صنعتی کاوه زاینده رود به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ محمد تلافی نوغانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت واگن سازی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ سید احمد علوی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت هپکو صنعت واگن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و اسناد و مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12133621
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کاوه سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۸۱۷۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: اقای جمشید بسیج با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹. اقای مهدی طاهری با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین ماسه ریخته گری بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷. اقای محمد تلافی نوغانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت واگن سازی کوثر بشناسه ملیxxxxxxxxx۸۹. اقای سید احمد علوی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت هپکو صنعت واگن بشناسه ملیxxxxxxxxx۶۱. اقای جلال سبحانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صنعتی کاوه زاینده رودبشناسه ملیxxxxxxxxx۵۶. موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا بشناسه ملی بعنوان بازرس اصلی و اقای سید امیر حسین ابطحی نایینی به شماره کدملی xxxxxxxxx۱بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند.ترازنامه وحساب سود وریان سال مالی ۹۲بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298037
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کاوه شرکت سهام‌عام به شماره ثبت ۸۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908655
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کاوه سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12019126
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کاوه سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۱۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخ‌سفلی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 632002
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کاوه (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۸۱۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنعتی کاوه زاینده رود به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی سید حسین موسوی نطنزی به کدملیxxxxxxxxx۱ شرکت واگن سازی کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی محمد تلافی نوغانی به کدملیxxxxxxxxx۹، شرکت هپکو صنعت واگن به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی سید احمد علوی به کدملیxxxxxxxxx۷، شرکت تامین ماسه ریخته گری به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی محمد حاتمی به کدملیxxxxxxxxx۱، شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی فرامرز صدری نجفی به کدملیxxxxxxxxx۸. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۱۲/۹۰ محمد حاتمی به سمت رئیس هیئت مدیره و فرامرز صدری نجفی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید حسن موسوی نطنزی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبرمیباشد و اسناد و مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11432848
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کاوه (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۸۱۷۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنعتی کاوه زاینده‌رود به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی سید حسین موسوی‌‌نطنزی به کدملیxxxxxxxxx۱ شرکت واگن‌سازی کوثر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی محمد تلافی‌‌نوغانی به کدملیxxxxxxxxx۹، شرکت هپکو صنعت واگن به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی سید احمد علوی به کدملیxxxxxxxxx۷، شرکت تامین ماسه ریخته‌گری به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی محمد حاتمی به کدملیxxxxxxxxx۱، شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی فرامرز صدری‌نجفی به کدملیxxxxxxxxx۸. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۶/۱۲/۹۰ محمد حاتمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و فرامرز صدری‌نجفی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید حسن موسوی‌نطنزی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره به همراه مهرشرکت معتبرمیباشد و اسناد و مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 590971
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کاوه سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی سمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10770074
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کاوه سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی سمت بازرس اصلی و حسین شیخ‌سفلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 589599
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کاوه (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۸۱۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: بند۱ ماده۳ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: تهیه و تولید و ساخت انواع صندوق نسوز و ایمنی انواع صندوقهای هتلی انواع صندوقهای امانات صندوقهای ویترینی آسانسوری جواهرفروشی انواع قفلهای ایمنی درب های خزانه خانگی و بانکی انواع فایلهای ایمنی انواع کمدهای بایگانی نسوز و ایمنی به صورت فلزی انواع دربهای ضدانفجار دربهای ضدحریق درب های ضد هوا دربهای هوابند انواع درب ایمنی آپارتمانی ساخت خزانه ایمنی و سایر ادوات ایمنی و فلزی شامل دربهای صندوقها صندوقچه ها و کمدهای بایگانی خاص فلزی سفارشی تهیه تولید توزیع خرید و فروش صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی عبارت خرید سهام سایر شرکتها و موسسات دیگر برای شرکت باستثنای اوراق بهادار به ماده۳۰ اساسنامه اضافه گردید. تبصره۳ ذیل بند۴ ماده۱۲ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. پلاک شرکت با توجه به تغییر پلاک توسط شهرداری به پلاک۳۱و۲۹ اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر۷۷ ماده و۱۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10660656
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کاوه (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۸۱۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: بند۱ ماده۳ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: تهیه و تولید و ساخت انواع صندوق نسوز و ایمنی انواع صندوقهای هتلی انواع صندوقهای امانات صندوقهای ویترینی آسانسوری جواهرفروشی انواع قفلهای ایمنی درب‌های خزانه خانگی و بانکی انواع فایلهای ایمنی انواع کمدهای بایگانی نسوز و ایمنی به صورت فلزی انواع دربهای ضدانفجار دربهای ضدحریق درب‌های ضد هوا دربهای هوابند انواع درب ایمنی آپارتمانی ساخت خزانه ایمنی و سایر ادوات ایمنی و فلزی شامل دربهای صندوقها صندوقچه‌ها و کمدهای بایگانی خاص فلزی سفارشی تهیه تولید توزیع خرید و فروش صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی عبارت خرید سهام سایر شرکتها و موسسات دیگر برای شرکت باستثنای اوراق بهادار به ماده۳۰ اساسنامه اضافه گردید. تبصره۳ ذیل بند۴ ماده۱۲ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. پلاک شرکت با توجه به تغییر پلاک توسط شهرداری به پلاک۳۱و۲۹ اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر۷۷ ماده و۱۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9705720
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کاوه سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ شرکت هپکو صنعت واگن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی فرامرز صدری‌نجفی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمد حاتمی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید احمد علوی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ و خلیل ورد به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره و سید حسین موسوی‌نطنزی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11889550
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کاوه سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۷/۸۹ اختیارات هیئت‌مدیره در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11032941
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کاوه سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۶/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به سمت بازرس اصلی و حسین شیخ‌سفلی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۹ محمد حاتمی بنمایندگی از شرکت تامین ماسه ریخته‌گری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن سبحانی بنمایندگی از شرکت هپکو صنعت واگن به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سید حسین موسوی‌نطنزی بنمایندگی از شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و سید احمد علوی بنمایندگی از شرکت صنعتی کاوه زاینده‌رود و خلیل ورد به نمایندگی از شرکت واگن‌سازی کوثر بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از محمد حاتمی ـ سید احمد علوی ـ یا محسن سبحانی همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12029315
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کاوه سهامی عام بشماره ثبت ۸۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۴/۹/۸۸ بندهای ۱ـ۳ـ۴ـ۷ـ۹ـ۱۰ـ۱۱ـ۱۲ـ۱۳ـ۱۴ـ۱۷ـ۱۸ـ۱۹ از اختیارات هیات‌مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات