ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا

شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100332490
5
افراد
8
آگهی‌ها
7394
شماره ثبت
1339/4/20
تاریخ تأسیس

اشخاص ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا

در این بخش تمامی اشخاصی که در ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14063180
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۰۱/۰۲/xxx۷ و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۹ مورخ ۴/۲/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرایی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063193
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۷ و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۹ مورخ ۴/۲/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم ناهید بهرمند به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیران تصفیه شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797421
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۷/۲۱ مورخ ۲۵/۰۱/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و ناهید بهرمند به کدملی xxxxxxxxx۲ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت تصفیه شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797441
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۷/۲۱ مورخ ۲۵/۰۱/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرایی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405790
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا سهامی عام (در حال تصفیه) شماره ثبت ۷۳۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۴۹۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت تصفیه بمدت دو سال در سمت خود ابقاء گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405791
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا سهامی عام (در حال تصفیه) شماره ثبت ۷۳۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۴۹۰
باستناد صورت جلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۷/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بامضای متفق آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی و یکی از اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9712302
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا در حال تصفیه سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۷۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۴۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: عملکرد مدیران تصفیه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت ناظر تصفیه انتخاب گردیدند. غلامرضا اسمعیلی‌نراقی به کدملی xxxxxxxxx۸ و ناهید بهره‌مند‌هشجین به کدملی xxxxxxxxx۲ و سازمان خصوصی‌سازی به شناسه ملی به نمایندگی محسن نوری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. طبق صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۹/۴/۹۰ محسن نوری به نمایندگی سازمان خصوصی‌سازی به سمت عضو هیئت تصفیه و غلامرضا اسمعیلی‌نراقی به سمت مدیر اجرای هیئت تصفیه انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چکها، بروات با امضاء متفق غلامرضا اسمعیلی‌نراقی و یکی از اعضا هیئت تصفیه به همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء غلامرضا اسمعیلی‌نراقی مدیر اجرایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11549045
آگهی تغییرات در شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبت ۷۳۹۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عادی سالیانه هیئت‌تصفیه مورخ ۳۰/۴/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: غلامرضا اسمعیلی‌نراقی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیر اجرایی هیئت‌تصفیه و سید منصور نصرتی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سازمان خصوصی سازی به نمایندگی محسن نوری بسمت مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت ناظر تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چکها و بروات با امضای متفق مدیراجرایی و سید منصور نصرتی همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر اجرایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات