کارخانجات صنعتی جنرال

شرکت کارخانجات صنعتی جنرال (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100343973
9
افراد
25
آگهی‌ها
7785
شماره ثبت
1340/2/5
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14818476
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای کیومرث زمانی علویجه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای نوذر زمانی علویجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای نادر افشار به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. - امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . سایر اوراق و نامه های شرکت و قرار دادها با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره خواهـد بود .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14818464
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - افراد ذیل بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای کیومرث خان زمانی علویجه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - آقای نادر افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - آقای ساسان زمانی علویجه به شماره ملیxxxxxxxxx۱ - آقای نوذر زمانی علویجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ -خانم فاطمه فتحعلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - افراد ذیل بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - خانم آزیتا زمانی علویچه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت مرکز کنترل ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14771502
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پردازش حساب هونام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهداد حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14500205
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی پردازش حساب هونام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهداد حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171848
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664132
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیومرث زمانی علویجه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای نوذر زمانی علویجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای نادر افشاربه شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خانم فاطمه فتحعلیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت مرکزکنترل ایران (سهامی خاص) به سمت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر اوراق و نامه‌های شرکت و قرار دادها با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664118
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیومرث زمانی علویجه به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ آقای نادر افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای ساسان زمانی علویجه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای نوذر زمانی علویجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت مرکز کنترل ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم اینگرید کیل گربه کدملی xxxxxxxxx۷ و خانم آزیتا زمانی علویچه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13538205
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید - موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون سامانه xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963744
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12618412
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات صنعتي جنرال شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب را بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون سامانه را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12618402
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات صنعتي جنرال شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می رسد.و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12446864
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند کیومرث زمانی علویجه به شماره کد ملی xxxxxxxxx۱و نادر افشار xxxxxxxxx۱ و ساسان زمانی علویجه xxxxxxxxx۱ و نوذر زمانی علویجه xxxxxxxxx۸وشرکت مرکز کنترل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ اینگرید کیل گر به شماره کد ملی xxxxxxxxx۷به سمت عضو علی البدل و خانم آزیتا زمانی علویچه کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12446872
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کیومرث زمانی علویجه کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره نوذر زمانی علویجه کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره نادر افشار کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال ابقاء گردید. خانم فاطمه فتحعلیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت مرکزکنترل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر اوراق و نامه های شرکت و قرار دادها با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره خواهـد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12090190
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۷۸۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موُسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس اصلی وآقای محمد تقی سلیمان نیا ک.م xxxxxxxxx۵ را بعنــــوان بازرس علی البدل سال مالی منتهی به به۳۱/۶/۹۴ تعیین گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ تصویب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351348
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورت حساب سود و زیان و عملکرد منتهی به ۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدتقی سلیمان نیا xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220755
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
کیومرث زمانی علویجه به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و نوذر زمانی علویجه به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نادر افشار به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ساسان زمانی علویجه به کد ملی xxxxxxxxx۱ و فاطمه فتحعلیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت مرکز کنترل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر اوراق و نامه های شرکت و قراردادها با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره خواهد بود.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218553
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند.
کیومرث زمانی علویجه به شماره کد ملی xxxxxxxxx۱ و نادر افشار xxxxxxxxx۱ و ساسان زمان علویجه xxxxxxxxx۱ و نوذر زمانی علویجه xxxxxxxxx۸ و شرکت مرکز کنترل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷
اینگرید کیل گر به شماره کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو علی البدل و مژگان عراقی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو علی البدل.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079829
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال سهامی عام بشماره ثبت‌ ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/۹۲ که در تاریخ ۶/۳/۹۲ واصل گردید: تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر اوراق و نامه های شرکت و قراردادها با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره خواهد بود.

پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10744734
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال سهامی‌ عام به شماره ثبت۷۷۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به ش‌مxxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی سلیمان‌نیا به ش‌مxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 960976
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال سهامی‌ عام به شماره ثبت۷۷۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به ش مxxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی سلیمان نیا به ش مxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475927

آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال
سهامی عام به شماره ثبتxxx۵
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی سلیمان نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10981188
‏ آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال‏ سهامی عام ‌به شماره ثبت۷۷۸۵‏ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳‏
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ ‏شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب ‏سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و ‏خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت ‏بازرس اصلی و محمدتقی سلیمان‌نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت ‏بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ‏کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ‏

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات ‏غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11865473
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۷/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۷/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: کیومرث زمانی‌علویجه به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ نادر افشار به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ساسان زمانی‌علویجه به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ نوذر زمانی‌علویجه به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت مرکز کنترل ایران سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و اینگرید کیل گر به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ مژگان عراقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۷/۹۰ کیومرث زمانی‌علویجه به سمت رئیس هیئت‌مدیره و نوذر زمانی‌علویجه به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و نادر افشار به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و فاطمه فتحعلیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مرکز کنترل ایران تعیین گردیدو امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10090111
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۱/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی سلیمان نیا به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10370158
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب بسمت بازرس اصلی و محمدتقی سلیمان‎نیا بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات