لبنیات پاستوریزه پاک

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100326962 ()
19
افراد
26
آگهی‌ها
7205
شماره ثبت
1338/12/24
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

مليح
مليح
1384/2/21
پاكانا
پاكانا
1385/12/14
پاك ايچ
پاك ايچ
1386/3/9
بنيسي
بنيسي
1386/6/14
ميلاد
ميلاد
1388/2/1
آيران پاك
آيران پاك
1388/3/20
بستني جادوئي
بستني جادوئي
1388/4/21
PAK
1388/4/21
پاك
پاك
1388/7/21
گلدن پاك
گلدن پاك GOLDEN PAK
1389/8/19
1390/3/9
1390/6/6
پاك
پاك
1381/6/23
پاكا
پاكا Paka
1393/4/24
استارلا
استارلا STARLA
1393/1/10
پالرو
پالرو Palerro
1393/7/2
پاكنوم
پاكنوم Paknom
1393/7/2
پاك رافائلو
پاك رافائلو pak raffaello
1393/9/17
شوكوپاك
شوكوپاك shokopak
1393/9/17
1393/9/18
پاك
پاك pak
1393/9/19
پاك
پاك pak
1393/9/19
پاك
پاك pak
1393/9/19
1393/9/25
1393/10/27
پاكريز
پاكريز
1393/1/23
كاكتا ميلك
كاكتا ميلك cacta milK
1394/8/26
مادر بزرگ
مادر بزرگ Grand mother
1394/11/3
چاپلين
چاپلين Chaplin
1394/2/19
مليح
مليح
1395/6/7
پاك اكتوور
پاك اكتوور Pak actover
1395/8/15
كافه پاك
كافه پاك Coffee pak
1395/8/15
اكتوور
اكتوور actover
1395/8/15
1340 پاك 1340
1340 پاك 1340 Pak
1395/8/17
پاك استرول
پاك استرول PAK sterol
1395/8/17
تافيفي
تافيفي toffifee
1395/9/3
شادابي و نشاط با محصولات پاك
شادابي و نشاط با محصولات پاك
1395/10/27
&Vitality with Pak Products
&Vitality with Pak Products Freshness
1395/10/27
ممتاز پاك
ممتاز پاك PAK PREMIER
1395/11/3
گِرند پاك
گِرند پاك GRAND PAK
1395/12/15
پاك
پاك PAK
1396/1/16
I LoVE CHOCO
1396/3/9
پاور بالز
پاور بالز powerBalls
1396/3/9
پاك بينو
پاك بينو PAK BINO
1396/4/21
آبعلي
آبعلي ABEALI A
1396/6/13
پاك يادت نره !
پاك يادت نره !
1396/8/14
1396/8/15
آرُن
آرُن aron
1396/8/15
پاك كورتو
پاك كورتو pak corretto
1396/9/12
ميلو پاك
ميلو پاك Milopak
1396/11/17
قشقايي پاك
قشقايي پاك GHASHGHAEI PAK
1397/2/22
كره سنتي پاك
كره سنتي پاك TRADITIONAL BUTTER THE BEST QUALITY
1397/7/15
لبنيات پاك
لبنيات پاك PAK DAIRY
1397/7/15
سنتي پاك
سنتي پاك pak traditional
1397/7/15
نيو آلپ
نيو آلپ new Alp
1397/7/15
نيو آلپ
نيو آلپ new Alp Butter
1397/7/16
ميلكو پاك
ميلكو پاك Milko pak
1397/2/3
نيوآلپ
نيوآلپ New Alp
1397/2/7

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14772065
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای هدایت صمدی انصاری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به جای آقای عباس عطایی شریف به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14741151
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه شرکت و حساب سود وزیان سال مالی xxx۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت . موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردید . روزنامه کثیر الانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14619375
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید محمد علی شهدائی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به جای مسعود غلام زاده لداری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره منصوب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14485321
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای همایون نبئی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمد علی علی پور یزدی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره وآقای علیرضا سجادی مانیزانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عباس عطایی شریف با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای طهماسب علی بخشی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنان با امضاء معاونت مالی و اداری شرکت آقای محسن حبیب زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری به امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمود : ۱ نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص ثالث . ۲ تنظیم و اجرای کلیه آئین نامه‌های داخلی شرکت پس از تصویب هیئت مدیره . ۳ تعیین و انتخاب نمایندگان فروش محصولات شرکت در تهران و شهرستانها . ۴ تنظیم مقررات و قراردادهای لازم برای نمایندگان فروش . ۵ استخدام و عزل کارمندان ، کارگران و مدیران داخلی با رعایت سیاست و معیارهای فعالیت شرکت در چارچوب مصوبات هیئت مدیره . ۶ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و هزینه‌های مشابه دیگر امور پرسنلی و اداری شرکت طبق ضوابط و آئین نامه‌های مصوب . ۷ تعیین قیمت محصولات شرکت و تعیین و تخفیف برای نمایندگان شهرستانها ، عمده فروشیها و مغازه داران در چارچوب ضوابط و دستورالعملهای داخلی . ۸ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ، استمهال ، تقسیط و بخشش ضرر و زیان مربوط به مطالبات معوق در چهار چوب آئین نامه مصوب هیئت مدیره . ۹ اعزام کارکنان و مشاوران شرکت به خارج از کشور جهت بازدید ، خرید و آموزش با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره . ۱۰ انجام سرمایه گذاری‌های ثابت با رعایت آیین نامه معاملات شرکت . ۱۱ انجام پرداخت‌های پرسنلی شامل وام‌ها ، پاداش‌ها ، پیش پرداخت‌ها و ودایع مسکن پرسنل و همچنین پرداخت‌های مربوط به افزایش بهره وری در چهارچوب آئین نامه مصوب هیئت مدیره . ۱۲ خرید و فروش یا معاوضه و معامله هر نوع از داراییهای منقول شرکت یا قرارداد‌های ارایه خدمات و هزینه‌ای طبق ضوابط و رعایت آیین نامه معاملات شرکت . ۱۳ تعیین و انتخاب و عزل هر نوع نماینده و وکیل دعاوی و جانشین آنها و دادن وکالت نامه با حق توکیل به غیر ، ولو کرارا . ۱۴ افتتاح و مسدود نمودن هر نوع حساب در هر بانک و موسسه مالی و گرفتن اعتبارات لازم با سقف مصوب هیئت مدیره . ۱۵ بحث و مذاکره و قطع و فصل امور و مصالحه در دعاوی له یا علیه شرکت طبق ضوابط تا سقف ۵ میلیارد ریال . ۱۶ اقامه دعاوی و دفاع از هر گونه دعاوی له یا علیه شرکت با اختیارات کامل و تعقیب دعاوی مذکور و درخواست استیناف و اعتراض به رای دادگاهها و طرح مجدد دعاوی و ارائه گزارش کار به هیئت مدیره . ۱۷ تهیه صورت اموال و ترازنامه عملکرد ماهانه و سالانه شرکت و دریافت کلیه مطالبات و ارائه گزارش اقدامات به هیئت مدیره . ۱۸ امضاء کلیه نامه‌های اداری شرکت بنام هر شخص حقیقی در رابطه با نوع فعالیت شرکت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195123
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ و بموجب مجوز شماره xxx۱۲,xxx مورخ ۲۰/۰۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موارد ذیل به موضوع فعالیت فرعی شرکت الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. واردات و خرید و فروش نهاده های دامی و سایر تولیدات کشاورزی و احداث کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی و گلخانه ها.پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14152240
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ موسسه مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13738551
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx - xxxxxx , xxx مورخ ۱۴/۰۸/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱. xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به ۱. xxx. xxx. xxx سهم عادی هزار ریالی با نام که تماما از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال جمعا طی گواهی‌های بانکی شماره xxxxxx۵ مورخ ۳۰/۰۵/xxx۶ و گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۰۸/۰۸/xxx۶ بانک ملت شعبه ظفر واریزگردیده و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ صورتجلسه تکمیل امضا گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561257
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13341141
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: همایون نبئی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره. فرهاد رمضان با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. علیرضا سجادی مانیزانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. عباس عطایی شریف با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. رضا نوید برق با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و معاون اداری و مالی شرکت آقای محسن حبیب زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و در غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری به امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و یا معاون مالی و اداری به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص ثالث. تنظیم و اجرای کلیه آئین نامه‌های داخلی شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. تعیین و انتخاب نمایندگان فروش محصولات شرکت در تهران و شهرستانها. تنظیم مقررات و قراردادهای لازم برای نمایندگان فروش. استخدام و عزل کارمندان، کارگران و مدیران داخلی با رعایت سیاست و معیارهای فعالیت شرکت در چارچوب مصوبات هیئت مدیره. تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و هزینه‌های مشابه دیگر امور پرسنلی و اداری شرکت طبق ضوابط و آئین نامه‌های مصوب. تعیین قیمت محصولات شرکت و تعیین و تخفیف برای نمایندگان شهرستانها، عمده فروشیها و مغازه داران در چارچوب ضوابط و دستورالعملهای داخلی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، استمهال، تقسیط و بخشش ضرر و زیان مربوط به مطالبات معوق در چهار چوب آئین نامه مصوب هیئت مدیره. اعزام کارکنان و مشاوران شرکت به خارج از کشور جهت بازدید، خرید و آموزش با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. انجام سرمایه گذاری‌های ثابت با رعایت آیین نامه معاملات شرکت. انجام پرداخت‌های پرسنلی شامل وام‌ها، پاداش‌ها، پیش پرداخت‌ها و ودایع مسکن پرسنل و همچنین پرداخت‌های مربوط به افزایش بهره وری در چهارچوب آئین نامه مصوب هیئت مدیره. خرید و فروش یا معاوضه و معامله هر نوع از داراییهای منقول شرکت یا قرارداد‌های ارایه خدمات و هزینه‌ای طبق ضوابط و رعایت آیین نامه معاملات شرکت. تعیین و انتخاب و عزل هر نوع نماینده و وکیل دعاوی و جانشین آنها و دادن وکالت نامه با حق توکیل به غیر، ولو کرارا. افتتاح و مسدود نمودن هر نوع حساب در هر بانک و موسسه مالی و گرفتن اعتبارات لازم با سقف مصوب هیئت مدیره. بحث و مذاکره و قطع و فصل امور و مصالحه در دعاوی له یا علیه شرکت طبق ضوابط تا سقف ۵ میلیارد ریال. اقامه دعاوی و دفاع از هر گونه دعاوی له یا علیه شرکت با اختیارات کامل و تعقیب دعاوی مذکور و درخواست استیناف و اعتراض به رای دادگاهها و طرح مجدد دعاوی و ارائه گزارش کار به هیئت مدیره. تهیه صورت اموال و ترازنامه عملکرد ماهانه و سالانه شرکت و دریافت کلیه مطالبات و ارائه گزارش اقدامات به هیئت مدیره. - امضاء کلیه نامه‌های اداری شرکت بنام هر شخص حقیقی در رابطه با نوع فعالیت شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001644
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویبرسید.. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی به مدت یکسال انتخاب شد. روزنامه کثیر الانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12721210
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12309811
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳به تصویب رسید. - سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12309830
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - انجام فعالیتهای آزمایشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت اصلی شرکت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12200604
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و معاون اداری و مالی شرکت آقای اصغر دژکام تاجانی با کدملی xxxxxxxxx۱ و در غیاب هر یک از آنان با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری به امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12144051
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۷۲۰۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیأت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ـ نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص ثالث. ـ تنظیم و اجرای کلیه آئین نامه های داخلی شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. ـ تعیین و انتخاب نمایندگان فروش محصولات شرکت در تهران و شهرستانها. ـ تنظیم مقررات و قراردادهای لازم برای نمایندگان فروش. ـ استخدام و عزل کارمندان، کارگران و مدیران داخلی با رعایت سیاست و معیارهای فعالیت شرکت در چارچوب مصوبات هیئت مدیره. ـ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و هزینه های مشابه دیگر امور پرسنلی و اداری شرکت طبق ضوابط و آئین نامه های مصوب. ـ تعیین قیمت فروش محصولات شرکت و تعیین و تخفیف برای نمایندگان شهرستانها، عمده فروشیها و مغازه داران در چارچوب ضوابط و دستورالعملهای داخلی. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، استمهال، تقسیط و بخشش ضرر و زیان مربوط به مطالبات معوق. ـ اعزام کارکنان و مشاوران شرکت به خارج از کشور جهت بازدید، خرید و آموزش با تصویب مدیرعامل و ارائه گزارش نتیجه سفر به هیئت مدیره. ـ انجام سرمایه گذاری های ثابت با رعایت آیین نامه معالات شرکت. ـ خرید، فروش یا معاوضه و معامله هر نوع از دارائیهای منقول شرکت طبق ضوابط و رعایت آئین نامه معاملات شرکت. ـ تعیین و انتخاب و عزل هر نوع نماینده و وکیل دعاوی و جانشین آنها و دادن وکالتنامه با حق توکیل به غیر. ـ افتتاح و مسدود نمودن هر نوع حساب در هر بانک و موسسه مالی و گرفتن اعتبارات لازم با سقف مصوب هیئت مدیره. ـ بحث و مذاکره و قطع و فصل امور و مصالحه در دعاوی له یا علیه شرکت طبق ضوابط تا سقف ۵ میلیارد ریال. ـ اقامه دعاوی و دفاع از هر گونه دعاوی له یا علیه شرکت با اختیارات کامل و تعقیب دعاوی مذکور و درخواست استیناف و اعتراض به رای دادگاهها و طرح مجدد دعاوی و ارائه گزارش کار به هیئت مدیره. ـ تهیه صورت اموال و ترازنامه عملکرد ماهانه و سالانه شرکت و دریافت کلیه مطالبات. ـ امضاء کلیه نامه های اداری شرکت بنام هر شخص حقیقی و حقوقی در رابطه با نوع فعالیت شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9423484
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۳ و تنفس مورخ ۱۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ سازمان حسابرسی به شناسه xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات "جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: ـ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ ـ شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ ـ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ ـ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ـ شرکت پاک پی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ (به عنوان علی البدل هیئت مدیره)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9427879
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای همایون نبئی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای فرهاد رمضان با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علیرضا سجادی مانیزانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای محمد حسین نجارزاده با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای طهماسب علی بخشی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیر عامل و معاون اداری و مالی شرکت و در غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری به امضاء مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220914
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک سهامی عام به ‌شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت بمدت یکسال انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908678
آگهی تصمیمات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: همایون نبئی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به ش م xxxxxxxxx۸۵ و فرهاد رمضان به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی سرمایه گذاری ملی ایران به ش م xxxxxxxxx۷۹ و محمدعلی هاشمی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به ش م xxxxxxxxx۵۱ و یوسف خلیلی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان به ش م xxxxxxxxx۲۰ و حسن طهماسبی به ک م xxxxxxxxx۷ که همایون نبئی به سمت رئیس هیئت مدیره و فرهاد رمضان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا سجادی مانیزانی (خارج از اعضاء) به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی سید محمدعلی شهدایی به ک م xxxxxxxxx۴ و در غیاب هر یک از آنان با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11768653
آگهی تصمیمات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: همایون نبئی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا به ش م xxxxxxxxx۸۵ و فرهاد رمضان به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی سرمایه‌گذاری ملی ایران به ش م xxxxxxxxx۷۹ و محمدعلی هاشمی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به ش م xxxxxxxxx۵۱ و یوسف خلیلی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان به ش م xxxxxxxxx۲۰ و حسن طهماسبی به ک م xxxxxxxxx۷ که همایون نبئی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و فرهاد رمضان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا سجادی‌مانیزانی (خارج از اعضاء) به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی سید محمدعلی شهدایی به ک م xxxxxxxxx۴ و در غیاب هر یک از آنان با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 720461
آگهی تصمیمات شرکت لبنیات پاستوریزه پاکسهامی عام ‌به شماره ثبت ۷۲۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایهگذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بنیاد مستعضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایهگذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و حسن طهماسبی به کدملی xxxxxxxxx۷ـ
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10537777
آگهی تصمیمات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بنیاد مستعضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و حسن طهماسبی به کدملی xxxxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11678176
آگهی تغییر محل شرکت لبنیات پاستوریزه پاک سهامی عام به ‌شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۵/۹۰ اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11825149
آگهی تصمیمات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک سهامی‌عام ثبت شده به شماره ۷۲۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید.

سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیر‌الانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9581478
آگهی تصمیمات در شرکت لبنیات پاستوریزه پاک سهامی عام ثبت شده به شماره۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۸۹ فرهاد رمضان به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و بهنامم عزتی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و هادی اسپندیاری به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پاک پی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و احسان خاجی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11589267
آگهی تصمیمات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۵/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ـ شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران ـ شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری سینا ـ شرکت پاک پی ـ حسن طهماسبی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات