صنعتی سپنتا

شرکت صنعتی سپنتا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100328356 ()
10
افراد
17
آگهی‌ها
7253
شماره ثبت
1339/1/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14823104
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سپنتا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378461
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سپنتا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای ابوالفضل آمره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران(سهامی خاص) ش.م xxxxxxxxx۸۰به سمت رئیس هیأت مدیره ۲ ـ آقای همایون ابوعلی شمشیری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا (سهامی خاص) ش.م xxxxxxxxx۳۵ به نایب رئیس هیأت مدیره ۳ ـ آقای اکبر اعلایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا (سهامی خاص) ش.م xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیأت مدیره ۴ ـ آقای سعید سیاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر(سهامی خاص) ش.م xxxxxxxxx۷۰به سمت عضو هیأت مدیره ۵ ـ آقای امیر جعفری برواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه بنیاد پانزده خرداد ش.م xxxxxxxxx۰۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره و یا دو عضو هیأت مدیره و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14358140
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سپنتا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای ابوالفضل آمره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران(سهامی خاص) ش.م xxxxxxxxx۸۰به سمت رئیس هیأت مدیره ۲ ـ آقای همایون ابوعلی شمشیری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا (سهامی خاص) ش.م xxxxxxxxx۳۵ به نایب رئیس هیأت مدیره ۳ ـ آقای اکبر اعلایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا (سهامی خاص) ش.م xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیأت مدیره ۴ ـ آقای سعید سیاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر(سهامی خاص) ش.م xxxxxxxxx۷۰به سمت عضو هیأت مدیره ۵ ـ آقای امیر جعفری برواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه بنیاد پانزده خرداد ش.م xxxxxxxxx۰۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره و یا دو عضو هیأت مدیره و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175870
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سپنتا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباسعلی پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد علی جدید بناب به شماره ملی xxxxxxxxx۷۱ بنمایندگی از شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیر جعفری برواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از موسسه بنیاد پانزده خرداد به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد رضا حسنی ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت صنعتی و تولیدی سپنتا پلیمر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی محرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14161410
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سپنتا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: مؤسسه بنیاد پانزده خرداد به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران(سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر(سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا(سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا(سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13784130
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سپنتا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران بخش مرکزی شهر تهران خلیج شمالی خیابان حریم راه آهن بن بست شهید حسن باقری پلاک ۹ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13746365
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سپنتا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباسعلی پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت رئیس هیأت مدیره، محمد علی جدید بناب به شماره ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی از شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، امیر جعفری برواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه بنیاد پانزده خرداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، محمد رضا حسنی ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنعتی و تولیدی سپنتا پلیمر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیأت مدیره، محمد مهدی محرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی به امضاء مشترک مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره و یا دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584653
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سپنتا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه , صورت سود وزیان سال مالی ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13009863
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سپنتا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ساسان منوچهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از موسسه بنیاد پانزده خرداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی جدید بناب به شماره xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مهدی محرمی به شمارملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر جعفری برواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951000
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سپنتا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه بنیاد پانزده خرداد به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12339888
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سپنتا سهامی عام به‌شماره‌ثبت۷۲۵۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۴/۰۴/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با ش م xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12090353
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۲۵۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۳ و به استناد مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۳/۱۲/xxx۳سازمان بورس و او راق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به صنعتی سپنتا (سهامی عام) تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1758920
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۳ و مجوز سازمان بورس بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۱/۱۰/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر جعفری برواتی ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از مؤسسه بنیاد پانزده خرداد ش مxxxxxxxxx۰۹ بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ـ آقای محمد مهدی محرمی ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران ش م xxxxxxxxx۸۰ بعنوان عضو هیأت مدیره ـ آقای ساسان منوچهری ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا ش م xxxxxxxxx۵۷ بعنوان رئیس هیأت مدیره ـ آقای محمد علی جدید بناب ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا ش م xxxxxxxxx۳۵ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور منجمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره با مهر شرکت و یا دو عضو هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1758924
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ و مجوز سازمان بورس بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۱/۱۰/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی ش م xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند مؤسسه بنیاد پانزده خرداد ش م xxxxxxxxx۰۹ ـ شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران ش م xxxxxxxxx۸۰ ـ شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر ش م xxxxxxxxx۷۰ ـ شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا ش م xxxxxxxxx۵۷ ـ شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا ش م xxxxxxxxx۳۵
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151461
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11366218
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا سهامی عام ‌به شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10871475
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا سهامی عام ثبت شده به شماره۷۲۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیر جعفری‌برواتی به نمایندگی از موسسه بنیاد ۱۵ خرداد ـ ساسان منوچهری بنمایندگی از شرکت ماشین‌سازی فراگیر سپنتا ـ محمدعلی جدید‌بناب بنمایندگی از شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل ـ حسین نظام‌زاده‌اژیه بنمایندگی از شرکت صنعتنی تولیدی سپنتا پلیمر ـ محمدمهدی محرمی بنمایندگی از شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۵/۸۹ ساسان منوچهری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی جدیدبناب به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و امیر جعفری‌برواتی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای تجاری با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات