انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران

شرکت انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100351070 ()
27
افراد
29
آگهی‌ها
8025
شماره ثبت
1340/8/28
تاریخ تأسیس

اشخاص انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران

در این بخش تمامی اشخاصی که در انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14816927
آگهی تغییرات شرکت انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آگهی تغییرات شرکت انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی قنادها به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره - صادق کرمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیأت مدیره - حمیدرضا کیامنفرد به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت عمران و ساختمان ترازپی ریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء رئیس و نایب رئیس هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری و جاری، داخلی و خارجی توسط مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره انجام خواهد شد هیات مدیره اختیارات مصرح خود در ماده ۵۰ اساسنامه را از تاریخ دهم شهریورماه xxx۸ تا انتخاب مدیرعامل به رئیس و نایب رئیس هیات مدیره تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568260
آگهی تغییرات شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - هیات مدیره اختیارات ذکر شده در بندهای ۱ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ ، همچنین بندهای ۱۷ و ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود . - آقای حمیدرضا کیامنفرد ک . م xxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب گردید . - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چک‌ها ، بروات ، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با سه امضای مدیرعامل ، رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره و در صورت امتناع یا غیاب هر یک از آنها با امضاء یکی از اعضای هیات مدیره به جای فرد ممتنع یا غایب ، به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود . امضای مکاتبات اداری و جاری ، داخلی و خارجی ، توسط مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یا نایب رئیس هیات مدیره انجام خواهد_شد . صدور و ابلاغ احکام انتصاب یا برکناری مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه ، نمایندگیها و شعب و معاونین شرکت مرکزی ایران بعد از تصویب هیات مدیره ، با امضای مدیرعامل ، یا رئیس هیات مدیره و در غیاب وی توسط نایب رئیس هیات مدیره انجام خواهد_شد . . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14322452
آگهی تغییرات شرکت انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جمشیدی ک.م xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی قنادها ک.م xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضوهیات مدیره و آقای صادق کرمی ک.م xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای سید حسین معروف ک.م xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت آزاد راه امیر کبیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حمیدرضا کیامنفرد ک.م xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت عمران و ساختمان ترازپی ریز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت عضویت هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در صورت غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات داخلی و خارجی با امضای مدیرعامل شرکت صورت خواهد گرفت. هیات مدیره در اجرای ماده ۵۶ اساسنامه، اختیارات ذکر شده در بندهای ۱، ۳، ۴، ۶ الی ۱۴، ۱۷، ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14253682
آگهی تغییرات شرکت انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند(شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی داریا روش(شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: - صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ - شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ - شرکت آزاد راه امیر کبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ - شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ - شرکت عمران تراز پی ریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966899
آگهی تغییرات شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جمشیدی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ آقای محمد حسین آهنین پنجه به شماره کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ آقای سید حسین معروف به شماره کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت آزاد راه امیر کبیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ آقای سید علی اکبر حجازی شماره کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت عمران و ساختمان ترازپی ریز به شماره شناسه ملی آقای مصطفی قنادها به شماره کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند محمد جمشیدی به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردید. آقای سید علی اکبر حجازی به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان ترازپی ریز به سمت رییس هیئت مدیره، آقای مصطفی قنادها به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سید حسین معروف به نمایندگی از شرکت آزاد راه امیرکبیر به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدحسین آهنین پنجه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به سمت عضو موظف هیئت مدیره. هیئت مدیره در اجرای ماده ۵۶ اساسنامه، اختیارات ذکر شده در بندهای ۱، ۳، ۴، ۶ الی ۱۴، ۱۷، ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. هم چنین کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و درصورت غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر مکاتبات داخلی و خارجی با امضای مدیرعامل شرکت صورت خواهد_گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13622841
آگهی تغییرات شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13460940
آگهی تغییرات شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی مشایخی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای محمد حسین آهنین پنجه به شماره کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سید حسین معروف به شماره کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت آزاد راه امیر کبیر بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیأت مدیره سید علی اکبر حجازی شماره کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت عمران و ساختمان ترازپی ریز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت رییس هیئت مدیره آقای مصطفی قنادها شماره کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری ش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و درصورت غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر مکاتبات داخلی و خارجی با امضای مدیرعامل شرکت صورت خواهد_گرفت. هیأت مدیره در اجرای ماده ۵۶ اساسنامه، اختیارات ذکر شده در بندهای ۱، ۳، ۴، ۶ الی ۱۴، ۱۷، ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972555
آگهی تغییرات شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به سال ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی هوشیار بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی داریا روش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ شرکت آزاد راه امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ شرکت عمران وساختمانی ترازپی ریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ - روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968142
آگهی تغییرات شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ولی آذروش به شماره کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل آقای مصطفی قنادها به شماره کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ عضو هیات مدیره آقای محمد حسین آهنین پنجه به شماره کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ عضو هیات مدیره آقای سید حسین معروف به شماره کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت آزاد راه امیر کبیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ عضو هیات مدیره آقای سید علی اکبر حجازی شماره کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت عمران و ساختمان ترازپی ریز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ عضو موظف و رییس هیات مدیره - هیات مدیره در اجرای ماده ۵۶ اساسنامه، اختیارات ذکر شده در بندهای ۱، ۳، ۴، ۶ الی ۱۴، ۱۷، ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. هم چنین کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و درصورت غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر مکاتبات داخلی و خارجی با امضای مدیرعامل شرکت صورت خواهد_گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12705750
آگهی تغییرات شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جمشید قسوریان جهرمی به شماره کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای مصطفی قنادها به شماره کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت عضو و محمد حسین آهنین پنجه به شماره کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بسمت عضو هیات مدیره و سید حسین معروف به شماره کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت آزاد راه امیر کبیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو هیات مدیره و سید علی اکبر حجازی شماره کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت عمران و ساختمان ترازپی ریز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بسمت رئیس هیات مدیره انتخاب شدند - هیات مدیره در اجرای ماده ۵۶ اساسنامه، اختیارات ذکر شده در بندهای ۱، ۳، ۴، ۶ الی ۱۴، ۱۷، ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. هم چنین کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و درصورت غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر مکاتبات داخلی و خارجی با امضای مدیرعامل شرکت صورت خواهد_گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12625713
آگهی تغییرات شرکت انبار هاي عمومي و خدمات گمركي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای جمشید قسوریان جهرمی شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رییس هیات مدیره و مدیرعامل آقای مصطفی قنادها شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای سید حسین معروف شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت آزاد راه امیرکبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمدحسین آهنین پنجه شماره ملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷به سمت عضو هیات مدیره آقای سید علی اکبر حجازی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان ترازپی ریز شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و درصورت غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات داخلی و خارجی با امضای مدیرعامل شرکت صورت خواهد گرفت. هیات مدیره در اجرای ماده ۵۶ اساسنامه، اختیارات ذکر شده در بندهای ۱، ۳، ۴، ۶ الی ۱۴، ۱۷، ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12352877
آگهی تغییرات شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۸۰۲۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی جمشید قسوریان جهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی مصطفی قنادها به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی محمد حسین آهنین پنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت آزاد راه امیر کبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی سید حسین معروف به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت عمران وساختمانی تراز پی ریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی حمیدرضا صوفی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و درصورت غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات داخلی و خارجی با امضای مدیرعامل شرکت صورت خواهد گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12289483
آگهی تغییرات شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی‌ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12083068
آگهی تغییرات شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxxریال منقسم بهxxxxxxxxx سهم یک هزار ریالی بانام که تماما از محل مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ فزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9431626
آگهی تغییرات شرکت انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی صادقی به شماره کد ملیxxxxxxxxx به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ـ آقای محمد حسین آهنین پنجه به شماره کد ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای جمشید قسوریان جهرمی به شماره کد ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای سید حسین معروف به شماره کد ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت آزاد راه امیر کبیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای جواد قاسمی به شماره کد ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند هیئت مدیره اختیارات ذکر شده در بندهای ۱، ۳، ۴، ۶ الی ۱۴، ۱۷، ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود . همچنین کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و درصورت غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . سایر مکاتبات داخلی و خارجی با امضاء مدیرعامل شرکت صورت خواهد گرفت .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757438
آگهی تغییرات شرکت انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی عام به‌شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به موضوع فعالیت شرکت انجام کلیه عملیات تخلیه،بارگیری،،انبارداری،نگهداری و حفاظت کالای وارده به اماکن گمرکی و غیرگمرکی(اعم از وارداتی و صادراتی) و انجام سایر فعالیت های مجاز در زمینه واردات و صادرات،انجام امور تجاری و بازرگانی درمناطق ویژه اقتصادی و سایر مناطق و هرگونه سپرده گذاری و سرمایه گذاری در بانکها،شرکتها،موسسات و بخش املاک به صورت مستقل و یا بصورت مشارکت با سایر اشخاص (در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم ) الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681713
آگهی تغییرات شرکت انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا رسولی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ شرکت آزاد راه امیر کبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ شرکت عمران وساختمانی تراز پی ریز با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362688
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مهدی صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
جمشید قسوریان جهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
مهراب نریمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بسمت عضو هیئت مدیره
محمدحسین آهنین پنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت آزادراه امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره
جواد قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات داخلی و خارجی با امضاء مدیرعامل شرکت صورت خواهد گرفت.
هیئت مدیره اختیارات ذکر شده خود در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ الی ۱۴ و ۱۷ و ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244614
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا رسولی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1074457
آگهی تغییرمحل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۶/۲/۹۲ نشانی شرکت در تهران به ضلع شمالی میدان شیخ بهایی ابتدای خیابان سئول خ ماهتاب پلاک ۲۵ـ کدپستی xxxxxxxxx۷ منتقل گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070179
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محسن عبود زاده به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت آزادراه امیرکبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و رضا عباسی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و حسن شهرابی فراهانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مهراب نریمانی اختر به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صندوق بازنشستگی کشور به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و علی ملک به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047196
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت بازرس اصلی و محمد شوقیان به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شرکت تراز پی ریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و شرکت آزادراه امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 552735
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9685899
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۸۰۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10520099
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10012247
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
به استناد بند ۳ ماهده ۵۰ اساسنامه و نامه مدیرعامل به شماره xxx۰/۸۹/xxx مورخ ۲۷/۷/۸۹: ۱ شعبه‌ای در یزد به آدرس استان یزد شهرستان یزد شهرک صنعتی بعد از مجتمع صنایع لاستیک کدپستی xxxxxxxxx۴ به مدیریت ابوالفضل شیبانی خلف بادامی به کد ملی xxxxxxxxx۲ تأسیس گردید. ۲ شعبه در سهلان به آدرس آذربایجان شرقی شهرستان تبریز کیلومتر ۱۵ جاده تبریز مرند کدپستی xxxxxxxxx۵ به مدیریت سید عطوف علیزاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ تاسیس گردید. ۳ شعبه در جلفا به آدرس آذربایجان شرقی شهرستان جلفا جلفای ارس ورودی شهر تیمسار فلاحی کد پستی xxxxxxxxx۱ به مدیریت سلمان علیایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ تاسیس گردید. ۴ شعبه‌ای در ارومیه به آدرس آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بلوار آزادی روبروی سیلو کدپستی xxxxxxxxx۹ به مدیریت صابر احمد زاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ تاسیس گردید. ۵ شعبه در شهرکرد به آدرس استان چهار محال بختیاری شهرستان شهرکرد قطب صنعتی شهرکرد خ تلاش جنب آرد شاهین کدپستی xxxxxxxxx۵ به مدیریت هادی خزایی به کدملی xxxxxxxxx۴ تاسیس گردید. ۶ شعبه‌ای در بندر لنگه به آدرس استان هرمزگان شهرستان بندر لنگه خ گمرک اداره بنادر و دریانوردی ساختمان دریایی و بندری کدپستی xxxxxxxxx۸ به مدیریت فردین شفق پور به کد ملی xxxxxxxxx۰ تاسیس گردید. ۷ شعبه در مشهد به آدرس استان خراسان رضوی شهرستان مشهد م مقدس طبرسی (شهید گمنام) ساختمان گمرک مشهد جنب آتش نشانی کدپستی xxxxxxxxx۸ به مدیریت مجید انصاری به کد می‌ xxxxxxxxx۲ تا سیس گردید. ۸ شعبه در سمنان به آدرس استان سمنان شهرستان سمنان کیلومتر ۵ جاده دامغان کدپستی xxxxxxxxx۱ به مدیریت محسن جان بزرگی به کد ملی xxxxxxxxx۲ تاسیس گردید. ۹ شعبه در همدان به آدرس استان همدان شهرستان همدان بلوار فرودگاه نرسیده به بلوار بسیج کدپستی xxxxxxxxx۳ به مدیریت منصور مکانی به کدملی xxxxxxxxx۴ تاسیس گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10664107
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۸۰۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۳/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۶/۸۹ واصل گردید: هیئت‌مدیره دراجرای ماده۵۶ اساسنامه اختیارات ذکرشده در بندهای۱و۳و۴و۶ الی۱۴و۱۷و۱۸ ماده۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. امضاء‌ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و درصورت عدم حضور مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11518488
آگهی افزایش سرمایه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی‌ عام بشماره ثبت‌ ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۰/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۵/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۷۸ ریال منقسم به xxx/xxx/۷۸ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۲/۶/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است. حسن شهرابی‌فراهانی بنمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا جانه به نمایندگی از شرکت عمران ساختمان تراز پی ریز بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدسعید محبوبی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی بسمت مدیرعامل و محسن میلانی به نمایندگی از شرکت آزاد راه امیرکبیر و علی‌اصغر وکیلی به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11070516
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۰۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۳/xxx۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۳۱/۳/xxx۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص‌اندیشان به سمت بازرس اصلی و کوروش شادان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت تراز پی‌ریز، شرکت آزاد راه امیرکبیر.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات