صنایع کاغذ سازی نوظهور

شرکت صنایع کاغذ سازی نوظهور (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100349945 (فعال)
7
افراد
10
آگهی‌ها
7987
شماره ثبت
1340/8/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12775335
آگهی تغییرات شرکت کاغذ سازی نوظهور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۹۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حسابرسان نواندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان بازرس اصلی و علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9425203
آگهی تغییرات شرکت کاغذ سازی نوظهور سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۹۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حسابرسان نواندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بعنوان بازرس اصلی، آقای منصور خداپرست کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401864
آگهی تغییرات شرکت کاغذ سازی نو‌ظهور سهامی عام شماره ثبت ۷۹۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۹۹۴۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند سال xxx۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسان نو اندیش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور خدا پرست با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051566
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاغذسازی نوظهور سهامی عام بشماره ثبت ۷۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۹۹۴۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ و تنفسهای مربوطه و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حسابرسان نواندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و آقای منصور خداپرست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: خانم طاهره محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم فاطمه محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدامین محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای حمید محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدعلی شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم سیده زهرا ابطحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت و یا امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهرشرکت و کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبرخواهدبود. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10070008
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاغذ سازی نوظهور سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۹۹۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. حسابرسان نو اندیش به ش م xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس اصلی و منصور خداپرست به ش م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543838

آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاغذ سازی نوظهور
سهامی عام به شماره ثبتxxx۷
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. حسابرسان نو اندیش به ش م xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس اصلی و منصور خداپرست به ش م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11685922
آگهی افزایش سرمایه شرکت صنایع کاغذسازی نوظهور سهامی عام بشماره ثبت ۷۹۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۹۹۴۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۶/۱۲/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ۲/۹/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx/۲۰ سهم یک ریالی با‌نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغxxx/xxx/xxx/۱۹ ریال بموجب گواهی شمارهxxx/xxx۰/۵۰ مورخ۲۲/۴/۹۰ بانک تجارت شعبه شهرری پرداخت گردیده است. ماده۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱۳/۱۰/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 423216

آگهی افزایش سرمایه شرکت صنایع کاغذسازی نوظهور
سهامی عام بشماره ثبت xxx۷
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۶/۱۲/۸۹ و هیئت مدیره مورخ۲/۹/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx/۲۰ سهم یک ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغxxx/xxx/xxx/۱۹ ریال بموجب گواهی شمارهxxx/xxx۰/۵۰ مورخ۲۲/۴/۹۰ بانک تجارت شعبه شهرری پرداخت گردیده است. ماده۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱۳/۱۰/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10037179
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاغذسازی نوظهور سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۹۹۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدامین محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ و حمید محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدعلی شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۶ و طاهره محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و فاطمه محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضا اصلی و سیده زهرا ابطحی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی البدل. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۸۹ طاهره محمدی به سمت رئیس هیئت مدیره، فاطمه محمدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدامین محمدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11682257
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاغذسازی نوظهورسهامی عام به شماره ثبت ۷۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۹۹۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۷/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. شرکت حسابرسان نواندیش به سمت بازرس اصلی و منصور خداپرست به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات