پارس دارو

شرکت پارس دارو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100336986 ()
15
افراد
31
آگهی‌ها
7546
شماره ثبت
1339/8/8
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

لوتريبت
لوتريبت LOTRIBET
1389/3/31
آزوكورت
آزوكورت AZOCORT
1389/3/31
مومه كورت
مومه كورت MOMECORT
1390/1/28
آكنتين
آكنتين ACNETIN
1390/1/28
جليبو
جليبو GELIBO
1390/3/21
رتيدرم
رتيدرم RTIDERM
1390/3/29
كلينوژل
كلينوژل Clinogel
1390/3/25
اورادرم
اورادرم URADERM
1390/8/10
اورهيل
اورهيل URAHEEL
1390/8/10
بايكورت
بايكورت BICORT
1380/10/15
دالاواگ
دالاواگ DALAVAG
1381/11/14
Parsiligy
1394/4/6
Rozalin
1394/5/11
Lipirose
1394/5/11
CANAZOLE-D
1394/1/25
DALAVAG-C
1394/1/25
Sirogiene
1394/7/20
سيتابت
سيتابت SITABET
1394/9/18
پي دي زول
پي دي زول PIDIZOLE
1394/11/14
Bromoheal
1395/5/2
Daxopil
1395/5/2
PRIGRA
1395/5/2
Evagiene
1395/5/16
اديترون
اديترون ODITRON
1395/5/25
دالاكپ بفارسي و
دالاكپ بفارسي و DALACAP به لاتين
1395/5/30
دائوبت
دائوبت DAOBET
1395/5/30
كانابت
كانابت CANABET
1395/6/14
لاكوزايد
لاكوزايد LACOSIDE
1395/6/14
كانازول پلاس
كانازول پلاس CANAZOLE PLUS
1395/6/15
GLUCONIL
1395/7/24
رزوكسون
رزوكسون ROSUXON
1395/7/24
دائومين
دائومين DAOMIN
1395/8/12
سيتامت
سيتامت SITAMET
1395/9/16
زارابان فارسي و
زارابان فارسي و XARABANلاتين
1395/9/30
پارس دارو
پارس دارو PARS DAROU
1395/10/1
پارس دارو
پارس دارو
1395/10/1
PARS DAROU
1395/10/1
فوفكس
فوفكس FOFEX
1395/11/20
گلونيل
گلونيل GLUNIL
1395/11/20
نيوكسابان
نيوكسابان NEUXABAN
1396/12/16
اُديگرا
اُديگرا ODIGRA
1396/12/26
داپاكسيگا
داپاكسيگا DAPAXIGA
1396/4/4
اديگرا بفارسي و
اديگرا بفارسي و ADDIGRA به لاتين
1396/7/17
گلونيل
گلونيل GLONIL
1396/8/3
سرتافان
سرتافان SERTAFUN
1396/8/3
ريتمورال
ريتمورال RHYTHMORAL
1396/8/3
كانازين
كانازين CANAZIN
1396/8/10
ژليگرا
ژليگرا GELIGRA
1396/8/29
1960
1960 R PARS DAROU SINCE
1396/8/29
ارگاژل
ارگاژل ORGAGEL
1396/8/29
يوفوژل
يوفوژل UPHOGEL
1396/8/30
سروژل
سروژل SIROGEL
1396/9/4
آلووير
آلووير ALOVIR
1396/9/4
كالاهيل
كالاهيل CALAHEAL
1396/9/14
داكسوپيل پلاس
داكسوپيل پلاس DAXOPIL PLUS
1396/9/20
داكسو پلاس
داكسو پلاس DAXOPLUS
1396/9/21
واژوفيكس
واژوفيكس VAGOFIX
1396/9/26
كارباتگ
كارباتگ CARBATEG
1396/9/27
ايواژل
ايواژل EVAGEL
1396/10/18
1396/10/26
لاكوپت
لاكوپت LACOPAT
1396/11/14
ريليوز
ريليوز RELIEVES
1396/11/28
گلوكوف
گلوكوف GLUCOFF
1396/11/30
آنالجميكس
آنالجميكس ANALGEMIX
1396/12/2
كوكافن
كوكافن COCAFEN
1396/12/2
امپاتوس
امپاتوس EMPATUS
1397/2/24
بيتورول
بيتورول BEATOROL
1397/2/29
ژارديسين
ژارديسين JARDISYN
1397/3/28
ويمپيل
ويمپيل VIMPIL
1397/4/2
گلوكوف ايكس آر
گلوكوف ايكس آر GLOCOFF XR
1397/4/2
زايلوميكس
زايلوميكس XYLOMIX
1397/4/24
اديفن
اديفن ODIFEN
1397/5/2
آلرفست
آلرفست ALLERFAST
1397/5/2
رمتون
رمتون REMTON
1397/5/21
رامرم
رامرم RAMREM
1397/5/21
لوبريگلايد
لوبريگلايد LUBRIGLIDE
1397/5/23
تاواپنو
تاواپنو TAVAPNEU
1397/7/7
امپاتوس  پلاس
امپاتوس پلاس EMPATUS PLUS
1397/7/14
پريستازيا
پريستازيا PRISTASIA
1397/7/14
كلاتاپيكس
كلاتاپيكس CLOTAPIX
1397/7/18
اروگرا
اروگرا OROGRA
1397/8/5
اُديتب
اُديتب ODITAB
1397/8/5
بيتورول اي آر
بيتورول اي آر BEATOROL ER
1397/8/6
بيتوريت
بيتوريت BEATORATE
1397/8/23
بيتوگزال
بيتوگزال BEATOXAL
1397/8/23
سيتابت - پلاس
سيتابت - پلاس SITABET - PLUS
1397/8/27
اليزا
اليزا ELIZA
1397/8/29
نوبلژين
نوبلژين NOBLEGIN
1397/9/5
پريكسابان
پريكسابان PREXABAN
1397/11/7
اورسوپارس
اورسوپارس URSOPARS
1397/11/15
درموليز
درموليز DERMOLASE
1397/11/15
اس لگزال
اس لگزال ES LEXAL
1398/2/16
فيبروليز
فيبروليز FIBROLASE
1398/3/19
لايتيميز
لايتيميز LYTIMASE
1398/3/19

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14684222
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا روئینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داروپخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت رئیس هیأت مدیره - عاصم عبدالله پور کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت توزیع داروپخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره - فرهاد همدانی کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت داروسازی کاسپین تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو هیأت مدیره - نادیا صدفی زاده کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیأت مدیره - رضا براتی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت لابراتوارهای رازک با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . ( در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود ) اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : ۱ - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی . ۲ - استخدام ، عزل و نصب کارکنان در چارچوب طرح طبقه بندی مشاغل شرکت . ۳ - تعیین حقوق و مزایای مدیران و معاونین طبق آئین نامه مصوب هیئت مدیره و خارج از این رده‌ها طبق طرح طبقه بندی مشاغل . ۴ - تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از جاری و سرمایه‌ای و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب . ضمنا هرگونه جابجایی و افزایش در بودجه‌های تصویبی تا سقف ۵ ٪ مجاز است و بیش از آن بایستی با گزارش توجیهی آن به تصویب هیأت مدیره برسد . ۵ - افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . ۶ - پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و مؤسسات و واخواست اینگونه اوراق با امضاهای مجاز شرکت . ۷ - انعقاد هر نوع قرارداد تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آنها با رعایت آیین نامه معاملات شرکت برای هر مورد . ۸ - پیشنهاد تخصیص اعتبار و یا وام از بانکها و مؤسسات مالی به هر مبلغ به هیئت مدیره . ۹ - تعیین برنامه تولید محصولات شرکت در چارچوب بودجه مصوب . ۱۰ - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری . ۱۱ - تعیین و انتصاب هر نوع نماینده ، وکیل و مشاوره و تعیین جانشینی آنها و دادن وکالتنامه با حق توکیل به غیر . ۱۲ - اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تحقق مصالح و منافع شرکت در ارتباط با فعالیت شرکت . ۱۳ - مبادله امانی مواد اولیه ، بسته بندی و جانبی با سایر شرکتها در چارچوب عملیات شرکت . ۱۴ - تهیه و ارائه دستورالعمل‌های اجرایی شرکت به منظور ضابطه مند نمودن و شفافیت چرخه فعالیت شرکت جهت تصویب هیئت مدیره . ۱۵ - مدیرعامل شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را به مسئولیت خود به مدیران و رؤسای امور اجرایی شرکت تفویض نماید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205448
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰و شرکت داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ برای مدت دوسال به عنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13557330
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو شركت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13325346
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذای صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205134
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا روئینی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داروپخش شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای مهدی صادقی نیارکی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای مهران براهیمی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای فرهاد همدانی کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو موظف هیأت مدیره و آقای غلامرضا موسی خانی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. (در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود). اختیارات مدیرعامل به شرح زیر مورد تصویب و تنفیذ هیأت مدیره قرار گرفت: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. استخدام، عزل و نصب کارکنان در چارچوب طرح طبقه بندی مشاغل شرکت. تعیین حقوق و مزایای مدیران و معاونین طبق آئین نامه مصوب هیئت مدیره و خارج از این رده‌ها طبق طرح طبقه بندی مشاغل. تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از جاری و سرمایه‌ای و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. ضمنا هرگونه جابجایی و افزایش در بودجه‌های تصویبی تا سقف ۵ ٪ مجاز است و بیش از آن بایستی با گزارش توجیهی آن به تصویب هیأت مدیره برسد. تبصره: هر ۳ ماه یکبار گزارش جابجایی و افزایش بودجه سرمایه‌ای به هئیت مدیره ارائه خواهد_شد. افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و مؤسسات و واخواست اینگونه اوراق با امضاهای مجاز شرکت. انعقاد هر نوع قرارداد تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آنها با رعایت آیین نامه معاملات شرکت برای هر مورد. پیشنهاد تخصیص اعتبار و یا وام از بانکها و مؤسسات مالی به هر مبلغ به هیئت مدیره. تعیین برنامه تولید محصولات شرکت در چارچوب بودجه مصوب. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. تعیین و انتصاب هر نوع نماینده، وکیل و مشاوره و تعیین جانشینی آنها و دادن وکالتنامه با حق توکیل به غیر. اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تحقق مصالح و منافع شرکت در ارتباط با فعالیت شرکت. مبادله امانی مواد اولیه، بسته بندی و جانبی با سایر شرکتها در چارچوب عملیات شرکت. تهیه و ارائه دستورالعمل‌های اجرایی شرکت به منظور ضابطه مند نمودن و شفافیت چرخه فعالیت شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. مدیرعامل شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را به مسئولیت خود به مدیران و رؤسای امور اجرایی شرکت تفویض نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977534
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997414
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تولید و فروش و واردات ملزومات دارویی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12835741
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس حیدرزاده ساری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین ش. م xxxxxxxxx۰۴ و آقای نصرا.. امین قیداری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به نمایندگی از شرکت لابراتوارهای رازک ش. م xxxxxxxxx۱۰ و آقای مهران براهیمی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ش. م xxxxxxxxx۷۰ و آقای فرهاد همدانی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت داروسازی کاسپین تامین ش. م xxxxxxxxx۱۳ و آقای محمدرضا روئینی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت داروپخش ش. م xxxxxxxxx۸۶ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. (در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود). اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. استخدام، عزل و نصب کارکنان در چارچوب طرح طبقه بندی مشاغل شرکت. تعیین حقوق و مزایای مدیران و معاونین طبق آئین نامه مصوب هیئت مدیره و خارج از این رده‌ها طبق طرح طبقه بندی مشاغل. تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از جاری و سرمایه‌ای و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. ضمنا هرگونه جابجایی و افزایش در بودجه‌های تصویبی تا سقف ۵ ٪ مجاز است و بیش از آن بایستی با گزارش توجیهی آن به تصویب هیئت مدیره برسد. تبصره: هر ۳ ماه یکبار گزارش جابجایی و افزایش بودجه سرمایه‌ای به هیئت مدیره ارائه خواهد_شد. افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و مؤسسات و واخواست اینگونه اوراق با امضاهای مجاز شرکت. انعقاد هر نوع قرارداد تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آنها با رعایت آیین نامه معاملات شرکت برای هر مورد. پیشنهاد تخصیص اعتبار و یا وام از بانکها و مؤسسات مالی به هر مبلغ به هیئت مدیره. تعیین برنامه تولید محصولات شرکت در چارچوب بودجه مصوب. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. تعیین و انتصاب هر نوع نماینده، وکیل و مشاوره و تعیین جانشینی آنها و دادن وکالتنامه با حق توکیل به غیر. اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تحقق مصالح و منافع شرکت در ارتباط با فعالیت شرکت. مبادله امانی مواد اولیه، بسته بندی و جانبی با سایر شرکتها در چارچوب عملیات شرکت. تهیه و ارائه دستورالعمل‌های اجرایی شرکت به منظور ضابطه مند نمودن و شفافیت چرخه فعالیت شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. مدیرعامل شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را به مسئولیت خود به مدیران و رؤسای امور اجرایی شرکت تفویض نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12748948
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ و با اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۱۶/۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx - xxxxxx , xxx مورخ ۸/۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ افزایش یافته بموجب گواهی شماره ۲۵/۱۲/xxx۴ مورخ xxxxxx۱/۹۴/۶۰ بانک رفاه کارگران شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664508
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12090130
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۵۴۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت دارو سازی کاسپین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت دارو پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12090138
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۵۴۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس حیدر زاده ساری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای نصرا... امین قیداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای ناصر نقدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، آقای فرهاد همدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمد رضا روئینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت دارو پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل به شرح زیر مورد تصویب و تنفیذ هیأت مدیره قرار گرفت: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. ـ استخدام، عزل و نصب کارکنان در چارچوب طرح طبقه بندی مشاغل شرکت. ـ تعیین حقوق و مزایای مدیران و معاونین طبق آئین نامه مصوب هیئت مدیره و خارج از این رده ها طبق طرح طبقه بندی مشاغل. ـ تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از جاری و سرمایه ای و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. ضمناً هرگونه جابجایی و افزایش در بودجه های تصویبی تا سقف ۵% مجاز است و بیش از آن بایستی با گزارش توجیهی آن به تصویت هیأت مدیره برسد. تبصره: هر ۳ ماه یکبار گزارش جابجایی و افزایش بودجه سرمایه ای به هیئت مدیره ارائه خواهد شد. ـ افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ـ پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و مؤسسات و واخواست اینگونه اوراق با امضاهای مجاز شرکت. ـ انعقاد هر نوع قرارداد تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آنها با رعایت آیین نامه معاملات شرکت برای هر مورد. ـ پیشنهاد تخصیص اعتبار و یا وام از بانکها و مؤسسات مالی به هر مبلغ به هیئت مدیره. ـ تعیین برنامه تولید محصولات شرکت در چارچوب بودجه مصوب. ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. ـ تعیین و انتصاب هر نوع نماینده، وکیل و مشاوره و تعیین جانشینی آنها و دادن وکالتنامه با حق توکیل به غیر. ـ اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تحقق مصالح و منافع شرکت در ارتباط با فعالیت شرکت. ـ مبادله امانی مواد اولیه، بسته بندی و جانبی با سایر شرکتها در چارچوب عملیات شرکت. ـ تهیه و ارائه دستورالعمل های اجرایی شرکت به منظور ضابطه مند نمودن و شفافیت چرخه فعالیت شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. ـ مدیرعامل شرکت می تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را به مسئولیت خود به مدیرات و رؤسای امور اجرایی شرکت تفویض نماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1604026
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144483
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ ترازنامه و صورتهای مالی سال۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1110848
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت۷۵۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عباس حیدرزاده ک م xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ش.م xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره نصرالله امین قیداری ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت لابراتوارهای رازک ش م xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کامبیز امجدی نیک ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ش م xxxxxxxxx۷۰ سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فرهاد همدانی ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت داروسازی کاسپین تامین ش م xxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره
شاهرخ امیرصمیمی ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت داروپخش ش م xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد (در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922958
آگهی اصلاحی شرکت پارس دارو سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
پیرو آگهی شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۲۳/۸/۹۱ نوع شرکت سهامی عام میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10018220
آگهی اصلاحی شرکت پارس دارو سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
پیرو آگهی شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۲۳/۸/۹۱ نوع شرکت سهامی عام میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 911960
آگهی تصمیمات شرکت پارس دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۹/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی علیرضا تحسیری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی عباس سکوت به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی فرهاد همدانی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی نصراله امین قیداری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایمدگی شاهرخ امیرصمیمی به کدملی xxxxxxxxx۰ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۸/۹۱ علیرضا تحسیری به سمت رئیس هیئت مدیره، نصراله امین قیداری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عباس سکوت به سمت مدیرعامل و منشی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله بدون قید انحصار چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11384689
آگهی تصمیمات شرکت پارس دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۹/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی علیرضا تحسیری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی عباس سکوت به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی فرهاد همدانی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی نصراله امین‌قیداری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایمدگی شاهرخ ‌امیرصمیمی به کدملی xxxxxxxxx۰ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳/۸/۹۱ علیرضا تحسیری به سمت رئیس هیئت‌مدیره، نصراله امین‌قیداری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، عباس سکوت به سمت مدیرعامل و منشی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله بدون قید انحصار چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701111
آگهی تصمیمات شرکت پارس دارو سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۵۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10483820
آگهی تصمیمات شرکت پارس دارو سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658772
آگهی تصمیمات در شرکت پارس دارو سهامی عام ‌بشماره ثبت‌ ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ به موجب حکم صادره فرهاد همدانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به جای محمد امیری صدر به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به نمایندگی از شرکت کاسپین تامین تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10435555
آگهی تصمیمات در شرکت پارس دارو سهامی عام بشماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ به موجب حکم صادره فرهاد همدانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به جای محمد امیری صدر به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به نمایندگی از شرکت کاسپین تامین تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10239359
آگهی اصلاحی در شرکت پارس دارو سهامی عام بشماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
پیرو آگهی شماره xxx۶۶/ ت ۳۲ مورخ ۲۴/۵/۹۰ اعلام می‌دارد: نوع شرکت فوق بشرح بالا صحیح است که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10712817
آگهی تصمیمات شرکت پارس دارو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11561916
آگهی اصلاحی شرکت پارس دارو سهامی عام بشماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۵۸/ت۳۲ مورخ ۹/۶/۸۹ نوع شرکت سهامی عام صحیح می‎باشد که اشتباهاً سهامی خاص درج گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10182023
آگهی اصلاحی در شرکت پارس دارو سهامی عام بشماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
پیرو آگهی شماره xxx۹۶/ ت ۳۲ مورخ ۲۴/۷/۸۹ نام و نام خانوادگی نماینده شرکت لابراتوارهای رازک نصراله امین قیداری صحیح است که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9765632
آگهی تصمیمات شرکت پارس دارو سهامی عام ‌به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۷/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۷/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به نمایندگی علیرضا تحسیری ـ شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین بنمایندگی عباس سکوت ـ شرکت داروسازی کاسپین تامین بنمایندگی محمد امیری‌صدر ـ شرکت لابراتوارهای رازک بنمایندگی نصراله امینی‌قیداری ـ شرکت داروپخش بنمایندگی شاهرخ امیرصمیمی ـ علیرضا تحسیری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شاهرخ امیرصمیمی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و عباس سکوت به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9588906
آگهی تغییرات شرکت پارس دارو سهامی عام بشماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۴/۸۹ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11794888
آگهی تصمیمات شرکت پارس دارو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به سمت بازرس اصلی و نصراله صالح به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10955206
آگهی تغییرات در شرکت داروسازی فارابی سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۳/۴/xxx۹ و ۹/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ شرکت پارس دارو بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی آقای غلامحسین صادقیان رنانی و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بنمایندگی آقای هادی دریس محمودی و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بنمایندگی آقای عبدالعلی رجایی بروجنی و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی آقای علیرضا تحسیری و شرکت داروپخش بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی آقای ولی اله حاجی هاشمی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای غلامحسین صادقیان رنانی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا تحسیری را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای هادی دریس محمودی را بسمت منشی هیئت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، سایر اوراق عادی باامضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۴/۸۹ می‌باشد.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ تراز مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد.

۵ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۴/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات