تولیدی و صنعتی ایران ابزار

شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100345008 ()
14
افراد
29
آگهی‌ها
7820
شماره ثبت
1340/2/28
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14643012
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عملکرد مدیران تصفیه منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید . علیرضا افاضل به کد ملی xxxxxxxxx۶ و عباس عطایی شریف به کد ملی xxxxxxxxx۴ و ندا علیمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13872717
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۲/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل تصفیه شرکت واقع در تهران حکیمیه انتهای بلوار بهار نبش میدان چمن آرا پلاک ۲۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647717
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647729
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت ناضر تصفیه انتخاب گردید. عملکرد و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۸/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13490623
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار (سهامی عام / در حال تصفیه) به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸ نوبت سوم
به موجب ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار (سهامی عام/ در حال تصفیه) دعوت می‌شود با در دست داشتن مستندات طلب خود از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی به مدت ۶ ماه به آدرس تهران حکیمیه انتهای بلوار شهید عباسپور میدان چمن آرا نبش کوچه مبین علی پلاک ۲۲ مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی از این بابت مسموع نخواهدبود. پ xxxxxx۳ ۳ ۳ هیات تصفیه شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار (سهامی عام/در حال تصفیه) علیرضا افاضل ندا علی محمدی عباس عطایی شریف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389846
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا افاضل با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه و آقای عباس عطائی شریف با کد ملی xxxxxxxxx۴ و خانم ندا علی محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیران تصفیه تعیین گردیدند. کلیه اوراق اسناد تعهدآور و کلیه چک، بروات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و کلیه مکاتبات عادی با امضای آقای علیرضا افاضل مدیر اجرایی با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363198
آگهی انحلال شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ شرکت منحل واعضاء هیات تصفیه به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا افاضل به کدملی xxxxxxxxx۶ آقای عباس عطایی شریف به کدملی xxxxxxxxx۴ خانم ندا علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ نشانی مدیران تصفیه و محل تصفیه شرکت به آدرس تهران، حکیمیه، انتهای بلوار شهید عباسپور، میدان چمن آرا، نبش کوچه مبین علی، پلاک ۲۲ تعیین گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032025
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورت سود و زیان ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ انتخاب گردید روزنامه اطلاعات بعنوان رونامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951673
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدباقر رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده حقوقی شرکت گسترش پایاصنعت سینا شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ جایگزین آقای ایرج زمانی فرد برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. محسن پورکند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو موظف و به سمت رییس هیات مدیره عباس عطایی شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو غیرموظف و به سمت نایب رییس هیات مدیره علیرضا افاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو موظف و به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. آقایان محمدباقر رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای یحیی شیخ نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضاء غیرموظف هیات مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات ایشان به شرح پیوست که جزء لاینفک این صورتجلسه می‌باشد، تعیین می‌گردد. امضاء تمامی اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق آقای علیرضا افاضل «مدیرعامل» و یکی از نمایندگان اعضاء حقوقی هیات مدیره (آقایان محسن پورکند، محمدباقر رحمانی، عباس عطایی شریف، یحیی شیخ نژاد) همراه با مهر شرکت معتبر است. درغیاب مدیرعامل، اوراق و اسناد فوق الذکر با امضاء متفق دو نفراز اعضاء هیات مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12879398
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محسن پورکند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس هییت مدیره - آقای ایرج زمانی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هییت مدیره - آقای عباس عطایی شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هییت مدیره - آقای یحیی شیخ نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هییت مدیره - آقای علیرضا افاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات ایشان به شرح پیوست که جزء لاینفک این صورتجلسه می‌باشد، تعیین می‌گردد. امضای تمامی اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و برات با امضای متفق آقای ایرج زمانی فرد «مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره» و یکی از نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره (آقایان محسن پورکند، علیرضا افاضل، عباس عطایی شریف و یحیی شیخ نژاد) همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847181
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره را برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند شرکت گسترش پایا صنعت سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت ره نگار خاورمیانه پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847192
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین صفایی با کدملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای سید پیمان حاجی سید جوادی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847197
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایرج زمانی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده حقیقی شرکت گسترش پایا صنعت سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ انتخاب گردید و اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین سمت گردیدند - آقای محسن پورکند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای ایرج زمانی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - آقایان هوشنگ عباسعلی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و علیرضا افاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای غلامحسین صفایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. امضاء تمامی اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق آقای ایرج زمانی فرد «مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره» و یکی از نمایندگان اعضاء حقوقی هیئت مدیره (آقایان محسن پورکند، هوشنگ عباسعلی پور، علیرضا افاضل، غلامحسین صفایی) همراه با مهر شرکت معتبر است. درغیاب مدیر عامل، اوراق و اسناد فوق الذکر با امضاء متفق دو نفراز اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل به شرح زیر تعیین و تصویب گردید - اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق قوانین و مقررات، اساسنامه و آیین نامه‌های ذیربط - تهیه و تنظیم مقررات و آئین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و تهیه طرح تشکیلاتی و سازمانی برای حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. - تهیه و تنظیم طرح‌های جدید و طرح‌های توسعه فعالیت‌های شرکت بر اساس موضوع شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب. - انجام کلیه امور اداری شامل استخدام، تعیین وظایف، حقوق و دستمزد و پاداش و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش و نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت، اعطای امکانات رفاهی و تسهیلاتی جهت افزایش بهره وری و تعیین سایر شرایط استخدامی و ممانعت و خروج آنان از خدمت برابر آیین نامه‌های شرکت. - تهیه و تنظیم بموقع بودجه شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب دو ماه قبل از پایان سال مالی. - استقرار و تحصیل اعتبار با رهن و یا بدون رهن با تصویب قبلی هیات مدیره به منظور انجام موضوع شرکت و پرداخت دیون شرکت. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و ایجاد تسهیلات در وصول مطالبات حسب شرایط بازار و ارائه گزارش آن به هیات مدیره - نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و نهادهای انقلابی و عمومی - ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران بر حسب اقتضا بازار و شرایط رقابتی برابر با آئین نامه‌های شرکت پس از اخذ مصوبه از هیئت مدیره - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت، در هریک از دادگاهها از دادگاهای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیار در دادرسی ازآغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب، با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) وتعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناسی اموال بدهکار ودرخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر واقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها وتامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. - جدیت در ارتقا دانش و تخصص پرسنل با شرکت دادن در کلاسها و دوره‌های آموزشی مختلف بطرق مقتضی. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهی‌های شرکت و ارائه آن به بازرس شرکت. - تهیه وتنظیم صورتهای مالی سالیانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد و تهیه و تنظیم گزارش هیئت مدیره به مجمع. - تعیین نحوه توزیع محصولات شرکت در داخل و خارج از شرکت بر اساس مصالح شرکت و رعایت آئین نامه‌های مربوط. - فروش اقلام راکد و اجناس اقساطی و ضایعات بر اساس آیین نامه معاملات. - اتخاذ تصمیم در مورد افزایش بهره وری، کاهش ضایعات، کالای برگشتی و خسارت دیده، قیمت تمام شده، زمان سنجی، بهبود روشها و سیستمها. - تهیه و ارائه گزارشها و جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی، بهای تمام شده، حاشیه سود و مسایل ومشکلات مهم ومبتلا به شرکت جهت طرح در جلسات هیئت مدیره. - افتتاح هر نوع حساب و استفاده آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر پس از اخذ مجوز از هیئت مدیره. - عقد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد، طبق آئین نامه‌ها وپس از اخذ مجوز از هیئت مدیره. - اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضا برای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. - مدیر عامل موظف است کلیه وظایف را با رعایت آیین نامه‌ها و مقررات و دستورالعملهای شرکت و مصوبات هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. - دیگر اختیاراتی که در صورتجلسات بعدی هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض می‌گردد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12589881
آگهی تغییرات شرکت توليدي و صنعتي ايران ابزار شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12475126
آگهی تغییرات شرکت توليدي و صنعتي ايران ابزار شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱/۶/۹۴ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰۰ میلیون ریال (هفده میلیارد ریال) به مبلغ xxxxxxمیلیون ریال (xxxمیلیارد ریال) منقسم به xxxxxxxxx سهم (یکصدو پنجاه میلیون سهم) یک هزار ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید وذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12052907
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام به‌شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز شرکت به: تهران، حکیمیه، انتهای بلوار بهار، نبش میدان چمن آرا پلاک ۲۲ کدپستی xxxxxxxxx۲ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12052940
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام به‌شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669237
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی یوسف امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی محسن پور کند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی علیرضا افاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی هوشنگ عباسعلی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سید پیمان حاجی سید جوادی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490235
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام شماره ثبت ۷۸۲۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره را بمدت ۲ سال بقرار زیر انتخاب گردیدند:
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ش. م xxxxxxxxx۲۰ و شرکت گسترش پایا صنعت سینا ش. م xxxxxxxxx۵۸ و موسسه بنیاد علوی ش. م xxxxxxxxx۳۳ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ش. م xxxxxxxxx۱۷ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن ش. م xxxxxxxxx۴۶.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216942
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد و سازمان حسابرسی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید و نیز ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144332
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام به ‌شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
یوسف امینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت انرژی گستر سینا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و محسن پورکند به کد ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان رییس هیئت مدیره علیرضا افاضل به کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت گسترش پایا صنعت سینا شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ هوشنگ عباسعلی پور کد ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ سید رضا موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757950
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۷۸۲۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۸/۷/۹۱ واصل گردید: محسن پورکند به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به ش.ملیxxxxxxxxx۴۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و منوچهر قاسملو به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گسترش پایاصنعت سینا به ش.مxxxxxxxxx۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و یوسف امینی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت انرژی گستر سینا به ش.مxxxxxxxxx۲۲ و سعید ربیعی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش.ملیxxxxxxxxx۲۰، هوشنگ عباسعلی پور به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به ش.مxxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردیدند کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و کلیه مکاتبات جاری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11509216
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۷۸۲۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۸/۷/۹۱ واصل گردید: محسن پورکند به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن به ش.ملیxxxxxxxxx۴۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و منوچهر قاسملو به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گسترش پایاصنعت سینا به ش.مxxxxxxxxx۵۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و یوسف امینی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت انرژی گستر سینا به ش.مxxxxxxxxx۲۲ و سعید ربیعی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش.ملیxxxxxxxxx۲۰، هوشنگ عباسعلی‌پور به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا به ش.مxxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردیدند کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و کلیه مکاتبات جاری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 737029
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10913452
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10000671
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت انرژی گستر سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ـ شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ـ شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ـ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی xxxxxxxxx۲۰

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10070404
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11161695
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۸۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۹/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10796119
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام بشماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۸/۱/۸۹ محسن پورکند به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن و منوچهر قاسملو بنمایندگی بنیاد علوی و یوسف امینی بنمایندگی شرکت انرژی گستر سینا و هوشنگ عباسعلی‌پور بنمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا و سعید ربیعی بنمایندگی بنیاد مستضعفان بسمت اعضای هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. منوچهر قاسملو بسمت رئیس هیات‌مدیره و محسن پورکند بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای مدیرعامل معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات