اقتصادی و خودکفائی آزادگان

شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100353165
22
افراد
26
آگهی‌ها
458282
شماره ثبت
1373/5/9
تاریخ تأسیس

اشخاص اقتصادی و خودکفائی آزادگان

در این بخش تمامی اشخاصی که در اقتصادی و خودکفائی آزادگان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های زیرمجموعه اقتصادی و خودکفائی آزادگان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که اقتصادی و خودکفائی آزادگان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14526754
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار ، سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14163941
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081816
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا عباسیانفر به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل: ۱ انجام کلیه امور شرکت و نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ تهیه آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره برای تصویب. ۳ تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. ۴ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه در ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره. ۵ نصب و عزل مدیران شرکتها، مشاوران شرکت و تعیین شغل و سمت و وظایف و اختیارات آنها و تعیین حقوق و مزایا، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث در چارچوب آیین نامه‌های استخدامی مصوب پس از مشورت با هیئت مدیره. ۶ پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور به هیئت مدیره. ۷ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۸ عقد هر نوع قرارداد درخصوص اموال منقول و تغییر و تبدیل و یا فسخ آن و خرید مواد اولیه و فروش محصولات و معاوضه و غیره، منطیق با آیین نامه‌های معاملات شرکت. ۹ پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به هیئت مدیره. ۱۰ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری، دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای درخواست تجدیدنظر، فرجام خواهی_و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اخراجی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث و متقابل و دفاع از آنها، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۱۱ عقد هرگونه قرارداد اجاره و اقاله و فسخ آنها و تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره منطبق با آیین نامه معاملات شرکت. ۱۲ تعیین میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور. ۱۳ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه به هیئت مدیره. ۱۴ تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تهیه ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره. ۱۵ تنظیم و ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت کلیه مقررات و آیین نامه‌های شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط اعلامی سازمان مذکور. ۱۶ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت با تصویب هیئت مدیره. ۱۷ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف پیش بینی شده در چارچوب قوانین و مقررات، اساسنامه و آیین نامه‌های داخلی شرکت. ۱۸ اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره و یافتن شیوه‌های عملی اجرای مصوبات مزبور جز در مواردی که مجمع عمومی شخص دیگری را مأموربه اجرا نموده_باشد. ۱۹ بررسی و شناخت فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و یافتن ایده‌های مطلوب اجرایی ۲۰ برقراری سیستم کنترل و نظارتی از طریق سیستم ((گزارشات مدیریت)) به منظور دسترسی سریع به آمار، ارقام و اطلاعات مالی و عملیاتی از نتیجه فعالیت و عملکرد شرکت و کلیه شرکتهای تابعه و مقایسه آنها با بودجه مصوب، تجزیه و تحلیل روند عملیات هر شرکت و ارائه نتایج حاصله به هیأت مدیره هر ۳ ماه یکبار. ۲۱ تهیه شیوه نامه رفاهی به منظور حمایت و حفظ نیروی انسانی موجود شرکت و ایجاد انگیزه‌های لازم جهت جذب نیروی کارآمد مورد نیاز و اجرای آن پس از تصویب هیأت مدیره. کلیه اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک، با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604313
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضائی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای فرج اله فصیحی رامندی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمود رضا فیروز مند به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای عبدالله میر شکار به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای مجید غلاث به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای رحیم نعمت پرور به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. انجام کلیه امور شرکت و نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره برای تصویب. تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه در ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره. نصب و عزل مدیران شرکتها، مشاوران شرکت و تعیین شغل و سمت و وظایف و اختیارات آنها و تعیین حقوق و مزایا، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث در چارچوب آیین نامه‌های استخدامی مصوبه هیئت مدیره. پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور به هیئت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. عقد هر نوع قرارداد درخصوص اموال منقول و تغییر و تبدیل و یا فسخ آن و خرید مواد اولیه و فروش محصولات و معاوضه و غیره، منطیق با آیین نامه‌های معاملات شرکت. پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری، دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای درخواست تجدیدنظر، فرجام خواهی_و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اخراجی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث و متقابل و دفاع از آنها، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. عقد هرگونه قرارداد اجاره و اقاله و فسخ آنها و تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره منطبق با آیین نامه معاملات شرکت. تعیین میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه به هیئت مدیره. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تهیه ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره. تنظیم و ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت کلیه مقررات و آیین نامه‌های شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط اعلامی سازمان مذکور. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت با تصویب هیئت مدیره. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف پیش بینی شده در چارچوب قوانین و مقررات، اساسنامه و آیین نامه‌های داخلی شرکت. اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره و یافتن شیوه‌های عملی اجرای مصوبات مزبور جز در مواردی که مجمع عمومی شخص دیگری را مأموربه اجرا نموده_باشد. بررسی و شناخت فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و یافتن ایده‌های مطلوب اجرایی. برقراری سیستم کنترل و نظارتی از طریق سیستم ((گزارشات مدیریت)) به منظور دسترسی سریع به آمار، ارقام و اطلاعات مالی و عملیاتی از نتیجه فعالیت و عملکرد شرکت و کلیه شرکتهای تابعه و مقایسه آنها با بودجه مصوب، تجزیه و تحلیل روند عملیات هر شرکت و ارائه نتایج حاصله به هیئت مدیره هر ۳ ماه یکبار. تهیه شیوه نامه رفاهی به منظور حمایت و حفظ نیروی انسانی موجود شرکت و ایجاد انگیزه‌های لازم جهت جذب نیروی کارآمد مورد نیاز و اجرای آن پس از تصویب هیئت مدیره. کلیه اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک، با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558420
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید رضایی با کدملی xxxxxxxxx۵ آقای مجید غلاث با کدملی xxxxxxxxx۷ آقای عبداله میرشکار با کدملی xxxxxxxxx۱ آقای فرج اله فصیحی رامندی با کدملی xxxxxxxxx۲ آقای محمودرضا فیروزمند باکدملی xxxxxxxxx۵ آقای سیدمحسن قطبی با کدملی xxxxxxxxx۵ (بسمت عضو علی البدل) آقای عزیزاله هادیپور نوکنده با کدملی xxxxxxxxx۱ (بسمت عضو علی البدل) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438091
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی عادی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه درتاریخ فوق تکمیل امضا شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967481
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه، صورت عملکرد سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12506480
آگهی تغییرات شرکت اقتصادي و خودكفائي آزادگان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۵۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم نعمت پرور با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۴۱ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. انجام کلیه امور شرکت و نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و مؤسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛ تهیه آئین نامه های داخلی شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره برای تصویب تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره؛ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره؛ نصب و عزل مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و سمت و وظایف و اختیارات آنها و تعیین حقوق و مزایا، پاداش ، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آیین نامه های استخدامی مصوب هیئت مدیره؛ پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات اعتباری داخل و خارج از کشور به هیئت مدیره، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت؛ عقد هر نوع قرارداد در خصوص اموال منقول و تغییر و تبدیل یا فسخ آن و خرید مواد اولیه و فروش محصولات و معاوضه و غیره منطبق با آئین نامه معاملات شرکت؛ پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به هیئت مدیره؛ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری، دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده، علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی، در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، یا حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر؛ عقد هرگونه قرارداد اجاره و اقاله و فسخ آنها و تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره منطبق با آئین نامه معاملات شرکت؛ تعیین میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور، تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آنها به هیئت مدیره، تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به هیئت مدیره؛ تنظیم و ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت کلیه مقررات و آئین نامه های شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط اعلامی سازمان مذکور. کلیه اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک، با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12387011
آگهی تغییرات شرکت اقتصادي و خودكفائي آزادگان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۵۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاءهیأت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای حسین علی اکبرزاده به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مجید غلاث به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای عارف سجاده چی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد رضا کائینی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای حسن محمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره. و آقای فرهاد رمضان به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک، با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. انجام کلیه امور شرکت و نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و مؤسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تهیه آئین نامه های داخلی شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره برای تصویب تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره، پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره و عزل مدیران، کارکنان و مشاوران شرکت و تعیین شغل و سمت و وظایف و اختیارات آنها، تعیین حقوق و مزایا، پاداش ، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها، پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات اعتباری داخل و خارج از کشور به هیئت مدیره، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، عقد هر نوع قرارداد در خصوص اموال منقول و تغییر و تبدیل یا فسخ آن و خرید مواد اولیه و فروش محصولات و معاوضه و غیره منطبق با آئین نامه معاملات شرکت، پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به هیئت مدیره، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری، دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده، علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی، هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، یا حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تا سقف یک میلیارد ریال، عقد هرگونه قرارداد اجاره و اقاله و فسخ آنها و تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره منطبق با آئین نامه معاملات شرکت، تعیین میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور، تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آنها به هیئت مدیره، تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به هیئت مدیره، تنظیم و ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت کلیه مقررات و آئین نامه های شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط اعلامی سازمان مذکور.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12362819
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۵۸۲۸۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند آقای حسین علی اکبرزاده با کدملی شماره xxxxxxxxx۰ ـ آقای عارف سجاده چی با کدملی شماره xxxxxxxxx۵ ـ آقای مجید غلاث با کدملی شماره xxxxxxxxx۷ ـ آقای حسن محمدی با کدملی شماره xxxxxxxxx۵ ـ آقای محمد رضا کائینی با کدملی شماره xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای اصلی و آقای سیدامیرهوشنگ سعیدی با کدملی شماره xxxxxxxxx۱ ـ آقای سیدمحمدعطااله رحمانی آبیدر با کدملی شماره xxxxxxxxx۴ ـ آقای میکائیل فرج پور کرد آسیابی با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413197
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۳ و نامه شماره xxxxxx۷۵مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید در ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و اعلامیه تبدیل به شرح زیر می باشد ۱) نام و شماره ثبت شرکت: شرکت اقتصادی و خود کفایی آزادگان به شماره ثبت xxxxxx ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: الف ـ موضوع فعالیت های اصلی: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند: ـ تولید، فروش، توزیع، بسته بندی، صادارت و واردات انواع فرآورده های غذایی و بهداشتی. ـ تولید سیمان و اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن سیمان. ـ مشاوره اجرا و نظارت بر پروژه های عمرانی، معماری و شهرسازی. ـ انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند یک فوق. ـ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ـ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ـ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ـ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت. ـ تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ـ شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ـ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ـ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند. ـ خدمات موضوع بند ۲ فوق. ـ حمل ونقل انبارداری، بازرایابی غیر هرمی توزیع و فروش محصولات. ب ـ موضوع فعالیت های فرعی: ـ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز. ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری، صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها، مؤسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد، یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. ـ سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری. ـ تأمین مالی بازار گردانی اوراق بهادار. ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار. ـ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار. ـ شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کد پستی: مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران به آدرس خیابان شریعتی بالاتر از سیدخندان – خیابان سیمرغ غربی – کوچه گلزار نبش کوچه پروانه – پلاک ۲ طبقه ۴ کد پستی: xxxxxxxxx۱ می باشد. ۴) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۵) سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال که تماما پرداخت شده است. ۶) سهام ممتاز: شرک فاقد سهام ممتاز می باشد. ۷) اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: اعضای اصلی: حسین علی اکبر زاده فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه ۲۷ و شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، معصومه آباد فرزند طالب به شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سعید اوحدی فرزند محمد کاظم به شماره شناسنامه xxx۴ و شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره، محمد رضا کائینی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه xxx۳۵ و شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره، علی علیلو فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه xxx۴ و شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و فرهاد رمضان فرزند سعید به شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) اعضای علی البدل: محمد رضا حضرت زاد فرزند محمد به شماره شناسنامه xxx۳ و شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو علی البدل و سید احمد قشمی فرزند سید خلیل به شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو علی البدل. ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: بر اساس ماده ۲۱ اساسنامه: صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی خواهند داشت. ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته: بر اساس ماده ۲۰ اساسنامه که تقسیم سود بر اساس تصویب مجمع عمومی عادی بوده و طبق ماده ۵۷ اساسنامه اندوخته قانونی و اختیاری از سود خالص شرکت مطابق اصلاحی قانون تجارت انجام می شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود و طبق ماده ۵۸ اساسنامه اندوخته سرمایه خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه ای و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است اندوخته سرمایه ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیر قابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای روند سود دهی شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی هر سال می توان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه ای منظور می گردد بین صاحبان سهام تقسیم نمود. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مبلغ دیون شرکت برابر با xxxxxxxxxxxx ریال می باشد که شامل: بدهیهای جاری برابر با xxxxxxxxxxxx ریال و بدهیهای احتمالی غیر جاری برابر با xxxxxxxxx ریال می باشد شرکت فاقد بدهیهای احتمالی نیز می باشد. ۱۱) روزنامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات..اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود وزیان ان مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و هم چنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان اماده می باتشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1641550
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم یک هزار ریالی که تعداد xxxxxxxxx سهم آن بانام و تعداد xxxxxx۷۷ سهم آن بی نام می باشد، از محل سود اندوخته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613971
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به پایان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1377870
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان به شماره ثبت ۸۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسین علی اکبرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره جایگزین سعید اوحدی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177570
آگهی تغییرات موسسه اقتصادی و خودکفائی آزادگان ‌به‌ شماره ثبت ۸۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سعید اوحدی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه آباد به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و اقای حسین علی اکبرزاده به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی علیلو به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا کائینی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و محمدرضا حضرت زاد با کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای احمدرضا قشمی با کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره و آقای فرهاد رمضان به کدملی xxxxxxxxx۸ خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل.
امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یک عضوء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 643298
آگهی تصمیمات شرکت اقتصادی و خود کفایی آزادگان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۰۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. محمد ساردوئی نسب به ش م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسن حنان به ش م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 643299
آگهی تصمیمات شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۰۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۳/۹۱ فرهاد رمضانی به ک م xxxxxxxxx۸ به جای سعید اوحدی خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عـادی با امـضای مـدیرعامل هـمراه با مهر شـرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 643407
آگهی اصلاحی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
پیرو آگهی شماره xxx۳/ت۳۲ مورخ ۱۱/۴/۹۱ نام مدیرعامل فرهاد رمضان صحیح می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11799284
آگهی تصمیمات شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۰۹۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۳/۹۱ فرهاد رمضانی به ک م xxxxxxxxx۸ به جای سعید اوحدی خارج از اعضای هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عـادی با امـضای مـدیرعامل هـمراه با مهر شـرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11786924
آگهی اصلاحی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
پیرو آگهی شماره xxx۳/ت۳۲ مورخ ۱۱/۴/۹۱ نام مدیرعامل فرهاد رمضان صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11559418
آگهی تصمیمات شرکت اقتصادی و خود کفایی آزادگان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۰۹۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. محمد ساردوئی‌نسب به ش م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسن حنان به ش م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11283518
آگهی تصمیمات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۸۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محمد ساردوئی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسن حنان به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید اوحدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ و محمدعلی زردبانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا مستجیر به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ و محمدرضا کائینی به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ و حسین علی‌اکبرزاده به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء اصلی و سعید عباسپور به ش‌ملی xxxxxxxxx و سید احمد قشمی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۳/۹۰ سعید اوحدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محمدعلی زردبانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10679761
آگهی تصمیمات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۸۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محمد ساردوئی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسن حنان به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید اوحدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ و محمدعلی زردبانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا مستجیر به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ و محمدرضا کائینی به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ و حسین علی‌اکبرزاده به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء اصلی و سعید عباسپور به ش‌ملی xxxxxxxxx و سید احمد قشمی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۳/۹۰ سعید اوحدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محمدعلی زردبانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11408126
آگهی افزایش سرمایه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان سهامی خاص ثبت شده بشماره۸۰۹۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۵/۸/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۸/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۶ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهمxxx/۱ ریالی که تعدادxxx/xxx/۸۴ سهم آن بانام و تعدادxxx/xxx/۳۵ سهم آن بی‌نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده و از طریق سود تقسیم نشده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲۰/۹/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است. ضمنا تبصره‌های۱ و۲ بشرح مندرج در صورتجلسه به ماده۱۰ اساسنامه الحاق گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11123916
آگهی تصمیمات در شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان بشماره ثبت ۸۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۲۶/۷/۸۹ محل شرکت به نشانی تهران‌ـ خ شریعتی‌ـ بالاتر از پل سید خندان‌ـ خ سیمرغ غربی‌ـ ک گلزار‌ـ ک پروانه‌ـ پ۲‌ـ ط۴‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱ انتقال یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11727569
آگهی تصمیمات شرکت اقتصاد و خودکفایی آزادگان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۰۹۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ۳۱/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. محمد ساردوئی بسمت بازرس اصلی و حسن حنان بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات