قند بیستون

شرکت قند بیستون (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100353486 ()
23
افراد
22
آگهی‌ها
8105
شماره ثبت
1340/12/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14470272
آگهی تغییرات شرکت قند بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ - شرکت فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ - شرکت نکا پلاستیک ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ - شرکت ایران پیروز ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ - شرکت کشاورزی و باغات فریمان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ - شرکت کشاورزی و دامپروری قدس خراسان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ - شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت پیشرو کار ساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و آقای غلامرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14027508
آگهی تغییرات شرکت قند بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶
به استناد داد نامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۳ مورخ ۲۵/۹/xxx۶ و نامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۵ مورخه ۱۱/۲/xxx۷ و نامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۷ مورخ ۲۳/۲/xxx۷ اصداری از شعبه ۳۷ دادکاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران و دادنامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۵ مورخ ۱۹/۰۱/xxx۷ صادره از شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم بر ابطال صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۵/xxx۶ شرکت مذکور صادر گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957484
آگهی تغییرات شرکت قند بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات قرارداد و سایر اوراق تعهدآور با دو امضا شامل مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. محسن علی حسینی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعین گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات عمومی و خصوصی تهیه و پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت آیین نامه استخدامی پرسنلی فروش و معاملات و تصوب آن در هیات مدیره و اجرای آیین نامه‌های فوق. تهیه بودجه سالانه شرکت جهت تصویب هیات مدیره. نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین، حقوق و دستمزد، انجام تنبیه و ترفیع برابر آیین نامه مصوب هیات مدیره و طرح طبقه بندی مشاغل و دستورات قانون کار. تبصره انتخاب رئیس یا سرپرست کارخانه و تعیین حقوق و مزایای ایشان با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره می‌باشد. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات با امضاهای مجاز. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره متفرعات. تعهد و ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اسناد تجاری. عقد قرارداد و اقدام به هر نوع معامله و عقد بیع از رسمی و غیر رسمی برای خرید و فروش و معاوضه اموال منقول برابرآیین نامه معاملات. خرید و فروش اموال غیر منقول، از جمله زمین، ساختمان در محدوده موضوع شرکت و رعایت اساسنامه به منظور تأمین و رفع نیازهای مالی با حق فسخ و اقاله قراردادها و معاملات فوق با رعایت آیین نامه معاملات و تصویب هیات مدیره. امانت گذاری هر نوع اسناد و مدارک وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آن‌ها با تصویب هیات مدیره. تحصیل اعتبار از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد با هرگونه شرایط با اطلاع و تصویب هیات مدیره. احداث هر گونه ساختمان که مورد شرکت باشد برابر آیین نامه معاملات. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوا در کلیه دادگاه‌ها اعم از بدوی و تجدید نظر و دیوان عدالت اداری و دیوان کشور در کلیه مراحل دادرسی تا صدور رأی نهایی و تسلیم بدعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق اعتراض و تجدید نظر، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار حق صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل غیرو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، مطالبه خسارات، استرداد دعوی و دادخواست جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدادم به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه‌ها و چه در دفاتر ثبت اسناد. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت منابع و مصارف هر شش ماه یک بار و گزارش آن به هیات مدیره و بازرس قانونی. تنظیم صورت دارایی‌ها ودیون شرکت پس از انقضاس سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت برای تصویب هیات مدیره و تسلیم به مجمع عمومی. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587131
آگهی تغییرات شرکت قند بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت فرآورده‌های غذائی وقند تربت جام (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت کشاورزی و باغات فریمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت ایران پیروز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت نکا پلاستیک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت جام سبز باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ رضا بهاری با کد ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره وکیومرث معینی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587143
آگهی تغییرات شرکت قند بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمدرضا میررازقی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از قند ثابت خراسان (شرکت سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره , آقای غلامرضا کاظمی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایران پیروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره , آقای علیرضا فاطمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کشاورزی و باغات فریمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و آقای سعید نوری با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ آقای محمد علی گرجستانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نکا پلاستیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ , به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک , سفته , برات , قرارداد‌ها و عقود با یک امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و امضای دوم مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتیر خواهد_بود. آقای غلامرضا کاظمی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان سرپرست شرکت انتخاب گردید که تا انتخاب مدیرعامل دارای حق امضاء خواهد_بود و اختیارات ایشان در حدود مصوبات هیئت مدیره , اساسنامه شرکت و مقررات می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486339
آگهی تغییرات شرکت قند بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12840726
آگهی تغییرات شرکت قند بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت به آدرس تهران – خیابان شریعتی – بالاتر از میرداماد – کوچه بهشت یکم – شماره ۴۵ – کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12794600
آگهی تغییرات شرکت قند بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های غذائی و قند تربت جام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ (به جای غلامعباس بهمنی شماره ملی xxxxxxxxx۷) و آقای محمدرضا مهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت سهامی عام کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ (بجای آقای علی متولی ش م xxxxxxxxx۳) برای باقیمانده مدت تصدی بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784696
آگهی تغییرات شرکت قند بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12259841
آگهی تغییرات شرکت قند بیستون سهامی عام به‌شماره‌ثبت۸۱۰۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد توکل هرندی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه خیریه بیت الرضا (ع) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره -آقای محمد میر محمد صادقی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت کشاورزی و دامپروری قدس خراسان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ عضو و نایب رئیس هیئت مدیره- آقای بهرام رمضانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره -آقای محمد علی افصحی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱بعنوان عضو هیئت مدیره -آقای علی متولی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضو هیئت مدیره -آقای غلامعباس بهمنی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت فرآورده های غذائی و قنـد تربت جام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸بعنوان عضو هیئت مدیره -آقای علیرضا گرجستانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت کشاورزی و باغات فریمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و قراردادها و سفته ها و بروات ها با امضا مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و یا با امضا دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل معتبر است. علاوه بر موارد فوق افتتاح و برداشت از حسابهای بانکی در استان کرمانشاه با امضا مدیرعامل و رئیس حسابداری کارخانه همراه با مهر کارخانه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12116641
آگهی تغییرات شرکت قند بیستون سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ و صورتجلسات تنفسی مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهرام رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت فرآورده های غذایی و قند تربت جام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت سهامی کشاورزی و باغات فریمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت کشاورزی و دامپروری قدس خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ موسسه خیریه بیت الرضا (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت نکا پلاستیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شرکت جام سبز باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12113890
آگهی تغییرات شرکت قند بیستون سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ و صورتجلسه تنفسی مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764974
آگهی تغییرات شرکت قند بیستون سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ خیابان ولیعصر (عج) ـ بالاتر از پارک ملت ـ ایستگاه خبرنگاران ـ خیابان پروین ـ پلاک ۴۸ ـ طبقه چهارم کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726600
آگهی افزایش سرمایه شرکت قند بیستون سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۳ و به استناد مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ۳۰/۰۷/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به تعداد xxx.xxx.xxx سهم به ارزش هرسهم xxx۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی های ثابت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492737
آگهی تغییرات شرکت قند بیستون شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۸۱۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۲/۰۳/xxx۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان در سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1075386
آگهی تصمیمات شرکت قند بیستون سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶
بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ محمد میرمحمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرآورده های غذایی تربت جام و علی اکبر باقرزاده چهارجویی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سهامی و کشاورزی باغات فریمان و محمدعلی افصحی به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سهامی عام صنعتی و کشاورزری شیرین خراسان و جواد توکل هرندی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سهامی عام کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان به سمت عضو هیات مدیره و جمال الدین عباسیان به ک.م xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا اشرف xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهرام رمضانی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک برداشت از کلیه حسابهای بانک و افتتاح حساب نزد بانکها و نیز هر نوع قرارداد و سفته ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره یا امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل معتبر است.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065980
آگهی تصمیمات شرکت قند بیستون سهامی عام به شماره ثبت۸۱۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به کدملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت فرآورده های غذایی و قند تربت جام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ وشرکت کشاورزی و باغات فریمان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و جمال الدین عباسیان کدملی xxxxxxxxx۹ و مهندس علیرضا اشرف xxxxxxxxx و مهندس بهرام رمضانی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و حاج مهدی کاظمی کدملی xxxxxxxxx۵ و جمشید مصور کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء علی البدل انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 479959

آگهی تصمیمات شرکت قند بیستون
سهامی عام به شماره ثبت xxx۵
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10748193
آگهی تصمیمات شرکت قند بیستون سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10533894
آگهی تصمیمات در شرکت قند بیستون سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ علیرضا اشرف به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی کشاورزی شیرین خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و توکل هرندی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و محمد میرمحمدصادقی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشاورزی و باغات فریمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و محمود جعفرزاده به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. جمال الدین عباسیان به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا اشرف به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهرام رمضانی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و یا با امضاء دو عضو هیئت مدیره در تمام موارد همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11934489
آگهی تصمیمات شرکت قند بیستون سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ به سمت بازرس اصلی و اصغر طهوری به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: جمال‌الدین عباسیان به کدملیxxxxxxxxx۹ و محمدعلی ذاکرزاده به کدملیxxxxxxxxx۵ و جمشید مصور به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ و شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ و شرکت فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ و شرکت کشاورزی و باغات فریمان به کدملیxxxxxxxxx۳۵ بسمت اعضای اصلی و محمدعلی افصحی به کدملیxxxxxxxxx۹ و کیومرث معینی به کدملیxxxxxxxxx۸ اعضای علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11902263
آگهی تصمیمات شرکت قند بیستون سهامی‌ عام ثبت ‌شده ‌بشماره۸۱۰۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به سمت بازرس اصلی و اصغر طهوری به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات